Skočiť na hlavný obsah

Kultúra kvality

 


 

Súčasnosť

 

image-20220311171703-1

      Kultúra kvality Trnavskej univerzity v Trnave univerzity je súbor základných východísk, princípov, hodnôt, noriem správania sa a postojov, ktoré vedú jej zamestnancov, študentov a ďalšie zainteresované osoby k dosahovaniu vysokej kvality činnosti univerzity v oblastiach vysokoškolského vzdelávania, tvorivých činností a ďalších súvisiacich činností. (čl. 6 ods. 1 vnútorného predpisu Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave).  

       Koncept kultúry kvality na Trnavskej univerzite v Trnave (ďalej len „TU“) kladie dôraz na víziu univerzity charakterizovanú základmi postavenými na hlbokých osobných i inštitucionálnych hodnotách, zdieľaných vnútorne i navonok.  Kultúra kvality je bytostne spätá so zriadením obnovenej TU v roku 1992 umožneným v dôsledku zmien politického režimu uskutočneného v roku 1989. TU je jedinečnou nositeľkou myšlienok akademickej slobody, demokracie, hodnotovo orientovaného vzdelávania a vedy a slobodného myslenia.

         V živote vysokej školy dochádza k neustálemu prepájaniu a vzájomnému ovplyvňovaniu vzdelávacích, vedeckovýskumných a súvisiacich činností. Zabezpečovanie a hodnotenie kvality prostredníctvom vnútorného systému kvality sa na TU chápe ako dôležitá súčasť všeobecného konceptu kultúry kvality umožňujúceho kontinuálne zlepšovanie činností inštitúcie a transparentné preukazovanie kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania založené na primárnej zodpovednosti za kvalitu.

       Vnútorný systém zabezpečovania a hodnotenia kvality je na TU budovaný a podporovaný vedením TU priebežne, už viac než desať rokov, a to postupnou aplikáciou jednotlivých prvkov modelu komplexného manažérstva kvality a skúsenosťami získanými účasťou univerzity v súťaži Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu, v ktorej sa TU stala víťazom za rok 2016.

       Doterajšie skúsenosti sa v súčasnom období pretavili do vytvorenia nového, vlastného, koherentného, vnútorne previazaného celku – vnútorného systému kvality TU. Tento vnútorný systém predstavuje integrovaný súbor politík, štruktúr a procesov regulovaný vnútornými pravidlami upravujúcimi činnosť univerzity v oblastiach vysokoškolského vzdelávania, tvorivých činností a ďalších súvisiacich činností. Prostredníctvom vnútorného systému univerzita univerzita  zabezpečuje a rozvíja  kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania v  súlade so svojim poslaním.

Vnútorný systém kvality TU je v súlade a vychádza zo:

 • Štandardov a usmernení na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG 2015);
 • zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • zákona č. 269/2018 Z. z. o kvalite vysokoškolského vzdelávania o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • štandardov kvality vzdelávania prijatých Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo;
 • smerníc upravujúcich implementáciu európskeho systému transferu a akumulácie kreditov (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS);
 • konceptu modelu excelentnosti EFQM - European Foundation for Quality Management.

Vnútorný systém kvality TU je upravený v hlavnom vnútornom predpise Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave. Týmto vnútorným predpisom TU vytvorila základ pre integráciu politík, štruktúr a procesov do uceleného vnútorne previazaného systému.

Základným prvkom vnútorného systému kvality TU z hľadiska zabezpečovania kvality je implementácia štandardov a kritérií prostredníctvom nástrojov vnútorného systému, najmä vnútorných predpisov. Základným prvkom hodnotenia kvality je periodické monitorovanie a vyhodnocovanie kvality všetkých činností, kombinujúce diagnostické samohodnotenievonkajšiu spätnú väzbu a vyhodnotenia relevantných dát, ktoré sú podkladom pre nadväzujúce rozhodovanie o ďalšom vývoji a adresnej podpore činností TU.

