Skočiť na hlavný obsah

Mobilita študentov

 

 

1)  Študijný pobyt
 

Študent môže v rámci programu ERASMUS+ absolvovať pobyt v zahraničí a to v trvaní minimálne 2 mesiace, avšak maximálne 12 mesiacov za každý stupeň štúdia (bakalársky, magisterský, doktorandský). Dobu 12 mesiacov v rámci jedného stupňa štúdia môže študent absolvovať naraz, alebo si môže mesiace rozložiť na jednotlivé ročníky štúdia, alebo môže kombinovať Erasmus+ štúdium s Erasmus+ stážou.

Erasmus+ študentom sa môže stať každý študent, ktorý je zapísaný na štúdium na Trnavskej univerzite. Výberového konania sa môže zúčastniť už ako študent prvého ročníka. Erasmus+ mobility za účelom štúdia sa môže zúčastniť len riadne zapísaný študent (denný aj externý), už od letného semestra 1. ročníka Bc. štúdia (v prípade mobility v letnom semestri 1. ročníka Bc. štúdia sa výberového konania je možné zúčastniť v zimnom semestri 1. ročníka Bc. štúdia). 

Ak študent ide na mobilitu počas 1. roč. Mgr. alebo 1. roč. PhD. stupňa, na mobilitu môže nastúpiť až po zápise na TRUNI, keďže po záverečných štátnych skúškach študent prestáva byť študentom a opäť sa ním stáva až dňom zápisu. 

Všeobecne je platný rozsah mobility minimálne 2 mesiace, maximálne 12 mesiacov. Stratégia univerzity je umožniť mobilitu čo najväčšiemu počtu študentov:

  • na mobilitu budú vyslaní všetci študenti, ktorí prešli výberovými konaniami a ich termín pobytu bude stanovený na dĺžku, ktorú študent potrebuje na absolvovanie prednášok aj skúškového obdobia;
  •  finančne budú študenti podporení do plnej výšky mesačných grantov;
  • granty budú vyplácané v dvoch splátkach 85% pred pobytom, 15% po pobyte.

Príklad:  študent cestuje do Poľska na obdobie zimného semestra od 01.10. do 28.02. Obdobie predstavuje 5 mesiacov, grant bude vo výške 2 350 € (5 x 470 €). Pred pobytom dostane sa svoj účet 85% z tejto sumy, po pobyte a vysporiadaní všetkých záväzkov voči univerzite mu bude zvyšok grantu doplatený, resp. upravený podľa reálnej dĺžky pobytu potvrdenej od zahraničnej univerzity.

 

 

2)  Stáže študentov

Stáž je obdobie, ktoré študent strávi v podniku alebo inej organizácii v krajine oprávnenej pre program Erasmus+. Cieľom stáže je pomôcť jednotlivcom adaptovať sa na požiadavky trhu práce, získať odborné/praktické zručnosti a lepšie pochopiť ekonomické a spoločenské podmienky hostiteľskej krajiny v súčinnosti s nadobúdaním pracovných skúseností a jazykových zručností.

3) OLS On-line jazyková podpora

Všetci účastníci  študentskej mobility/štúdium/stáž) v rámci ERASMUS+, sú povinní pred odchodom a po príchode z mobility absolvovať on-line jazykový kurz(OLS). Nástroj jazykovej podpory tzv. OLS – On-line Linguistic Support, viac v prílohách. 

Online Linguistic Support (OLS) je nástroj Európskej komisie, ktorého cieľom je monitorovať dopad mobility na jazykové zručnosti a podporou jazykovej prípravy zvýšiť kvalitu mobility v rámci programu Erasmus+. Nástroj OLS umožňuje Európskej komisii, národným agentúram, no najmä inštitúciám riadiť a monitorovať napredovanie účastníkov v ich jazykových zručnostiach. OLS umožňuje testovanie jazykových zručností účastníkov pred a po ukončení mobility a absolvovať účastníkom jazykový kurz. 

Jazykové hodnotenie

  • V OLS sú k dispozícii tieto jazyky na všetkých úrovniach: anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, španielsky a holandský. K týmto jazykom neskôr pribudli: český, grécky, dánsky, švédsky, poľský, portugalský, fínsky, bulharský, chorvátsky, maďarský, rumunský a slovenský. Najnovšie sú k dispozícii aj jazyky: estónčina, litovčina, lotyština, írčina (gaelčina), maltčina, slovinčina zatiaľ na nižších jazykových úrovniach.
  • Každý študent, ktorého študijný jazyk/pracovný jazyk na prijímajúcej inštitúcii je dostupný v OLS systéme, je povinný absolvovať online jazykové testovanie pred začiatkom mobility. Výnimkou sú rodení hovoriaci.
  • Jazykové hodnotenie sa vykonáva pred mobilitou a je povinné.
  • Licenciu na vstupný test zašle Referát pre zahraničné vzťahy na e-mail študenta po podpise finančnej zmluvy. Test vyhodnotí jazykovú úroveň študenta, avšak jeho výsledok neovplyvní možnosť vycestovať.
  • Vyplnenie jazykového testu trvá obyčajne 30 až 35 minút. Neuplatňuje sa však žiaden časový limit a na vyplnenie testu si môžete vyhradiť toľko času, koľko je potrebné.
  • Cieľom týchto oddielov je integrovaným spôsobom vyhodnotiť vaše komunikačné schopnosti, ako aj gramatické, sémantické, lexikálne a pravopisné zručnosti a zlepšiť celkove kvalitu mobility a monitorovať dopad mobility na jazykové zručnosti.
  • Prezentácia OLS

4) Dokumenty