Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Kontaktné informácie a fakultní koordinátori

Vítame Vás na stránkach oddelenia pre vonkajšie vzťahy a spoluprácu Trnavskej univerzity v Trnave. Naše oddelenie je organizačne začlenené do rektorátu Trnavskej univerzity, medzi útvary riadené prorektormi, konkrétne prorektorom pre  oblasť vonkajších vzťahov a spoluprácu.

Medzinárodné aktivity TU sú zamerané na realizáciu strategického cieľa univerzity – etablovať sa v rámci Európskeho vysokoškolského priestoru a vybudovať si profil vzdelávacej a výskumnej inštitúcie, ktorá prekračuje hranice národného priestoru.

Rozvoj medzinárodnej spolupráce na Trnavskej univerzite sa  realizuje hlavne formou bilaterálnych a multilaterálnych dohôd, ako aj formou medzinárodných vedeckých projektov.

 

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy a spoluprácu

Trnavská univerzita v Trnave

Hornopotočná 23, 918 43 Trnava

ERASMUS kód: SK TRNAVA01

PIC kód:   994330026

E-mail: international@truni.sk

 

doc. ThDr. PaedDr Šimon Marinčák, PhD.
prorektor TU pre vonkajšie vzťahy a spoluprácu
simon.marincak@truni.sk
Telefón: +421 33/59 39 214

Ing. Marta Sečkárová
Erasmus koordinátor (odchádzajúci študenti, mobilita učiteľov, bilaterálne zmluvy)
marta.seckarova@truni.sk
Tel. 00421 33/59 39 207

Ing. Eva Filipová
Medzinárodná spolupráca, prichádzajúci Erasmus študenti
eva.filipova@truni.sk
Tel. 00421 33/59 39 207

Fakultní koordinátori ERASMUS+
Filozofická fakulta
doc. Mgr. Ingrid Halászová, PhD.
+42133 5939 375
ingrid.halaszova@truni.sk

Pedagogická fakulta
Mgr. Dana Masaryková PhD.
+421 33 55 14 558
dana.masarykova@truni.sk
kontaktná osoba:
Zuzana Jakubovská
zuzana.jakubovska@truni.sk

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Prof. MUDr. Viera Rusnáková, Csc, MBA
viera.rusnakova@truni.sk
kontaktná osoba:
PhDr. Zuzana Polakovičová
zuzana.polakovicova@truni.sk
 
Právnická fakulta
JUDr. Róbert Dobrovodský PhD., LL.M.
+421 33 59 39 620
robert.dobrovodsky@yahoo.de
kontaktná osoba:
Mgr. Peter Meszároš, PhD.
peter.meszaros@truni.sk

Teologická fakulta
doc. PhDr. Mária Šmidová PhD.
maria.smidova@truni.sk
kontaktná osoba
Ing. Miroslava Fabianová
miroslava.fabianova@truni.sk