Skočiť na hlavný obsah

Vnútorné predpisy

Vnútorné predpisy univerzity z tohto zoznamu sú prístupné po prihlásení univerzitným účtom do intranetového úložiska na https://trnavauniversity.sharepoint.com/sites/Intranet/Vnutorne predpisy/, kde sú uvedené v štruktúre podľa ich evidenčného čísla a jednotlivých kalendárnych rokov.

 

 

 


Vnútorné predpisy v oblasti vzdelávanie rozdelené podľa jednotlivých procesov

 

Procesy v oblasti  vzdelávanie ustanovené štandardmi pre vnútorný systém a k nim priradené vnútorné predpisy sú:

 

a)        Vytváranie, schvaľovanie, uskutočňovanie a úpravy študijných programov

16/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave

28/2022 Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave z 18. novembra 2021

17/2021 Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave

29/2022 Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave z 9. novembra 2021

7/2021 Štatút Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave

31/2022 Dodatok č. 1 k Štatútu Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave z 9. marca 2021

2021 (bez č.) Rokovací poriadok Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave

Späť

b)           Uskutočňovanie celoživotného vzdelávania

2002 Organizačný poriadok Univerzity tretieho veku pri Trnavskej univerzite v Trnave

Späť

c)        Výber vyučujúcich jednotlivých predmetov študijných programov

17/2021 Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave

29/2022 Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave z 9. novembra 2021

32/2022 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Trnavskej univerzity v Trnave

33/2022 Zásady určenia zástupcu študentov na výberových konaniach na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov Trnavskej univerzity v Trnave

2/2022 Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Trnavskej univerzite v Trnave

Dodatok č. 1 k Všeobecným kritériám na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Trnavskej univerzite v Trnave

Späť

d)        Prijímacie konania, priebeh štúdia, uznávanie vzdelania a udeľovania akademických titulov

3/2023 Študijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave

7/2022 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 7/2022 Pravidlá prijímacieho konania na Trnavskej univerzite v Trnave

3/2019 Štipendijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave

5/2007 Smernica rektora Trnavskej univerzity č. 5/2007 o vydávaní dodatku k diplomu na Trnavskej univerzite v Trnave

2/2013 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 2/2013 o doktorandskom štúdiu

2/2020 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 2/2020 o realizácii programu ERASMUS+ na pôde Trnavskej univerzity

8/2021 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 8/2021 - Vykonanie kompenzačného opatrenia vo forme skúšky spôsobilosti na Trnavskej univerzite v Trnave

11/2021 Opatrenie k ochrane osobných údajov v procese vykonávania štátnych skúšok a obhajob rigoróznych prác, obhajob habilitačných prác, habilitačných a inauguračných prednášok prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačno-komunikačných technológií

9/2023 Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 9/2023 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2024/2025

5/2023 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 5/2023 o realizácii vzdelávacích mobilít v rámci programu ERASMUS+

Späť

e)        Schvaľovanie vedúcich záverečných prác a školiteľov záverečných prác

3/2023 Študijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave

2/2013 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 2/2013 o doktorandskom štúdiu

20/2021 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 20/2021 o bibliografickej registrácii, kontrole originality, sprístupňovaní, uchovávaní a základných náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác

Späť

f)        Hodnotenie študentov, tak aby nevznikali v podobných prípadoch neodôvodnené rozdiely

3/2023 Študijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave

3/2019 Štipendijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave

2/2013 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 2/2013 o doktorandskom štúdiu

3/2007 Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 3/2007 o udeľovaní akademickej pochvaly absolventom Trnavskej univerzity v Trnave

4/2020 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 4/2020 „Cena rektora Trnavskej univerzity v Trnave udeľovaná študentom pri príležitosti slávnostného otvorenia akademického roka Trnavskej univerzity v Trnave"

Späť

g)        Priebežné monitorovanie, periodické hodnotenie a schvaľovanie študijných programov so zapojením študentov, zamestnávateľov z príslušného odvetvia hospodárstva alebo spoločenskej praxe a iných zainteresovaných osôb

16/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave

28/2022 Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave z 18. novembra 2021

17/2021 Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave

29/2022 Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave z 9. novembra 2021

7/2021 Štatút Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave

31/2022 Dodatok č. 1 k Štatútu Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave z 9. marca 2021

2021 (bez č.)  Rokovací poriadok Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave

3/2023 Študijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave

4/2023 Štatút komisie pre podnety Trnavskej univerzity v Trnave

2/2013 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 2/2013 o doktorandskom štúdiu

Späť

h)       Preskúmavanie podnetov, ktorými sa študent domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, ako aj poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti univerzity

4/2023 Štatút Komisie pre podnety Trnavskej univerzity v Trnave

10/2017 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 10/2017 o vybavovaní sťažností podaných v pôsobnosti Trnavskej univerzity v Trnave

Na fakultnej úrovni má  FZSP prijatý predpis:

  • Vyhláška dekana FZaSP TU č.5/2021 k podávaniu a vybavovaniu podnetov vrátane výsledkov ankiet na FZaSP TU

Právnická fakulta v akademickom roku 2020/2021 zverejnila nasledujúce pravidlá (a súvisiace formuláre) pre zabezpečenie procesu I.H na http://iuridica.truni.sk/podnety-oznamenia:

  • Usmernenie dekana PF č. 1/2020 o činnosti komisie pre štúdium na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte
  • Usmernenie dekana PF č. 3/2020 k podávaniu a vybavovaniu podnetov na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte
  • Usmernenie dekana Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty č. 1/2021

