Skočiť na hlavný obsah

Zásadné dokumenty

Zásadné dokumenty a vnútorné predpisy Trnavskej univerzity v Trnave v súlade s § 15 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách:

 1. Štatút Trnavskej univerzity v Trnave - PDF
  1. Dodatok č.1 k Štatútu Trnavskej univerzity v Trnave PDF
  2. Dodatok č. 2 k Štatútu Trnavskej univerzity v Trnave PDF
 2. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave - PDF
 3. Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave - PDF
 4. Študijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave účinný od 1_9_2018 - PDF
  Študijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave - PDF
 5. Zásady výberového konania na Trnavskej univerzite v Trnave - PDF
  1. Dodatok č.1 k Zásadám výberového konania na TU v Trnave - PDF
 6. Pracovný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave - PDF
 7. Organizačný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave - PDF
  1. Príloha k Organizačnému poriadku TU - PDF
 8. Štipendijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave - PDF
 9. Dlhodobý zámer Trnavskej univerzity v Trnave na roky 2021-2026 - PDF
 10. Dlhodobý zámer Trnavskej univerzity v Trnave na roky 2015-2020 - PDF
 11. Koncepcia rozvoja Trnavskej univerzity v Trnave na roky 2019-2023 - PDF

Etický kódex Trnavskej univerzity v Trnave - PDF

Vnútorné predpisy univerzity