Vnútorný systém kvality je zameraný na dosahovanie strategických cieľov Trnavskej univerzity v Trnave, ktoré sú definované v dlhodobom zámere TU. Pri všetkých činnostiach univerzity sa uplatňujú nasledovné politiky:

 • Primárna zodpovednosť za kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania.
 • Dosahovanie vynikajúcich výsledkov a kontinuálne zlepšovanie činností univerzity  v oblasti vzdelávania, tvorivých činností a ďalších súvisiacich činností.
 • Previazanie vnútorného systému univerzity s jej dlhodobým zámerom a ďalšími strategickými dokumentami.
 • Uznanieochrana hodnôt.
 • Slobodné vedecké bádanie, otvorenosť, rovnosť a zodpovednosť.
 • Previazanie vzdelávania a tvorivých činností.
 • Vzdelávanie orientované na študenta.
 • Zabezpečenie prostredia, ktoré vyrovnáva príležitosti študentom so špecifickými potrebami
 • Podpora poskytovaná študentom zo znevýhodneného prostredia.
 • Zapojenie študentov a ďalších zainteresovaných strán do zabezpečovania a hodnotenia kvality.
 • Internacionalizácia.
 • Ochrana proti intolerancii a diskriminácii študentov, zamestnancov a uchádzačov
 • Efektívne a transparentné mechanizmy preskúmavania podnetov, ktorými sa študent domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov.
 • Dodržiavanie vedeckej integrity a akademickej etiky.
 • Vytváranie a rozvíjanie prospešných vzťahov so zainteresovanými stranami.
 • Stabilizovanie a rozvíjanie výskumného charakteru univerzity.
 • Zvyšovanie miery a úrovne poskytovania vysokoškolského vzdelávania tretieho stupňa a naň nadväzujúceho habilitačnéhoinauguračného konania.
 • Pravidelný monitoring, vyhodnocovanie a revidovanie vnútorného systému univerzity smerujúce  k dosahovaniu strategických cieľov.
 • Transparentnosť k formalizovaným politikám a procesom vnútorného hodnotenia, ktoré sa vykonáva podľa jasne stanovených pravidiel a kritérií, vo všetkých fázach je jasne zdokumentované a jeho výstupy sú ľahko prístupné verejnosti.
 • Uskutočňovanie vnútorného hodnotenia založeného na vhodnom prepojení metódy diagnostického samohodnotenia, spätnej väzby a vyhodnotenia relevantných dát.
 • Rozhodovanie na základe faktov s orientáciou na výsledky.
 • Procesný prístup riadenia kvality vzdelávania.
 • Uplatňovanie princípu vodcovstva v riadení.
 • Rozvíjanie spoločenskej zodpovednosti a úlohy univerzity v jej tretej misii.

 

Miľníky

 

2009 - 2011

 • Analytické aktivity s cieľom identifikácie oblastí zlepšovania do akčných plánov a stanovenia kľúčových indikátorov týchto kritických oblastí

2013

 • Prvá Samohodnotiaca správa podľa modelu CAF
 • Získanie značky Európskeho systému transferu a akumulácie kreditov (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS label) a značky doplnku k diplomu (Diploma Supplement – DS label).

https://www.truni.sk/sites/default/files/styles/sirka600/public/ects_label-.jpg?itok=L9sFO_dl

https://www.truni.sk/sites/default/files/styles/sirka600/public/ds_label-page-001.jpg?itok=_tvRHe1H

2014

2015

 • Zriadenie Oddelenia pre analýzu a stratégiu v oblasti zabezpečovania kvality
 • Prvé zapojenie Trnavskej univerzity v Trnave do medzinárodného hodnotenia U-Multirank
 • Získanie titulu Efektívny používateľ modelu CAF pre TU od 20.7.2015 na obdobie dvoch rokov

2016

 • Druhá Samohodnotiaca správa podľa modelu CAF
 • Ocenenie pre Trnavskú univerzitu v Trnave za víťazstvo v súťaži Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu za rok 2016 v kategórií C „Organizácie verejného sektora“

2017 - 2018

 • Vnútorná samohodnotiaca správa

2019 - 2020

 • 1. miesto v  medzinárodnom multi-dimenzionálnom rebríčku U-Multrirank v rámci rebríčka zapojených univerzít zo Slovenska v zoradení podľa prednastavených vybraných kritérií platformou U-Multirank
 • Príprava aktualizovaného inovovaného modelu riadenia a hodnotenia kvality na TU v rovine obsahovej a procedurálnej
 • Zmena a doplnenie štatútu univerzity za účelom zriadenia nového orgánu pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania - Dodatok č. 2 k Štatútu Trnavskej univerzity v Trnave

2021

 • Schválenie rokovacieho poriadku rady pre vnútorné hodnotenie kvality a prvé zasadanie rad
 • Zriadenie Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave v rámci legislatívnych zmien a na ne nadväzujúcich právne záväzných dokumentov
 • Schválenie štatútu rady pre vnútorné hodnotenie kvality
 • Schválenie rokovacieho poriadku rady pre vnútorné hodnotenie kvality a prvé zasadanie rady
 • Schválenie a implementácia smernice č. 16/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave
 • Schválenie a implementácia smernice č. 17/2021 Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave
 • Schválenie a implementácia smernice č. 25/2021 Zásady výberového konania na dosadzovanie pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a funkcií vedúcich zamestnancov Trnavskej univerzity v Trnave

