Skočiť na hlavný obsah

Vnútorný systém

 
A.   Súhrnný popis vnútorného systému
B.    Preukázanie súladu vnútorného systému TU so štandardmi pre vnútorný systém
C.   Publikácia - Vnútorný systém Trnavskej univerzity v Trnave

 

 


A.   Súhrnný popis vnútorného systému

 

ZÁKLADNÉ VYMEDZENIE A VÝCHODISKÁ

 

Vnútorný systém univerzity je integrovaný súbor politík, štruktúr a procesov regulovaných súborom pravidiel upravujúcich jej činnosť, prostredníctvom ktorých univerzita zabezpečuje a rozvíja kvalitu napĺňania svojho poslania v oblastiach vysokoškolského vzdelávania, tvorivých činností a ďalších súvisiacich činností. (čl. 7 ods. 1 vnútorného predpisu Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave). 

image-20220310155300-1

Obrázok č. 1 Integrácia súboru politík, štruktúr a procesov v rámci vnútorného systému kvality Trnavskej univerzity v Trnave

Vnútorný systém Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej "TU") na národnej úrovni vychádza zo všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä zákona 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj štandardov kvality vzdelávania; na medzinárodnej úrovni vychádza z európskych štandardov a konceptu modelu EFQM.

image-20220311123133-1


TVORBA, IMPLEMENTÁCIA, KONTINUÁLNE ZLEPŠOVANIE, ROZVOJ KULTÚRY KVALITY

 

TU zabezpečuje kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania tvorbou a implementáciou vnútorného systému kvality a jeho sústavným rozvojom. Hlavným cieľom vnútorného systému je prevzatie primárnej zodpovednosti za kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania, kontinuálne zlepšovanie kvality činností a rozvoj kultúry kvality na všetkých súčastiach a úrovniach univerzity.

Základom vnútorného systému na Trnavskej univerzite v Trnave (TU) je synergické fungovanie vzdelávacej činnostitvorivej činnosti a ďalších súvisiacich činností na úrovni univerzity.

 

image-20220420093237-1

Obrázok č. 2 Tvorba, implementácia, kontinuálne zlepšovanie a rozvoj vnútorného systému kvality Trnavskej univerzity v Trnave

 


VNÚTORNÝ PREDPIS O VNÚTORNOM SYSTÉME

 

Vnútorný systém kvality je zameraný na napĺňanie poslania univerzity a jej strategických cieľov definovaných v dlhodobom zámere TU a na tento účel má stanovené politiky, štruktúry a procesy, ktoré sú definované v hlavnom vnútornom predpise s názvom Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave.

Tento vnútorný predpis upravuje  vlastný, koherentný, funkčný vnútorný systém kvality, ktorý je vytvorený v súlade s právnymi predpismi a štandardmi pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania a upravuje pravidlá:

1. Zabezpečovania kvality vzdelávania, tvorivej činnosti a súvisiacich činností univerzity

2. Hodnotenia kvality vzdelávania, tvorivej činnosti a súvisiacich činností univerzity

Základným prvkom vnútorného systému kvality TU z hľadiska zabezpečovania kvality je implementácia štandardov a kritérií prostredníctvom nástrojov vnútorného systému, najmä vnútorných predpisov.

Základným prvkom hodnotenia kvality je periodické monitorovanie a vyhodnocovanie kvality všetkých činností, kombinujúce diagnostické samohodnotenievonkajšiu spätnú väzbu a vyhodnotenia relevantných dát, ktoré sú podkladom pre nadväzujúce rozhodovanie o ďalšom vývoji a adresnej podpore činností TU.

       Predmet úpravy  vnútorného predpisu Vnútorný systém zabezpečovania vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzite v Trnave je zobrazený na tomto obrázku:

image-20220311104652-1

Obrázok č. 3 Predmet úpravy vnútorného predpisu "Vnútorný systém zabezpečovania vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzite v Trnave"

 


STRUČNÝ GRAFICKÝ POPIS VNÚTORNÉHO SYSTÉMU

 

Stručný grafický popis modelu vnútorného systému kvality TU je znázornený na nasledujúcom obrázku:

Stručný popis vnútorného systému kvality Trnavskej univerzity v Trnave

Obrázok č. 4 Stručný popis vnútorného systému kvality Trnavskej univerzity v Trnave

 


PERIODICKÉ MONITOROVANIE A VYHODNOCOVANIE KVALITY

 

Vnútorný systém kvality TU zahŕňa periodické monitorovanie a vyhodnocovanie kvality všetkých jej činností na základe indikatívnych ukazovateľov pre zabezpečovanie a hodnotenie kvality stanovených vo vnútornom predpise:

Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 3/2022 Indikatívne ukazovatele zabezpečovania kvality na Trnavskej univerzite v Trnave, ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú prílohy č. 1 - č. 4:

Príloha č. 1 - Kľúčové indikatívne ukazovatele kvality (KIUK)

Príloha č. 1 - Kľúčové indikatívne ukazovatele kvality (KIUK) (2024)
Príloha č. 2 - Doplňujúce indikatívne ukazovatele kvality (DIUK)
Príloha č. 3 - Príklad vyhodnotenie KIUK v oblasti vzdelávania
Príloha č. 4 - Vzor evaluačného dotazníka na hodnotenie predmetu

Pravidelným monitorovaním a vnútorným hodnotením procesov v oblasti vzdelávania, tvorivých činností i súvisiacich činností a ich kvality so zapojením zainteresovaných strán a následným prijímaním opatrení Trnavská univerzita v Trnave podporuje rozvoj kultúry kvality vysokoškolského vzdelávania smerom do vnútra inštitúcie i navonok.

V priebehu rokov 2021 a 2022 (do 31. augusta 2022) prebieha na TU proces zosúlaďovania vnútorného systému, študijných programov a habilitačných a inauguračných konaní s  akreditačnými štandardmi SAAVŠ.

 

B. Preukázanie súladu vnútorného systému TU so štandardmi pre vnútorný systém

 

V nasledujúcej časti sú uvádzané dôkazy preukazujúce súlad vnútorného systému TU so Štandardmi pre vnútorný systém SAAVŠ (ďalej len „Štandardy SAAVŠ“) v nasledujúcej štruktúre:

 

 


Politiky na zabezpečovanie kvality

 

TU má formalizované a zavedené politiky na zabezpečovanie kvality a tieto dôsledne uplatňuje vo svojom strategickom riadení. Základným princípom politík je prijatie primárnej zodpovednosti za kvalitu poskytovaného vzdelávania na všetkých súčastiach, úrovniach a vo všetkých aspektoch

Prevzatie primárnej zodpovednosti znamená, že politiky, štruktúry a procesy celej inštitúcie sú previazané do koherentného celku – vnútorného systému  -  a uisťujú zainteresované strany – univerzitu,  jej vedenie, učiteľov, zamestnancov, uchádzačov o štúdium, študentov, absolventov, partnerov, zamestnávateľov, štát a verejnosť, že kvalitu poskytovaného vzdelávania zabezpečuje a hodnotí univerzita odborne, nestranne a transparentne a tak, aby boli splnené ich opodstatnené očakávania týkajúce sa  kvality poskytovaného vzdelávania.

