Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Právne poradenstvo

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M.

právne poradenstvo
033/59 39 642
robert.dobrovodsky@yahoo.de

 

 

Konzultačné hodiny: podľa nižšie uvedeného linku

 (či sa nerušia v konkrétny deň)

Konzultácie prebiehajú cez výučbové obdobie počas konzultačných hodín (odporúčame objednať sa e-mailom!) v miestnosti č. dverí: 313 (3. posch.), ľavé krídlo budovy, Právnická fakulta, Kollárova 10, Trnava.

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. je zamestnancom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave,  Katedra občianskeho a obchodného práva. V rámci činnosti Centra podpory študentov ponúka študentom právnu pomoc v ťažkých životných situáciách, ktoré môžu byť touto pomocou riešené, alebo aspoň zmiernené -  rodinnoprávne spory, dedičské spory, spotrebiteľské spory, spory na ochranu osobnosti, trestné veci na strane poškodeného, diskriminácia či iné životné situácie študenta, prípadne jeho rodiny.  

Jeho dlhoročné praktické, ale i vedecké skúsenosti s  pomocou obetiam domáceho násilia, násilia na ženách, deťoch či senioroch, využije pri podpore študentov. V naliehavých prípadoch sprostredkuje trvalejšiu starostlivosť v rámci krízového strediska Aliancia žien Slovenska so sídlom v Bratislave, alebo v inom regionálnom krízovom stredisku, s ktorými dlhodobo spolupracuje.


JUDr. Viktor Križan, PhD.

právne poradenstvo
033/59 39 645 – 647
viktor.krizan@truni.sk

Konzultačné hodiny:

    • Každú stredu od 13,20 h do 15,20 h
    • Každý štvrtok od 12,45 h do 14,15 h - Teologická fakulta v Bratislave     

Konzultácie prebiehajú každú stredu cez výučbové obdobie počas konzultačných hodín (odporúčame ohlásiť sa e-mailom) v miestnosti č. dverí: 322 (3. posch.), ľavé krídlo budovy, Právnická fakulta, Kollárova 10, Trnava. Ďalej konzultácie prebiehajú v Bratislave na Teologickej fakulte, Kostolná ulica 1, každý štvrtok cez výučbové obdobie (odporúčame ohlásiť sa e-mailom alebo telefonicky).

JUDr. Viktor Križan, PhD.je zamestnancom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra občianskeho pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. V rámci činnosti Centra podpory študentov ponúka študentom právnu pomoc v ťažkých životných situáciách, ktoré môžu byť touto pomocou riešené alebo aspoň zmiernené -  pracovnoprávne spory, pracovné právo – obsah pracovnej zmluvy alebo dohody, práva a povinnosti, náhrada škody zamestnávateľovi, atď.