2022

 • Schválenie a implementácia smernice č. 1/2022 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2022 o habilitačných konaniach a inauguračných konaniach
 • Schválenie a implementácia smernice č. 2/2022 Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Trnavskej univerzite v Trnave
 • Schválenie a implementácia smernice č. 3/2022 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 3/2022 Indikatívne ukazovatele zabezpečovania kvality na Trnavskej univerzite v Trnave vrátane príloh: Príloha č. 1 - Kľúčové indikatívne ukazovatele kvality (KIUK), Príloha č. 2 - Doplňujúce indikatívne ukazovatele kvality (DIUK), Príloha č. 3 - Príklad vyhodnotenie KIUK v oblasti vzdelávania, Príloha č. 4 - Vzor evaluačného dotazníka na hodnotenie predmetu
 • Schválenie a implementácia smernice č. 32/2022 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Trnavskej univerzity v Trnave
 • Predloženie návrhov na zosúladenie študijných programov so štandardmi SAAVŠ pre študijný program (vrátane návrhov na zrušenie) na schválenie rade RVHK TU
 • Predloženie návrhov zosúladenia habilitačných a inauguračných konaní na základe výsledku auditu HIK; vrátane návrhov na odňatie akreditácie) so štandardmi SAAVŠ pre HIK na schválenie RVHK TU.
 • Predloženie Periodických hodnotiacich správ fakúlt (podkladov pre Periodickú hodnotiacu správu univerzity) podľa čl. 14 ods. 2 predpisu o vnútornom systéme univerzity za rok 2021 s návrhmi opatrení na zlepšenie nedostatkov ako podkladov pre Periodickú hodnotiacu správu univerzity rektorovi univerzity
 • Predloženie návrhu Periodickej hodnotiacej správy univerzity v oblastiach vzdelávania, tvorivej činnosti a súvisiacich činností vedeckej rade univerzity
   a schválenie vedeckou radou univerzity. Súčasťou PHS boli návrhy opatrení na zlepšenie zistených nedostatkov zo strany prorektorov.
 • Predloženie informácie pracovnej projektovej skupiny rektorovi a kolégiu rektora o stave vnútorných predpisov univerzity, ich vzájomnom súlade a ich súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a štandardmi SAAVŠ.
 • Predloženie rade RVHK TU zo strany rektora univerzity:
  1. na prerokovanie informácie o stave vnútorných predpisov univerzity a o postupe pri ich zosúlaďovaní (ich vzájomnom súlade a ich súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a štandardmi SAAVŠ);
  2. na schválenie návrh PHS univerzity;
  3. na schválenie návrh na potvrdenie zosúladenia vnútorného systému univerzity so štandardmi SAAVŠ pre vnútorný systém, študijných programov so Štandardmi SAAVŠ pre študijný program
   a habilitačných a inauguračných konaní so Štandardmi SAAVŠ pre habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov.
  4. na schválenie návrh na zaslanie informácie SAAVŠ rektorom univerzity podľa § 37 ods. 1 zákona o zabezpečovaní kvality
 • Schválenie alebo vzatie na vedomie zo strany RVHK TU:
  1. vzatie na vedomie informácie o stave vnútorných predpisov univerzity a o postupe pri ich zosúlaďovaní (ich vzájomnom súlade a ich súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a štandardmi SAAVŠ);
  2. schválenie návrhu PHS univerzity (vrátane internej spätnej väzby RVHK TU k návrhom opatrení);
  3. schválenie návrhu na potvrdenie zosúladenia vnútorného systému univerzity so štandardmi SAAVŠ pre vnútorný systém, študijný program a habilitačné a inauguračné konania;
  4. schválenie návrhu na zaslanie informácie SAAVŠ zo strany rektora univerzity podľa § 37 ods. 1 zák. č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania
  5. schválenie Dodatku č.1 k vnútornému predpisu Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave z 18. novembra 2021
  6. schválenie Dodatku č. 1 k vnútornému predpisu Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave z 9. novembra 2021
  7. schválenie Dodatku č. 1 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave o habilitačných konaniach a inauguračných konaniach zo dňa 17. januára 2022
  8. schválenie Dodatku č. 1 k Štatútu Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave z 9. marca 2021
  9. schválenie vnútornej hodnotiacej správy o implementácií vnútorného systému
 • Podanie žiadosti SAAVŠ o posúdenie súladu vnútorného systému TU