Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Univerzita tretieho veku


Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať. / 
Ján Amos Komenský

Univerzita tretieho veku pri Trnavskej univerzite v Trnave (ďalej len „UTV pri TU“) predstavuje jednu z možností ako prežiť poproduktívny vek plnohodnotným spôsobom.

Na vysokoškolskej úrovni sprístupňuje poznatky z vedeckých disciplín, ktoré študujúci využívajú pre svoj osobný rozvoj a súčasne i v prospech spoločnosti.

Ponúka občanom tretieho veku možnosti, aby uspokojili túžbu po doplnení svojich vedomostí z rôznych vedných odborov, kvalitné využitie voľného času, pozitívne sociálne zaradenie, udržiavanie duševnej a fyzickej rovnováhy, čo prispieva k navráteniu pocitu plne prežívaného života.

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM

Podmienky a priebeh štúdia  |  Prihláška  |  Programy otvárané v akademickom roku 2018/2019 

Cenník
Informácie pre študentov - rozvrh
Fotogaléria
Aktivity študentov
Hodnotenia študijných programov poslucháčmi UTV
Z histórie UTV vo svete, na Slovensku a UTV pri TU v Trnave

 

Médiá o nás: Tlačová správa TASR  |  Mestská televízia Trnava  |  Rozhovor pre radio Regina 18.8.2015

 

KONTAKT:

Bc. Anna Sokolovičová - referent pre UTV, kancelária Centra ďalšieho vzdelávania TU, miestnosť č. 108
Hornopotočná 23, 918 43  Trnava | Mapa

tel.: 033 / 59 39 316, anna.sokolovicova@truni.sk

 

SENIOR FRIENDLY 50+

 
Vážení frekventanti UTV,
dovoľujeme si Vás poprosiť o vyplnenie dotazníka pre potreby výskumnej štúdie Asociácie UTV do 31.10.2018.
Prieskum je zameraný na participáciu seniorov na spoločenskom a občianskom živote miest a obcí, v ktorých žijú.
 
Dotazník vyplňujú seniori vo veku 45+ zapojení do vzdelávania na UTV. K dispozícii je formulár v elektronickej verzii.
Ďakujeme za spoluprácu. Výsledky štúdie budú nápomocné nám všetkým.
 
S úctou Mária Nováková
Sekretariát ASUTV
 
--
 
Aj napriek urobeným opatreniam, stále sa nedarí niektorým U3V dotazník otvoriť. Nastavenie a zmeny musí urobiť autor, je to spôsobené pravdepodobne novým upgradom alebo zmenou funkcionality. Zatiaľ použite konto zriadené len pre tento dotazník. Prihlasovacie meno: ddotazník2018@gmail.com | heslo: Ddotazník2018
- potom by ste už nemali mať problém.
 
Ospravedlňujeme sa za spôsobené komplikácie, ktoré sme nemohli predpokladať.
 
Za pochopenie ďakujeme.
S úctou
  
Mária Nováková
Sekretariát ASUTV