 

Späť

i)        Učenie sa,  vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta  

16/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave

28/2022 Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave z 18. novembra 2021

17/2021 Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave

29/2022 Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave z 9. novembra 2021

3/2023 Študijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave

3/2019 Štipendijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave

17/2013 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 17/2013 o podpore študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami a o pôsobnosti koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami

4/2020 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 4/2020 „Cena rektora Trnavskej univerzity v Trnave udeľovaná študentom pri príležitosti slávnostného otvorenia akademického roka Trnavskej univerzity v Trnave"

8/2014 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 8/2014 "Cena Martina Palkoviča za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti udeľovaná rektorom Trnavskej univerzity v Trnave"

2/2019 Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 2/2019 o ubytovaní študentov Trnavskej univerzity v Trnave  a Kritériá na ubytovanie študentov Trnavskej univerzity v Trnave

4/2019 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 4/2019, ktorou sa určujú podmienky na organizovanie a vykonávanie študentskej vedeckej a odbornej činnosti na Trnavskej univerzite v Trnave

Späť

j)        Zachovávanie vedeckej integrity a dodržiavanie akademickej etiky, zabezpečovanie ochrany proti akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie študentov, zamestnancov a uchádzačov

10/2013 Disciplinárny poriadok Trnavskej univerzity v Trnave pre študentov

11/2013 Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie Trnavskej univerzity v Trnave pre študentov

3/2015 Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave číslo 3/2015 zo dňa 9. 2. 2015 - Etický kódex

3/2021 Rokovací poriadok Etickej komisie Trnavskej univerzity v Trnave

20/2021 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 20/2021 o bibliografickej registrácii, kontrole originality, sprístupňovaní, uchovávaní a základných náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác

11/2022 Smernica rektora Trnavskej univerzity vTrnave č. 11/2022, ktorou sa posilňuje kultúra vedeckej integrity a kontrolou zamedzuje udelenie titulu pri preukázanom plagiátorstve

4/2023 Štatút komisie pre podnety Trnavskej univerzity v Trnave

Späť

k)        Podpora internacionalizácie vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností

17/2021 Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave

29/2022 Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave z 9. novembra 2021

3/2023 Študijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave

3/2019 Štipendijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave

2/2020 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 2/2020 o realizácii programu ERASMUS+ na pôde Trnavskej univerzity

5/2023 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 5/2023 o realizácii vzdelávacích mobilít v rámci programu ERASMUS+

2/2019 Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 2/2019 o ubytovaní študentov Trnavskej univerzity v Trnave  a Kritériá na ubytovanie študentov Trnavskej univerzity v Trnave

 

Ďalšie dokumenty:

 

Späť


Vnútorné predpisy v oblasti tvorivej činnosti rozdelené podľa jednotlivých procesov

 

Procesy v oblasti  tvorivej činnosti ustanovené štandardmi pre vnútorný systém  a k nim priradené vnútorné predpisy sú:

 

a)         Uskutočňovanie tvorivej činnosti vysokej školy, podieľanie sa študentov na nej, najmä v treťom stupni štúdiá a plnenie požiadaviek na úroveň a rozsah tvorivej činnosti vysokej školy s ohľadom na jej poslanie

32/2022 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Trnavskej univerzity v Trnave

33/2022 Zásady určenia zástupcu študentov na výberových konaniach na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov Trnavskej univerzity v Trnave

1/2022 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2022 o habilitačných konaniach a inauguračných konaniach

30/2022 Dodatok č. 1 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave o habilitačných konaniach a inauguračných konaniach zo dňa 17. januára 2022

2/2022 Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Trnavskej univerzite v Trnave

Dodatok č. 1 k Všeobecným kritériám na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Trnavskej univerzite v Trnave zo dňa 26. marca 2024

2000 Zásady Trnavskej univerzity v Trnave o priznaní titulu "hosťujúci profesor"

9/2010 Zásady a postup pri udeľovaní titulu „Doctor honoris causa“ na Trnavskej univerzite v Trnave

7/2016 Dodatok č. 1 k vyhláške rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 9/2010 - Zásady a postup pri udeľovaní titulu „Doctor honoris causa“ na Trnavskej univerzite v Trnave

19/2013 Zásady Trnavskej univerzity v Trnave o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor

5/2022 Dodatok č. 1 k Zásadám Trnavskej univerzity v Trnave o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Trnavskej univerzity v Trnave

1/2008 Zásady udeľovania čestného titulu „Profesor emeritus“ (Emeritný profesor) na Trnavskej univerzite v Trnave

7/2007 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 7/2007 „Zásady udeľovania Grantov Trnavskej univerzity v Trnave“

4/2009 Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 4/2009, ktorou sa ustanovuje štatút grantového fondu

1/2010 Dodatok č. 1 k Vyhláške rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 4/2009, ktorou sa ustanovuje štatút grantového fondu

7/2012 Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 7/2012 o zásadách edičnej a vydavateľskej činnosti Trnavskej univerzity v Trnave

3/2013 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave o odmeňovaní zamestnancov Trnavskej univerzity v Trnave, zodpovedných za prípravu a podanie zahraničných vedeckých projektov

4/2019 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 4/2019, ktorou sa určujú podmienky na organizovanie a vykonávanie študentskej vedeckej a odbornej činnosti na Trnavskej univerzite v Trnave

2/2001 Zásady financovania doktorandov v dennej forme doktorandského štúdia Trnavskej univerzity v Trnave

2/2013 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 2/2013 o doktorandskom štúdiu

