Skočiť na hlavný obsah

Centrálne úložisko vnútorného systému

Centrálne úložisko vnútorného systému Trnavskej univerzity v Trnave je nástrojom podpory a rozvoja systematického zhromažďovania, spracúvania, analyzovania a vyhodnocovania informácií, ktoré sú využívané v efektívnom strategickom, taktickom a operatívnom riadení uskutočňovania a rozvoja študijných programov, tvorivých činností a iných súvisiacich aktivít Trnavskej univerzity v Trnave v zmysle článku 8 Štandardov pre vnútorný systém SAAVŠ.

 

Pre vstup do centrálneho úložiska vnútorného systému TU prejdite na nasledujúci odkaz:

Vnútorný systém kvality

 

Zamestnanci a ďalšie poverené osoby používajú na vstup do systému svoje TUID prihlasovacie meno a heslo platné pre vstup do univerzitných systémov, alebo prihlasovacie údaje, ktoré obdržali od vladimir.filipovic [at] truni.sk (subject: Ulozisko%20vnutorneho%20systemu%20-%20poziadavka) (administrátora úložiska) na základe svojej pôsobnosti a zodpovednosti v rámci štruktúr vnútorného systému kvality. V prípade požiadaviek, nejasností a otázok ohľadom úložiska a jeho funkčnosti kontaktujte vladimir.filipovic [at] truni.sk (subject: Ulozisko%20vnutorneho%20systemu) (administrátora e-mailom).