Skočiť na hlavný obsah

Kritériá študentskej mobility Erasmus + Štúdium

KTO sa môže zúčastniť Erasmus+ študijného pobytu 

Študijného pobytu Erasmus + sa môže zúčastniť každý študent Trnavskej univerzity v Trnave, ktorý je zapísaný do akreditovaného bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského študijného programu a bude počas  celého obdobia študijného pobytu v zahraničí riadne zapísaný na štúdium na Trnavskej univerzite. Absolventi sa môžu zúčastniť stáží aj po ukončení svojho štúdia za podmienky, že sa zúčastnili výberového konania počas svojho štúdia na univerzite. 

KDE je možné absolvovať študijný pobyt 

Študijný pobyt môžu študenti absolvovať v každej krajine zapojenej do programu Erasmus+ okrem Slovenskej  republiky a krajiny svojho trvalého pobytu.

Študijný pobyt môže prebiehať iba na partnerskej vysokoškolskej inštitúcii, ktorá musí mať Erasmus Charter for Higher Education(ECHE), ktorý udeľuje Európska komisia a s ktorou  uzavrela Trnavská univerzita  medziinštituciálnu dohodu Erasmus+. Zoznam uzavretých bilaterálnych zmlúv nájdete v sekcii Erasmus na ľavej lište webovej stránky https://www.truni.sk/zakladne-informacie

KEDY môže študent absolvovať Erasmus+ študijný pobyt

Študijný pobyt môže absolvovať každý študent od 1. ročníka Bc. štúdia. Študent prvého ročníka Bc. stupňa sa môže prvýkrát zúčastniť Erasmus+ študijného pobytu v letnom semestri prvého ročníka, v prípade, že počas zimného semestra bol fakultou úspešne vybratý na výberovom konaní. Mobilita na štúdium je na Trnavskej univerzite nastavená štandardne na jeden semester za každý stupeň štúdia. Za minimálnu dĺžku pobytu sa považuje 60 dní. 

V rámci programu Erasmus+ sa študenti môžu zúčastniť študijného pobytu v zahraničí alebo stáže opakovane v každej úrovni svojho vysokoškolského štúdia (Bc, Mgr , PhD). Celková dĺžka mobility pre každú úroveň štúdia je 12 mesiacov. Typy pobytov sa dajú kombinovať - štúdium aj stáž - podmienkou je dodržať max. 12 mesiacov pobytu v rámci programu Erasmus+ v jednom stupni štúdia. 

NOMINÁCIA ŠTUDENTOV

Výberové konanie študentských mobilít prebieha  na úrovni jednotlivých fakúlt univerzity. Výberové konanie sa spravidla koná koncom kalendárneho roku, pričom vybraní študenti sa zúčastnia štúdia alebo stáže v nasledujúcom akademickom roku. Fakulta je povinná zverejniť na  svojej webovej stránke najneskôr dva týždne pred termínom výberového konania  kritériá pre výber študentov programu Erasmus+ na príslušný akademický rok spolu s prihláškou na  študentskú mobilitu. Výber študentov musí  prebiehať transparentne a výsledky výberového konania musia byť zverejnené.

Všetky požiadavky týkajúce sa výberu študenta musia byť jasne stanovené, zdokumentované a musia byť k dispozícii všetkým účastníkom výberového konania. Výsledky výberového konania musia obsahovať jasné dôvody schválenia, ako aj zamietnutia. Nominovaní študenti musia spĺňať kritériá oprávnenosti mobility študentov, ktoré sú súčasťou finančnej zmluvy.

Po uskutočnenom úspešnom výberovom konaní fakulta postúpi zložku študenta na Oddelenie vonkajších vzťahov, ktoré urobí nomináciu študenta na vybranú zahraničnú univerzitu.

Študent následne obdrží zo zahraničnej univerzity email so všetkými potrebnými informáciami a dokumentami, ktoré študent musí vyplniť a zaslať na zahraničnú univerzitu.

