Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Pravidlá výberového konania pre outgoing Erasmus študentov

Výberové konanie študentských mobilít prebieha  na úrovni jednotlivých fakúlt univerzity. Fakulta je povinná zverejniť na  svojej webovej stránke najneskôr 3 týždne pred termínom výberového konania kritériá pre výber študentov programu Erasmus+ na príslušný akademický rok spolu s prihláškou na  študentskú mobilitu. Výber študentov musí  prebiehať transparentne a výsledky výberového konania musia byť zverejnené.  Všetky požiadavky týkajúce sa výberu študenta musia byť jasne stanovené, zdokumentované a musia byť k dispozícii všetkým účastníkom výberového konania. Výsledky výberového konania musia obsahovať jasné dôvody schválenia ako aj  zamietnutia. 

Po výberovom konaní fakultní koordinátori doručia  zoznam  vybraných študentov a náhradníkov, ako aj zápisnicu z  výberového konania spolu s bodovým hodnotením jednotlivých kritérií výberu študentov na Oddelenie vonkajších vzťahov Rektorátu TU, a to najneskôr do 20. Januára  roku, v ktorom sa začína nový akademický rok

Študent, ktorý sa rozhodne vzdať mobility, musí túto skutočnosť písomne ohlásiť na Oddelení vonkajších vzťahov Rektorátu TU najneskôr do 30. marca roku, v ktorom bol nominovaný na mobilitu. Ak tento termín nedodrží, nebude sa môcť zúčastniť výberového konania v ďalších rokoch.