Skočiť na hlavný obsah

Informácie ku kamerovému monitorovaciemu systému TU

Pri spracúvaní  osobných údajov Trnavská univerzita v Trnave (ďalej len „TU“) ako prevádzkovateľ postupuje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“), zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon) a v súlade s prijatou bezpečnostnou dokumentáciou, pričom dodržiava zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizácie rozsahu a uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.

Týmto dokumentom si TU plní povinnosť, ktorá jej vyplýva z čl. 13 a 14 nariadenia GDPR voči dotknutej osobe pri monitorovaní priestoru kamerovým systémom (dotknutou osobou je každá osoba monitorovaná kamerovým systémom).

1.     TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE  PREVÁDZKOVATEĽA

 Trnavská univerzita v Trnave

Hornopotočná 23, 918 43 Trnava

IČO: 318 25 249

Tel.: 033/5939 111

  2.     KONTAKTNÉ ÚDAJE ZODPOVEDNEJ OSOBY

 JUDr. Zuzana Krajčovičová

Hornopotočná 23, 918 43 Trnava

email: dpo [at] truni.sk

tel.: 033/5939 344

  3.      ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 Monitorovanie priestorov na vonkajšom obvode budov TU a parkovísk pre potreby ochrany majetku univerzity a odhaľovania kriminality.

 4.     PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB

 Článok 6 odsek 1 písmeno f)  nariadenia GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených  záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je zabezpečiť pre službukonajúceho vrátnika nástroj na monitorovanie a zaznamenávanie činností v rozľahlých priestoroch pozdĺž vonkajšieho obvodu budov a parkovísk,  ktorý by mu pomohol odhaľovať podozrivé osoby a ich činnosti. Nahlásením podozrivých činností oddeleniu Policajného zboru SR prevádzkovateľ prispeje k odhaľovaniu protiprávnej činnosti, resp. zabezpečí plnenie svojich povinností pri ochrane majetku verejnej inštitúcie.

 5.     PRÍJEMCA

 Sprostredkovateľom pri spracúvaní osobných údajov v kamerovom monitorovacom systéme TU je spoločnosť ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o., poskytujúca prevádzkovateľovi jeho podporu a údržbu. Osobné údaje vo forme spracovaného videozáznamu sa poskytujú príslušníkom Policajného zboru SR iba na základe písomnej žiadosti na hlavičkovom papieri s podpisom veliteľa a pečiatkou oddelenia PZ alebo kontrolným orgánom prevádzkovateľa.

 6.     DOBA UCHOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB

Doba uchovania osobných údajov je stanovená podľa účelu spracovania osobných údajov a podľa požiadaviek osobitých predpisov. Konkrétne doby uchovania predpisuje interný predpis Registratúrny poriadok vypracovaný v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov.

Videozáznam sa uchováva maximálne 8 dní po zaznamenaní, potom prichádza k premazaniu záznamu novým obsahom.

 7.     AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIA VRÁTANE PROFILOVANIA

 Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb v kamerovom monitorovacom systéme prevádzkovateľa sa nerealizujú automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania.

  8.     PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN A MEDZINÁRODNÝCH INŠTITÚCIÍ.

 Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje.

 9.     PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY SPOJENÉ SO SPRACÚVANÍM JEJ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 Máte právo požiadať o prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vás ako dotknutej osoby, ďalej právo na opravu osobných údajov, ktoré nedokážete vykonať na základe svojho prístupu a oprávnení, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a práve na prenosnosť osobných údajov.

Máte právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať.

Máte právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídla http://www.dataprotection.gov.sk

 Poskytovanie osobných údajov nie zákonnou ani zmluvnou  požiadavkou.  Dotknutá osoba je o monitorovaní informovaná pred vstupom do priestorov prevádzkovateľa formou oznamu na vstupoch do svojich priestorov s informáciami pre dotknuté osoby a viditeľným označením priestoru ako monitorovaného.