TU má jasne vymedzené poslanie, ktoré dôsledne napĺňa a má určené strategické ciele pre uskutočňované vzdelávacie činnosti, tvorivé činnosti a ďalšie súvisiace aktivity, ktoré sú v súlade s jej poslaním.

 

TU má vytvorené štruktúry koherentného vnútorného systému kvality pre celú inštitúciu. Kompetencie jednotlivých štruktúr vnútorného systému univerzity upravujú:

 • zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“);
 • zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zabezpečovaní kvality“);
 • Štandardy a usmernenia na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ďalej len „európske štandardy“);
 • Štandardy pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania prijaté Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo (ďalej len „štandardy pre vnútorný systém“)
 • Štandardy pre študijný program prijaté Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo (ďalej len „štandardy pre študijný program“)
 • Štandardy pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov prijaté Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo (ďalej len „štandardy pre habilitačné a inauguračné konanie“), ako aj
 • vnútorné predpisy Trnavskej univerzity v Trnave, najmä:
  • vnútorný predpis v zmysle § 15 ods. 1 písm. b) zákona o vysokých školách s názvom Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave,
  • vnútorný predpis v zmysle § 15 ods. 1 písm. b) zákona o vysokých školách s názvom Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave,
  • vnútorný predpis v zmysle § 15 ods. 1 písm. b) zákona o vysokých školách s názvom Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2022 o habilitačných konaniach a inauguračných konaniach,
  • vnútorný predpis s názvom Indikatívne ukazovatele zabezpečovania kvality na Trnavskej univerzite v Trnave
  •  Štatút Rady pre vnútorné hodnotenie kvality Trnavskej univerzity v Trnave  a
  •  Rokovací poriadok rady pre vnútorné hodnotenie kvality Trnavskej univerzity v Trnave.

I. Hlavnými štruktúrami vnútorného systému univerzity v zmysle v čl. 17 ods. 3 vnútorného predpisu o vnútornom systéme univerzity sú:

 • REKTOR
 • PROREKTORI
 • RADA PRE VNÚTORNÉ HODNOTENIE KVALITY
 • VEDECKÁ RADA UNIVERZITY
 • AKADEMICKÝ SENÁT UNIVERZITY
 • SPRÁVNA RADA UNIVERZITY
 • DEKANI FAKÚLT
 • KVESTOR A ĎALŠÍ VEDÚCI ZAMESTNANCI V ZMYSLE ČL. 10 ŠTATÚTU UNIVERZITY
 • ODDELENIE PRE ANALÝZY A STRATÉGIE V OBLASTI ZABEZPEČOVANIA KVALITY UNIVERZITY

II. Štruktúrami vnútorného systému univerzity sú aj tieto ďalšie orgány a osoby:

 • GRÉMIUM REKTORA
 • KOLÉGIUM REKTORA
 • DEKANSKÁ KOMISIA
 • VEDECKÉ RADY FAKÚLT
 • AKADEMICKÉ SENÁTY FAKÚLT
 • RADA ODBORU HABILITAČNÉHO KONANIA A INAUGURAČNÉHO KONANIA
 • ODBOROVÉ RADY
 • PROGRAMOVÉ RADY
 • OSOBY ZODPOVEDNÉ ZA ROZVOJ A ZABEZPEČOVANIE KVALITY ODBOROV HABILITAČNÝCH A INAUGURAČNÝCH KONANÍ
 • OSOBY ZODPOVEDNÉ ZA ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
 • OSOBY ZABEZPEČUJÚCE PROFILOVÉ ŠTUDIJNÉ PREDMETY
 • OSOBY ZABEZPEČUJÚCE ŠTUDIJNÉ PREDMETY

III. Štruktúrami vnútorného systému univerzity sú ďalej zainteresované strany v zmysle čl. 27 bod 48 Metodiky pre vyhodnocovanie štandardov SAAVŠ:

a)  INTERNÉ ZAITERESOVANÉ STRANY

 • VEDÚCI PRACOVÍSK UNIVERZITY
 • ZAMESTNANCI VYSOKEJ ŠKOLY –  VYSOKOŠKOLSKÍ UČITELIA, VEDECKO-VÝKUMNÍ PRACOVNÍCI A ĎALŠÍ ZAMESTNANCI  VRÁTANE ADMINISTRATÍVNYCH A TECHNICKÝCH ZAMESTNANCOV
 • KOORDINÁTORI ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI
 • ŠTUDENTI

b)  EXTERNÉ ZAINTERESOVANÉ STRANY

 • ZAINTERESOVANÉ STRANY PODIEĽAJÚCE SA NA VÝUČBE, VÝSKUME, ZAZMLUVNENÉ PRACOVISKÁ PRE REALIZÁCIU PRAXE ŠTUDENTOV, ZÁSTUPCOVIA ZAMESTNÁVATEĽOV
 • ABSOLVENTI
 • DOMÁCI A ZAHRANIČNÍ PARTNERI

 

Pôsobnosti a zodpovednosti za zabezpečovanie a hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania jednotlivých štruktúr vnútorného systému univerzity sú detailne popísané na stránke vnútorného systému univerzity v časti Právomoci a zodpovednosti.

 

TU má stanovené procesy vnútorného systému kvality pre oblasť: vzdelávanie, tvorivá činnosť a súvisiace činnosti. Procesy, ktoré sú previazané do vlastného koherentného vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania (ďalej len „vnútorný systém“), ktorý zahŕňa celú inštitúciu (Obrázok č. 3 Stručný popis vnútorného systému kvality Trnavskej univerzity v Trnave).

Dokumenty a odkazy:

 

TU má na fungovanie vnútorného systému vyčlenené dostatočné personálne, finančné a materiálne zdroje, ktoré zodpovedajú jej veľkosti a rozsahu uskutočňovaných vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností.

Dokumenty:

 

Študenti a externé zainteresované strany sú aktívnou súčasťou vnútorného systému kvality ako členovia formálnych orgánov a tiež ako rovnocenní partneri spolupráce  prostredníctvom Študentskej rady TU.

