Skočiť na hlavný obsah

Ochrana osobných údajov

Trnavská univerzita v Trnave (ďalej len „TU“) je v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (v ďalších textoch aj "nariadenie GDPR") a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v ďalších textoch aj "zákon") prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje.

V súlade s prijatou bezpečnostnou dokumentáciou TU dodržiava zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizácie rozsahu a uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti. Informácie v tomto dokumente sú určené všetkým dotknutým osobám, t.j. zamestnancom, ich najbližším rodinným príslušníkom a študentom TU, zamestnancom zmluvných dodávateľov a poskytovateľov služieb pre TU a externým osobám, ktorých osobné údaje sa spracúvajú v informačných systémoch TU.

Zverejnením informácií na svojom webovom sídle si TU plní povinnosť, ktorá jej vyplýva z čl. 13 a 14 nariadenia GDPR voči dotknutým osobám. 

Prevádzkovateľ a zodpovedná osoba

Účely a právne základy spracúvania osobných údajov

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov

Kategórie príjemcov osobných údajov

Cezhraničný prenos osobných údajov

Práva pri spracúvaní osobných údajov

Automatizované individuálne rozhodovanie

Informácie o používaní súborov cookie

Informácie ku kamerovému monitorovaciemu systému TU

Dokumentácia k projektu PRESCRIP-TEC

Informačná povinnosť pri výkone štátnych skúšok počas pandémie COVID-19

Informačná povinnosť pri výkone rigoróznych skúšok, obhajob rigoróznych prác, obhajob habilitačných prác, habilitačných a inauguračných prednášok počas pandémie COVID-19

Informačná povinnosť pri výkone kontroly vstupu na pracoviská zamestnávateľa v režime OTP

Informačná povinnosť - agenda zabezpečenia odbornej praxe študentov

Oprávnené osoby, ktoré dostali poverenie na prácu s informačnými systémami obsahujúcimi osobné údaje a dotknuté osoby, ktoré majú platné štúdium alebo aktívny pracovný pomer na TU, nájdu podrobnejšie informácie o realizácii organizačných, personálnych a technických opatrení na ochranu osobných údajov v intranetovej sekcii webového sídla TU https://dokumenty.truni.sk/ochrana-osobnych-udajov (po prihlásení).

Formuláre a dokumenty na stiahnutie