Skočiť na hlavný obsah

Habilitácie a inaugurácie

Habilitačné konaniakonania na vymenúvanie profesorov (inauguračné konania) na Trnavskej univerzite v Trnave (ďalej TU) vychádzajú zo smernice o vnútornom systéme zabezpečovania a hodnotenia kvality vysokoškolského vzdelávania TU. V súlade s platnými oprávneniami a všeobecne záväznými platnými predpismi a vnútornými predpismi univerzity TU má oprávnenie rozhodovať o udelení vedecko-pedagogického titulu docent a profesor tým uchádzačom, ktorí spĺňajú požiadavky, vyplývajúce z príslušných noriem, a plnia kritéria a ich špecifiká v rámci jednotlivých odborov habilitačného konania a inauguračného konania.   

Východiskom pre obsahové a kvalitatívne naplnenie uskutočňovaných habilitačných konaní a inauguračných konaní sú predovšetkým Štandardy Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo pre habilitačné konanie a inauguračné konanie zo dňa 2. júla 2020 a všeobecne záväzné predpisy, ktorými sú zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MŠVVŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko- pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, vyhláška MŠVVŠ SR č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov v Slovenskej republike, vyhláška MŠVVŠ SR č. 16/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie s právom používať profesijné tituly a regulované povolania s koordináciou vzdelania a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Vnútornými predpismi univerzity, ktoré upravujú habilitačné a inauguračné konania a ďalšie súvisiace činnosti, sú:

Vnútorné predpisy fakúlt, uskutočňované odbory habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov a aktuálne prebiehané konania:

Filozofická fakulta

Pedagogická fakulta

Právnická fakulta

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

Teologická fakulta

Na TU pre každý z uskutočňovaných odborov habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov pôsobí na ustanovený týždenný pracovný čas skupina piatich osôb, ktoré majú zodpovednosť za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru HIK. Tieto osoby vedecky alebo umelecky pôsobia na TU v odbore HIK alebo v súvisiacom odbore. Z týchto osôb sú aspoň dve vo funkcii profesora a majú titul profesor a ďalšie osoby sú aspoň vo funkcii docenta a majú titul docent. V prípade odboru HIK, ktorého obsahové vymedzenie súvisí s prípravou odborníkov na niektoré z regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania uvedených v prílohe č. 2 vyhlášky MŠVVŠ SR č. 16/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie s právom používať profesijné tituly a regulované povolania s koordináciou vzdelania  a vychádza z odborov priradeným k regulovaným povolaniam podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností  na splnenie tejto požiadavky postačuje, ak na TU pôsobia v odbore HIK alebo v súvisiacom odbore tri osoby na ustanovený týždenný pracovný čas, z ktorých aspoň jedna je vo funkcii profesora a má titul profesor a ďalšie sú vo funkcii docenta a majú titul docent.

Odbory habilitačných a inauguračných konaní na Trnavskej unvierzite v Trnave

TU má práva uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie v týchto odboroch habilitačného a inauguračného konania:

Názov fakulty: Filozofická fakulta

Študijný odbor

Odbor habilitačného a inauguračného konania

Osoby zodpovedné za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru

Časové obmedzenie

Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry

Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry

prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD.

prof. Mgr. Adam Bžoch, PhD.

doc. Mgr. Ingrid Halászová, PhD. (Štibraná)

doc. Mgr. Katarína Ihringová, PhD.

doc. Mgr. Peter Megyeši, PhD.

Bez časového obmedzenia

Systematická filozofia

Systematická filozofia

prof. Mgr. et Mgr. Peter Šajda, PhD.

prof. Dr. Mgr. Tomáš Hauer

doc. Mgr. Anton Vydra, PhD.

doc. Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD.

doc. Mgr. Milan Petkanič, PhD.

Bez časového obmedzenia

Klasická archeológia

Klasická archeológia

prof. PhDr. Vladimír Varsik, CSc.

Prof. PhDr. Eduard Droberjar, PhD.

doc. Dr.phil. Erik Hrnčiarik

doc. Mgr. Lucia Nováková, PhD.

doc. Mgr. Miroslava Daňová, PhD.

Bez časového obmedzenia

Slovenské dejiny, história

Slovenské dejiny

prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.

prof. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD.

prof. Mgr. Miloš Marek, PhD.

doc. Mgr. Peter Labanc, PhD.

doc. Mgr. Pavol Jakubčin, PhD.