Späť

b)        Vymedzenie oblastí posudzovania a obdobia posudzovania

7/2021 Štatút Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave

31/2022 Dodatok č. 1 k Štatútu Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave z 9. marca 2021

2021 (bez č.) Rokovací poriadok Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave

Späť

c)        Hodnotenie osôb v súvislosti s akreditačnými požiadavkami

2/2022 Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Trnavskej univerzite v Trnave

Dodatok č. 1 k Všeobecným kritériám na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Trnavskej univerzite v Trnave zo dňa 26. marca 2024

1/2022 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2022 o habilitačných konaniach a inauguračných konaniach

30/2022 Dodatok č. 1 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave o habilitačných konaniach a inauguračných konaniach zo dňa 17. januára 2022

2021 (bez č.) Rokovací poriadok Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave

7/2021 Štatút Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave

31/2022 Dodatok č. 1 k Štatútu Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave z 9. marca 2021

32/2022 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Trnavskej univerzity v Trnave

33/2022 Zásady určenia zástupcu študentov na výberových konaniach na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov Trnavskej univerzity v Trnave

19/2021 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave „Cena Antona Hajduka za vynikajúce výsledky v tvorivej činnosti udeľovaná rektorom Trnavskej univerzity v Trnave“

4/2021 Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Vedeckej rady Trnavskej univerzity

7/2016 Dodatok č. 1 k vyhláške rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 9/2010 - Zásady a postup pri udeľovaní titulu „Doctor honoris causa“ na Trnavskej univerzite v Trnave

11/2014 Rokovací poriadok Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave v znení Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave

19/2013 Zásady Trnavskej univerzity v Trnave o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor

5/2022 Dodatok č. 1 k Zásadám Trnavskej univerzity v Trnave o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Trnavskej univerzity v Trnave

9/2010 Zásady a postup pri udeľovaní titulu „Doctor honoris causa“ na Trnavskej univerzite v Trnave

2000 Zásady Trnavskej univerzity v Trnave o priznaní titulu "hosťujúci profesor"

Späť

d)        Predkladanie výstupov tvorivej činnosti a ďalších podkladov na hodnotenie

11/2014 Rokovací poriadok Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave v znení Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave

 4/2021 Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Vedeckej rady Trnavskej univerzity

7/2021 Štatút Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave

31/2022 Dodatok č. 1 k Štatútu Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave z 9. marca 2021

2021 (bez č.) Rokovací poriadok Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave

16/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave

28/2022 Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave z 18. novembra 2021

32/2022 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Trnavskej univerzity v Trnave

33/2022 Zásady určenia zástupcu študentov na výberových konaniach na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov Trnavskej univerzity v Trnave

1/2022 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2022 o habilitačných konaniach a inauguračných konaniach

30/2022 Dodatok č. 1 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave o habilitačných konaniach a inauguračných konaniach zo dňa 17. januára 2022

2/2022 Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Trnavskej univerzite v Trnave

Dodatok č. 1 k Všeobecným kritériám na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Trnavskej univerzite v Trnave zo dňa 26. marca 2024

17/2021 Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave

29/2022 Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave z 9. novembra 2021

3/2022 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 3/2022 Indikatívne ukazovatele zabezpečovania kvality na Trnavskej univerzite v Trnave
Príloha č. 1 - Kľúčové indikatívne ukazovatele kvality (KIUK), Príloha č. 2 - Doplňujúce indikatívne ukazovatele kvality (DIUK), Príloha č. 3 - Príklad vyhodnotenie KIUK v oblasti vzdelávania, Príloha č. 4 - Vzor evaluačného dotazníka na hodnotenie predmetu.

2/2024 Dodatok č.1 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 3/2022 Indikatívne ukazovatele zabezpečovania kvality na Trnavskej univerzite v Trnave
Príloha č. 1 - Kľúčové indikatívne ukazovatele kvality (KIUK) (2024) - aktualizácia

Späť

e)           Hodnotenie úrovne tvorivej činnosti podľa študijných odborov, oblastí posudzovania a študijných programov, ako aj celkové hodnotenie úrovne tvorivej činnosti univerzity a jej súčastí

11/2014 Rokovací poriadok Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave v znení Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave

4/2021 Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Vedeckej rady Trnavskej univerzity

7/2021 Štatút Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave

31/2022 Dodatok č. 1 k Štatútu Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave z 9. marca 2021

2021 (bez č.) Rokovací poriadok Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave

16/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave

28/2022 Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave z 18. novembra 2021

Späť

f)            Preukazovanie úrovne kritérií univerzity na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent a titulu profesor a personálneho zabezpečenia odboru habilitačného konania a inauguračného konania

19/2013 Zásady Trnavskej univerzity v Trnave o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor

5/2022 Dodatok č. 1 k Zásadám Trnavskej univerzity v Trnave o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Trnavskej univerzity v Trnave

7/2021 Štatút Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave

31/2022 Dodatok č. 1 k Štatútu Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave z 9. marca 2021

2021 (bez č.) Rokovací poriadok Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave

32/2022 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Trnavskej univerzity v Trnave

33/2022 Zásady určenia zástupcu študentov na výberových konaniach na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov Trnavskej univerzity v Trnave

1/2022 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2022 o habilitačných konaniach a inauguračných konaniach

30/2022 Dodatok č. 1 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave o habilitačných konaniach a inauguračných konaniach zo dňa 17. januára 2022

2/2022 Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Trnavskej univerzite v Trnave

Dodatok č. 1 k Všeobecným kritériám na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Trnavskej univerzite v Trnave zo dňa 26. marca 2024

