Skip to main content

Univerzita tretieho veku na Trnavskej univerzite v Trnave

Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať. (Ján Amos Komenský)

Čo je to Univerzita tretieho veku? 

Univerzita tretieho veku pri Trnavskej univerzite v Trnave (ďalej len „UTV pri TU“) predstavuje jednu z možností ako prežiť poproduktívny vek plnohodnotným spôsobom. Na vysokoškolskej úrovni sprístupňuje poznatky z vedeckých disciplín, ktoré študujúci využívajú pre svoj osobný rozvoj a súčasne i v prospech spoločnosti. Ponúka občanom tretieho veku možnosti, aby uspokojili túžbu po doplnení svojich vedomostí z rôznych vedných odborov, kvalitné využitie voľného času, pozitívne sociálne zaradenie, udržiavanie duševnej a fyzickej rovnováhy, čo prispieva k navráteniu pocitu plne prežívaného života.

Univerzita tretieho veku

Univerzita tretieho veku v Trnave: Všetko, čo by ste mali vedieť o štúdiu

Podmienky a priebeh štúdia  |  Prihláška  |  Informácia o spracúvaní osobných údajov

Ponuka vzdelávacích programov na akademický rok 2024/25

Informácie o ponúkaných vzdelávacích programoch

Organizačný poriadok UTV 

Poplatky za štúdium UTV 

Informácie pre študentov - rozvrh

Fotogaléria

Aktivity študentov

Hodnotenia študijných programov poslucháčmi UTV

Z histórie UTV vo svete, na Slovensku a UTV pri TU v Trnave

 

Kontakt na Univerzitu tretieho veku na Trnavskej univerzite

PhDr. Zuzana Tibenská - referentka pre Univerzitu tretieho veku
kancelária Centra ďalšieho vzdelávania Trnavskej univerzity, miestnosť č. 108
Hornopotočná 23, 918 43  Trnava | Mapa
tel.: 033 / 59 39 316, zuzana.tibenska [at] truni.sk

 

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!