Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Spoznávaj život na Trnavskej univerzite

Kvalitné vzdelanie človeka v mladom veku je kľúčové nielen pre jeho osobný profil, ale aj pre rozvoj spoločnosti. Preto sa vo výučbe snažíme o individuálny prístup k študentovi v jeho príprave pre profesionálne uplatnenie na pracovnom trhu.

Naši absolventi majú NADPRIEMERNÉ UPLATNENIE v praxi

Každoročne zisťujeme uplatniteľnosť našich absolventov v praxi prostredníctvom realizácie dotazníkového prieskumu. Štatistiky za rok 2017 preukazujú, že takmer 60% absolventov sa zamestnalo v odbore, ktorý vyštudovali na Trnavskej univerzite v Trnave.

Štúdium v zahraničí znamená skúsenosť na celý život

Prostredníctvom programu Erasmus+ môžu naši študenti časť svojho štúdia absolvovať mimo materskej univerzity. Túto životnú príležitosť im poskytujeme vďaka spolupráci s mnohými zahraničnými inštitúciami na základe viac než sto partnerských dohôd a bilaterálnych zmlúv. Spolupráca je rozšírená takmer do všetkých krajín Európskej únie, ale napríklad aj do Turecka, USA a Ruskej federácie. Výborné referencienašich absolventov potvrdzujú túto správnu voľbu.

študijné programy trnavská univerzita

 KOMPLETNÁ PONUKA ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021 TU

Získané certifikáty ECTS (Európsky systém prenosu a akumulácie kreditov) a DS (Dodatok k diplomu v slovensko-anglickej verzii) dávajú našim domácim a zahraničným študentom istotu, že kreditný systém štúdia spĺňa európske podmienky. 

 

Slovenské hodnotenia kvality potvrdzujú vysokú úroveň vzdelávania a vedeckej činnosti na jednotlivých fakultách. V roku 2016 sa Trnavská univerzita stala víťazom Národnej ceny Slovenskej Republiky za kvalitu v kategórii organizácie verejného sektora, ktorú každoročne udeľuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. V histórii Slovenska takéto ocenenie získala prvý krát takto aj vysoká škola. Získanie tohto ocenenia je odrazom dlhoročných snáh o zavedenie procesného riadenia, zlepšovania činností a inovácií.

Sme zároveň jednou z  deviatich univerzít na Slovensku, ktorá sa zapojila do medzinárodného univerzitného hodnotenia. Táto ratingová platforma porovnáva viac než 1600 vysokoškolských inštitúcii z 95 krajín. Zahraniční študenti si tak môžu jednoduchým spôsobom zvoliť porovnávacie kritériá a vytvoriť vhodnú pomôcku pri výbere študijného pobytu podľa vlastných očakávaní. V roku 2018 Trnavská univerzita získala v týchto hodnoteniach aj popredné pozície, čím preukazuje nielen vnútroštátnu, ale aj medzinárodnú kredibilitu jej fakúlt. 

 


Študentom, ktorí majú záujem, poskytujeme ubytovanie
v novovybudovanom internáte a ďalších ubytovacích priestoroch. Vychádzame v ústrety i študentom so špecifickými potrebami - zabezpečujeme pre nich bezbariérovosť a poskytujeme im poradenstvo v Centre podpory študentov. Pre potreby športových aktivít prenajímame plavárne, viaceré telocvične a ďalšie športoviská, kde majú študenti možnosť regenerácie a aktívneho oddychu. Tiež sa môžu prihlásiť na krúžky, kde sa motivujú, zveľaďujú svoje talenty a načerpajú novú energiu.

Možnosť výberu štúdia pre vysnívanú profesiu

Uchádzač o bakalárske, magisterské alebo doktorandské štúdium si môže vybrať na Trnavskej univerzite zo študijných programov uvedených na jednotlivých stránkach fakúlt: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce | Filozofická fakulta | Teologická fakulta | Právnická fakulta Pedagogická fakulta

   

...spýtajte sa aj na referencie našich študentov.

Sledujte nás na sociálnych sieťach a dozviete sa oveľa viac zo zaujímavého študentského života, plného tiež zábavy a nezabudnuteľných zážitkov - PRIDAJTE SA K NÁM!

biela

Навчальні програми для українських студентівbiela