Späť

g)        Stanovovanie celkového profilu kvality pre oblasť posudzovania

19/2013 Zásady Trnavskej univerzity v Trnave o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor

5/2022 Dodatok č. 1 k Zásadám Trnavskej univerzity v Trnave o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Trnavskej univerzity v Trnave

7/2021 Štatút Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave

31/2022 Dodatok č. 1 k Štatútu Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave z 9. marca 2021

2021 (bez č.) Rokovací poriadok Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave

32/2022 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Trnavskej univerzity v Trnave

33/2022 Zásady určenia zástupcu študentov na výberových konaniach na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov Trnavskej univerzity v Trnave

1/2022 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2022 o habilitačných konaniach a inauguračných konaniach

30/2022 Dodatok č. 1 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave o habilitačných konaniach a inauguračných konaniach zo dňa 17. januára 2022

2/2022 Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Trnavskej univerzite v Trnave

Dodatok č. 1 k Všeobecným kritériám na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Trnavskej univerzite v Trnave zo dňa 26. marca 2024

Späť


Vnútorné predpisy v oblasti súvisiacich činností rozdelené podľa jednotlivých procesov

 

Procesy v oblasti  súvisiacich činností ustanovené štandardmi pre vnútorný systém  a k nim priradené vnútorné predpisy sú:

 

a)        Výber vysokoškolských učiteľov a ďalších zamestnancov univerzity

2/2022 Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Trnavskej univerzite v Trnave

Dodatok č. 1 k Všeobecným kritériám na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Trnavskej univerzite v Trnave zo dňa 26. marca 2024

1/2022 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2022 o habilitačných konaniach a inauguračných konaniach

30/2022 Dodatok č. 1 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave o habilitačných konaniach a inauguračných konaniach zo dňa 17. januára 2022

32/2022 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Trnavskej univerzity v Trnave

33/2022 Zásady určenia zástupcu študentov na výberových konaniach na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov Trnavskej univerzity v Trnave

4/2014  Vyhláška rektora č. 4/2014 o určovaní počtu a štruktúry funkčných miest profesorov a docentov Trnavskej univerzity v Trnave

19/2013 Zásady Trnavskej univerzity v Trnave o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor

5/2022 Dodatok č. 1 k Zásadám Trnavskej univerzity v Trnave o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Trnavskej univerzity v Trnave

22/2022 Zásady voľby kandidáta na funkciu rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora

27/2022 Katalóg pracovných činností Trnavskej univerzity v Trnave

Späť

b)        Zabezpečovanie profesijného rozvoja vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov
a umeleckých pracovníkov vysokej školy

14/2014 Pracovný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave

15/2014 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 15/2014, ktorou sa ustanovuje Platový poriadok Trnavskej univerzity v Trnave

11/2016 Dodatok č. 1 k smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 15/2014, ktorou sa ustanovuje platový poriadok Trnavskej univerzity v Trnave

6/2020  Dodatok č. 2 k smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 15/2014, ktorou sa ustanovuje platový poriadok Trnavskej univerzity v Trnave

10/2022 Dodatok č. 3 k smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č.15/2014, ktorou sa ustanovuje platový poriadok Trnavskej univerzity v Trnave

8/2016  Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 8/2016 o poskytovaní cestovných náhrad pri  pracovných cestách

11/2019 Dodatok č. 1 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 8/2016 o poskytovaní cestovných náhrad pri pracovných cestách na Trnavskej univerzite v Trnave

25/2022 Dodatok č. 2 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 8/2016 o poskytovaní cestovných náhrad pri pracovných cestách

24/2021 Kolektívna zmluva Trnavskej univerzity v Trnave na roky 2022 - 2023

24/2021- 1 Príloha č.1 ku KZ 2022 – 2023

6/2022 Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na roky 2022 - 2023

2/2023 Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve na roky 2022 - 2023

12/2023 Kolektívna zmluva na roky 2024-2025

3/2024 Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na roky 2024-2025

11/2023 Zásady uvoľnenia vysokoškolských učiteľov Trnavskej univerzity v Trnave z plnenia pedagogických úloh

Späť

c)        Podpora rozvoja odborných, jazykových, digitálnych zručností,  prenositeľných spôsobilostí a osobnostného rozvoja všetkých zamestnancov

12/2018 Metodický pokyn rektora Trnavskej univerzity v Trnave na hodnotenie nepedagogických zamestnancov

8/2016  Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 8/2016 o poskytovaní cestovných náhrad pri  pracovných cestách

11/2019 Dodatok č. 1 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 8/2016 o poskytovaní cestovných náhrad pri pracovných cestách na Trnavskej univerzite v Trnave

25/2022 Dodatok č. 2 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 8/2016 o poskytovaní cestovných náhrad pri pracovných cestách

24/2021 Kolektívna zmluva Trnavskej univerzity v Trnave na roky 2022 - 2023

24/2021 Príloha č.1 ku KZ 2022 – 2023

6/2022 Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na roky 2022 - 2023

2/2023 Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve na roky 2022 - 2023

12/2023 Kolektívna zmluva na roky 2024-2025

11/2023 Zásady uvoľnenia vysokoškolských učiteľov Trnavskej univerzity v Trnave z plnenia pedagogických úloh

Späť

d)        Priestorové, materiálne, technické, informačné a personálne zabezpečenie uskutočňovania študijných programov

1/2023  Štatút Trnavskej univerzity v Trnave

1/2021  Organizačný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave

2/2021  Organizačný poriadok Rektorátu Trnavskej univerzity v Trnave

9/2021  Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku rektorátu Trnavskej univerzity v Trnave

