Skočiť na hlavný obsah

Základné informácie

ERASMUS+ 2021-2027

Trnavská univerzita v Trnave získala Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) na celé obdobie trvania programu Erasmus+ 2021-2027. ECHE poskytuje všeobecný rámec kvality pre činnosti európskej a medzinárodnej spolupráce, ktoré sa majú vykonávať v rámci programu.

Program Erasmus+ vstupuje do nového sedemročného obdobia 2021 – 2027 s ohlásením množstva nových príležitostí pre účastníkov, nových iniciatív, možností zapojenia sa pre organizácie a s ambicióznymi cieľmi súvisiacimi so snahou prispievať k zvýšeniu kvality formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia v Európe.

Nový program Erasmus+ posilňuje svoje úsilie o zvýšenie počtu príležitostí ponúkaných väčšiemu množstvu účastníkov a širšiemu okruhu organizácií, pričom sa zameriava na svoj kvalitatívny vplyv a prispieva k vzniku inkluzívnejších a súdržnejších, ekologickejších spoločností pripravených na digitálne technológie. Študovať, učiť sa a pracovať istý čas v zahraničí by sa malo stať bežnou praxou a hovoriť okrem materinského jazyka ešte dvomi ďalšími jazykmi by malo byť normou.

Ciele programu: 

zvýšiť kvalitu poskytovaného vzdelávania prostredníctvom mobilít a medzinárodnej spolupráce prispieť k vytvoreniu Európskeho vzdelávacieho priestoru

Nový Erasmus+ bude v projektoch presadzovať štyri horizontálne priority, ktoré priamo reagujú na aktuálne a dôležité spoločenské témy:

· inklúzia a diverzita ( zameriava sa na zabezpečenie rovnakých príležitostí vo vzdelávaní pre všetkých vrátane ľudí so znevýhodnením – zdravotným, sociálnym či ekonomickým)

· environmentálna udržateľnosť a klimatické ciele (zvyšovanie povedomia o klimatickej situácii a podpora udržateľného správania )

· digitálna transformácia (orientovaná na sprístupnenie digitálnych technológií a inovácií všetkým oblastiam vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu )

· aktívna participácia (rozvoj sociálnych a multikultúrnych kompetencií, kritického myslenia a aktívneho občianstva založeného na demokratickom princípe v celoživotnom vzdelávaní a v práci s mládežou)

Trnavská univerzita v Trnave je zapojená :

Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov( podporuje sa fyzická aj zmiešaná mobilita vysokoškolských študentov, vysokoškolských učiteľov a administratívnych zamestnancov na aktivitách profesijného rozvoja v zahraničí )

Kľúčová akcia 2: Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami (akcia podporuje partnerstvá pre spoluprácu vrátane kooperačných partnerstiev a malých partnerstiev; partnerstvá pre excelentnosť vrátane centier excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy učiteľskej akadémie a akcie Erasmus Mundus; partnerstvá pre inovácie vrátane aliancií a perspektívnych projektov)