Skočiť na hlavný obsah

Aktuality

 


22.05.2023

Do pozornosti všetkých študentov, učiteľov i nepedagogických zamestnancov upriamujeme e-learningový kurz v rámci projektu "Inovovanie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave rozvojom personálnych kapacít, revíziou vnútorných predpisov a aktov univerzity a systémovým vzdelávaním vo forme e-learningových kurzov":

image-20231011145934-3

Odkaz na kurz Moodle: Úspešná prezentácia
(kliknutím prejdete na odkaz na kurz v Moodle, prihlasovanie cez tlačidlo MS Office 3365, prihlasovacie údaje sú rovnaké ako do univerzitnej e-mailovej schránky)

Krátky popis: Cieľom prednášky je zvýšenie úrovne prezentačných schopností zúčastnených poslucháčov. Poslucháč získa informácie o tom, čo by mala prezentácia obsahovať, ako by mala byť správne odprezentovaná, čomu sa vyhýbať počas prezentovania v porovnaní s tým, čo treba zvýrazniť.  Po absolvovaní prednášky poslucháč získa komplex znalostí, na základe ktorých dokáže vytvoriť správnu a modernú prezentáciu a takisto si ju následne dokáže aj vhodným spôsobom odprezentovať.

Pozvánka bola zverejnená na odkaze: https://www.truni.sk/kalendar-akcii/uspesna-prezentacia

 


05.05.2023

Do pozornosti všetkých študentov, učiteľov i nepedagogických zamestnancov upriamujeme e-learningový kurz v rámci projektu "Inovovanie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave rozvojom personálnych kapacít, revíziou vnútorných predpisov a aktov univerzity a systémovým vzdelávaním vo forme e-learningových kurzov": 

image-20231011144852-2

Odkaz na kurz Moodle: Kriticky myslím - diskutujem - nehádam sa
(kliknutím prejdete na odkaz na kurz v Moodle, prihlasovanie cez tlačidlo MS Office 3365, prihlasovacie údaje sú rovnaké ako do univerzitnej e-mailovej schránky)

Krátky popis: Kurz oboznámi účastníka s pojmami ako sú: kritické myslenie, tvrdenie vs. názor, typy argumentov, kritériá hodnotenia argumentov, prekážky, resp. „chyby“ kritického myslenia – schémy, heuristické skratky, konfirmačné skreslenia,...V druhej časti kurzu sa účastníci dozvedia viac o princípoch presviedčania, o tom, ako na správnu argumentáciu (konštruovanie validného argumentu, podpora argumentov, zváženie alternatívnych argumentov a/alebo protiargumentov, predvídanie alebo odpovedanie na protiargumenty).

Pozvánka bola zverejnená na odkaze: https://www.truni.sk/kalendar-akcii/kriticky-myslim-diskutujem-nehadam-sa

 


03.05.2023

Do pozornosti všetkých študentov, učiteľov i nepedagogických zamestnancov upriamujeme e-learningový kurz v rámci projektu "Inovovanie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave rozvojom personálnych kapacít, revíziou vnútorných predpisov a aktov univerzity a systémovým vzdelávaním vo forme e-learningových kurzov": 

image-20231011144318-1

Odkaz na kurz Moodle: Ako v Moodle testovať a hodnotiť študentov? 
(kliknutím prejdete na odkaz na kurz v Moodle, prihlasovanie cez tlačidlo MS Office 3365, prihlasovacie údaje sú rovnaké ako do univerzitnej e-mailovej schránky)

Krátky popis:

1.časť kurzu je venovaná tvorbe jednoduchého testu s výberom správnej odpovede

Po absolvovaní tejto časti bude účastník vedieť vytvoriť jednoduchý test s výberom odpovede z troch možností na každú otázku, pozrieť si výsledky študentov v tomto teste. Naviac, bude poznať výhody aj nevýhody takýchto testov a uvedomovať si možnosti podvádzania pri realizácii záverečného testu takýmto spôsobom.

2. časť kurzu sa zaoberá tvorbou testov s otvorenými otázkami

Po absolvovaní bude vedieť  účastník vytvoriť jednoduchý test v Moodle s otvorenými otázkami, vyhodnotiť odpovede študentov, pozrieť si výsledky študentov v tomto teste a štatisticky spracovať výsledky formou opisnej štatistiky. Naviac, spozná výhody aj nevýhody takýchto testov a budete si uvedomovať možnosti podvádzania pri realizácii záverečného testu takýmto spôsobom. Dozvie sa, ako možno spracovať výsledky testu formou opisnej štatistiky v Exceli, pričom vhodne využijete filtre a kontingenčné tabuľky.                   