Dokumenty:

 

Tvorivá činnosť a vzdelávanie sú vzájomne úzko prepojené činnosti univerzity. Vysokoškolský učiteľ pôsobiaci na univerzite vykonáva autentickú vzdelávaciu činnosť v úzkej nadväznosti na svoju vlastnú vedeckú a výskumnú činnosť, do ktorej účinne zapája študenta, najmä študenta tretieho stupňa štúdia. Študent má právo podieľať sa na vedeckej a výskumnej činnosti univerzity uplatňujúcej princíp vzdelávania orientovaného na študenta, ktorý zahŕňa účasť študenta na základnom i aplikovanom výskume a príslušných výstupoch univerzity tak, aby bol v čo najväčšej miere pripravený pre prax.

Dokumenty:

 

Podpora internacionalizácie vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností je dlhodobo významným prvkom rozvoja TU.

Dokumenty a odkazy:

 

Univerzita v súlade so svojim poslaním a prostredníctvom svojich politík, štruktúr a procesov kladie dôraz a zabezpečuje ochranu proti akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie študentov, zamestnancov a uchádzačov.

Dokumenty a odkazy:

 

Zachovávanie vedeckej integrity a dodržiavanie akademickej etiky, ostražitosť voči plagiátorstvu a ďalším akademickým podvodom je principiálnou zásadou univerzity vo všetkých jej činnostiach.

V národnom prieskume organizovanom s podporou SAAVŠ „Akademická štvrťhodinka“  – Index miery prevencie akademických podvodov podľa študentov TU dosiahol lepší výsledok ako celoslovenská vzorka – hodnota 74, neetické praktiky s ktorými sa študenti stretli (u iných študentov) dosiahli (okrem ťahákov a opisovania) výrazne nižšie hodnoty ako celoslovenská vzorka:

image-20220323101159-1

Obr. č. 5 SAAVŠ – prieskum Akademická štvrťhodinka 2021

Dokumenty a odkazy:

 

Univerzita má efektívne mechanizmy preskúmavania podnetov, ktorými sa študent domáha ochrany svojich práv, alebo právom chránených záujmov pričom preskúmavanie podnetov je transparentné a uskutočňuje sa aj za účasti zástupcov študentov a podávateľom podnetov je poskytovaná spätná väzba o výsledkoch ich preskúmania a prijatých opatreniach. Podnety študentov sú tiež zaradené do súboru kľúčových indikatívnych ukazovateľov TU.

Dokumenty a odkazy:

 

Na TU je súlad a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov a vnútorných predpisov univerzity. Na  inštitucionálnej úrovni bola v roku 2021 zrealizovaná právna analýza súladu vnútorných predpisov TU s právnymi predpismi SR a štandardmi SAAVŠ. V roku 2022 sa realizuje novelizácia resp. prijímanie nových vnútorných predpisov. Za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov sú  zodpovední všetci zamestnanci TU.

Dokumenty a odkazy:

 

Kontinuálne zlepšovanie kvality činností vykonávaných vysokou školou a rozvoj kultúry kvality na všetkých súčastiach a úrovniach vysokej školy je preukázateľné odpočtom týchto činností TU: Miľníky z tvorby a implementácie vnútorného systému TU; Analytické aktivity s cieľom identifikácie oblastí zlepšovania do akčných plánov  a stanovenia kľúčových indikátorov týchto kritických oblastí (2009 - 2011); Samohodnotiaca správa podľa modelu CAF (2013); Získanie značky Európskeho systému transferu a akumulácie kreditov European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS label) a značky doplnku k diplomu (Diploma Supplement – DS label (2013); Schválenie a implementácia smernice Trnavskej univerzity v Trnave č.1/2014 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania na TU vTrnave (2014); Zriadenie Rady kvality (2014); Zriadenie Oddelenia pre analýzu a stratégiu v oblasti zabezpečovania kvality (2015); Prvé zapojenie Trnavskej univerzity v Trnave do medzinárodného hodnotenia U-Multirank (2015); Získanie titulu Efektívny používateľ modelu CAF pre TU od 20.7.2015 na obdobie dvoch rokov (2015); Samohodnotiaca správa podľa modelu CAF (2016); Ocenenie pre Trnavskú univerzitu v Trnave za víťazstvo v súťaži Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu za rok 2016 v kategórií C „Organizácie verejného sektora“; Vnútorná samohodnotiaca správa (2017 – 2018); 1. miesto v  medzinárodnom multi-dimenzionálnom rebríčku U-Multrirank v rámci rebríčka zapojených univerzít zo Slovenska v zoradení podľa prednastavených vybraných kritérií platformou U-Multirank (2019); od 2019 po súčasnosť upgrade vnútorného systému kvality podľa aktuálnych právnych predpisov a štandardov SAAVŠ.

Vnútorný systém kvality univerzity je previazaný s jej dlhodobým zámerom. V oblasti uplatnenia študentov je preukázateľná vysoká uplatniteľnosť absolventov TU na trhu práce (vyhodnotenie projektu uplatnenie.sk); vysoká miera spokojnosti absolventov s kvalitou poskytovaného vysokoškolského vzdelávania bola zachytená aj vo vyhodnoteniach študentských dotazníkov a absolventských dotazníkov, ktoré TU každoročne realizuje.  V súlade s výskumným zameraním TU je vysoký podiel študijných programov 3. stupňa na celkovom počte študijných programov, priemerná percentuálna hodnota za posledných 6 rokov je 28 %. 

Dokumenty a odkazy:

 

Vedenie univerzity a jej fakúlt kladie dôraz na efektívny výkon administratívnych činností súvisiacich so zabezpečením kvality a nezaťažovanie učiteľov, študentov a ďalších tvorivých zamestnancov vysokej školy neodôvodnenou byrokraciou.

Dokumenty a odkazy:

 

Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému TU zaručujú, že univerzita spĺňa štandardy pre habilitačné konanie a inauguračné konanie.

Dokumenty a odkaz:

 

Politiky zabezpečovania kvality záväzne uplatňujú všetci zmluvní partneri vysokej školy alebo iné tretie strany, ktoré sa spolupodieľajú alebo majú vplyv na kvalitu vzdelávania, tvorivých činností a iných súvisiacich činností.  

Dokumenty a odkazy (dostupné na centrálnom dátovom úložisku vnútorného systému po prihlásení):

 

Súčasťou politík a procesov zabezpečovania kvality TU je pravidelný monitoring, vyhodnocovanie a revidovanie vnútorného systému, ktorého sa zúčastňujú všetky zainteresované strany. Vnútorný systém kvality zahŕňa periodické monitorovanie a vyhodnocovanie kvality všetkých jej činností na základe indikatívnych ukazovateľov pre zabezpečovanie a hodnotenie kvality stanovených vo vnútornom predpise Indikatívne ukazovatele zabezpečovania kvality na Trnavskej univerzite v Trnave

TU má na tento účel vytvorený efektívny systém na zber, analýzu a používanie informácií potrebných na vyhodnocovanie a neustále zlepšovanie vnútorného systému kvality. TU stanovila jasné pravidlá, formy a metódy účasti zainteresovaných strán na monitoringu, vyhodnocovaní a revidovaní vnútorného systému vysokej školy a používa výstupy pravidelného monitoringu na zlepšovanie vnútorného systému, vyhodnocovanie strategických cieľov stanovených v dlhodobom zámere, revíziu poslania, politík, štruktúr, procesov a plánovanie zdrojov vnútorného systému vysokej školy.

