Skočiť na hlavný obsah

Kontaktné informácie a fakultní koordinátori

Vítame vás na stránkach oddelenia pre vonkajšie vzťahy a spoluprácu Trnavskej univerzity v Trnave. Naše oddelenie je organizačne začlenené do rektorátu Trnavskej univerzity, medzi útvary riadené prorektormi, konkrétne prorektorom pre  oblasť vonkajších vzťahov a spoluprácu.

Medzinárodné aktivity TU sú zamerané na realizáciu strategického cieľa univerzity – etablovať sa v rámci Európskeho vysokoškolského priestoru a vybudovať si profil vzdelávacej a výskumnej inštitúcie, ktorá prekračuje hranice národného priestoru.

Rozvoj medzinárodnej spolupráce na Trnavskej univerzite sa  realizuje hlavne formou bilaterálnych a multilaterálnych dohôd, ako aj formou medzinárodných vedeckých projektov.

 

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy a spoluprácu

Trnavská univerzita v Trnave

Hornopotočná 23, 918 43 Trnava

ERASMUS kód: SK TRNAVA01

PIC kód:   994330026

E-mail: international [at] truni.sk

 

prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th.
prorektor TU pre vonkajšie vzťahy a spoluprácu

milos.lichner [at] truni.sk telefón: +421 33/59 39 214

 

  Ing. Eva Matejovičová Filipová
                         Erasmus koordinátor (odchádzajúci študenti, mobilita učiteľov a zamestnancov, bilaterálne zmluvy program Erasmus)

                         eva.filipova [at] truni.sk

                         Tel. +421 33 5939 207;  +421 918 501 680

 

 Ing. Mária Hercegová
                       Medzinárodná spolupráca (prichádzajúci Erasmus študenti, prichádzajúce/odchádzajúce mobility v rámci                         programu ERASMUS+  KA171, bilaterálne zmluvy)

                       maria.hercegova [at] truni.sk

                       Tel. +421 33 5939 207

 

Fakultní koordinátori ERASMUS+

Filozofická fakulta
doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik
+421 33 5939 375
erik.hrnciarik [at] truni.sk

Pedagogická fakulta
Mgr. Dana Masaryková PhD.
+421 33 5514 558
dana.masarykova [at] truni.sk

kontaktná osoba:
Zuzana Jakubovská
zuzana.jakubovska [at] truni.sk

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD., MPH
silvia.putekova [at] truni.sk

kontaktná osoba:
Ing. Lucia Horská PhD.
lucia.horska [at] truni.sk
 
Právnická fakulta
Mgr. Peter Mészáros, PhD. 
peter.meszaros [at] truni.sk

Teologická fakulta
prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD.
maria.smidova [at] truni.sk

kontaktná osoba
Ing. Miroslava Fabianová
miroslava.fabianova [at] truni.sk