Skočiť na hlavný obsah

Psychologické poradenstvo

Kto sme?

Psychologická ambulancia Centra podpory študentov TU začala svoju činnosť od  01. 10. 2017 v priestoroch Študentského domova Petra Pázmaňa. Psychologická ambulancia poskytuje poradenské služby, prednášky, konzultácie a skupinové programy pre študentov a zamestnancov Trnavskej univerzity.

Čo robíme?

Hlavným  cieľom Psychologickej ambulancie CPŠ TU je ponúknuť študentom a zamestnancom edukáciu zameranú na osobnostný rozvoj, a to formou prezenčných alebo online prednášok a workshopov, tematicky orientovaných na psychológiu zdravia a zdravý životný štýl; sebaobraz, komunikačné zručnosti, zvládanie náročných životných situácií (v škole, vo vzťahoch, v rodinnom prostredí), pri riešení osobných problémov, psychických krehkostí, dôležitých rozhodnutí a životných výziev.

Cieľom je realizovať workshopy a stretnutia pre študentov a zamestnancov s orientáciou na primárnu a sekundárnu prevenciu a podporu psychického a fyzického zdravia.

Naše aktivity

            Psychologické večery

            Na slovíčko so psychológom

            Formulár na prihlasovanie na aktivity

 

Kto sú naši pracovníci

doc. PhDr. Mária Dědová, PhD., riaditeľka psychologickej ambulancie

Vzdelanie

2005- Mgr. - jednoodborové magisterské štúdium v študijnom programe psychológia, Filozofická fakulta Trnavská univerzita v Trnave
2008- PhD. - doktorandské štúdium v študijnom programe Pracovná a sociálna psychológia, Filozofická fakulta Trnavská univerzita v Trnave
2009- Výcvik v koginitívno - behaviorálnej terapii pre deti a adolescentov
2018- PhDr.- rigorózne konanie v študijnom programe Psychológia
2019- Špecializačné štúdium Poradenská psychológia, SZU Bratislava
2021- doc.- habilitačné konanie v študijnom programe Psychológia
2022-Výcvik v logoterapii a existenciálnej analýze

Poskytované psychologické poradenstvo

•    Problémy v medziľudských vzťahoch (priateľské, partnerské)
•    Pocity menejcennosti a zníženej sebahodnoty
•    Ťažkosti spôsobené nadmerným stresom, záťažou
•    Náročné životné situácie (úmrtie blízkej osoby, choroba)
•    Stavov smútku, úzkosti, depresie
•    Odpustenia
•    Straty hodnôt a zmyslu života

Kontakt: maria.dedova [at] truni.sk​​​​

Mgr. Mário Schwarz, PhD.

Vzdelanie

2005- Mgr. - jednoodborové magisterské štúdium v študijnom programe psychológia, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2010- PhD. - doktorandské štúdium v študijnom programe Pracovná a sociálna psychológia, Filozofická fakulta Trnavská univerzita v Trnave
2016-frekventant výcviku v logoterapii a existenciálnej analýze

Poskytované psychologické poradenstvo

•    Efektívna komunikácia
•    Syndróm vyhorenia
•    Zvládanie stresových situácii
•    Zvládanie emócií
•    Odpustenie
•    Mediácia a riešenie konfliktov

Kontakt: mario.schwarz [at] truni.sk, tel. +421 0908 137 179
 

Mgr. Iveta Schusterová, PhD.

Vzdelanie

1988- Mgr. - magisterské štúdium  v študijnom programe psychológia, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského Bratislava
2004 - PhD. - doktorandské štúdium v študijnom odbore psychológia, Filozofická fakulta Trnavská univerzita v Trnave
2002- Výcvik v Noologoterapii a existenciálnej analýze
2002 - Výcvik  Zvládanie náročných situácií, Praha-Žilina
2009 - Výcvik Inštitút Vigrinie Satirovej, Bratislava                 

Poskytované psychologické poradenstvo:

•    Zvládanie náročných životných situácii
•    Zvládanie tráum po násilí v rodine, škole,v bezprostrednom okolí
•    Osobnostný rozvoj, sebavedomie, sebapoznávanie
•    Vzťahové problémy, ukončenie vzťahu
•    Stavy úzkosti a napätia, depresie, neuróźy, pocity neistoty a nízkej sebadôvery, strachy a fóbie
•    Riešenie  konfliktov, problémy v sociálnom kontakte, problémy v komunikácii
•    Problémy v štúdiu, time - manažmente
•    Problémy adaptačné, súvisiace s ne/plánovanou zmenou
•    Existenciálne problémy hľadania zmyslu života, zodpovedného a autentického sebapresahu

Kontakt: iveta.schusterova [at] truni.sk

Kontakt

Psychologická ambulancia Centra podpory študentov TU

Študentský domov Petra Pázmaňa

Rybníková 13/A

917 01Trnava