Dokumenty a odkazy:

 

TU umožňuje ľahký prístup verejnosti k formalizovaným politikám a procesom a ďalšej dokumentácii vnútorného systému, pričom spôsob sprístupnenia informácií rešpektuje špecifické potreby osôb so zdravotným znevýhodnením. Dokumentácia vnútorného systému, ktorá je relevantná pre študentov, je zverejnená vo všetkých jazykoch uskutočňovania študijných programov.

Dokumenty a odkazy:

 

 

Späť vyššie


Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov

    

TU má formalizované štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov. Sú stanovené právomoci, pôsobnosť a zodpovednosť jednotlivých štruktúr, zamestnancov a iných zainteresovaných strán za zabezpečenie kvality študijného programu.

Dokumenty a odkazy:

Fakultné predpisy  – základné legislatívne normy:

Fakultné predpisy – vnútorný systém kvality:

 

Politiky, štruktúry a procesy TU na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov univerzity zaručujú:

 1. zapojenie študentov, zamestnávateľov a ďalších relevantných zainteresovaných strán,
 2. transparentné, spravodlivé, odborne fundované, objektívne a nezávislé posúdenie a schvaľovanie študijného programu, v ktorom je zamedzený konflikt záujmov a možná zaujatosť,
 3. súlad študijných programov so štandardmi pre študijný program vydané SAAVŠ,
 4. že študijné programy majú jasne špecifikovanú a komunikovanú kvalifikáciu nadobúdanú úspešným absolvovaním programu, ktorej úroveň zodpovedá požiadavkám príslušného stupňa kvalifikačného rámca,
 5. že obsah a úroveň kvalifikácie napĺňa sektorovo-špecifické očakávania zamestnávateľov a iných externých zainteresovaných strán,
 6. že študijné programy majú jasne špecifikovaný profil absolventa a v tomto rámci jasne vymedzené a komunikované ciele a výstupy vzdelávania, ktoré sú verifikovateľné a zodpovedajú poslaniu vysokej školy, príslušnému stupňu kvalifikačného rámca a oblasti poznania podľa príslušného študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov (študijné odbory, v ktorých môžu vysoké školy v Slovenskej republike poskytovať vysokoškolské vzdelávanie, a ich opisy sú uvedené vo Vyhláške MŠVVŠ SR č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov v Slovenskej republike), v ktorých ich absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie,
 7. že v študijných programoch je jednoznačne previazané vzdelávanie s tvorivými činnosťami, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania,
 8. že študijné programy poskytujú študentom prenositeľné spôsobilosti, ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom kariérnom uplatnení a v živote ako aktívnych občanov v demokratických spoločnostiach,
 9. TU vytvára, uskutočňuje a upravuje študijné programy v študijných odboroch a stupňoch v súlade s priznanými právami; a je preukázaná obsahová zhoda študijných programov s opisom študijného odboru v príslušnom stupni.

Dokumenty a odkazy:

 

S cieľom získania rozhodnutia oprávnenia samostatne vytvárať, uskutočňovať a upravovať študijné programy v príslušnom odbore a stupni  univerzita implementovala vlastný vnútorný systém kvality,  ktorý je v súlade so štandardmi pre vnútorný systém a zabezpečila súlad všetkých  študijných programov so štandardmi pre študijné programy SAAVŠ.

Dokumenty:

 

Späť vyššie


Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta

 

Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov. Integrovaním študentov do organizačnej aj výskumnej práce rozvíjanej vo všetkých študijných programoch sa vytvárajú podmienky pre primerané zapojenie študentov študijného programu do tvorivých činností v závislosti od úrovne kvalifikačného rámca a výstupov vzdelávania. Študenti vykonávajú počas štúdia tvorivú činnosť, pri ktorej  samostatne aplikujú získané vedomosti a to v rámci ročníkových, semestrálnych a záverečných prác, ŠVOČ, resp. samostatnej odbornej činnosti počas realizácie odborných praxí a praktických  predmetov výučby. Zameranie je na aktívne zvládnutie parciálneho okruhu zručností a kompetencií v súlade s výstupmi vzdelávania študijného programu každým študentom.

Dokumenty:

 

Pri uskutočňovaní študijných programov je rešpektovaná rozmanitosť študentov a ich potrieb a je umožňovaná flexibilita trajektórií v štúdiu aj s ohľadom na možnosť zosúladenia pracovného a rodinného života so štúdiom na vysokej škole.  Flexibilita trajektórií učenia sa pre dosahovanie vzdelávacích výstupov je obsiahnutá priamo v OŠP, kde sú v celkovej skladbe predmetov povinné predmety doplnené primerane širokou ponukou povinne voliteľných a výberových predmetov. Študijný poriadok umožňuje a reguluje študentom modifikovať svoj časový harmonogram a obsahovú náplň štúdia. Študenti sú oprávnení požiadať o individuálny študijný plán, ktorý sa po individuálnej konzultácii a dohode s pedagógom realizuje kombináciou prezenčného a dištančného štúdia. Univerzita disponuje v rámci politík prístupu k informačným technológiám softwarovými nástrojmi dištančnej komunikačnej platformy MS Teams a špecificky e-learningovým rozhraním MOODLE vďaka ktorým je možné operatívne nahradiť prezenčné metódy výučbu dištančnými, alebo ich kombináciou, ak si to situácia alebo špecifické potreby študentov vyžadujú a dosahovanie požadovaných výstupov vzdelávania umožňuje. Univerzita ponúka  pomerne široké portfólio zariadení, aby bolo študentom umožnené odborne sa profilovať už počas štúdia a pripravovať sa na budúcu odbornú špecializáciu zodpovedajúcu personálnym dispozíciám a inklinácii.

Dokumenty a odkazy:

 

Pri  uskutočňovaní študijných programov sa pružne využíva spektrum pedagogických metód, foriem a koncepcií, metód hodnotenia, ktoré sú zostavené tak, aby stimulovali študentov prijímať aktívnu rolu v procese učenia sa; ich aplikácia sa pravidelne hodnotí a zdokonaľuje. Integrovaním študentov do organizačnej aj výskumnej práce  sa vytvárajú podmienky pre primerané zapojenie študentov študijného programu do tvorivých činností v závislosti od úrovne kvalifikačného rámca a výstupov vzdelávania.

