Skočiť na hlavný obsah

Podpora študentov so špecifickými potrebami

Úvod

Trnavská univerzita v súlade so zákonným princípom rovnosti v prístupe ku vzdelaniu zabezpečuje všeobecne prístupné akademické prostredie vytváraním zodpovedajúcich podmienok pri prijímacom konaní pre uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami a zodpovedajúcich podmienok štúdia študentov so špecifickými potrebami bez znižovania požiadaviek na ich výkon pri prijímacom konaní alebo štúdiu.

Za uchádzača o štúdium so špecifickými potrebami sa považuje študent

- so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím;

- s chronickým ochorením;

-  so zdravotným oslabením;

-  so psychickým ochorením;

-  s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami;

- s poruchami učenia.

Na jednotlivých fakultách Trnavskej univerzity pôsobia koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami, ktorí podporujú svojimi aktivitami týchto študentov, s cieľom zabezpečiť plnohodnotné štúdium vytváraním podporných služieb a primeraných úprav. Pomáhajú im s aktivitami, ktorými je identifikácia študentov so špecifickými potrebami, zabezpečenie informovanosti a poradenstva, vytváranie vhodných podmienok pre využívanie služieb všetkých súčastí CPŠ, spolupráca so študijnými oddeleniami fakúlt v súvislosti s prijímacím konaním, zabezpečenie prednostného ubytovania v bezbariérových priestoroch, nadväzovanie kontaktov s inými nápomocnými organizáciami a zabezpečenie kompenzačných pomôcok.

TU disponuje viacerými pomôckami pre študentov so špecifickými potrebami, ktoré je možné si počas štúdia zapožičať, ale je možné študentovi zabezpečiť aj pomôcku podľa jeho potreby.

Pre potreby študentov so špecifickými potrebami slúži Centrum podpory študentov, ktoré má sídlo v priestoroch študentského internátu.

Postup pri získaní statusu študenta so špecifickými potrebami

  1. Uchádzač o štúdium, ktorý sa z dôvodu svojich špecifických potrieb bude pri štúdiu na TU uchádzať o status študenta so špecifickými potrebami  podáva na študijnom oddelení príslušnej fakulty písomnú Žiadosť o prispôsobenie prijímacej skúšky;
  2. Po prijatí na štúdium študent hneď na úvod akademického roka podáva príslušnému fakultnému koordinátorovi písomnú Žiadosť o udelenie statusu študenta so špecifickými potrebami;
  3. K žiadosti prikladá Súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb a so spracovaním osobných údajov.
  4. Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnom postihnutí a nepriaznivom zdravotnom stave, ktoré vystavuje odborný lekár. Potvrdenie nie je staršie ako 3 mesiace. Potvrdenie o poruchách učenia vydáva odborné pedagogicko-psychologické pracovisko, štandardne je jeho súčasťou posudok psychológa a špeciálneho pedagóga.
  5. Žiadosť o udelenie statusu študenta so špecifickými potrebami môže študent podať aj v priebehu akademického roka, priznanie primeraných úprav, podporných služieb však nemá spätnú platnosť.
  6. Status študenta so špecifickými potrebami udeľuje na návrh fakultného a univerzitného koordinátora dekan príslušnej fakulty na celé obdobie štúdia.
  7. Pri zmene zdravotnej situácie môže študent požiadať o doplnenie alebo úpravu tohto statusu.

Dokumenty súvisiace so získaním statusu študenta so špecifickými potrebami:

Smernica rektora č. 17/2013 o podpore študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami  PDF
Žiadosť o udelenie statusu študenta so špecifickými potrebami
Žiadosť o prispôsobenie prijímacej skúšky

 

Zoznam koordinátorov pre študentov so špecifickými potrebami na Trnavskej univerzite

Univerzitný koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

prof.Šmídová

prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD.

maria.smidova [at] truni.sk

 


Fakultní koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková PhD.
nadezda.kovalcikova [at] truni.sk
 doc.Kovalčíková

Pedagogická fakulta

Bízová

PaedDr. Naďa Bizová PhD.
nada.bizova [at] truni.sk

 

Filozofická fakulta

 Mgr.Schusterová
Mgr. Iveta Schusterová, PhD.
ivaschuster [at] gmail.com

Právnická fakulta

Križan
doc. JUDr. Viktor Križan, PhD.
e-mail: viktor.krizan [at] truni.sk

 

Teologická fakulta

ThDr. Ing. Milan Urbančok, PhD.
milan.urbancok [at] truni.sk