Skočiť na hlavný obsah

Uznávanie dokladov o vzdelaní

Informácie týkajúce sa postupu uznávania dokladov o vzdelaní zo zahraničia

Na proces uznávania dokladov o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou sa vzťahuje  zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Zákon rozlišuje dve formy uznávania:

A/  podľa § 33 zákona (Uznanie vysokoškolského vzdelania na účely pokračovania v štúdiu), kde sa uznáva doklad o vzdelaní v príslušnom študijnom odbore (štáty s bilaterálnou dohodou správny poplatok 5 eur, ostatné štáty správny poplatok 30 eur), rozhoduje:

 •  uznaná vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných odboroch alebo v príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní (podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona ), alebo
 • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ak ide o doklad o vzdelaní vydaný vojenskou vysokou školou (podľa § 33 ods. 1 písm. b) zákona), alebo
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ak ide o doklad o vzdelaní vydaný policajnou vysokou školou (podľa § 33 ods. 1 písm. c) zákona).

Pri uznávaní dokladov o vzdelaní podľa § 33 zákona sa vyžadujú prílohy:

 • Kópia dokladu totožnosti
 • Osvedčené kópie dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou (diplom) s úradným prekladom do slovenského jazyka
 • Osvedčená kópia dodatku k diplomu, ak ho zahraničná vysoká škola vydáva s úradným prekladom do slovenského jazyka, resp.  osvedčený výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach s úradným prekladom do slovenského jazyka,  a to v prípade, že dodatok k diplomu nebol vydaný
 • Informácia o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti
 • Doklad o zaplatení správneho poplatku (zabezpečiť na pobočke Slovenskej pošty):5  EUR alebo 30 EUR
  • Uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania, ak Slovenská republika uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý ... 5 €
  • Uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania, ak Slovenská republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý ... 30 €

Doklad o zaplatení správneho poplatku v požadovanej výške je potrebné zabezpečiť na pobočke Slovenskej pošty a následne ho zaslať spolu s ostatnými prílohami a žiadosťou.

Podľa § 33 ods. 4 zákona je potrebné predložiť osvedčený preklad dokladov podľa ods. 3 zákona do štátneho jazyka.
Údaje k platbe správneho poplatku vo výške 5 € alebo 30 €:

 

Zoznam štátov, s ktorými bola uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní:

Česká republika (na základe prezidentskej zmluvy s ČR sú doklady o vzdelaní rovnocenné bez uznania na všetky účely, okrem výkonu regulovaných povolaní)
Maďarsko
Nemecká spolková republika (dohoda sa vzťahuje na doklady o vzdelaní vydané po 13. 12. 2003)
Chorvátsko
Poľská republika (dohoda z roku 2006, dohoda z roku 2016)
Rumunsko
Ukrajina
Ruská federácia (v platnosti od 1. 7. 2020)
Čínska ľudová republika (v platnosti od 1. 9. 2020)

Viac informácií k vyššie uvedeným zmluvám:

https://www.minedu.sk/uznavanie-dosiahnuteho-stupna-vysokoskolskeho-vzdelania-bez-porovnania-odboru-medzinarodne-dohody/#Dohody

B/ podľa  § 39 zákona (Uznávanie dokladov na základe medzinárodných zmlúv) sa uznáva zahraničný vysokoškolský doklad o vzdelaní (napr. diplomu, dokladu o udelení titulu) na pokračovanie v štúdiu alebo iné účely okrem výkonu regulovaných povolaní, pričom sa uznáva len stupeň vzdelania bez porovnania obsahu a študijného odboru, rozhoduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“). Výsledkom je rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní za rovnocenný s dokladom o vysokoškolskom vzdelaní prvého, druhého alebo tretieho stupňa v  Slovenskej republike, a to bez uvedenia konkrétneho študijného odboru a programu.

 • Podľa § 39 ods. 1 písm. zákona o uznaní druhu dokladu o vzdelaní vydanom uznanou vzdelávacou inštitúciou členského štátu alebo tretieho štátu, s ktorým bola uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti druhov dokladov o vzdelaní, ktorou je Slovenská republika viazaná, na účely pokračovania v štúdiu rozhoduje

a) ministerstvo školstva, ak ide o vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnych skúškach a doklad o udelených akademických tituloch alebo

b) Regionálny úrad, ak ide o vysvedčenie o maturitnej skúške, vysvedčenie o záverečnej skúške a vysvedčenie s doložkou.

 • Podľa § 39 ods. 2 zákona o uznaní stupňa vzdelania na základe vysokoškolského diplomu, vysvedčenia o štátnych skúškach a dokladu o udelených akademických tituloch vydanom uznanou vzdelávacou inštitúciou na účely pokračovania v štúdiu rozhoduje ministerstvo školstva.

Ministerstvo školstva rozhoduje podľa § 39  odsekov 1 a 2 zákona bez porovnania obsahu a rozsahu vzdelania.

 

Ďalšie informácie k Uznávaniu dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou (web MŠVVaŠ SR):

https://www.minedu.sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-odbornych-kvalifikacii-zo-zahranicia/

https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/

Konzultácie a poskytnutie tlačiva žiadostí:

Ing. Gabriela Sekerešová, PhD.
vedúca odd. pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23
918 43 Trnava
+42133/59 39 293 (289)
gabriela.sekeresova [at] truni.sk ()

Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní sa podáva na predpísanom tlačive žiadosti, ktorý bude na požiadanie zaslaný emailom.