Dokumenty a odkazy:

 

Študentom je poskytované primerané vedenie a podpora zo strany učiteľov a je podporovaný vzájomný rešpekt vo vzťahu študent – učiteľ. Vo všetkých študijných programoch sa uplatňujú postupy individuálneho sprevádzania študenta vo forme konzultácií. Zo strany učiteľov a ostatných osôb zabezpečujúcich študijný program je zabezpečený rozvoj dobrého vzťahu medzi študentom a učiteľom založený na vzájomnom rešpekte a úcte čo je explicitným uskutočňovaním tzv. cura personalis, jedného z ústredných princípov jezuitského vzdelávania, ktorý je typický pre pedagogické pôsobenie na univerzite.

Dokumenty:

 

Skúšajúci učitelia sú dôkladne oboznamovaní s existujúcimi metódami verifikácie dosahovania výstupov vzdelávania, metódami testovania, skúšania a posudzovania výkonov študentov a majú podporu vysokej školy na ďalšie zdokonaľovanie svojich vedomostí a zručností v tejto oblasti aj formou celoživotného vzdelávania.   

Dokumenty a odkazy:

 

Kritériá, metódy a termíny hodnotenia a známkovania sú zverejňované a vopred známe študentom a ľahko prístupné jednak vo všeobecnosti v študijnom poriadku jednak podrobne pre každý jednotlivý predmet v informačných listoch predmetov. Informačné listy predmetov sú verejne dostupné buď na webovom sídle fakulty alebo priamo v študentskom rozhraní elektronického informačného systému MAIS. To zabezpečuje transparentnosť kritérií hodnotenia. Transparentnosť zaručuje spravodlivosť a objektivitu hodnotenia, pretože zverejnené kritéria a spôsoby hodnotenia platia pre všetkých. Podmienky hodnotenia sú stanovené a naformulované takým spôsobom, že študent vie dopredu celú časovú, ako aj obsahovú štruktúru požiadaviek, čo mu umožňuje včasné a efektívne plánovanie prípravy na absolvovanie predmetov.

Dokumenty a odkazy:

 

Hodnotenie umožňuje študentom preukázať rozsah a úroveň, do akej sa im podarilo dosiahnuť očakávané výstupy vzdelávania a študentom poskytuje spätnú väzbu, ktorá môže byť v nevyhnutných prípadoch spojená s odporúčaniami a usmerneniami týkajúcimi sa procesu učenia sa.  Pre všetky študijné programy existujú pravidlá študijného poriadku, ktoré upravujú podmienky pre včasný a dostatočný prístup študentov k výsledkom hodnotenia. Overovanie dosahovania požadovaných výstupov je možné v univerzitnom elektronickom informačnom systéme MAIS. Hodnotenie poskytne spoľahlivú spätnú väzbu pre overenie plnenia dosahovaných výstupov vzdelávania, vrátane identifikácie nedostatkov. Univerzita v študijnom programe v súvislosti s priebežným a výsledným hodnotením výsledkov vzdelávania uplatňuje postupy pre identifikáciu zlyhávania študenta a poskytuje poradenstvo a iné formy podpory pre napredovanie študenta a úspešné absolvovanie štúdia. Výsledky hodnotenia sú archivované.

Dôkaz:

 

Hodnotenie je konzistentné a spravodlivo aplikované vo vzťahu k všetkým študentom, vykonávané v súlade s vopred schválenými postupmi a prinášajúce spoľahlivé závery, ktoré v podobných prípadoch nevedú k neodôvodneným rozdielom.

Dokumenty:

 

Pri hodnotení sa primerane zohľadňujú okolnosti týkajúce sa študentov so špecifickými potrebami.

Dokumenty:

 

Ak to okolnosti umožňujú, hodnotenie študentov je vykonávané viacerými hodnotiteľmi.

Hodnotenie študijných výsledkov  vykonáva viacero učiteľov komisionálnym spôsobom pri obhajobe záverečných prác a štátnych skúškach. Študent však má právo v prípade potreby zabezpečenia objektivity a nezaujatosti požiadať o komisionálne hodnotenie pri každom  predmete, ktorý je súčasťou OŠP.

Dokumenty:

 

Študenti  majú možnosť využiť prostriedky nápravy voči výsledkom svojho hodnotenia. Majú prístup ku konzultáciám o výsledkoch overovania výstupov vzdelávania a o identifikovaných nedostatkoch, majú prístup k minimálne jednému riadnemu opravnému termínu overovania výstupov a hodnotenia výsledkov vzdelávania, majú prístup k minimálne jednému mimoriadnemu oprávanému termínu overovania výstupov a hodnotenia, s možnosťou komisionálneho preskúšania na žiadosť študenta. Pravidlami uvedenými v študijnom poriadku je zaručené spravodlivé a nezaujaté zaobchádzanie so žiadateľmi o nápravu.

Dokumenty:

 

Späť vyššie


Prijímacie konanie, priebeh štúdia, uznávanie vzdelania a udeľovanie akademických titulov

 

Na univerzite sú zavedené, uplatňované, zverejnené a ľahko prístupné konzistentné pravidlá pre všetky fázy študijného cyklu študenta, najmä pre prijímacie konanie, priebeh a hodnotenie štúdia, uznávanie vzdelania, ukončovanie štúdia, udeľovanie titulu a vydávanie diplomu a ďalších dokladov o získanom vzdelaní. Pravidlá sú verejne prístupné všetkým zainteresovaným stranám študijného programu.

Dokumenty a odkazy:

 

Ponuka pre uchádzačov o štúdium je vopred zverejnená a poskytuje objektívne a úplné informácie o študijných programoch, požiadavkách a kritériách na prijatie a o ďalších podmienkach štúdia. Okrem informácií prezentovaných v médiách, webových stránkach a sociálnych sieťach, TU pravidelne organizuje Dni otvorených dverí a zúčastňuje sa na veľtrhoch vzdelávania.

Dokumenty a odkazy:

 

Prijímacie konanie je spravodlivé, transparentné a spoľahlivé a výber uchádzačov je založený na zodpovedajúcich metódach posudzovania ich spôsobilosti na štúdium, pričom podmienky prijímacieho konania sú inkluzívne a sú zaručené rovnaké príležitosti každému uchádzačovi, ktorý preukáže potrebné predpoklady na absolvovanie štúdia.

Fakulty majú vymedzené potrebné schopnosti, predpoklady na prijatie a požiadavky na uchádzača o štúdium študijného programu, ktoré zodpovedajú príslušnej úrovni kvalifikačného rámca v opise študijného programu. Postupy prijímacieho konania v študijnom programe sú:

Spoľahlivé – na štúdium sú prijatí uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi pre napredovanie v štúdiu a poskytnú spoľahlivé informácie pre rozhodovanie o prijatí na strane vysokej školy a rozhodovanie o vstupe do študijného programu na strane uchádzača o štúdium, je zaručená odbornosť prijímacieho konania.

