Skip to main content

Psychologické poradenstvo

Poskytovanie psychologického poradenstva

pre študentov a zamestnancov Trnavskej univerzity v Trnave

 

Milé kolegyne a kolegovia, študentky a študenti,

Psychologická ambulancia Centra podpory študentov Trnavskej univerzity ponúka počas akademického roka 2020/2021 študentom a zamestnancom Trnavskej univerzity psychologické poradenstvo, podporu a psychologickú intervenciu prezenčne v priestoroch Psychologickej ambulancie CPŠ ako aj On-Line formou (mobily, sociálne siete).  Poskytovanie psychologických služieb bude zabezpečené psychológmi a psychologičkami Psychologickej ambulancie CPŠ.  

 

Môžete nás kontaktovať prostredníctvom týchto  komunikačných systémov

Psychológ

E-mail

Skype /Mobil

doc. PhDr. Mária Dědová, PhD.

maria.dedova [at] truni.sk

maria.dedova

Mgr. Iveta Schusterová, PhD.

iveta.schusterova [at] truni.sk

 

Mgr. Mário Schwarz,  PhD.

mario.schwarz [at] truni.sk

+421 908 137 179

Mgr. Filip Uhrovič

filip.uhrovic [at] tvu.sk

Filip Uhro

Mgr. Mária Kozelková PhD.

maria.kozelkova [at] truni.sk

 

 

Prajeme Vám pevné zdravie, radosť a nádej do ďalších dní nového akademického roka. 

 


 

doc. PhDr. Mária Dědová, PhD.

Psychologické poradenstvo s využitím prvkov logoterapie

 • Individuálne psychologické poradenstvo
 • Konzultácie a poradenstvo v oblasti študijných a sociálnych problémov vysokoškolákov
 • Poradenstvo v oblasti hodnôt a zmyslu života

doc. PhDr. Mária Dědová, PhD. absolventka Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v odbore psychológia. Absolvovala odborné vzdelávanie k riešeniu problémov šikanovania, venuje sa problematike násilia, agresie a šikanovania v školách. Zaujíma sa o axiologické otázky z pohľadu logoterapie a je frekventankou vzdelávacích modulov so zameraním na logoterapiu.

 

 

 

 


Mgr. Iveta Schusterová, PhD.

Psychologické poradenstvo a krízová intervencia

 • Individuálne psychologické poradenstvo
 • Psychológia zdravia
 • Poradenstvo pre obete násilia
 • psychodiagnostika

Mgr. Iveta Schusterová, PhD., štúdium ukončila na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Absolventka dlhodobého výcviku v logoterapii; medzinárodného výcviku orientovaného na liečbu traumy; a výcviku na  pomoc rodine. Venovala sa pomoci ľuďom s mentálnym a telesným postihnutím a ich rodinám. Orientuje sa na poradenstvo v krízových situáciách. V súčasnosti vedie poradňu Pomoc obetiam násilia v Trnave.

 

 

 Mgr. Mário Schwarz, PhD.

Psychologické poradenstvo a mediácia

 • Mediácia a riešenie konfliktov
 • Psychologické poradenstvo
 • Zvládanie emócií
 • Efektívna komunikácia
 • Odpustenie

Mgr. Mário Schwarz, PhD., študoval psychológiu na UKF v Nitre, doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Absolvoval výcvik v individuálnej psychológii „Summer Adlerian Institut“. Odborne sa profiluje v oblasti psychologického poradenstva, mediácie, koučingu a psychologickej diagnostiky. Pôsobil niekoľko rokov v Centre pomoci pre rodinu v Trnave.

 

 

 


 Mgr. Filip Uhrovič

 psychologické poradenstvo s využitím prvkov kognitívno-behaviorálnej terapie (KBT)

Psychologické poradenstvo s využitím prvkov KBT:

• poradenstvo vysokoškolákom
• zvládanie stresu a záťažových situácií
• pomoc obetiam manipulácie v medziľudských vzťahoch
• zvládanie emočných ťažkostí

Mgr. Filip Uhrovič je absolventom FFTU v Trnave v odbore psychológia. Pôsobí ako interný doktorand na katedre psychológie FFTU v Trnave. Je frekventant dlhodobého výcviku kognitívno-behaviorálnej terapie. Absolvoval viacero výcvikov zameraných na komunikáciu, prácu s jednotlivcom a skupinou. Dlhodobo sa venuje práci s adolescentami, kariérnemu a výchovnému poradenstvu. Má skúsenosti s prácou školského psychológa a poradenského psychológa na CPPPaP.