Skočiť na hlavný obsah

Kritéria študentskej mobility Erasmus + Stáže

KRITÉRIÁ ŠTUDENTSKEJ MOBILITY ERASMUS+ - STÁŽE

Stáž je obdobie, ktoré študent strávi v podniku alebo inej organizácii v krajine oprávnenej pre program Erasmus+. Cieľom stáže je pomôcť jednotlivcom adaptovať sa na požiadavky trhu práce, získať odborné/praktické zručnosti a lepšie pochopiť ekonomické a spoločenské podmienky hostiteľskej krajiny v súčinnosti s nadobúdaním pracovných skúseností a jazykových zručností. Stáž je otvorená pre študentov denného aj externého štúdia.

KTO sa môže zúčastniť stáže

Študent, ktorý je občanom SR, alebo krajiny Európskej únie, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v Programe ERASMUS+  a je študentom zapísaným v danom akademickom roku vysokoškolskej inštitúcie v SR, ktorej bola pridelená Erasmus charta (ECHE).  Študent študujúci na slovenskej VŠ s trvalým pobytom mimo SR, sa nemôže zúčastniť mobility do krajiny, kde má trvalý pobyt.

Praktickej stáže ERASMUS+ sa môže zúčastniť:

Každý študent Trnavskej univerzity v Trnave, ktorý je zapísaný do bakalárskeho, magisterského, alebo doktorandského študijného  programu v dennej aj externej forme.

 
Čerstvý absolvent, pričom stáž musí absolvovať do 1 roku po  absolvovaní VŠ, podmienkou je, že výberového konania sa musí zúčastniť ešte ako riadny študent Trnavskej univerzity. 

KDE sa vykonáva praktická stáž

Hostiteľskou organizáciou môže byť:
a)  inštitúcia vysokoškolského vzdelávania s pridelenou chartou ECHE (ERASMUS+ Charta)
b) každá verejná alebo súkromná organizácia pôsobiaca na trhu práce alebo v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže - verejné alebo súkromné  podniky, strediská odbornej prípravy, výskumné centrá, nadácie, školské vzdelávacie stredisko, národné zastupiteľstvá (veľvyslanectvá a pod.), neziskové organizácie. 

K neoprávneným inštitúciám patria organizácie riadiace programy EÚ, ako napríklad národné agentúry.

Študent si vhodnú firmu a pozíciu na stáž vyhľadáva samostatne. Môže pritom čerpať aj z ponuky stáží (k dispozícii na vyžiadanie u fakultného koordinátora, alebo na Oddelení vonkajších vzťahov) a tiež z vlastných informačných zdrojov. 

KEDY sa môže praktická stáž uskutočniť

Študijný pobyt môže absolvovať každý študent už od 1.ročníka bakalárskeho štúdia.

AKO DLHO

Dĺžka trvania stáže je od 2 do 12 mesiacov v  každom stupni  vzdelávania, minimálne dĺžka stáže je 60 dní. 

Študenti a čerství absolventi môžu takisto absolvovať zmiešanú mobilitu, ktorá predstavuje kombináciu krátkodobého fyzického pobytu v zahraničí (5 až max. 30 dní) s obdobím virtuálnej praxe /virtuálny prvok je pri krátkodobých stážach povinný, uskutoční sa napríklad vo forme online úvodnej prednášky, alebo záverečnej prednášky s odstupom niekoľkých dní po skončení mobility napríklad vo forme online rozhovoru s "mentorom" zo strany hosťujúej organizácie, v ktorom bude obojstranne zhodnotený prínos stáže. 

Študent môže ísť na stáž už od prvého  ročníka štúdia. Do súhrnných 12 mesiacov sa započítavajú  aj mobility absolvované počas štúdia toho istého stupňa na inej vysokej škole.
V prípade stáže čerstvých absolventov sa do 12-mesačného limitu započíta mobilita na poslednom stupni štúdia, počas ktorého študent požiadal o absolventskú stáž. Napríklad, ak bol študent na magisterskom stupni na 6-mesačnej mobilite za účelom štúdia, ako absolvent môže ísť na stáž už len na max. 6 mesiacov. 

AKO ČASTO

Opakovane v každej úrovni svojho vysokoškolského štúdia (Bc, Mgr , PhD). Celková dĺžka absolvovaných mobilít pre každú úroveň štúdia nesmie presiahnuť 12 mesiacov.

VÝBEROVÉ KONANIE A NOMINÁCIA ŠTUDENTOV

Výberové konania pre obsadenie miest na prax sú  v kompetencii jednotlivých fakúlt.  Fakulty vyhlasujú výberové konania na svojich stránkach, zaisťujú rovnaký prístup  a transparentný výber študentov. Študenti sa hlásia do výberových konaní podľa stanovených podmienok výberovej komisie. Podmienky výberového konania musia byť oficiálne zverejnené na stránkach fakúlt v dostatočnom časovom priestore.
Študenti na výberové konanie predkladajú prihlášku, resp. „Údaje o študentovi“
K prihláške je potrebné priložiť:
•    Motivačný list
•    krátky CV - životopis
•    Výpis známok za celé štúdium (vytlačený z MAISu)

Výsledkom výberového konania je zoznam úspešných uchádzačov, ktorý je fakulta povinná doručiť na Oddelenie vonkajších vzťahov najneskôr do 20.januára aktuálneho roku. Zoznam musí byť zverejnený na webových stránkach jednotlivých fakúlt. Výsledky výberového konania musia obsahovať jasné dôvody schválenia ako aj zamietnutia. Študenti, ktorí úspešne absolvovali výberové konanie  sú zahraničným oddelením rektorátu nominovaní do programu ERASMUS+ (traineeship) - do podniku alebo organizácie podľa vlastného výberu. 

