Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Psychologické poradenstvo

Naši špecializovaní odborníci poskytujú psychologické poradenstvo v náročných i krízových situáciách, orientujú sa na psychologickú intervenciu, prevenciu a integrálnu podporu psychického zdravia a zdravého životného štýlu; poskytujú psychologickú diagnostiku a supervíziu; lektorskú činnosť, odborné konzultácie, mediáciu a koučing;  prípravu a realizáciu skupinových programov, odborných stáží a projektov. Študenti sú tak pod odborným dohľadom schopní zvládať traumy, vedia si lepšie poradiť so študijnými a sociálnymi problémami, nachádzajú hlbšie dôvody a príčiny v oblasti hodnôt a zmyslu života, vedia lepšie riešiť konflikty, zvládať svoje emócie či stratu blízkeho človeka, poznajú cenu odpustenia, vedia efektívnejšie komunikovať a hlavne sú psychicky odolnejší voči životnej skúške, ktorej čelia. 

---

doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.

psychologické poradenstvo a psychoterapia
mob: 0918 588 912
email:enanist@gmail.com

 

Konzultačné hodiny: utorok a štvrtok, čas a termín stretnutia dohodnúť telefonicky
Miesto: Študentský domov Petra Pázmaňa, Rybníková 13A, Trnava, Poradňa Centra podpory študentov, prízemie 

Psychologické poradenstvo a psychoterapia

 • Psychotraumy
 • Krízová intervencia
 • Relaxačné metódy
 • Skupinová psychoterapia

doc. PhDr. Eva Naništová, CSc., psychologička a psychoterapeutka, absolventka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ukončila dlhodobý akreditovaný výcvik v logoterapii a špecializovaný medzinárodný výcvik, orientovaný na liečbu traumy. Absolvovala výcviky a vzdelávanie v relaxačných metódach. Pôsobila v Psychologickej poradni pre vysokoškolákov UK v Bratislave, v poradni Pomoc obetiam násilia v Bratislave a v Psychologickej poradni Quo Vadis v Bratislave. Je cvičnou terapeutkou,  supervízorkou v Slovenskom inštitúte logoterapie (SILOE).


 

Mgr. Mária Dědová, PhD.
psychologické poradenstvo s využitím prvkov logoterapie

email: maria.dedova@gmail.com
 

Konzultačné hodiny: utorok 16.00 – 18.00, čas a termín stretnutia dohodnúť telefonicky
Miesto: Študentský domov Petra Pázmaňa, Rybníková 13A, Trnava, Poradňa Centra podpory študentov, prízemie 

Psychologické poradenstvo s využitím prvkov logoterapie

 • Individuálne psychologické poradenstvo
 • Konzultácie a poradenstvo v oblasti študijných a sociálnych problémov vysokoškolákov
 • Poradenstvo v oblasti hodnôt a zmyslu života

Mgr. Mária Dědová, PhD., absolventka Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v odbore psychológia. Absolvovala odborné vzdelávanie k riešeniu problémov šikanovania, venuje sa problematike násilia, agresie a šikanovania v školách. Zaujíma sa o axiologické otázky z pohľadu logoterapie a je frekventankou vzdelávacích modulov so zameraním na logoterapiu.


Mgr. Iveta Schusterová, PhD.


psychologické poradenstvo a krízová intervencia
mob: 0944 254 405
email:ivaschuster@gmail.com

Konzultačné hodiny: streda a piatok, čas, termín a miesto stretnutia dohodnúť telefonicky
Miesto: Študentský domov Petra Pázmaňa, Rybníková 13A, Trnava, Poradňa Centra podpory študentov, prízemie 

alebo Poradňa PON, Trhová 2, Trnava, 3. poschodie

Psychologické poradenstvo a krízová intervencia

 • Individuálne psychologické poradenstvo
 • Psychológia zdravia
 • Poradenstvo pre obete násilia
 • psychodiagnostika

Mgr. Iveta Schusterová, PhD., štúdium ukončila na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Absolventka dlhodobého výcviku v logoterapii; medzinárodného výcviku orientovaného na liečbu traumy; a výcviku na  pomoc rodine. Venovala sa pomoci ľuďom s mentálnym a telesným postihnutím a ich rodinám. Orientuje sa na poradenstvo v krízových situáciách. V súčasnosti vedie poradňu Pomoc obetiam násilia v Trnave.Mgr. Mário Schwarz, PhD.

psychologické poradenstvo a mediácia
mob: 0908 137 179
email:mario.schwarz@truni.sk

 

Konzultačné hodiny: utorok a štvrtok, čas a termín stretnutia dohodnúť telefonicky
Miesto: Študentský domov Petra Pázmaňa, Rybníková 13A, Trnava, Poradňa Centra podpory študentov, prízemie 

Psychologické poradenstvo a mediácia

 • Mediácia a riešenie konfliktov
 • Psychologické poradenstvo
 • Zvládanie emócií
 • Efektívna komunikácia
 • Odpustenie

Mgr. Mário Schwarz, PhD., študoval psychológiu na UKF v Nitre, doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Absolvoval výcvik v individuálnej psychológii „Summer Adlerian Institut“. Odborne sa profiluje v oblasti psychologického poradenstva, mediácie, koučingu a psychologickej diagnostiky. Pôsobil niekoľko rokov v Centre pomoci pre rodinu v Trnave.