Spravodlivé – sú zaručené rovnaké kritéria, postupy, metódy hodnotenia a výberu pre každého uchádzača; na štúdium sú prijatí uchádzači s najlepšími výsledkami; je zaručená nezávislosť prijímacieho konania.

Transparentné - je zabezpečený verejný prístup k podmienkam, kritériám, metódam a postupom primania a výberu uchádzačov; je možné overenie priebehu a výsledkov prijímacieho konania; je zaručená nestrannosť rozhodovania v priebehu prijímacieho konania; je zabezpečený včasný prístup uchádzača k dokumentácii prijímacieho konania. Základnou podmienkou prijatia na vysokoškolské štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Splnenie základných podmienok sa overuje na základe uchádzačom predložených originálov dokladov alebo ich kópií overených notárom. Administratívny poplatok spojený s organizačným zabezpečením prijímacieho konania stanovuje fakulta v zmysle § 92 ods. 7. zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Dokumenty a odkazy:

 

Na univerzite sú dlhodobo poskytované podporné opatrenia a vytvára sa prostredie na vyrovnávanie príležitostí študovať na vysokej škole pre študentov so špecifickými potrebami a študentov zo znevýhodneného prostredia. Univerzitná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami je členkou pracovnej skupiny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre túto oblasť. TU zabezpečuje nákupy relevantných pomôcok pre študentov so špecifickými potrebami.

Dokumenty a odkazy:

 

Kvalitatívna úroveň obhájených záverečných a rigoróznych prác zodpovedá ich stupňu, vyžaduje primeranú úroveň tvorivých činností a plagiátorstvo a iné akademické podvody sú efektívne odhaľované a principiálne postihované.

V súlade s etickým kódexom univerzita uplatňuje politiky zabezpečenia výstupnej integrity a prevencie plagiátorstva a ďalších akademických podvodov zo strany študentov, ako aj zamestnancov. Fakulty v spolupráci so zainteresovanými stranami (napr. centrálny register záverečných prác, externí recenzenti a pod.) preskúmavajú riziká porušenia výskumnej integrity, plagiátorstva a akademických podvodov pri vypracovaní, školení, oponovaní a obhajobe záverečných prác. Fakulty dodržiavajú pri výskumnej a tvorivej činnosti svojich zamestnancov a výstupov tejto činnosti systém viacnásobného, nezávislého a anonymného posudzovania.

Dokumenty:

 

TU uplatňuje postupy uznávania vysokoškolských kvalifikácií, obdobia a častí štúdia, predchádzajúceho vzdelávania vrátane neformálneho a informálneho vzdelávania v súlade so všeobecne záväznými predpismi a zásadami Dohovoru o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania v európskom regióne (Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region, Lisbon 1997) a tak podporuje domácu i zahraničnú mobilitu. Pri tvorbe obsahu a zloženia študijného programu univerzita spolupracuje s partnermi mimo univerzity, aby zabezpečila bezproblémové uznávanie kvalifikácií.

Dokumenty a odkazy:

 

TU udeľuje absolventom príslušný akademický titul, vydáva diplom a ďalšie doklady o získanom vzdelaní, ktoré uvádzajú a charakterizujú získanú kvalifikáciu vrátane dosiahnutých výstupov vzdelávania, kontext, úroveň a obsah úspešne zavŕšeného štúdia. TU má jasne stanovené kritéria a podmienky na ukončenie štúdia, ktoré neumožňujú absolvovanie štúdia študentovi, ktorý nesplnil ciele vzdelávania študijného programu pri dodržaní pravidiel štandardnej dĺžky štúdia v opise študijného programu.

Dokumenty a odkazy:

 

Späť vyššie


Učitelia

 

Výber vysokoškolských učiteľov na univerzite je transparentný, objektívny a odborne fundovaný a realizovaný na základe vopred známych požiadaviek a kritérií, ktoré sú v súlade s poslaním a dlhodobým zámerom vysokej školy a so všeobecne záväznými predpismi. Výber vysokoškolských učiteľov je otvorený a umožňuje ich medziinštitucionálnu, medzisektorovú a medzinárodnú mobilitu;

Dokumenty a odkazy:

 

TU sa systematicky uisťuje, že na zabezpečenie študijných programov má učiteľov, ktorých kvalifikácia, rozvrhnutie pracovnej záťaže, úroveň výsledkov tvorivých činností, praktické skúsenosti, pedagogické zručnosti a prenositeľné spôsobilosti umožňujú dosahovať výstupy vzdelávania a ktorých počet a pracovná kapacita zodpovedá počtu študentov. TU má identifikované požiadavky na kvalifikáciu, úroveň tvorivých činností, praktických skúseností, pedagogických zručností a prenositeľných spôsobilostí, tak aby bolo zaručené dosahovanie výstupov vzdelávania. Univerzita má kvantifikované pracovné záťaže vzdelávacích a iných činností študijného programu a postup pre pridelenie dostatočnej časti pracovnej kapacity učiteľa pre zabezpečovanie a rozvoj študijného programu, uvádzané v úväzkových listoch pedagogických zamestnancov fakulty, kde je adekvátne pridelená kapacita a rozvrhnutie celkovej pracovnej záťaže učiteľov medzi: pedagogickú činnosť, tvorivú a umeleckú činnosť, riadiace činnosti, členstvo orgánoch, členstvo komisiách, vedenia záverečných prác podľa ich náročnosti, odboru a stupňa vzdelávania, úlohy učiteľa pri zabezpečovaní kvality a rozvoji študijného programu, činnosti podpory študentov pri dosahovaní cieľov vzdelávania.

Dokumenty a odkazy:

 • zoznam učiteľov – osôb zodpovedných za profilové predmety (centrálne úložisko vnútorného systému)
 • záznamy o hodnotení zamestnancov
 • kariérne listy zamestnancov
 • úväzkové listy zamestnancov
 • pracovné náplne

 

Prepojenie vzdelávania s tvorivými činnosťami učiteľov sa posilňuje, pričom zameranie tvorivých činností zodpovedá výstupom vzdelávania a úroveň výsledkov tvorivých činností zodpovedá úrovni kvalifikačného rámca uskutočňovaného vzdelávania;

Dokumenty a odkazy:

 

Vysokoškolskí učitelia univerzity sa odborne rozvíjajú a rozvíjajú svoje odborné, jazykové, pedagogické, digitálne zručnosti a prenositeľné spôsobilosti.