12/2022 Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 12/2022 o zásadách tvorby a použitia fondu na podporu vnútorného systému kvality

3/2004  Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 3/2004 - Organizačný a prevádzkový poriadok Systému automatizovanej identifikácie osôb  

17/2014 Dodatok č. 4 k Vyhláške rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 3/2004, ktorou sa vydáva Organizačný a prevádzkový poriadok Systému automatizovanej identifikácie osôb

7/2017  Dodatok č. 5 k Vyhláške rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 3/2004 v znení zmien a doplnkov, ktorou sa vydáva Organizačný a prevádzkový poriadok Systému automatizovanej identifikácie osôb

6/2004  Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 6/2004 o zriaďovaní a činnosti knižnično-informačných pracovísk

8/2006  Úplné znenie vyhlášky rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 3/2004 v znení zmien a doplnkov,  ktorou sa vydáva Organizačný a prevádzkový poriadok systému automatickej identifikácie osôb

20/2006 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 20/2006 Pravidlá používania a správy počítačovej siete Trnavskej univerzity v Trnave

5/2008  Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 5/2008 na zaistenie bezpečnosti technických zariadení elektrických a protipožiarnej bezpečnosti elektrických zariadení a zariadení na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny na Trnavskej univerzite v Trnave

22/2010 Dodatok č. 1 k smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 5/2008 na zaistenie bezpečnosti technických zariadení elektrických a protipožiarnej bezpečnosti elektrických zariadení a zariadení na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny na Trnavskej univerzite v Trnave

7/2008  Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 7/2008 o zriadení a činnosti komisie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na Trnavskej univerzite v Trnave

12/2009 Smernica rektora Trnavskej univerzity so sídlom v Trnave č. 12/2009 ktorou sa ustanovuje prevádzkový poriadok referátu autodopravy a organizácia parkovania v podmienkach Trnavskej univerzity so sídlom v Trnave

13/2009 Smernica rektora Trnavskej univerzity so sídlom v Trnave č. 13/2009 ktorou sa ustanovuje prevádzkový poriadok Trnavskej univerzity so sídlom v Trnave

10/2010 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 10/2010 na zistenie bezpečnosti staveniska na Trnavskej univerzite v Trnave

11/2010 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 11/2010 na zistenie bezpečnosti technických zariadení na Trnavskej univerzite v Trnave

12/2010 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 12/2010 na zistenie bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na pracoviskách Trnavskej univerzite v Trnave

13/2010 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 13/2010 o hlásení, evidencii a registrácii pracovných úrazov, iných úrazov, chorôb z povolania, nebezpečných udalostí a závažných priemyselných havárií na Trnavskej univerzite v Trnave

4/2017  Dodatok č. 1 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 13/2010 o hlásení, evidencii a registrácii pracovných úrazov, iných úrazov, chorôb z povolania, nebezpečných udalostí a závažných priemyselných havárií na Trnavskej univerzite v Trnave

7/2020  Dodatok č. 2 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 13/2010 o hlásení, evidencii a registrácií pracovných úrazov, iných úrazov, chorôb z povolania, nebezpečných udalostí a závažných priemyselných havárií na Trnavskej univerzite v Trnave

14/2010 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 14/2010 o ochrane nefajčiarov na pracoviskách Trnavskej univerzite v Trnave

15/2010 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 15/2010 o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov na Trnavskej univerzite v Trnave

19/2011 Dodatok č. 1 k smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 15/2010 o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov na Trnavskej univerzite v Trnave

16/2010 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 16/2010 o postupe pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia na Trnavskej univerzite v Trnave

17/2010 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 17/2010 o výkone kontroly používania alkoholických nápojov, omamných látok a psychotropných látok na Trnavskej univerzite v Trnave

18/2010 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 18/2010 o výkone oboznamovania zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na Trnavskej univerzite v Trnave

5/2017  Dodatok č. 1 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 18/2010 o výkone oboznamovania zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na Trnavskej univerzite v Trnave

19/2010 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 19/2010 o zakázaných prácach a pracoviskách na Trnavskej univerzite v Trnave

13/2011 Požiarny štatút Trnavskej univerzity v Trnave

13/2016 Dodatok č. 1 k smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 13/2011 Požiarny štatút Trnavskej univerzity v Trnave

5/2012  Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 5/2012 o postupe prác pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia na Trnavskej univerzite v Trnave

6/2017  Dodatok č. 1 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 5/2012 o postupe prác pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia na Trnavskej univerzite v Trnave

6/2012  Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 6/2012 na zaistenie bezpečnosti technických zariadení elektrických na Trnavskej univerzite v Trnave

13/2012 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 13/2012 o pravidlách používania  a správy počítačovej a hlasovej siete Trnavskej univerzity v Trnave

14/2013 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 14/2013 o zabezpečovaní pitného režimu na Trnavskej univerzity v Trnave

9/2020  Dodatok č. 1 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 14/2013 o zabezpečovaní pitného režimu na Trnavskej univerzite v Trnave

1/2015  Internátny poriadok Študentského domova Petra Pázmaňa

1/2024 Dodatok č. 1 k Internátnemu poriadku Študentského domov Petra Pázmaňa

2015 (bez č.) Prevádzkový poriadok Študentského domova Petra Pázmaňa

5/2015  Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 5/2015 o výkone lekárskych preventívnych prehliadok

14/2016 Dodatok č. 1 k smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 5/2015 o výkone lekárskych preventívnych prehliadok na  Trnavskej univerzite v Trnave