PRED MOBILITOU

Študent, ktorý má záujem o stáž musí postupovať nasledovne:

- nájsť si vhodnú zahraničnú organizáciu/firmu. Pracovná náplň študenta musí korešpondovať so študijným odborom. 
- v spolupráci s hosťujúcou organizáciou vyplniť Akceptačný list (tlačivo v prílohe).  Akceptačný list musí podpísať štatutárny zástupca prijímajúcej inštitúcie resp. mentor, študent ako aj  fakultný, resp. katedrový Erasmus+ koordinátor na vysielajúcej inštitúcii.  Erasmus koordinátor svojím podpisom potvrdzuje, že pracovná náplň uvedená v liste je  pre uchádzača adekvátna a korešponduje s jeho študijným programom. Akceptačný list v slovenskom jazyku môže byť použitý v ČR, akceptačný list v angličtine pre ostatné krajiny EU.

- študent si v spolupráci s katedrovým koordinátorom na vysielajúcej inštitúcii vyplní „Learning agreement for traineeships“
- študent  je povinný zaistiť si poistenie liečebných nákladov, ktoré je  platné pre cieľovú krajinu (povinné poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu) a úrazové poistenie 

PREDĹŽENIE STÁŽE

Stáž musí byť kontinuálne prepojená - t.j., študent musí požiadať o predĺženie pobytu najmenej 1 mesiac pred uplynutím lehoty pôvodne schválenej stáže a v prípade súhlasného stanoviska TU musí predĺženie dátumovo bezprostredne nadväzovať. 
Študent predkladá: Žiadosť o predĺženie pobytu v písomnej podobe s podpisom Learning Agreement for Traineeships - 2. časť s novými záväzkami. 
Žiadosti sa predkladajú na Oddelenie vonkajších vzťahov v písomnej podobe. V prípade, že žiadosť študenta bude akceptovaná, podpíše dodatok k finančnej zmluve o poskytnutí grantu. 

PO UKONČENÍ MOBILITY

Do 10 dní  po návrate je študent povinný predložiť na zahraničné oddelenie rektorátu nasledovné dokumenty:
- Kópiu prehľadu dosiahnutých výsledkov a náplne praxe, a to formou „Certifikátu o absolvovaní stáže“, alebo formou „hodnotiacej správy mentora“ na prijímajúcej inštitúcie 
- Dokument potvrdzujúci obdobie pobytu na stáži v zahraničí (Confirmation of ERASMUS+ traineeship period)
- Správu študenta vyplnením do celoeurópskej databáze (tzv.systém Mobility Tool/EU Survey). Pokyny k vyplneniu správy študent obdrží vo forme automatického  e-mailu generovaného databázou v dobe, kedy končí svoj pracovný pobyt v zahraničí. Dátum vypracovania je 15 dní po ukončení praktickej stáže. 

Odporúčanie: študent má možnosť vybaviť si Europass, v ktorom mu bude zaznamenané úspešné absolvovanie štúdia. Bližšie info nájdete na web stránke: https://europass.cedefop.europa.eu/sk/about-europass

FINANČNÉ KRYTIE

Grant, ktorý študent dostane na Erasmus stáž v zahraničí, predstavuje pre študenta čistý príjem a nepodlieha daňovým zákonom SR. Je to iba podporný grant, takže nemožno očakávať, že pokryje všetky náklady spojené s pobytom študenta v zahraničí. Preto je nutné, aby študent rátal so svojou finančnou spoluúčasťou.
Odporúča sa, aby študent pri dohadovaní podmienok stáže trval na finančnom ohodnotení alebo bonuse zo strany prijímajúcej inštitúcie (ubytovanie, strava, ...).
Maximálnu výšku grantu stanovuje EK prostredníctvom NA, krajiny sú rozdelené do troch skupín a jednotlivé sadzby platia pre všetky vysoké školy na Slovensku, aby bola zachovaná rovnosť podmienok študenta voči študentovi v rámci programu Erasmus+.
Sadzby grantov študentov 

 

ONLINE JAZYKOVÁ PODPORA

Je vítané ak účastník mobility   prejde OLS jazykovým hodnotením pred mobilitou (testom jazyka, v ktorom bude študovať). Účastníci, ktorí si chcú zlepšiť svoje jazykové zručnosti, môžu absolvovať online jazykové kurzy pred vycestovaním do zahraničia alebo počas svojho pobytu v zahraničí. Prístup k jazykovému kurzu zahŕňa širokú škálu interaktívnych a individuálne prispôsobených činností. Online jazyková podpora je k dispozícii pre všetky úradné jazyky Európskej únie: bulharčina, španielčina, čeština, dánčina, nemčina, estónčina, gréčtina, angličtina, francúzština, írčina, chorvátčina, taliančina, lotyština, litovčina, maďarčina, maltčina, holandčina, poľština, portugalčina, rumunčina, slovenčina, slovinčina, fínčina a švédčina. 

Manuál k prihláseniu do OLS 

Používateľká príručka k OLS od Európskej komisie