Skočiť na hlavný obsah

Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Teologická fakulta pokračuje v päťstoročnej jezuitskej tradícii vzdelávania. Od svojho vzniku v roku 1996 nadväzuje na činnosť slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej, ktorá už od roku 1941 vzdelávala na Teologickom inštitúte svätého Alojza v Banskej Bystrici rehoľných kandidátov na kňazstvo.

Teologická fakulta Trnavskej univerzity: V centre hlavného mesta, s jezuitskými koreňmi

teologická fakulta trnavskej univerzity, foto barbora likavskáFakulta sídli v historickom centre Bratislavy. Jej centrálne umiestnenie umožňuje študentom široký výber z kultúrnej ponuky hlavného mesta. V prostredí kritického myslenia kladie dôraz na celostný rozvoj študenta. Poskytuje vysokoškolské vzdelanie členom inštitútov zasväteného života a tiež laikom vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania.

Za ostatných 25 rokov na nej úspešne zavŕšilo štúdium viac ako 1 200 absolventov.

Jedinečné programy sú zamerané na praktické uplatnenie v širokom spektre profesií. Študent si na fakulte osvojuje základné metódy výskumnej práce a učí sa chápať dejiny ako zdroj inšpirácie pre súčasnosť. Dokáže sa orientovať vo filozofických a teologických smeroch a odborne o nich diskutovať. Vie posúdiť relevantné informácie, pracovať s nimi a navrhovať adekvátne riešenia. Študent je teoreticky a prakticky pripravovaný pre oblasť sociálnej starostlivosti, pastorálneho poradenstva a profesionálneho sprevádzania. Získané zručnosti sú základom pre pastoračné a sociálne aktivity. Dokáže zaujať postoj k aktuálnym problémom etiky, politiky, kultúry a náboženstva.

Teológia: ako sa dá s ňou uplatniť?

Absolvent fakulty dokáže tvorivo zúžitkovať výskumné, analytické a prezentačné zručnosti; schopnosť interpretovať a systematizovať informácie, formulovať otázky a riešiť problémy. Rozumie zmyslu písaných dokumentov, má zručnosť písania a schopnosť argumentovať. Je empatický v komunikácii s ľuďmi rôznych názorov, bez toho, aby ich urazil. Absolvent si môže nájsť uplatnenie ako vedecký pracovník, projektový manažér, zamestnanec cirkevných, rozvojových a humanitárnych organizácií, publicista, učiteľ, sociálny pracovník, politik, treťosektorový špecialista, kreatívec, atď. Je schopný pracovať s väzňami, s problémovou mládežou, viesť protidrogové programy alebo kurzy proti závislostiam, zapojiť sa do práce v rámci krízových intervenčných tímov, v domovoch dôchodcov, s ľuďmi so špecifickými potrebami a v dobrovoľníckych centrách.

Aktuálnu ponuku študijných programov fakulty nájdete tu.

Kontakt:

Kostolná 1, P.O.BOX 173,
814 99  Bratislava

Tel.: +421-2-527 75 416
E-mail: teologicka.fakulta [at] truni.sk
Web: www.tftu.sk