3. časť kurzu - tvorba databázy úloh a následné náhodné generovanie testov má za cieľ aby po jeho absolvovaní účastník vedel vytvoriť databázu otázok v Moodle a následne z otázok v databáze vytvoriť test s náhodne vyberanými otázkami, aby bol schopný samostatne navrhnúť štruktúru testu s náhodne vyberanými otázkami, vytvoriť databázu otázok a upravovať ju, vytvoriť test s náhodným výberom otázok a upravovať ho. Budete poznať výhody aj nevýhody takýchto testov a uvedomovať si možnosti podvádzania pri realizácii záverečného testu takýmto spôsobom.

Pozvánka bola zverejnená na odkaze: https://www.truni.sk/kalendar-akcii/ako-v-moodle-testovat-hodnotit-studentov


17.4.2023

Na webovej stránke https://www.truni.sk/kvalita/vnutorny-system bola zverejnená on-line verzia publikácie s názvom "Vnútorný systém Trnavskej univerzity v Trnave" a on-line verzia publikácie v anglickom jazyku s názvom "The Internal System of Trnava university", od autorky PhDr. Adriany Krupovej, PhD., riaditeľky oddelenia pre analýzy a stratégie v oblasti zabezpečovania kvality Trnavskej univerzity v Trnave.

Táto publikácia je výstupom z projektu „Inovovanie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave rozvojom personálnych kapacít, revíziou vnútorných predpisov a aktov univerzity a systémovým vzdelávaním vo forme e-learningových kurzov“, ITMS kód 312010BLB4, realizovaného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje s finančnou podporou Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

Cieľom monografie je zvyšovať informovanosť všetkých interných i externých zainteresovaných strán (vrátane zmluvných partnerov, zamestnávateľov, uchádzačov, absolventov i širokej verejnosti) o vlastnom inovovanom vnútornom systéme univerzity a byť sprievodcom jeho implementáciou na Trnavskej univerzite v Trnave. Publikácia je zároveň študijným materiálom ku internému vzdelávaciemu e-learningovému kurzu "Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave - sprievodca aplikáciou vlastného vnútorného systému" prístupného prostredníctvom systému MOODLE pre všetkých študentov, pedagogických i nepedagogických pracovníkov a širokú akademickú obec.


31.3.2023

Pozývame všetkých študentov, učiteľov (osoby zodpovedajúce za študijné programy a za profilové predmety, ostatných akademických pracovníkov), vedúcich pracovísk a riadiacich zamestnancov na online kurz v rámci projektu "Inovovanie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave rozvojom personálnych kapacít, revíziou vnútorných predpisov a aktov univerzity a systémovým vzdelávaním vo forme e-learningových kurzov".

Ide o tretí z kurzov zo série pripravovaného vzdelávania na témy, ktoré podporujú aplikáciu štandardov kvality vysokoškolského vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave, vnútorný systém univerzity a jeho funkčnosť.  Počet účastníkov je dôležitým merateľným ukazovateľom z hľadiska naplnenia cieľov projektu v oblasti interného vzdelávania.

Pozvánka sa nachádza na: https://www.truni.sk/kalendar-akcii/vnutorny-system-zabezpecovania-kvality-13042023kurz 
Odkaz na udalosť v MS Teams, ktorým sa pripojíte je TU.

Kurz pripravila PhDr. Adriana Krupová, PhD., riaditeľka Oddelenia analýz a stratégií v oblasti zabezpečovania kvality TU.

 

Ďakujeme Vám za Váš záujem a účasť !

Pozvánka na kurz Sprievodca aplikáciou vlastného vnútorného systému


22.2.2023

Do pozornosti všetkých študentov, učiteľov i nepedagogických zamestnancov upriamujeme zverejnenú pozvánku na druhý online kurz v rámci projektu "Inovovanie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave rozvojom personálnych kapacít, revíziou vnútorných predpisov a aktov univerzity a systémovým vzdelávaním vo forme e-learningových kurzov".

Pozvánka sa nachádza na odkaze:  Pozvánka a bližšie informácie.

