Skočiť na hlavný obsah

Mobilita študentov

 

 

1)  Študijný pobyt
 

Študent môže v rámci programu ERASMUS+ absolvovať pobyt v zahraničí a to v trvaní minimálne 2 mesiace, avšak maximálne 12 mesiacov za každý stupeň štúdia (bakalársky, magisterský, doktorandský). Dobu 12 mesiacov v rámci jedného stupňa štúdia môže študent absolvovať naraz, alebo si môže mesiace rozložiť na jednotlivé ročníky štúdia, alebo môže kombinovať Erasmus+ štúdium s Erasmus+ stážou.

Erasmus+ študentom sa môže stať každý študent, ktorý je zapísaný na štúdium na Trnavskej univerzite. Výberového konania sa môže zúčastniť už ako študent prvého ročníka. Erasmus+ mobility za účelom štúdia sa môže zúčastniť len riadne zapísaný študent (denný aj externý), už od letného semestra 1. ročníka Bc. štúdia (v prípade mobility v letnom semestri 1. ročníka Bc. štúdia sa výberového konania je možné zúčastniť v zimnom semestri 1. ročníka Bc. štúdia). 

Ak študent ide na mobilitu počas 1. roč. Mgr. alebo 1. roč. PhD. stupňa, na mobilitu môže nastúpiť až po zápise na TRUNI, keďže po zoštátnicovaní už študent prestáva byť študentom a opäť sa nim stáva až dňom zápisu. 

Všeobecne je platný rozsah mobility minimálne 2 mesiace, maximálne 12 mesiacov. Stratégia univerzity je umožniť mobilitu čo najväčšiemu počtu študentov:

  • na mobilitu budú vyslaní všetci študenti, ktorí prešli výberovými konaniami a ich termín pobytu bude stanovený na dĺžku, ktorú študent potrebuje na absolvovanie prednášok aj skúškového obdobia;
  •  finančne budú študenti podporení do plnej výšky mesačných grantov;
  • granty budú vyplácané v dvoch splátkach 85% pred pobytom, 15% po pobyte.

Príklad:  študent cestuje do Poľska na obdobie zimného semestra od 01.10. do 28.02. Obdobie predstavuje 5 mesiacov, grant bude vo výške 2 350 € (5 x 470 €). Pred pobytom dostane sa svoj účet 85% z tejto sumy, po pobyte a vysporiadaní všetkých záväzkov voči univerzite mu bude zvyšok grantu doplatený, resp. upravený podľa reálnej dĺžky pobytu potvrdenej od zahraničnej univerzity.

 

2)  Stáže študentov

Stáž je obdobie, ktoré študent strávi v podniku alebo inej organizácii v krajine oprávnenej pre program Erasmus+. Cieľom stáže je pomôcť jednotlivcom adaptovať sa na požiadavky trhu práce, získať odborné/praktické zručnosti a lepšie pochopiť ekonomické a spoločenské podmienky hostiteľskej krajiny v súčinnosti s nadobúdaním pracovných skúseností a jazykových zručností.

3) OLS On-line jazyková podpora

Všetci účastníci  študentskej mobility/štúdium/stáž) v rámci ERASMUS+, sú povinní pred odchodom a po príchode z mobility absolvovať on-line jazykový kurz(OLS). Nástroj jazykovej podpory tzv. OLS – On-line Linguistic Support, viac v prílohách. 

4) Dokumenty