Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Fakulty

Filozofická fakulta a rektorát Trnavskej univerzity v Trnave

Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
Tel.: +421-33-5939 387
E-mail: ff@truni.sk
Stránka: http://fff.truni.sk

 

 

 

 

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

PriemysePedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnavelná 4, 917 01 Trnava
Tel.: +421-33-5514 618
E-mail: sekdekpdf@truni.sk
Stránka: http://pdf.truni.sk/

 

 

 

 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave

Univerzitné námestie 1, 918 43 Trnava
Tel.: +421-33-5939 450
E-mail: dekfzsp@truni.sk
Stránka: http://fzasp.truni.sk

 

 

 

 

Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Kostolná 1, P.O.BOX 173, 814 99 Bratislava
Tel.: +421-2-527 75 416
E-mail: dekan.tf@truni.sk
Stránka: http://www.tftu.sk

 

 

 

 

 

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Kollárova 10, 917 01 Trnava
Tel.: +421-33-5939 601
E-mail: prf@truni.sk
Stránka: http://iuridica.truni.sk