Požiadavka na disponovanie odbornými, jazykovými, pedagogickými a digitálnych zručnosťami potrebnými pre zabezpečovanie a rozvoj študijného programu a kontinuálne rozvíjanie týchto zručností patrí medzi kritériá už pri výberových konaniach. Fakulty v rámci svojej pôsobnosti a tiež univerzita v rámci ďalšieho vzdelávania a v súčasnom období prostredníctvom realizovaného projektu poskytuje celoživotné vzdelávanie zamerané na  profesionálny rozvoj a posilnenie kompetencií učiteľov a ďalších cieľových skupín v oblasti pedagogiky, didaktiky, mäkkých zručností, vzdelávania orientovaného na študenta a posilnenia znalostí o vnútornom systéme kvality a kultúry kvality. Každý vyučujúci v študijnom programe má v personálnej zložke zdokumentované portfólio takýchto zručností a očakáva sa, že ich prehlbovanie či rozširovanie je esenciálnou súčasťou kariérneho rastu.

Dokumenty a odkazy:

 

Priraďovanie učiteľov na zabezpečovanie študijných programov a vzdelávacích činností, vyučovanie jednotlivých študijných predmetov a vedenie záverečných a rigoróznych prác je transparentné, pričom zaručuje takú úroveň kvalifikácie, spôsobilostí, praktických skúseností, zamerania a výsledkov tvorivých činností, ktoré zodpovedá stupňu a výstupom vzdelávania a tematickému zameraniu záverečných prác. V súlade s politikami univerzity sú vedúcimi záverečných prác tí pedagogicko-výskumní zamestnanci, ktorí vykonávajú aktívnu tvorivú, alebo praktickú činnosť na úrovni zodpovedajúcej stupňu študijného programu v problematike odborného a tematického zamenia prác. Vedúci bakalárskych prác vykonávajú tvorivú činnosť aspoň na národne uznávanej úrovni. Pre odborníkov z praxe, ktorí vedú na fakulte záverečné práce, sa od týchto podmienok upúšťa ak je preukázaná dostatočná kompetentnosť vo vzťahu k téme a výstupom záverečnej práce.

Dokumenty a odkazy:

 

Profilové študijné predmety štandardne zabezpečujú vysokoškolskí učitelia vo funkcii profesora alebo vo funkcii docenta, ktorí pôsobia na vysokej škole na ustanovený týždenný pracovný čas. V študijných programoch s orientáciou na profesijné vzdelávanie sú zabezpečované aj vysokoškolskými učiteľmi, ktorí sú skúsenými odborníkmi z príslušného odvetvia hospodárstva alebo spoločenskej praxe a ktorí pôsobia na vysokej škole na ustanovený týždenný pracovný čas alebo kratší pracovný čas.

Dokumenty a odkazy:

 

Odborná kvalifikácia učiteľov zabezpečujúcich študijný program je vyššia než kvalifikácia dosahovaná ukončením študijného programu. Od tejto požiadavky je možné upustiť v odôvodnených prípadoch, akými sú napríklad lektori cudzích jazykov, učitelia zabezpečujúci prax, odborníci z praxe a doktorandi.

Dokumenty:

 

Rozvrhnutie pracovnej záťaže vysokoškolských učiteľov umožňuje zabezpečenie a rozvoj kvality študijných programov, zabezpečenie výučby a ďalších súvisiacich vzdelávacích činností, zabezpečenie hodnotenia študentov, vedenie a hodnotenie záverečných prác, účasť na tvorivých činnostiach a iných aktivitách súvisiacich s ich profesijným rozvojom a napĺňaním poslania vysokej školy v rozsahu a proporciách, ktoré zodpovedajú fondu pracovného času vo väzbe na veľkosť ich pracovného úväzku a na povahu nimi zastávanej pracovnej pozície.

Dokumenty a odkazy:

 • Postupy v oblasti plánovania a využívania fondu pracovaného času. Plánovanie pracovnej záťaže učiteľov. Referenčné časové normy. Pravidlá a kritériá vysokej školy na priraďovanie učiteľov na zabezpečovanie študijných predmetov. Konkrétne pracovné náplne učiteľov a zamestnancov, úväzkové listy učiteľov

 

Späť vyššie


Zdroje na zabezpečenie štúdia a podporu študentov

 

Univerzita má dostatočné finančné zdroje alokované na komplexné zabezpečenie študijných programov a súvisiacich tvorivých, podporných a iných činností, ktoré zodpovedajú jej poslaniu.

Dokumenty a odkazy:

 

Priestorové, materiálne, technické, infraštruktúrne a inštitucionálne zabezpečenie vzdelávacích, tvorivých a iných súvisiacich činností zodpovedá výstupom vzdelávania, počtu študentov a ich špecifickým potrebám.

Dokumenty a odkazy:

 

TU má funkčné zmluvné partnerstvá so špecializovanými výučbovými zariadeniami a inými inštitúciami, ktoré sú potrebné na dosiahnutie výstupov vzdelávania týkajúcich sa najmä praktickej prípravy na výkon príslušných povolaní.

Dokumenty a odkazy:

 • zoznam partnerstiev v periodických hodnotiacich správach
 • webové sídlo Filozofickej fakulty, webové sídlo Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, webové sídlo Pedagogickej fakulty, webové sídlo Teologickej fakulty, webové sídlo Právnickej fakulty: zoznam zmluvných partnerov vysokej školy podieľajúcich sa na dosiahnutí výstupov vzdelávania a na praktickej príprave na výkon príslušných povolaní). Zmluvy, dohody, memoranda vysokej školy s partnermi podieľajúcimi sa na dosahovaní výstupov vzdelávania alebo na praktickej príprave na výkon príslušných povolaní. Zmluvy o praktickej výučbe. Spätná väzba od zmluvných partnerov vysokej školy. Výsledky monitorovania a hodnotenia dohôd. Záznamy o participácii partnerov študijných programov pri jeho zabezpečovaní a monitorovaní kvality takého to vzdelávania. Záznamy o odbornej praxi a praktickej výučbe a dosahované výsledky vzdelávania. Hodnotenie mobilít a stáží, vrátane spätnej väzby študentov. Výsledky vzdelávania mimo vysokej školy

 

Prístup k informačným zdrojom, knižničným fondom a službám je ľahký a zodpovedá výstupom vzdelávania, zameraniu tvorivých činností a počtu študentov. Knižnično-informačný systém Trnavskej univerzity tvoria ústredná, fakultné a čiastkové knižnice: Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity, Knižnica Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, Fakultná knižnica Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, Knižnica Katedry klasickej filológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity Okalianum, Knižnica Katedry klasickej archeológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, Knižnica Katedry filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, Knižnica Centra spirituality Východ - Západ Michala Lacka. Tieto vytvárajú podmienky na využívanie knižničného fondu a slobodný prístup k informačným zdrojom. Najpočetnejší printový knižničný fond dopĺňajú licencované a vlastné elektronické informačné zdroje a portál Open Acces.

