Skip to main content

Podpora študentov so špecifickými potrebami

Za uchádzača o štúdium so špecifickými potrebami sa považuje študent so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím; alebo s chronickým ochorením, so zdravotným oslabením, so psychickým ochorením, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, či s poruchami učenia. Koordinátori zabezpečujú týmto študentom plnohodnotné štúdium vytváraním podporných služieb a primeraných úprav. Pomáhajú im s aktivitami ako napríklad: identifikácia študentov so špecifickými potrebami, zabezpečenie informovanosti a poradenstva, vytváranie vhodných podmienok pre využívanie služieb všetkých súčastí CPŠ, spolupráca so študijnými oddeleniami fakúlt v súvislosti s prijímacím konaním, zabezpečenie prednostného ubytovania v bezbariérových priestoroch, nadväzovanie kontaktov s inými nápomocnými organizáciami a zabezpečenie kompenzačných pomôcok.

---

Univerzita zabezpečuje plnohodnotné štúdium pre študentov so špecifickými potrebami vytváraním primeraných úprav a podporných služieb. Univerzitný koordinátor spolu s fakultnými koordinátormi iniciujú nasledujúce aktivity:

 • identifikácia študentov so špecifickými potrebami,
 • zabezpečenie informovanosti a poradenstva pre študentov so špecifickými potrebami,
 • vytváranie vhodných podmienok pre využívanie služieb všetkých súčastí Cetra podpory študentov (psychologické a právne poradenstvo, športové aktivity), 
 • vzdelávanie učiteľov, zamestnancov  a študentov Trnavskej univerzity s cieľom získania správneho prístupu k študentov so špecifickými potrebami,
 • spolupráca so štúdijnými oddeleniami fakúlt v súvislosti s prijímacím konaním pre študentov so špecifickými potrebami,
 • zabezpečenie prednostného ubytovania pre študentov so špecifickými potrebami v bezbariérových priestoroch,
 • nadväzovanie kontaktov s inými organizáciami, ktoré sú pre študentov nápomocné,
 • zabezpečenie kompenzačných pomôcok (čítacie lupy, polohovacie lehátko, načúvacie prístroje, atď).

 

 

 

Zoznam pomôcok zakúpených z fondu podpory študentov so špecifickými potrebami:
(stav ku 17. okt. 2016)

 

Univerzitná knižnica

 • Elektronická čítacia lupa stolová TOPAZ® XL 22′′LCD

 

Filozofická fakulta TU

 • Multifunkčné zariadenie - počítač, scener/tlačiareň, lupa, USB kľúče

 

Pedagogická fakulta TU

 • Polohovateľné ležadlo STR100 výška 600 mm
 • Komunikačný systém Bellman Audio Domino Pro SET s indukčnou slučkou

 

 

Právnická fakulta TU

 • Elektronická čítacia lupa stolová TOPAZ® XL 22′′LCD

 

Teologická fakulta TU

 • Elektronická čítacia lupa stolová TOPAZ® XL 22′′LCD
 • Počítač na prepis hlasu do písomnej formy

  


 

Univerzitný koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD.

%20maria.smidova [at] truni.sk (
02/52 77 54 29)


Fakultní koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková PhD.
%20nadezda.kovalcikova [at] truni.sk
+421335939407   

 

Pedagogická fakulta

PaedDr. Naďa Bizová PhD.
nada.bizova [at] truni.sk

 

Filozofická fakulta


Mgr. Iveta Schusterová, PhD.
ivaschuster [at] gmail.com
0944 254 405

 

Právnická fakulta
doc. JUDr. Viktor Križan, PhD.
miestnosť: 322
e-mail: viktor.krizan [at] truni.sk

 

Teologická fakulta

ThDr. Ing. Milan Urbančok, PhD.
milan.urbancok [at] truni.sk


Smernica rektora č. 17/2013 o podpore študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami  PDF
Žiadosť o udelenie statusu študenta so špecifickými potrebami
Žiadosť o prispôsobenie prijímacej skúšky

Podľa § 100 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s vyhl. č. 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami a v súlade s čl. 44 Štatútu Trnavskej univerzity v Trnave schválilo Kolégium rektora Trnavskej univerzity v Trnave dňa 24. septembra 2013 a rektor Trnavskej univerzity v Trnave vydal túto Smernicu o podpore študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami a o pôsobnosti koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami.

Na účely tejto smernice sa za uchádzača o štúdium na univerzite so špecifickými potrebami a študenta univerzity so špecifickými potrebami považuje osoba uchádzajúca sa o štúdium alebo študujúca na univerzite:

a) so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím,

b) s chronickým ochorením,

c) so zdravotným oslabením,

d) s psychickým ochorením,

e) s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, alebo

f) s poruchami učenia,

ktorá súhlasí s vyhodnotením svojich špecifických potrieb a predložila za týmto účelom lekárske vysvedčenie nie staršie než tri mesiace, ktorým je najmä lekársky nález, správa o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie, alebo vyjadrenie psychológa, logopéda, školského psychológa, školského logopéda alebo špeciálneho pedagóga.

 

Evidencia študentov so špecifickými potrebami

1. Evidencie študentov so špecifickými potrebami na jednotlivých fakultách vedú príslušní fakultní koordinátori.

2. Evidujú sa nasledovné informácie týkajúce sa študenta: priezvisko a meno, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, miesto trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, fakulta, študijný odbor, ročník, stupeň štúdia, forma štúdia, druh a rozsah postihnutia, ochorenia, oslabenia alebo poruchy a špecifických potrieb, poskytnuté podporné služby, údaje o asistentovi, údaje o osobe, ktorá sa informuje v prípade nevyhnutnosti a telefónny kontakt na študenta a jeho asistenta.

 

3. Univerzita zodpovedá za ochranu osobných údajov študentov so špecifickými potrebami.