Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Mobilita študentov

1)  Študijný pobyt

Minimálna dĺžka štúdia je 3 mesiace. Maximálna dĺžka štúdia je 12 mesiacov v jednom stupni štúdia. Študent môže absolvovať mobilitu počas každého stupňa štúdia, teda počas Bc., Ing. a PhD. štúdia. Na každom stupni štúdia má študent nárok absolvovať 12 mesiacov. Počas všetkých 3 stupňov štúdia je to 36 mesiacov. Dobu 12 mesiacov v rámci jedného stupňa štúdia môže študent absolvovať naraz, alebo si môže mesiace rozložiť na jednotlivé ročníky štúdia, alebo môže kombinovať Erasmus+ štúdium s Erasmus+ stážou.

Erasmus+ študentom sa môže stať každý študent, ktorý ukončil prvý ročník bakalárskeho štúdia a je zapísaný na štúdium na Trnavskej univerzite. Výberového konania sa môže zúčastniť už ako študent prvého ročníka. Študent je občanom SR, členského štátu EÚ alebo ostatných štátov, ktoré participujú v programe, alebo má trvalý pobyt v SR, je bez štátnej príslušnosti alebo má štatút utečenca v SR. Študent, ktorý študuje na slovenskej vysokej škole, ale má trvalý pobyt mimo SR, sa nemôže zúčastniť mobility do krajiny, v ktorej má trvalý pobyt.

Zahraničnú univerzitu si vyberajte podľa svojej fakulty, nezabudnite si v zozname bilaterálnych zmlúv na dolnej lište zoznamu zvoliť vašu fakultu!

2)  Stáže študentov

Stáž je obdobie, ktoré študent strávi v podniku alebo inej organizácii v krajine oprávnenej pre program Erasmus+. Cieľom stáže je pomôcť jednotlivcom adaptovať sa na požiadavky trhu práce, získať odborné/praktické zručnosti a lepšie pochopiť ekonomické a spoločenské podmienky hostiteľskej krajiny v súčinnosti s nadobúdaním pracovných skúseností a jazykových zručností.

3) OLS On-line jazyková podpora

Všetci účastníci  študentskej mobility/štúdium/stáž) v rámci ERASMUS+, sú povinní pred odchodom a po príchode z mobility absolvovať on-line jazykový kurz(OLS). Nástroj jazykovej podpory tzv. OLS – On-line Linguistic Support, viac v prílohách. 

4) Dokumenty

5) Zoznamy schválených študentov