Medzi základné dokumenty patrí: 

- Student Application Form – kde študent vyplní všetky potrebné údaje o sebe

- Learning agreement for studies , ktorá sa od akademického roku 2022/2023 bude vypĺňať len v online forme v aplikácii https://learning-agreement.eu/

Inštrukcie, ako vyplniť OLA nájdete aj tu: https://www.youtube.com/watch?v=paIKpHJvTlg

Platí, že študent je povinný zapísať si predmety v hodnote minimálne 20 ECTS a z mobility musí priniesť minimálne 15 ECTS, aby neboli uplatňované sankcie zo strany univerzity.

AKCEPTÁCIA ZO STRANY ZAHRANIČNEJ UNIVERZITY

Pod akceptáciou zahraničnou univerzitou sa rozumie získanie Akceptačného listu a odsúhlaseného Learning Agreement for Studies. 

Študent sa ďalej riadi pokynmi prijímajúcej univerzity (ubytovanie, Welcome Week a iné). Zdrojom získania bližších informácií a pomoci pri organizácii pobytu môže byť tamojšia študentská organizácia ESN (Erasmus Student Network) 

Najmenej 6 týždňov pred vycestovaním pošle študent na Oddelenie vonkajších vzťahov nižšie uvedené dokumenty

 • Oznámenie o akceptácii zo zahraničnej univerzity (akceptačný list - vo forme dokumentu, mailu a pod.)
 • kópiu Európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP), a aj komerčného poistenia. Odporúčame využiť niektorý z balíkov poistenia ERAPO alebo Groupama určených priamo pre pobyty Erasmus+. Študentovi sa odporúča uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu (týka sa škôd spôsobených účastníkmi – toto poistenie je vyžadované v prípade stáží študentov), poistenie pre prípad úrazu, prípad úmrtia alebo invalidity, poistenie právnej ochrany
 • Potvrdenie o návšteve školy na akademický rok, v ktorom študent cestuje na študijný pobyt Erasmus+  (vydáva študijné oddelenie - ak vycestujete na mobilitu pred riadnym zápisom, je nutné, aby ste absolvovali predzápis na fakulte)
 • Potvrdenie o termíne štátnej záverečnej skúšky (len študenti posledného ročníka čerpajúci grant v letnom semestri – tento dokument nahradí v prípade absolventov potvrdenie o návšteve školy)
 • tlačivo s bankovými údajmi
 • výpis známok za doterajšie štúdium
 • diplom (za ukončené Bc štúdium)

Po zaslaní všetkých dokumentov Vám bude na email zaslaná Zmluva o poskytnutí finančnej podpory. Študent je povinný Zmluvu prečítať, dvakrát vytlačiť a obe zmluvy doručiť na Oddelenie vonkajších vzťahov svojej určenej referentke.

Po podpise Oddelenie vonkajších vzťahov zašle na domácu adresu študenta:

 • Podpísanú Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory
 • Erasmus+ chartu študenta
 • Všeobecné podmienky Erasmus+

Upozornenie: Ak študent vycestuje bez prevzatia riadne uzavretej zmluvy (podpísanej inštitucionálnym koordinátorom), poruší pravidlá programu a nemôže si nárokovať priznanie grantu.

REALIZÁCIA MOBILITY

Pred začatím realizácie mobility študenta v zahraničí musí príslušná fakulta  skontrolovať, či program štúdia, ktorý bude študent na prijímajúcej vysokej škole navštevovať, je v súlade so študijným programom, ktorý študent študuje na domácej univerzite, aby mu štúdium absolvované v zahraničí mohlo byť uznané. Každý študent, ktorý vycestuje na štúdium, musí mať vopred vystavenú Zmluvu o štúdiu (Online Learning Agreement (OLA)), ktorá musí byť  schválená prijímajúcou  vysokou školou, domácou vysokou školou a študentom. Od akademického roku 2022/2023 platí, že všetky Zmluvy o štúdiu musia byť vyplnené na podpísané na stránke www.learning-agreement.eu.

