Skočiť na hlavný obsah

Zásadné dokumenty

Zásadné dokumenty a vnútorné predpisy Trnavskej univerzity v Trnave v súlade s § 15 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách:

 1. Štatút Trnavskej univerzity v Trnave - PDF
 2. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave - PDF
  1. Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave - PDF
 3. Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave - PDF
  1. Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave - PDF
 4. Študijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave účinný od 10.7.2023 - PDF
 5. Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2022 o habilitačných konaniach a inauguračných konaniach - PDF
  1. Dodatok č. 1 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave o habilitačných konaniach a inauguračných konaniach - PDF
 6. Zásady výberového konania na Trnavskej univerzite v Trnave - PDF
 7. Pracovný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave - PDF
 8. Organizačný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave - PDF
  1. Dodatok č.1 k_organizačnému poriadku TU - PDF
  2. Organizačná schéma TU - PDF
 9. Štipendijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave - PDF
 10. Dlhodobý zámer Trnavskej univerzity v Trnave na roky 2021-2026 - PDF
 11. Dlhodobý zámer Trnavskej univerzity v Trnave na roky 2015-2020 - PDF
 12. Koncepcia rozvoja Trnavskej univerzity v Trnave na roky 2019-2023 - PDF

Etický kódex Trnavskej univerzity v Trnave - PDF

Vnútorné predpisy univerzity