Skočiť na hlavný obsah

Účely spracúvania osobných údajov

Trnavská univerzita v Trnave spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zabezpečovaním úloh, ktoré vyplývajú z/zo:

  1. plnenia zákonnej povinnosti (čl.6 ods. 1. písm. c) Nariadenia GDPR),
  2. oprávnených záujmov TU (čl.6 ods. 1. písm. f) Nariadenia GDPR),
  3. plnenia úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci (čl.6 ods. 1. písm. e) Nariadenia GDPR),
  4. plnenia zmluvných vzťahov (čl.6 ods. 1. písm. b) Nariadenia GDPR),
  5. súhlasu dotknutých osôb so spracúvaním ich osobných údajov (čl.6 ods. 1. písm. a) Nariadenia GDPR).

Ďalšie osobitné právne základy spracúvania osobných údajov dotknutej osoby sú vyjadrené v § 78 zákona. TU je oprávnená spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné:

a)  na akademický, umelecký, alebo literárny účel (§78 ods.1 zákona);

b) pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami a ak osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, ktorému to vyplýva z predmetu činnosti napr.vydávanie ročeniek, podnikového časopisu a pod. (§78 ods.2 zákona);

c) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel pri prijatí primeraných záruk (§78 ods.8 zákona);

- aj na právnom základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná (§78 ods.5 zmluvy).

Úplný zoznam účelov spracúvania osobných údajov dotknutých osôb TU vedie v tabuľke Záznamy o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa v súlade s článkom 30 nariadenia GDPR.