Ide o druhý z kurzov zo série pripravovaného vzdelávania na témy, ktoré podporujú aplikáciu štandardov kvality vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave.  Počet účastníkov je dôležitým merateľným ukazovateľom z hľadiska naplnenia cieľov projektu v oblasti interného vzdelávania.

Kurz pripravila PhDr. Kinga Izsóf Jurásová, PhD. z katedry psychológie Filozofickej fakulty TU.

Ďakujeme Vám za Váš záujem a účasť !

Pozvánka - online kurz Pracovný stres

 


9.3.2023

Na webovú stránku RVHK TU, ako aj do časti webovej stránky HODNOTIACE SPRÁVY boli doplnené formuláre pre vnútorný systém, študijné programy a habilitačné a inauguračné konania, ktoré sú pre všetky zainteresované osoby s pridelenými právami na vstup do Centrálneho úložiska Vnútorného systému TU dostupné po kliknutí na jednotlivé odkazy. V príprave ďalších formulárov sa pokračuje a ich dopĺňanie na webovú stránku bude oznamované priebežne.

 


3.2.2023

Súhrnná informácia k spracovaniu periodických hodnotiacich správ fakúlt, priebežných hodnotiacich správ študijných programov a priebežných hodnotiacich správ odborov habilitačného a inauguračného konania na Trnavskej univerzite v Trnave za rok 2022 (súbor PDF na stiahnutie).

 


25.1.2023

Trnavská univerzita v Trnave (TU) podala dňa 16.12.2022 žiadosť o posúdenie súladu jej vlastného, inovovaného vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo (SAAVŠ).  SAAVŠ  na základe výsledkov posúdenia vnútorného systému univerzity rozhodne o tom, či vnútorný systém TU a jeho implementácia je v súlade so štandardmi kvality pre vnútorný systém.

Pred podaním žiadosti, a to v termíne do konca augusta 2022 mali vysoké školy zákonnú povinnosť zosúladiť svoje vnútorné systémy, všetky študijné programy a habilitačné konania a inauguračné konania, ktoré chcú naďalej uskutočňovať, so štandardmi vydanými agentúrou SAAVŠ a o tejto skutočnosti agentúru informovať. Následne mali vysoké školy ďalšie štyri mesiace na to, aby pripravili vnútornú hodnotiacu správu o implementácii vnútorného systému a požiadali agentúru o posúdenie svojho vnútorného systému, čo týmto krokom TU splnila. SAAVŠ teraz, na základe predložených podkladov a dostupných údajov,  určí pracovnú skupinu, ktorá bude posudzovať vnútorný systém TU. Predpokladaná lehota trvania celého procesu posudzovania je jeden rok odo dňa začatia konania. 

Súčasťou overovania správnej implementácie vnútorného systému agentúrou SAAVŠ bude okrem posúdenia súladu samotného vnútorného systému s požiadavkami kladenými na vnútorný systém tiež  aj posúdenie súladu študijných programov, ako aj posúdenie súladu   odborov habilitačných konaní a inauguračných konaní so štandardami agentúry. Agentúra SAAVŠ pritom vlastnou metodikou posúdi interne schválený súlad študijných programov a interne schválený súlad habilitačných konaní a inauguračných konaní Radou pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave (RVHK TU), ktoré RVHK TU uznala ako zosúladené so štandardmi.

Návštevu pracovnej skupiny na rektoráte, fakultách a pracoviskách môže TU očakávať najskôr v priebehu jarných mesiacov apríl, máj 2023.

Kladný výsledok posúdenia vnútorného systému bude pre TU znamenať, že si bude môcť samostatne vytvárať, upravovať, ale najmä realizovať vlastné študijné programy v tých študijných odboroch a stupňoch, na ktoré bude mať oprávnenie podľa rozhodnutia agentúry SAAVŠ.

Komplexný materiál žiadosti, vrátane Vnútornej hodnotiacej správy o implementácii vnútorného systému TU spolu s prílohami bol pripravený pod garanciou pána rektora  prof. PaedDr. René Bílika, CSc. v spolupráci s členkami a členmi vedenia univerzity, jednotlivými dekanmi a fakultami a oddelením kvality. Do procesu prípravnej fázy k tvorbe vnútornej hodnotiacej správy o implementácii vnútorného systému boli tiež prizvaní študenti TU ako dôkaz plnenia cieľa vedenia TU zvyšovať zapájanie študentov do procesov zabezpečovania i hodnotenia kvality na univerzite.

