Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Univerzitné informačné systémy

Vážený používateľ univerzitných informačných systémov (UIS),

táto stránka poskytuje užitočné rady a návody pre prácu v UIS, ktoré spravuje samostatné univerzitné pracovisko Centrum informačných systémov (CIS TU).

Centrum informačných systémov

RADY (predtým než začnete pracovať s UIS)

  • po prijatí na štúdium alebo do zamestnania si preštudujte prezentáciu Úvod do UIS (.pdf) (.pptx)
  • pred prvým prihlásením k UIS si pozorne pozrite Návod k systému správy identít Novell IDM
    (odporúčame využiť aj videonávody)
  • pri problémoch s funkcionalitami v ostatných IS si pozrite stránku s návodom
  • na potvrdenie bezpečnostnej výnimky pri spustení IS  - všeobecný postup
  • ak Vám nepomohol návod, pošlite popis svojho problému na príslušný Help e-mail
  • pri zistení nesprávnych údajov v IS kontaktujte osobu zodpovednú za údaje v IS

NÁVODY (ako pracovať s UIS)

Informačný systém / služba - prihlásenie
Návod Help e-mail
Správa identít NetIQ IDM idm@truni.sk
Modulárny akademický IS MAIS mais@truni.sk
Evidencia záverečných prác EZP ezp@truni.sk
Elektronická pošta - zamestnanec Zimbra1 zimbra1@truni.sk
Elektronická pošta - študent Zimbra2 zimbra2@truni.sk
Preukaz študenta EMStudent preukaz@truni.sk
Stravovací systém CardPay preukaz@truni.sk
Online katalóg knižnice Dawinci zamestnanci UK
Office 365 ProPlus Office 365 ms365@truni.sk
Zamestnanecký portál VŠ ESS ess@truni.sk
IS pre správu a manažment ISSM issm@truni.sk
SunRay a PC v učebniach SunRay+PC cis@truni.sk
Vzdialený prístup do siete TU VPN cis@truni.sk
Wifi - Eduroam Eduroam eduroam@truni.sk
Elektronická prihláška e-prihláška mais@truni.sk
Vzdelávací portál e-learning elearning@truni.sk
LMS Moodle Moodle moodle@truni.sk
Privátna hlasová sieť Alcatel Omni Enterprise cis@truni.sk

Službu Help e-mail zabezpečujú správcovia jednotlivých IS v pracovnom čase. Štandardná doba odozvy na e-mailovú požiadavku je 24 hodín počas pracovných dní. Pre požiadavky doručené v čase pracovného voľna začína plynúť lehota 24 hodín od nasledujúceho pracovného dňa o 7:30 hod..