Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Kritéria študentskej mobility Erasmus + Štúdium

KTO 

Študijného pobytu Erasmus + sa môže zúčastniť každý študent Trnavskej univerzity v Trnave, ktorý je zapísaný do akreditovaného bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského študijného programu a bude počas  celého obdobia študijného pobytu v zahraničí riadne zapísaný na štúdium na Trnavskej univerzite. 

KDE

Študijný pobyt môžu študenti absolvovať v každej krajine zapojenej do programu Erasmus+ okrem Slovenskej  republiky a krajiny svojho trvalého pobytu.

Študijný pobyt môže prebiehať iba na partnerskej vysokoškolskej inštitúcii, ktorá musí mať Erasmus Charter for Higher Education(ECHE), ktorý udeľuje Európska komisia a s ktorou  uzavrela Trnavská univerzita  medziinštituciálnu dohodu Erasmus+.

KEDY

Študijný pobyt môže absolvovať každý študent od 2. ročníka Bc. štúdia.

AKO DLHO

Mobilita na štúdium v akademickom roku 2020/2021 bola stanovená  maximálne na jeden semester za každý stupeň štúdia. Za minimálnu dĺžku pobytu sa považuje 90 dní. 

AKO ČASTO

V rámci programu Erasmus+ sa študenti môžu zúčastniť študijného pobytu v zahraničí :

Opakovane v každej úrovni svojho vysokoškolského štúdia (Bc, Mgr , PhD). Celková dĺžka mobility pre každú úroveň štúdia je 12 mesiacov.

Možnosť druhého výjazdu môžu využiť aj študenti, ktorí už absolvovali študijný pobyt a / alebo praktickú stáž v rámci programu Erasmus+.

NOMINÁCIA ŠTUDENTOV

Výberové konanie študentských mobilít prebieha  na úrovni jednotlivých fakúlt univerzity. Fakulta je povinná zverejniť na  svojej webovej stránke najneskôr dva týždne pred termínom výberového konania  kritériá pre výber študentov programu Erasmus+ na príslušný akademický rok spolu s prihláškou na  študentskú mobilitu. Výber študentov musí  prebiehať transparentne a výsledky výberového konania musia byť zverejnené.

Všetky požiadavky týkajúce sa výberu študenta musia byť jasne stanovené, zdokumentované a musia byť k dispozícii všetkým účastníkom výberového konania. Výsledky výberového konania musia obsahovať jasné dôvody schválenia, ako aj zamietnutia. Nominovaní študenti musia spĺňať kritériá oprávnenosti mobility študentov, ktoré sú súčasťou finančnej zmluvy.

REALIZÁCIA MOBILITY

Pred začatím realizácie mobility študenta v zahraničí musí príslušná fakulta  skontrolovať, či program štúdia, ktorý bude študent na prijímajúcej vysokej škole navštevovať, je v súlade so študijným programom, ktorý študent študuje na domácej univerzite, aby mu štúdium absolvované v zahraničí mohlo byť uznané. Každý študent, ktorý vycestuje na štúdium, musí mať vopred vystavenú Zmluvu o štúdiu (Learning agreement), ktorá musí byť  schválená prijímajúcou  vysokou školou, domácou vysokou školou a študentom.

Akékoľvek nevyhnutné zmeny v Zmluve o štúdiu, ktoré študent zistí po príchode na prijímajúcu vysokú školu, musia byť ukončené a formálne zdokumentované do jedného mesiaca po jeho príchode. Ďalšie nevyhnutné zmeny, musia byť formálne odsúhlasené čo najrýchlejšie všetkými troma stranami. Podľa finančnej zmluvy je študent povinný získať  minimálne 30 kreditov za jeden semester. Na účely Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory je študent povinný na mobilite získať minimálne 15 kreditov bez povinnosti vrátenia finančnej podpory poskytnutej podľa Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory (ďalej len finančná   podpora). Po získaní nižšieho počtu kreditov bez dokladovania vážnej príčiny je študent povinný vrátiť celú časť finančnej podpory.

PREDĹŽENIE MOBILITY

Predĺženie mobility je možné len po vzájomnej písomnej dohode medzi študentom, vysielajúcou a prijímajúcou inštitúciou.  Študentovi   nevzniká  automaticky  finančný  nárok  na  predĺženú  mobilitu,  o predĺžení  mobility rozhodujú prodekani pre zahraničie príslušnej fakulty. 

Pri predĺžení mobility, musí byť písomne (dodatkom k zmluve) dohodnuté nasledovne:

- súhlas musí byť dohodnutý a potvrdený ešte pred pôvodne plánovaným ukončením mobility;

- predĺženie študijného pobytu musí nasledovať okamžite po riadnom období mobility. Študijný pobyt nesmie byť prerušený (sviatky a univerzitné prázdniny sa nepovažujú za prerušenie). Povolené prerušenie mobility musí byť opodstatnené zo strany domácej VŠ.

ONLINE JAZYKOVÁ PODPORA

Účastník mobility musí  prejsť OLS jazykovým hodnotením pred mobilitou a záverečným hodnotením po mobilite. Táto povinnosť sa netýka   rodených hovoriacich a mimoriadnych prípadov (napríklad študenta so ZŤP   indisponovaného vykonať takéto hodnotenie). Absolvovanie OLS hodnotenia pred mobilitou je základnou požiadavkou mobility. Toto hodnotenie prebehne až po výbere študentov a pred podpisom Zmluvy o štúdiu, resp. Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory. Študentom, ktorí dosiahnu v  testoch slabší výsledok, Trnavská univerzita  pridelí  licenciu na absolvovanie jazykového kurzu. Podmienkou platby poslednej splátky podpory je podanie povinného on-line jazykového hodnotenia na konci mobility. Všetci účastníci  študentskej mobility/štúdium/stáž) v rámci ERASMUS+, sú povinní pred odchodom a po príchode z mobility absolvovať on-line jazykový kurz(OLS). Nástroj jazykovej podpory tzv. OLS – On-line Linguistic Support, viac v prílohách v časti OLS-Online jazyková príloha

PO UKONČENÍ MOBILITY

Po ukončení mobility študent predkladá na Oddelenie vonkajších vzťahov najneskôr do 30 dní od ukončenia pobytu: 

  • potvrdenie o dĺžke pobytu  (presný dátum študijného pobytu, t.j. prvý a posledný deň na prijímajúcej inštitúcii,  potvrdený koordinátorom prijímajúcej inštitúcie)
  • potvrdený „Transcript of Records“, ktorý je súčasťou Zmluvy o štúdiu (časť 3)
  • Protokol o uznaní štúdia fakultou – uznanie výsledkov na domácej inštitúcii
  • vyplniť a podať Správu študenta do celoeurópskej databázy (tzv. systém   Mobility Tool/EU Survey).  Pokyny k vyplneniu správy študent obdrží vo forme automatického  e-mailu  generovaného databázou  v deň, kedy podľa finančnej zmluvy končí mobilita v zahraničí.  Od účastníka, ktorý nevyplní a nepodá správu on-line a nepredloží dokumenty uvedené v bode,  môže inštitúcia žiadať čiastočné alebo úplné vrátenie zaslanej finančnej podpory.

Odporúčanie: študent má možnosť vybaviť si Europass, v ktorom mu bude zaznamenané úspešné absolvovanie štúdia. Bližšie info nájdete na web stránke: https://europass.cedefop.europa.eu/sk/about-europass