Správu spolu s prílohami si môžete pozrieť na intranete TU v sekcií Vnútorný systém kvality > Univerzita >  Vnútorná hodnotiaca správa o implementácií vnútorného systému TU 2022.

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.
prorektorka pre vzdelávanie, akreditáciu a kvalitu

PhDr. Adriana Krupová, PhD.
riaditeľka Oddelenia analýz a stratégií oblasti zabezpečovania kvality

 


9.1.2023

Pozvánka na online kurz

Do pozornosti členov Akademickej obce upriamujeme zverejnenú pozvánku na online kurz v rámci projektu "Inovovanie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave rozvojom personálnych kapacít, revíziou vnútorných predpisov a aktov univerzity a systémovým vzdelávaním vo forme e-learningových kurzov". Pozvánka spolu s linkom na pripojenie v MS Teams sa nachádza na:  https://www.truni.sk/kalendar-akcii/poznaj-svojho-vysokoskolaka-vynarajuca-sa-dospelost

Ide o prvý kurz zo série pripravovaného vzdelávania na témy, ktoré podporujú aplikáciu štandardov kvality vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave.

Kurz pripravila Mgr. Veronika Kohútová, PhD. z katedry psychológie Filozofickej fakulty TU.

Tešíme sa na Vašu účasť !

Prednáška projekt

 


30.9.2022

Dňa 30.9.2022 bol na úradnej výveske univerzity zverejnený Pokyn rektora Trnavskej univerzity v Trnave k príprave žiadosti o posúdenie súladu vnútorného systému TU so štandardmi pre vnútorný systém Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo .

 


27.9.2022

Dňa 27.9.2022 sa na Trnavskej univerzite v Trnave v priestoroch budovy rektorátu uskutočnil Minifestival príležitostí, ktorý s podporou rektora TU zorganizovala Študentská rada Trnavskej unvierzity v Trnave. V rámci zaujímavého sprievodného programu podujatia odznela pre prítomných študentov univerzity aj prednáška PhDr. Adriany Krupovej, PhD., riaditeľky Oddelenia pre analýzy a stratégie v oblasti zabezpečovania kvality TU a riaditeľky kancelárie rektora TU, s názvom Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškoského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave. Prezentáciu vo formáte PDF nájdete TU.  Pri príležitosti Minifestivalu príležitostí bol zároveň študentom distribuovaný aj propagačný leták zacielený na informovanosť o vnútornom systéme univerzity.

 


2.9.2022

Dňa 16.8.2022 prijala Trnavská univerzita v Trnave od Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ako národného korešpondenta modelu CAF a národného organizátora Externej spätnej väzby modelu CAF oznámenie o spustení Slovenskej databázy používateľov modelu CAF, ktorú môže záujemca nájsť na webovom sídle CAF centra.

Trnavská univerzita v Trnave bola zaradená do danej databázy na základe implementácie modelu CAF a vykonania samohodnotenia v roku 2010 a 2014, pričom na obdobie rokov 2015 – 2017 jej bol zároveň udelený titul Efektívny používateľ modelu CAF. Trnavská univerzita je k dnešnému dňu jednou zo siedmich univerzít zaradených do novo-spustenej Slovenskej databázy používateľov modelu CAF. Celkový počet vysokých škôl v databáze je dvanásť, päť z nich sa však zúčastnilo samohodnotenia na fakultnej, a nie na univerzitnej úrovni.

Trnavská univerzita v Trnave je súčasne zaradená aj v európskej databáze používateľov modelu CAF zverejnenej na stránke European Institute of Public Administration (EIPA).

 


10.3.2022

Prípadová štúdia o implementácií vnútorného systéme Trnavskej univerzity v Trnave s názvom „The Slovak quality assurance system in practice: The University of Trnava“  bola v decembri 2021 publikovaná v treťom čísle recenzovaného medzinárodného časopisu HUNGARIAN ACCREDITATION REVIEW (https://www.mab.hu/en/hungarian-accreditation-review/, Issue 3, December 2021, p. 24 -28), ktorý od roku 2020 vydáva v anglickom jazyku Maďarská akreditačná komisia. Maďarská akreditačná komisia je národným expertným orgánom na monitorovanie, zabezpečovanie a hodnotenie kvality výučby, vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti vo vysokoškolskom vzdelávaní medzinárodne akreditovaná agentúrami ENQA, CEENQA, EQAR a WFME.  Uverejnenie informácie o vnútornom systéme univerzity na tejto medzinárodnej platforme je možné vnímať ako jeho ocenenie a uznanie medzi profesionálmi z oblasti kvality z medzinárodného prostredia.

