Skočiť na hlavný obsah

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Pedagogická fakulta predstavuje v rámci Trnavskej univerzity výlučné pracovisko, na ktorom sa zabezpečuje výskum a výučba v pedagogických študijných a vedných odboroch.

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity: Komplexné vzdelávanie učiteľov

Fakulta garantuje a realizuje komplexné vzdelávanie učiteľov materských, základných a stredných škôl, pripravuje vychovávateľov a sociálnych pedagógov, ako aj špecialistov v oblasti predškolskej pedagogiky a pedagogiky výtvarného umenia. V rámci doktorandských štúdií sa na fakulte realizujú programy štúdia niektorých odborových didaktík, ako aj elementárnej pedagogiky.

Výskum a vzdelávanie sú na fakulte podporované moderným technickým vybavením, špecializovanými laboratóriami, ateliérmi, učebňami s audiovizuálnou technikou a kvalifikovaným personálnym obsadením katedier.

Vzdelávanie sa na fakulte realizuje formou denného štúdia a v niektorých študijných programoch aj formou externého štúdia. Okrem riadneho vysokoškolského vzdelávania fakulta tiež zabezpečuje vzdelávacie aktivity v rámci celoživotného vzdelávania pedagogických pracovníkov.

Aktuálnu ponuku študijných programov fakulty nájdete tu.

Kontakt:
Priemyselná 4, 917 01  Trnava
Tel.:+421-33-5514 618
E-mail: sekdekpdf [at] truni.sktitle=""
pdf.truni.sk