Dokumenty a odkazy:

 

Študenti majú ľahký prístup k poradenským a ďalším podporným službám a administratívnym zdrojom, ktoré zodpovedajú ich rozmanitým potrebám a sú predpokladom ich napredovania v štúdiu a na ich osobný a kariérny rozvoj.

Dokumenty a odkazy:  

 

TU má kvalifikovaný podporný personál zabezpečujúci tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov, ktorého kapacita zodpovedá počtu študentov a ich rozmanitým potrebám.

Dokumenty a odkazy:

 

Študenti majú primerané sociálne zabezpečenie, športové, kultúrne, duchovné a spoločenské vyžitie počas štúdia.

Dokumenty a odkazy:

 

Využitie všetkých zdrojov je účelné a efektívne; monitorovanie efektivity je súčasťou kľúčových indikatívnych ukazovateľov kvality univerzity.

Dokumenty a odkazy:

 

Zdroje sú prístupné pre študentov a študenti sú informovaní o ich prístupnosti.

Dokumenty a odkazy:

 

Späť vyššie


Zhromažďovanie a spracovanie informácií

 

Sú systematicky zhromažďované, spracúvané, analyzované a vyhodnocované informácie, ktoré sú využívané v efektívnom strategickom, taktickom a operatívnom riadení uskutočňovania a rozvoja študijných programov, tvorivých činností a iných súvisiacich aktivít vysokej školy.

Dokumenty a odkazy:

Politiky zberu, spracúvania, analýzy a vyhodnocovania informácií na efektívne riadenie a zlepšovanie študijných programov:

Výsledky analýz relevantných informácií:

Zoznam zberaných informácií a charakteristika súvisiacich nástrojov a metód zberu a analýzy:

 

TU má nastavený a systematicky sleduje súbor ukazovateľov, prostredníctvom ktorých vyhodnocuje procesy v oblasti vzdelávania, tvorivých činností a súvisiacich činností. Vnútorný predpis Indikatívne ukazovatele zabezpečovania kvality na Trnavskej univerzite v Trnave upravuje indikatívne ukazovatele pre kvalitatívne hodnotenie a indikatívne ukazovatele pre kvantitatívne hodnotenie s určením spôsobu ich merania alebo výpočtu a hodnoty ich štandardov, ako aj postupy a metódy ich hodnotenia.

Dokumenty a odkazy:

Zoznam a definícia sledovaných ukazovateľov týkajúcich sa riadenia a rozvoja kvality študijných programov, tvorivých činností, internacionalizácie a ďalších súvisiacich činností vysokej škol:

 

Do postupov zhromažďovania a spracovania informácií sú zapojené všetky zainteresované strany.

Dokumenty a dôkazy:

 

Späť vyššie


Zverejňovanie informácií

 

Na TU sú zverejňované jasné, presné, adekvátne a aktuálne kvantitatívne a kvalitatívne informácie o študijných programoch a ich absolventoch, ako aj ďalších súvisiacich činnostiach v súlade s poslaním vysokej školy, ktoré sú relevantné pre záujemcov o štúdium, študentov, zamestnancov, zamestnávateľov a ďalšie externé zainteresované strany a širokú verejnosť;

Dokumenty a odkazy:

 

TU zverejňuje aktuálne informácie o implementácii a fungovaní vnútorného systému, o dosiahnutých výsledkoch a prijatých opatreniach;

Dokumenty a odkazy:

 

Informácie o študijných programoch sú zverejnené vo všetkých jazykoch ich uskutočňovania;    

Dokumenty a odkazy:

 

Zverejnené informácie sú ľahko dostupné, a to aj pre osoby so zdravotným znevýhodnením.

Dokumenty a odkazy:

 

Späť vyššie


Priebežné monitorovanie, periodické hodnotenie a periodické schvaľovanie študijných programov

 

Študijné programy sú priebežne monitorované, periodicky hodnotené a periodicky schvaľované, pričom do vnútorného systému sú zapojení zamestnávatelia, študenti a ďalšie zainteresované strany.

Dokumenty a dôkazy:

 

Univerzita sa uisťuje, že uskutočňovanie študijných programov, hodnotenie študentov a dosahované výsledky vzdelávania sú v súlade s aktuálnymi poznatkami, technologickými možnosťami, potrebami spoločnosti, potrebami študentov a očakávaniami zamestnávateľov a ďalších externých zainteresovaných strán a univerzita vytvára pre študentov podporné a efektívne vzdelávacie prostredie. TU má stanovené pravidlá a postupy priebežného monitorovania, periodického hodnotenia a periodického schvaľovania študijných programov.

Dokumenty a dôkazy:

Fakulty:

 

TU sa uisťuje, že má zabezpečené dostatočné priestorové, personálne, materiálne, technické, infraštruktúrne, informačné a finančné zdroje na uskutočňovanie študijných programov a ďalších súvisiacich činností.

Dokumenty a dôkazy:

 

Študenti majú aspoň raz ročne možnosť vyjadriť sa ku kvalite študijných programov, kvalite učiteľov, kvalite podporných služieb a kvalite prostredia vysokej školy. Študentom je poskytovaná spätná väzba o výsledkoch hodnotenia a prijatých opatreniach;

Dokumenty a odkazy:

 

Úpravy študijných programov, ktoré sú výsledkom ich priebežného monitorovania a periodického hodnotenia, sú navrhované s účasťou študentov, zamestnávateľov a ďalších zainteresovaných strán;

Dokumenty a odkazy:

 

Študijné programy sú periodicky schvaľované v perióde zodpovedajúcej ich štandardnej dĺžke štúdia.

Dokumenty a odkazy:

 

Späť vyššie


Pravidelné externé zabezpečovanie kvality

 

TU podstupuje pravidelné externé hodnotenie zabezpečovania kvality s cieľom uistiť sa, že vnútorný systém je rozvíjaný a implementovaný v súlade so štandardmi pre vnútorný systém.

Dokumenty a odkazy:

 

Späť vyššie


C.   Publikácia - Vnútorný systém Trnavskej univerzity v Trnave

 

 

SJ

Vnútorný systém
Trnavskej univerzity v Trnave

Adriana Krupová

Publikácia je výstupom z projektu „Inovovanie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave rozvojom personálnych kapacít, revíziou vnútorných predpisov a aktovuniverzity a systémovým vzdelávaním vo forme e-learningových kurzov“, ITMS kód 312010BLB4, realizovaného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje s podporou Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

ČÍTAŤ

 

AJ

The Internal System
of Trnava University

Adriana Krupová

The publication is an output from the project "Innovation of the internal system of ensuring the quality of higher   education of the University of Trnava in Trnava by developing personnel capacities, revising the internal regulations and acts of the university and system education in the form of e-learning courses", ITMS code 312010BLB4, implemented within the Operational Program Human Resources with the support of the European Social Fund (ESF) and the European Regional Development Fund (ERDF).

READ