 


10.3.2022

Prinášame prehľad dôležitých termínov v rámci vnútorného systému kvality vysokoškolského vzdelávania:

image-20220310145529-1

Späť


3.2.2022

Projekt Inovovanie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave

Trnavská univerzita v Trnave realizuje od októbra 2021 projekt s názvom „Inovovanie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave rozvojom personálnych kapacít, revíziou vnútorných predpisov a aktov univerzity a systémovým vzdelávaním vo forme e-learningových kurzov“ na základe schválenej žiadosti o NFP z MŠVVaŠ SR podanej v rámci výzvy: OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01 - Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.

Projekt je primárne zameraný na inovácie, posilnenie funkčnosti vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „vnútorného systému“), zvyšovanie informovanosti a vzdelávanie o vnútornom systéme univerzity a jeho implementácií prostredníctvom zaškolenia zainteresovaných osôb vo forme interného vzdelávania z rámcových i špecifických oblastí zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Projektom sa dosiahne kvalitatívne i kvantitatívne vyšší stupeň zapojenia relevantných zainteresovaných strán do zabezpečovania kvality na Trnavskej univerzite v Trnave v súlade s potrebou uplatňovania európskych a národných požiadaviek a štandardov kvality v sektore vysokých škôl, legislatívy v oblasti vysokých škôl a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.

Hlavná aktivita projektu, ktoru je rozvoj personálnych kapacít pre inovácie a revidovanie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave a zvyšovanie kompetencií zainteresovaných osôb formou interného vzdelávania, sa bude realizovať prostredníctvom deviatich podaktivít a jednej koordinačnej podaktivity (riadenie projektu), ktoré sú rozdelené na:

 

I.         Personálne podaktivity, ktorými sú: Vytvorenie jednej novej pracovnej pozície Analytik na organizačnom úseku Oddelenie pre analýzu a stratégiu v oblasti zabezpečovania kvality Trnavskej univerzity v Trnave; Reprofilizácia jedného existujúceho pracovného miesta odborný referent pre analýzu a stratégiu v oblasti zabezpečovania kvality; Koordinácia projektu (povinná)

 

II.        Podaktivity revidovania a inovovania vnútorného systému cez revíziu vnútorných predpisov a aktov univerzity, ktorými sú: Tvorba a revízia vnútorných predpisov univerzity; Príprava podkladov univerzity pre hodnotenie kvality vzdelávacej, tvorivej a súvisiacich činností; Revízia efektívneho systému zosúlaďovania študijných programov podľa štandardov vzdelávania, príprava podkladov pre hodnotenie kvality podľa indikatívnych ukazovateľov v oblasti poskytovaných študijných programov; Zabezpečenie tlačovej podoby hlavných vnútorných predpisov z oblasti kvality vysokoškolského vzdelávania; Prekladateľská činnosť – preklady dokumentácie vnútorného systému univerzity do anglického jazyka

 

III.      Vzdelávacie podaktivity, ktorými sú: vytvorenie e-learningového vzdelávacieho kurzu pozostávajúceho z digitálnych prezentácií, náučných, informačných a vzdelávacích videí na platforme MOODLE; realizácia vzdelávacieho podujatia formou workshopu (priamou prezenčnou alebo online formou cez MS Teams so zverejnením archivovaného záznamu).

 

Projekt je zameraný na štyri cieľové skupiny: manažment vysokých škôl; študenti vysokých škôl; vysokoškolskí učitelia; zamestnanci v oblasti výskumu a vývoja. 

 

Realizácia aktivít projektu je naplánovaná na obdobie: 10/2021 - 06/2023.

Hlavnou koordinátorkou, zodpovednou za riadenie projektu je PhDr. Adriana Krupová, PhD., riaditeľka oddelenia pre analýzy a stratégie v oblasti zabezpečovania kvality a riaditeľka kancelárie rektora TU.

Späť