Skočiť na hlavný obsah

Základné informácie

V novembri 2013 Európsky parlament schválil nový program EU Erasmus+, ktorý zahŕňa oblasť vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Tento sedemročný program nahradil doposiaľ fungujúci program celoživotného vzdelávania, ktorého súčasťou bol aj program LLP ERASMUS. Nový program ERASMUS+ je zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou.
Nový program nadobudol platnosť od 1. januára  2014.

Program Erasmus+ zlučuje všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, vrátane programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami).

Program Erasmus+ zabezpečuje SYNERGIU  medzi sektormi a kladie dôraz  na CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE  prepojením formálneho a neformálneho vzdelávania. Cieľom je PREPOJENIE sveta vzdelávania so svetom práce.

ERASMUS+ obsahuje 3 kľúčové aktivity: 

KA1 = mobilita jednotlivcov

KA2 = strategické partnerstvá (spolupráce)

KA3 =  reforma politík (vrátane programu Jean Monnet a program Šport)   

V rámci kľúčovej aktivity KA realizuje Trnavská univerzita mobility štúdium, stáž, výučba a školenie (štúdium a výučbu na základe uzavretých a platných Erasmus+ biletrálnych dohôd). 
 

Univerzity, ktoré mali záujem  zapojiť sa do nového programu ERASMUS+, podávali v priebehu roka 2013 žiadosť o udelenie ERASMUS+ univerzitnej charty (ECHE). Trnavská univerzita úspešne obstála v hodnotení Európskej komisie  a v decembri  2013 získala Erasmus+ univerzitnú chartu, ktorá jej zabezpečuje účasť na programe. Podpisom ECHE, sa Trnavská univerzita zaväzuje dodržiavať všetky pravidlá stanovené Európskou komisiou.

Záujem o stáže študentov, zamestnanecké mobility aj nábor buddies pre prichádzajúcich študentov sa neustále zvyšuje.

Zvlášť sú pozitívne hodnotenia publikácie, ktorá je výsledkom mobilných aktivít: Anatolian Greek and their counterparts - príbeh študentky, ktorá sa zúčastnila mobility v Bioetickom inštitúte v Palerme a vystúpila s prezentáciou svojej dizertačnej práce v rádiu Radio Spazio di Noi v Palerme.