8/2020  Dodatok č. 2 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 5/2015 o výkone lekárskych preventívnych prehliadok na Trnavskej univerzite v Trnave

8/2015  Smernice rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 8/2015 o pravidlách spravovania a používania počítačov v univerzitnej sieti

6/2008 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 6-2008-Koncepcia politiky BOZP na TU (doplniť)

3/2017  Dodatok č. 1 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 6/2008 – Koncepcia politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na Trnavskej univerzite v Trnave

9/2018  Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 9/2018 „Fyzická ochrana priestorov Trnavskej univerzity v Trnave – kľúčový poriadok“

9/2019  Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 9/2019 o vnútornom systéme preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti na Trnavskej univerzite v Trnave a o ochrane oznamovateľov tejto činnosti

3/2020  Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 3/2020 Štatút komisie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na Trnavskej univerzite v Trnave

6/2021  Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2021 o zásadách tvorby a použitia fondu údržby a opráv

13/2021 Smernica rektora Trnavskej univerzity so sídlom v Trnave  č. 13/2021 o zabezpečení stravovania  zamestnancom Trnavskej univerzity so sídlom v Trnave

35/2022 Dodatok č. 1 k Smernici rektora Trnavskej univerzity so sídlom v Trnave č. 13/2021 o zabezpečení stravovania zamestnancom Trnavskej univerzity so sídlom v Trnave

6/2023 Opatrenie rektora č. 1/2023 na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok Trnavskej univerzity v Trnave

24/2021 Kolektívna zmluva Trnavskej univerzity v Trnave na roky 2022 - 2023

24/2021 Príloha č.1 ku KZ 2022 – 2023

6/2022 Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na roky 2022 - 2023

2/2023 Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve na roky 2022 - 2023

12/2023 Kolektívna zmluva na roky 2024-2025

3/2024 Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na roky 2024-2025

Späť

e)           Vytváranie a efektívne používanie finančných  zdrojov na zabezpečovanie štúdia a podporu študentov

34/2022 Štatút Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave

1/2001 Zásady používania mzdových prostriedkov Trnavskej univerzity v Trnave

14/2022 Dodatok č. 1 k Zásadám používania mzdových prostriedkov Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2003

3/2001 Smernica o zriadení a vymedzení úloh škodovej komisie Trnavskej univerzity v Trnave

7/2023 Dodatok č.1 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 3/2001 o vymedzení úloh škodovej komisie Trnavskej univerzity v Trnave

4/2001  Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave, ktorou sa upravuje financovanie celouniverzitných aktivít z mimorozpočtových zdrojov

5/2001  Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave, ktorou sa určujú termíny predkladania dokladov Ekonomickému úseku Rektorátu TU

1/2003  Vyhláška rektora na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou vykonanou Najvyšším kontrolným úradom SR

3/2003  Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave o kompetenciách pri uzatváraní zmlúv

2/2005  Dodatok č. 1 k smernici rektora č. 3/2003 o kompetenciách pri uzatváraní zmlúv

13/2022 Dodatok č. 2 k Smernicirektora číslo 3/2003 o kompetenciách pri uzatváraní zmlúv Trnavskej univerzity v Trnave

5/2003  Vyhláška rektora Trnavskej univerzity o regulácii telefónnych poplatkov na Trnavskej univerzite v Trnave

6/2003  Opatrenie rektora Trnavskej univerzity č. 6/2003 na zabezpečenie dodržiavania ustanovení vyhlášky rektora č. 5/2003

8/2003  Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 8/2003 o poskytovaní príspevku na doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov Trnavskej univerzity z prostriedkov poskytnutých univerzite na základe zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MŠ SR na rok 2003

2003 (bez č.) Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 8/2003

16/2003 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 16/2003 o vykonávaní podnikateľskej činnosti univerzity

4/2005  Dodatok č. 1 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 16/2003 o vykonávaní podnikateľskej činnosti Trnavskej univerzity v Trnave

2/2007  Dodatok č. 2 k Smernici rektora Trnavskej univerzity č. 16/2003 o vykonávaní podnikateľskej činnosti Trnavskej univerzity v Trnave v znení dodatku č. 1

3/2011  Dodatok č. 3 k smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 16/2003 o vykonávaní podnikateľskej činnosti

5/2020  Dodatok č. 4 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 16/2003 o vykonávaní podnikateľskej činnosti Trnavskej univerzity v Trnave

19/2022 Dodatok č.5 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 16/2003 o vykonávaní podnikateľskej činnosti Trnavskej univerzity v Trnave

20/2003 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 20/2003 o postupoch odpisovania hmotného a nehmotného majetku

4/2011  Dodatok č. 1 k smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 20/2003 o postupoch odpisovania hmotného a nehmotného majetku Trnavskej univerzity v Trnave

4/2013  Dodatok č. 2 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 20/2003 o postupoch odpisovania hmotného a nehmotného majetku Trnavskej univerzity v Trnave

17/2006 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 17/2006 o pravidlách hospodárenia s majetkom Trnavskej univerzity v Trnave

10/2011 DODATOK č. 1 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 17/2006 o pravidlách hospodárenia s majetkom Trnavskej univerzity v Trnave

5/2016 Dodatok č. 2 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 17/2006 o pravidlách hospodárenia s majetkom Trnavskej univerzity v Trnave

22/2021 Dodatok č. 3 k smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 17/2006 o pravidlách hospodárenia s majetkom Trnavskej univerzity v Trnave v znení dodatku č. 1 zo dňa 28. 1. 2011 a dodatku č. 2 zo dňa 1. 3. 2016

