Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Univerzita tretieho veku

"Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať."

(Ján Amos Komenský) 

   Univerzita tretieho veku pri Trnavskej univerzite v Trnave (ďalej len „UTV pri TU“) predstavuje jednu z možností ako prežiť poproduktívny vek plnohodnotným spôsobom. Na vysokoškolskej úrovni sprístupňuje poznatky z vedeckých disciplín, ktoré študujúci využívajú pre svoj osobný rozvoj a súčasne i v prospech spoločnosti. Ponúka občanom tretieho veku možnosti, aby uspokojili túžbu po doplnení svojich vedomostí z rôznych vedných odborov, kvalitné využitie voľného času, pozitívne sociálne zaradenie, udržiavanie duševnej a fyzickej rovnováhy, čo prispieva k navráteniu pocitu plne prežívaného života.

Univerzita tretieho veku

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM:

Podmienky a priebeh štúdia  |  Prihláška  |  Informácia o spracúvaní osobných údajov

Ponuka vzdelávacích programov na akademický rok 2020/2021

Informácie o ponúkaných vzdelávacích programoch

Organizačný poriadok UTV

Poplatky za štúdium UTV
Informácie pre študentov - rozvrh
Fotogaléria
Aktivity študentov
Hodnotenia študijných programov poslucháčmi UTV
Z histórie UTV vo svete, na Slovensku a UTV pri TU v Trnave

 

Anna Skupinová

   KONTAKT:

   Mgr. Anna Skupinová - referent pre UTV, kancelária Centra ďalšieho vzdelávania    TU, miestnosť č. 108

   Hornopotočná 23, 918 43  Trnava | Mapa

   tel.: 033 / 59 39 316, anna.skupinova@truni.sk