Bez časového obmedzenia

Psychológia

Psychológia

prof. Mgr. Peter Halama, PhD.

prof. PhDr. Marián Špajdel, PhD.

doc. PhDr. Mária Dědová, PhD.

doc. PhDr. Peter Žitný, PhD.

doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.

Bez časového obmedzenia

 

 

Názov fakulty: Pedagogická fakulta

Študijný odbor

Odbor habilitačného a inauguračného konania

Osoby zodpovedné za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru

Časové obmedzenie

Slovenský jazyk a literatúra

Slovenský jazyk a literatúra

prof. PaedDr. René Bílik, CSc.

prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD.

doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD.

doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.

doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD.

Bez časového obmedzenia

Pedagogika

Pedagogika

prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.

prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.

prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.

prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.

prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.

Bez časového obmedzenia

Odborová didaktika

Odborová didaktika

prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.

prof. Dr. László Imre Komlósi, CSc.

prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD.

prof. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD.

doc. Mgr. Hana Vančová, PhD.

Bez časového obmedzenia

 

Názov fakulty: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

Študijný odbor

Odbor habilitačného a inauguračného konania

Osoby zodpovedné za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru

Časové obmedzenie

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

prof. RNDr. František Ondriska, PhD.

prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc.

doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD., MPH, univ.prof.

Bez časového obmedzenia

Sociálna práca

Sociálna práca

prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

prof. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD.

doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD.

doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD.

Bez časového obmedzenia

Verejné zdravotníctvo

Verejné zdravotníctvo

prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc.

prof. PhDr. Marek Majdan, MSc., PhD.

prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA

doc. PhDr. Mgr. Róbert Ochaba, PhD., MPH

doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH

Bez časového obmedzenia

 

Názov fakulty: Právnická fakulta

Študijný odbor

Odbor habilitačného a inauguračného konania

Osoby zodpovedné za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru

Časové obmedzenie

Právo

Občianske právo

prof. JUDr. Monika Jurčová, PhD.

doc. JUDr. Kristián Csach, PhD. LL.M.

prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr.

doc. JUDr. Veronika Kleňová, PhD.

doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.

Bez časového obmedzenia

Právo

Pracovné právo

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

prof. JUDr. Helena Barancová, CSc.

doc. JUDr. Viktor Križan, PhD.

doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD.

doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD., mim. prof.

Bez časového obmedzenia

Právo

Teória a dejiny štátu a práva

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. et PhD., LLM. MA.

doc. Mgr. Marek Káčer, PhD.

prof. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.

doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD.

doc. JUDr. Peter Vyšný, Ph.D.

Bez časového obmedzenia

Právo

Trestné právo

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.

doc. JUDr. Miloš Deset, PhD.

prof. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD.

doc. JUDr. Eva Szabová, PhD.

doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD.

Bez časového obmedzenia

 

Názov fakulty: Teologická fakulta

Študijný odbor

Odbor habilitačného a inauguračného konania

Osoby zodpovedné za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru

Časové obmedzenie

Katolícka teológia

Katolícka teológia

prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th.

prof. RNDr. ThDr. Ladislav Csontos, PhD.

doc. Jozef Žuffa, PhD.

doc. PaedDr. ThDr. Šimon Marinčák, PhD.

doc. SSLic. Jozef Tiňo, PhD.

Bez časového obmedzenia

 

Rozhodnutia RVHK o oprávnení uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie:

https://trnavauniversity.sharepoint.com/sites/Vnutorny-system-kvality/Habilitacne a inauguracne konania/

Čestný titul „emeritný profesor (professor eme­ritus) Trnavskej univerzity“ môže rektor TU udeliť na návrh vedeckej rady príslušnej fakulty univerzity a po schválení návrhu vedeckou radou univerzity v zmysle zákona o vysokých školách za významné prínosy v oblasti vedy alebo umenia a vzdelávania profesorovi star­šiemu ako 65 rokov, ktorý skončil pracovný pomer s univerzitou, resp. s niektorou z jej fa­kúlt ako riadny profesor a na univerzite alebo jej fakulte naďalej aktívne vedecky a pedagogicky ďalej pôsobí.

Rektor TU na návrh Vedeckej rady TU udeľuje významným domácim a zahraničným osobnostiam titul „doctor honoris causa“ Trnavskej univerzity na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady univerzity a vedeckých rád jej fakúlt.

Rektor TU taktiež na návrh Vedeckej rady TU udeľuje akademický titul hosťujúci profesor osobnostiam príslušných vedných odborov alebo uznávaným  domácim a zahraničným odborníkom počas ich pôsobenia na pracoviskách TU.