Mgr. Mária Kozelková, PhD.

psychologické poradenstvo
mob.: 0903/829 278
email: mariakozelkova@gmail.com

 

Konzultačné hodiny: pondelok, streda, štvrtok, piatok.
Termín a miesto stretnutia je potrebné dohodnúť telefonicky alebo maiilom.

Psychologické poradenstvo a individuálna práca podľa princípov Gestaltterapie

 • Emočné, vzťahové a študijné problémy vysokoškolákov
 • Zvládanie stresu
 • Adaptačné ťažkosti
 • Zvládanie náročných životných situácií

Mgr. Mária Kozelková, PhD. psychologička, absolventka Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity. Frekventantka dlhodobého akreditovaného výcviku Gestaltterapie. Absolventka medzinárodného výcviku Montessori pedagogiky a liečebnej pedagogiky (AMI) a lektorka medzinárodných výcvikov Montessori pedagogiky pod garanciou Medzinárodnej akadémie vývinovej rehabilitácie so sídlom v Mníchove . Zaradená do špecializačného štúdia v odbore klinická psychológia. Ako psychologička dlhodobo pôsobí v oblasti pediatrickej neurológie.


  Mgr. Jana Kunová, PhD.

  Psychologické poradenstvo a konzultácie

  email: jana.kunova@truni.sk

 

Konzultačné hodiny: čas a termín stretnutia prosím dohodnúť mailom
Miesto: Študentský domov Petra Pázmaňa, Rybníková 13A, Trnava, Poradňa Centra podpory študentov, prízemie

Psychologické poradenstvo a odborné konzultácie v oblastiach:

•    Obraz o sebe a osobnostný rast
•    Kvalita medziľudských vzťahov
•    Otázky zmyslu života a konkrétnych životných situácií
•    Kresťanské poradenstvo

Mgr. Jana Kunová, PhD., absolventka Fakulty Humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave v odbore psychológia. Na Inštitúte existenciálnej psychológie a noo-logoterapie FF TU ukončila psychoterapeutický výcvik so zameraním na logoterapiu Viktora Frankla (logos = zmysel). Špecializuje sa na oblasť existenciálnej psychológie, logoterapie a na kresťanské poradenstvo. Je členkou Slovenského inštitútu logoterapie (SILOE) a má odbornú prax v poradenskej a školskej psychológii.


 Mgr. Lucia Martinčeková, PhD.

 psychologické poradenstvo, smútkové poradenstvo
 mob.: 0903/829 915
 email: lmartincekova@gmail.com

 

 

 

Konzultačné hodiny: utorok a štvrtok, čas a termín stretnutia dohodnúť e-mailom alebo telefonicky
Miesto: Študentský domov Petra Pázmaňa, Rybníková 13A, Trnava, Poradňa Centra podpory študentov, prízemie

Psychologické poradenstvo v oblastiach:

• Strata blízkeho, smútkové poradenstvo
• Odpustenie
• Vzťahové, emočné a študijné problémy vysokoškolákov

Mgr. Lucia Martinčeková, PhD., absolventka psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Absolvovala viaceré vzdelávacie aktivity z oblasti poradenskej psychológie, smútkovej podpory a psychotraumatológie. Počas študijného pobytu na University of Wisconsin-Madison sa pod vedením prof. Enrighta venovala psychológii odpustenia a smútkovému poradenstvu. Získala profesijnú kvalifikáciu poradcu pre pozostalých. Zameriava sa na smútkové poradenstvo a psychológiu odpustenia. Externe pôsobí ako psychológ v detskom mobilnom hospici. 


 Mgr. Filip Uhrovič

 psychologické poradenstvo s využitím prvkov kognitívno-behaviorálnej terapie (KBT)

 email: filip.uhro@gmail.com

 

 

 

Konzultačné hodiny: piatky 9.00 – 12.00, presný čas a termín stretnutia je možné dohodnúť e-mailom  

Miesto: Študentský domov Petra Pázmaňa, Rybníková 13A, Trnava, Poradňa Centra podpory študentov, prízemie 

Psychologické poradenstvo s využitím prvkov KBT:

• poradenstvo vysokoškolákom
• zvládanie stresu a záťažových situácií
• pomoc obetiam manipulácie v medziľudských vzťahoch
• zvládanie emočných ťažkostí

Mgr. Filip Uhrovič je absolventom FFTU v Trnave v odbore psychológia. Pôsobí ako interný doktorand na katedre psychológie FFTU v Trnave. Je frekventant dlhodobého výcviku kognitívno-behaviorálnej terapie. Absolvoval viacero výcvikov zameraných na komunikáciu, prácu s jednotlivcom a skupinou. Dlhodobo sa venuje práci s adolescentami, kariérnemu a výchovnému poradenstvu. Má skúsenosti s prácou školského psychológa a poradenského psychológa na CPPPaP.