Skočiť na hlavný obsah

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Historická Trnavská univerzita v Trnave a jej teologická fakulta a filozofická fakulta boli založené v roku 1635. Na právnickej fakulte začali prednášky 16. januára 1667, nepretržite po dobu 110 rokov sa na nej vyučovalo právo a vedecky sa rozvíjala právna veda. Právnická fakulta  skončila svoju činnosť v Trnave v školskom roku 1776/ 1777, kedy došlo k presídleniu celej univerzity do Budína.

Obnovenie štúdia práva v Trnave v akademickom roku 1998/1999

Právnická fakulta Trnavskej univerzity obnovila na Trnavskej univerzite v Trnave svoje pôsobenie v školskom roku 1998/1999, t. j. viac ako po 200 rokoch, a to v októbri 1998. Po udelení súhlasu Akreditačnej komisie Slovenskej republiky a v súlade s rozhodnutím ministerstva školstva Slovenskej republiky vydal rektor Trnavskej univerzity dňa 1. októbra 1998 zriaďovaciu listinu, na základe ktorej sa začala v plnom rozsahu uplatňovať právna subjektivita fakulty vo všetkých oblastiach jej činnosti.

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave získala následne v akreditačnom konaní v roku 2000 právo konať štátne skúšky na priznanie akademického titulu „magister” (skratka „Mgr.”) a konať rigorózne skúšky na priznanie akademického titulu „JUDr.”, ako aj právo konať v príslušných vedných odboroch doktorandské štúdium a priznávať vedecko-akademickú hodnosť „philosophiae doctor” (skratka „PhD”). Získala tiež právo konať habilitačné konanie a priznávať titul “docent” a konať inauguračné konanie a priznávať titul “profesor” v príslušných vedných odboroch.   

Právnická fakulta Trnavskej univerzity

Právnická fakulta Trnavskej univerzity: Centrum právnického vzdelania 

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave je centrom právnického vzdelávania a vedeckého výskumu s dôrazom na morálne princípy kresťanstva a základné demokratické zásady právneho štátu.

Súbežne je orientovaná na štúdium, interpretáciu a aplikáciu slovenského verejného práva, slovenského súkromného práva, medzinárodného práva a európskeho práva. Študenti môžu na základe výberu absolvovať odbornú právnu prax na ministerstvách (spravodlivosti a zahraničných vecí), v Národnej rade Slovenskej republiky, na všeobecných vnútroštátnych súdoch, na Úrade vlády, na úrade splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti, v organizáciách pre práva pacientov, na orgánoch samosprávy, na Úrade verejnej ochrankyne práv a na ďalších inštitúciách a tiež v súkromnej sfére v spolupracujúcich subjektoch (napr. advokátske kancelárie).

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave je centrom právnického vzdelávania a vedeckého výskumu s dôrazom na morálne princípy kresťanstva a základné demokratické zásady právneho štátu.

Právnická fakulta ponúka svojim študentom možnosť študovať na partnerských zahraničných univerzitách v rámci programu ERASMUS+ (v krajinách: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Česko, Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Maďarsko, Taliansko, Litva, Macedónsko, Malta, Nórsko, Holandsko, Poľsko, Rumunsko, Turecko, Ruská federácia).

Aké stupne vysokoškolského štúdia práva ponúka Trnava?

Právnická fakulta poskytuje študentom vysokoškolské bakalárske a magisterské štúdium so všeobecným právnym zameraním, v dennej aj externej forme. Bakalárske štúdium v dennej forme trvá štandardne tri roky v dennej forme a štyri roky v externej forme a je ukončené obhajobou bakalárskej záverečnej práce a štátnou skúškou zo správneho práva a priznaním akademického titulu „bakalár“ (skratka „Bc.“), magisterské štúdium trvá štandardne dva roky v dennej forme a tri roky v externej forme a je ukončené obhajobou diplomovej práce a vykonaním štátnej skúšky najmenej z troch študijných predmetov (občianske právo, trestné právo, voliteľný predmet) a priznaním akademického titulu „magister” (skratka „Mgr.”).

Právnická fakulta umožňuje absolovovať tiež doktorandské štúdium v dennej aj externej forme v študijných odboroch občianske právo, trestné právo, pracovné právo, teória a dejiny štátu a práva a ústavné právo. Doktorandské štúdium trvá štandardne tri roky v dennej forme a štyri roky v externej forme. Počas tohto štúdia vykoná študent doktorandskú skúšku a štúdium ukončuje obhajobou dizertačnej práce a priznaním titulu „philosophiae doctor“ (skratka „PhD.“).

právnická fakulta trnavskej univerzity v trnave, foto barbora likavská
Ako vyzerá štúdium na právnickej fakulte?

Denné štúdium si vyžaduje účasť študentov na prednáškach, praktických cvičeniach a iných formách výučby pri uskutočňovaní študijného programu fakulty podľa určeného rozvrhu hodín. Externé štúdium si vyžaduje účasť študentov na konzultáciách a prednáškach organizovaných fakultou na základe vopred určeného rozvrhu, spravidla vo vybrané piatky a soboty určené harmonogramom. Denné štúdium je v súčasnosti bezplatné. Pri externom štúdiu študenti uhrádzajú časť finančných nákladov na štúdium a s tým spojený rozvoj fakulty. Obidva druhy štúdia sú rovnocenné.

Aké je uplatnenie absolventov práva?

Absolventi trojročného bakalárskeho štúdia

- môžu po splnení podmienok určených Právnickou fakultou pokračovať v štúdiu dvojročného magisterského študijného programu v odbore právo a získať titul „Mgr.“,
- osvoja si základy  teórie a dejín štátu i práva, rímske právo ako aj  slovenské platné právo, jeho aplikáciu a interpretáciu v odvetviach verejného práva a súkromného práva,
- oboznámia sa s princípmi a obsahom medzinárodného práva a spôsobom jeho aplikácie, ako aj s obsahom európskeho práva a technikami, formami a požiadavkami jeho implementácie a používania v Slovenskej republike.

Absolventi dvojročného magisterského študijného programu nadväzujúceho na trojročný bakalársky študijný program sa môžu uplatniť

- pri výkone povolania sudcu, advokáta, notára, prokurátora, exekútora, vyššieho súdneho úradníka, mediačného a  probačného úradníka,  v činnosti policajného zboru, v podnikateľskej sfére, personálnom manažmente, v medzinárodných vzťahoch a v oblasti aplikácie a aproximácie európskeho práva,
- v činnosti štátnych ústredných a miestnych orgánov ako aj  medzinárodných vládnych a nevládnych orgánov a organizácií doma a v zahraničí, vrátane orgánov Európskej únie pri výkone funkcií tzv. euroúradníka,
- vo verejnej správe, ústrednej a miestnej štátnej správe ako aj v územnej samospráve na úrovni orgánov obce alebo mesta, ako aj na úrovni orgánov vyššieho územného celku,
- v akademickej oblasti výskumu a výučby na právnických fakultách a výskumných ústavoch.

Absolventi Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa môžu po úspešnom ukončení magisterského štúdia uchádzať o priznanie akademického titulu „JUDr.” a po absolvovaní doktorandského štúdia o priznanie vedecko-akademickej hodnosti PhD.

Aktuálnu ponuku študijných programov fakulty nájdete tu.

Kontakt:

Kollárova 10, 917 01  Trnava
Tel.: +421-33-5939 601
E-mail: prf [at] truni.sktitle=""
web: iuridica.truni.sk