Prosím, pozrite si návod na vyplnenie OLA  tu: https://www.youtube.com/watch?v=paIKpHJvTlg

Akékoľvek nevyhnutné zmeny v Zmluve o štúdiu, ktoré študent zistí po príchode na prijímajúcu vysokú školu, musia byť ukončené a formálne zdokumentované do jedného mesiaca po jeho príchode vo forme tzv. Changes. Ďalšie nevyhnutné zmeny, musia byť formálne odsúhlasené čo najrýchlejšie všetkými troma stranami. Podľa finančnej zmluvy je študent povinný získať  minimálne 20 kreditov za jeden semester. Na účely Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory je študent povinný na mobilite získať minimálne 15 kreditov bez povinnosti vrátenia finančnej podpory poskytnutej podľa Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory (ďalej len finančná   podpora). Po získaní nižšieho počtu kreditov bez dokladovania vážnej príčiny je študent povinný vrátiť celú časť finančnej podpory.

PREDĹŽENIE MOBILITY

Predĺženie mobility je možné len po vzájomnej písomnej dohode medzi študentom, vysielajúcou a prijímajúcou inštitúciou.  Študentovi   nevzniká  automaticky  finančný  nárok  na  predĺženú  mobilitu,  o predĺžení  mobility rozhodujú prodekani pre zahraničie príslušnej fakulty. 

Pri predĺžení mobility, musí byť písomne (dodatkom k zmluve) dohodnuté nasledovne:

- súhlas musí byť dohodnutý a potvrdený ešte pred pôvodne plánovaným ukončením mobility;

- predĺženie študijného pobytu musí nasledovať okamžite po riadnom období mobility. Študijný pobyt nesmie byť prerušený (sviatky a univerzitné prázdniny sa nepovažujú za prerušenie). Povolené prerušenie mobility musí byť opodstatnené zo strany domácej VŠ.

ONLINE JAZYKOVÁ PODPORA

Účastník mobility musí  prejsť OLS jazykovým hodnotením pred mobilitou a záverečným hodnotením po mobilite. Táto povinnosť sa netýka   rodených hovoriacich a mimoriadnych prípadov (napríklad študenta so ZŤP   indisponovaného vykonať takéto hodnotenie). Absolvovanie OLS hodnotenia pred mobilitou je základnou požiadavkou mobility. Toto hodnotenie prebehne až po výbere študentov a pred podpisom Zmluvy o štúdiu, resp. Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory. Študentom, ktorí dosiahnu v  testoch slabší výsledok, Trnavská univerzita  pridelí  licenciu na absolvovanie jazykového kurzu. Podmienkou platby poslednej splátky podpory je podanie povinného on-line jazykového hodnotenia na konci mobility. Všetci účastníci  študentskej mobility/štúdium/stáž) v rámci ERASMUS+, sú povinní pred odchodom a po príchode z mobility absolvovať on-line jazykový kurz(OLS). Nástroj jazykovej podpory tzv. OLS – On-line Linguistic Support, viac v prílohách v časti OLS-Online jazyková príloha

PO UKONČENÍ MOBILITY

Po ukončení mobility študent predkladá na Oddelenie vonkajších vzťahov najneskôr do 30 dní od ukončenia pobytu: 

 • potvrdenie o dĺžke pobytu  (presný dátum študijného pobytu, t.j. prvý a posledný deň na prijímajúcej inštitúcii,  potvrdený koordinátorom prijímajúcej inštitúcie)
 • potvrdený „Transcript of Records“, ktorý je súčasťou Zmluvy o štúdiu (časť 3)
 • Protokol o uznaní štúdia fakultou – uznanie výsledkov na domácej inštitúcii
 • vyplniť a podať Správu študenta do celoeurópskej databázy (tzv. systém   Mobility Tool/EU Survey).  Pokyny k vyplneniu správy študent obdrží vo forme automatického  e-mailu  generovaného databázou  v deň, kedy podľa finančnej zmluvy končí mobilita v zahraničí.  Od účastníka, ktorý nevyplní a nepodá správu on-line a nepredloží dokumenty uvedené v bode,  môže inštitúcia žiadať čiastočné alebo úplné vrátenie zaslanej finančnej podpory.

Odporúčanie: študent má možnosť vybaviť si Europass, v ktorom mu bude zaznamenané úspešné absolvovanie štúdia. Bližšie info nájdete na web stránke: https://europass.cedefop.europa.eu/sk/about-europass