4/2022 DODATOK č. 4 k smernici rektora Trnavskej univerzity vTrnave č. 17/2006 opravidlách hospodárenia smajetkom Trnavskej univerzity vTrnave

13/2006 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 13/2006 o spôsobe vedenia a spracovávania účtovníctva na Trnavskej univerzite v Trnave

6/2011 Dodatok č. 1 k smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 13/2006 o spôsobe vedenia a spracovávania účtovníctva na Trnavskej univerzite v Trnave

5/2013 Dodatok č. 2 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 13/2006 o spôsobe vedenia a spracovávania účtovníctva na Trnavskej univerzite v Trnave

17/2022 Dodatok č. 3 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 13/2006 o spôsobe vedenia a spracovávania účtovníctva na Trnavskej univerzite v Trnave

14/2006 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 14/2006 o obehu účtovných dokladov na Trnavskej univerzite v Trnave

7/2011 Dodatok č. 1 k smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 14/2006 o obehu účtovných dokladov na Trnavskej univerzite v Trnave

14/2011 Dodatok č. 2 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 14/2006 o obehu účtovných dokladov na Trnavskej univerzite v Trnave

2/2018  Dodatok č. 3 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 14/2006 o obehu účtovných dokladov na Trnavskej univerzite v Trnave

18/2022 Dodatok č. 4 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 14/2006 o obehu účtovných dokladov na Trnavskej univerzite v Trnave

15/2006 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 15/2006 o zásadách účtovania nákladov a výnosov a ich časového rozlíšenia na Trnavskej univerzite v Trnave

8/2011  Dodatok č. 1 k smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 15/2006 o zásadách účtovania nákladov a výnosov a ich časovom rozlíšenia na Trnavskej univerzite v Trnave

16/2022 Dodatok č. 2 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 15/2006 o zásadách účtovania nákladov a výnosov a ich časového rozlíšenia na Trnavskej univerzite v Trnave

16/2006 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 16/2006 o evidencii valutových a devízových operácií na Trnavskej univerzite v Trnave

9/2011  Dodatok č. 1 k smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 16/2006 o evidencii valutových a devízových operácií na Trnavskej univerzite v Trnave

15/2022 Dodatok č. 2 k Smernici rektora č. 16/2006 o evidencii valutových a devízových operácií na Trnavskej univerzite v Trnave

3/2008  Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave na zabezpečenie sprístupnenia konverzného kurzu a duálneho zobrazovania cien, poplatkov a platieb pri prechode na euro na Trnavskej univerzite v Trnave

1/2011  Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2011 na zabezpečenie jednotného postupu spracovávania a evidencie účtovných dokladov pre potreby dane z pridanej hodnoty (DPH)

3/2018  Dodatok č. 1 k smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2011 na zabezpečenie jednotného postupu spracovávania a evidencie účtovných dokladov pre potreby dane z pridanej hodnoty, (ďalej len „DPH“)

1/2016  Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2016 na zabezpečenie základnej finančnej kontroly

1/2019  Dodatok č. 1 k smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2016 na zabezpečenie finančnej kontroly

8/2016 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 8/2016 o poskytovaní cestovných náhrad pri  pracovných cestách

11/2019 Dodatok č. 1 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 8/2016 o poskytovaní cestovných náhrad pri pracovných cestách na Trnavskej univerzite v Trnave

25/2022 Dodatok č. 2 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 8/2016 o poskytovaní cestovných náhrad pri pracovných cestách

1/2018  Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2018 o nakladaní s nehnuteľným majetkom Trnavskej univerzity v Trnave ako verejnoprávnej inštitúcie

5/2018  Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 5/2018, ktorou sa určujú verejní funkcionári a vedúci zamestnanci univerzity, povinní predkladať majetkové priznanie a spôsob jeho predkladania

6/2023 Opatrenie rektora č. 1/2023 na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok Trnavskej univerzity v Trnave

2020 (bez č.) Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave o pravidlách plánovania a realizácie rozvoja informačných a komunikačných technológií v infraštruktúre TU v Trnave

23/2022 Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 23/2022 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2023/2024

6/2021  Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2021 o zásadách tvorby a použitia fondu údržby a opráv

10/2021 Výhľadový investičný plán Trnavskej univerzity v Trnave na roky 2021 – 2026

14/2021 Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave o pravidlách hospodárenia Trnavskej univerzity v Trnave

15/2021 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave o zásadách verejného obstarávania na Trnavskej univerzite v Trnave

8/2022 Dodatok č.1 k smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave o zásadách verejného obstarávania č. 15/2021 na Trnavskej univerzity so sídlom v Trnave

21/2021 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 21/2021 na zabezpečenie základnej finančnej kontroly

9/2022 Pravidlá poskytovania odmien a náhrad výdavkov členom správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave

12/2022 Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 12/2022 o zásadách tvorby a použitia fondu na podporu vnútorného systému kvality

9/2023 Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 9/2023 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2024/2025

26/2022 Cenník nájomného bytových a nebytových priestorov Trnavskej univerzity v Trnave

10/2023 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2023 o poskytovaní príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov Trnavskej univerzity v Trnave

Späť

f)        Starostlivosť o študentov, vrátane osobnostných, kariérnych, spoločenských, kultúrnych, športových a ďalších stránok  študentského života, od ich vstupu na štúdium až po úspešné ukončenie štúdia

2018 (bez č.) Štatút Centra podpory študentov

2006 (bez č.) Organizačný poriadok TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS

2006 (bez č.) Organizačný poriadok Centra informačných systémov Trnavskej univerzity v Trnave

2006 (bez č.) Organizačný poriadok Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity v Trnave

1/2015  Internátny poriadok Študentského domova Petra Pázmaňa

2015 (bez č.) Prevádzkový poriadok Študentského domova Petra Pázmaňa

Späť

g)           Spolupráca s inštitúciami praxe a so špecializovanými výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe, vrátane externých vzdelávacích inštitúcií podieľajúcich sa na uskutočňovaní študijného programu tretieho stupňa

3/2003  Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave o kompetenciách pri uzatváraní zmlúv

2/2005  Dodatok č. 1 k smernici rektora č. 3/2003 o kompetenciách pri uzatváraní zmlúv

13/2022 Dodatok č. 2 k Smernicirektora číslo 3/2003 o kompetenciách pri uzatváraní zmlúv Trnavskej univerzity v Trnave

9/2007  Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 9/2007 o zásadách schvaľovania zmlúv na Trnavskej univerzite v Trnave

18/2011 Dodatok č. 1 k smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 9/2007 o zásadách schvaľovania zmlúv na Trnavskej univerzite v Trnave

Späť

h)        Zhromažďovanie, spracúvanie, analyzovanie a vyhodnocovanie informácií na strategické, taktické a operatívne riadenie uskutočňovania a rozvoja študijných programov, tvorivých činností a iných súvisiacich aktivít vysokej školy  

3/2022 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 3/2022 Indikatívne ukazovatele zabezpečovania kvality na Trnavskej univerzite v Trnave;
Príloha č. 1 - Kľúčové indikatívne ukazovatele kvality (KIUK);
Príloha č. 2 - Doplňujúce indikatívne ukazovatele kvality (DIUK);
Príloha č. 3 - Príklad vyhodnotenie KIUK v oblasti vzdelávania;
Príloha č. 4 - Vzor evaluačného dotazníka na hodnotenie predmetu.

2/2024 Dodatok č. 1 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 3/2022 Indikatívne ukazovatele zabezpečovania kvality na Trnavskej univerzite v Trnave;
Príloha č. 1 - Kľúčové indikatívne ukazovatele kvality (KIUK) (2024) - aktualizácia

7/2021 Štatút Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania TU

31/2022 Dodatok č. 1 k Štatútu Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave z 9. marca 2021

6/2019  Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 6/2019, ktorou sa vydáva Registratúrny poriadok Trnavskej univerzity v Trnave

12/2021 Dodatok č. 1 k Vyhláške rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 6/2019, ktorou sa vydáva Registratúrny poriadok Trnavskej univerzity v Trnave

15/2013 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 15/2012 o slobodnom prístupe k informáciám o univerzite a úhrade nákladov za sprístupnenie informácií o univerzite

2/2014  Politika informačnej bezpečnosti Trnavskej univerzity v Trnave a Bezpečnostný projekt

Späť

i)      Pravidelné zverejňovanie aktuálnych informácií o študijných programoch a ich absolventoch

17/2021 Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave

29/2022 Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave z 9. novembra 2021

16/2013 Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 16/2013 o zásadách zverejňovania informácií na webovom sídle Trnavskej univerzity v Trnave

Späť

j)            Zverejňovanie aktuálnych informácií o implementácií a fungovaní vnútorného systému univerzity, o dosiahnutých výsledkoch a prijatých opatreniach

16/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave

28/2022 Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave z 18. novembra 2021

16/2013 Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 16/2013 o zásadách zverejňovania informácií na webovom sídle Trnavskej univerzity v Trnave

Späť

k)        Vytváranie, implementácie, monitorovanie a revidovanie vnútorného systému kvality

16/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave

28/2022 Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave z 18. novembra 2021

7/2021 Štatút Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave

31/2022 Dodatok č. 1 k Štatútu Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave z 9. marca 2021

2021 (bez č.) Rokovací poriadok Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave

1/2023 Štatút Trnavskej univerzity v Trnave

8/2007  Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 8/2007 o pravidlách legislatívneho procesu na Trnavskej univerzite v Trnave

1/2021  Organizačný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave

1/2021 - 1 Príloha č.1 - Organizačný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave

2/2021  Organizačný poriadok Rektorátu Trnavskej univerzity v Trnave

9/2021  Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku rektorátu Trnavskej univerzity v Trnave

2/2012  Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 2/2012 na ocenenie zamestnancov Trnavskej univerzity v Trnave za mimoriadne výsledky vo vedeckej, výskumnej a pedagogickej činnosti

5/2014  Smernica rektora č. 5/2014 o spôsobe udeľovania medailí Trnavskej univerzity v Trnave a medaily rektora Trnavskej univerzity v Trnave

6/2014  Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 6/2014 o pravidlách používania a systéme vydávania insígnií a talárov na Trnavskej univerzite v Trnave

7/2014  Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č.7/2014 o pravidlách vydávania vnútorných predpisov Trnavskej univerzity v Trnave a individuálnych riadiacich aktov rektora Trnavskej univerzity v Trnave

10/2017 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 10/2017 o vybavovaní sťažností podaných v pôsobnosti Trnavskej univerzity v Trnave

20/2022 Pokyn rektora Trnavskej univerzity v Trnave k príprave žiadosti o posúdenie súladu vnútorného systému TU so štandardmi pre vnútorný systém Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

Späť

 

l)        Pravidelné externé zabezpečovanie kvality

16/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave

28/2022 Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave z 18. novembra 2021

Späť