Skočiť na hlavný obsah

Hodnotiace správy

I. Periodické hodnotiace správy univerzity

II. Periodické hodnotiace správy fakúlt

III. Vnútorné hodnotiace správy študijných programov a vnútorné hodnotenie odborov habilitačného a inauguračného konania

IV. Priebežné hodnotiace správy študijných programov a priebežné hodnotiace správy odborov habilitačného a inauguračného konania

V.  Výročné správy o činnosti

VI.   Ďalšie (predchádzajúce) hodnotiace správy v rámci vnútorného systému

 


I. Periodické hodnotiace správy univerzity

 

Periodická hodnotiaca správa podľa čl. 14, ods. 1 vnútorného predpisu č. 16/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave sa vypracúva  za oblasť vzdelávania,  za oblasť tvorivých činností a  za oblasť súvisiacich činností.

Periodická hodnotiaca správa sa vypracúva jeden krát ročne s cieľom HODNOTENIA VNÚTORNÉHO SYSTÉMU UNIVERZITY.

Formulár "Štruktúra Periodickej hodnotiacej správy univerzity" je dostupný na tomto odkaze.

 

II. Periodické hodnotiace správy fakúlt

 

Na úrovni fakulty sa prijímajú periodické hodnotiace správy podľa čl. 14, ods. 2 vnútorného predpisu č. 16/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave,  ktoré sú podkladmi pre periodické hodnotiace správy univerzity.

Formulár "Štruktúra Periodickej hodnotiacej správy fakulty" a ďalšie formuláre k správe sú dostupné na tomto odkaze.

 

III. Vnútorné hodnotiace správy študijných programov a vnútorné hodnotenie odborov habilitačných a inauguračných konaní

 

A) Vnútorné hodnotiace správy študijných programov

Formuláre sú dostupné na tomto odkaze.

B) Vnútorné hodnotenie odborov habilitačných a inauguračných konaní

Formuláre sú dostupné na tomto odkaze.

 

IV. Priebežné hodnotiace správy študijných programov a priebežné hodnotiace správy odborov habilitačného a inauguračného konania

 

Na úrovni študijných programov sa prijímajú priebežné hodnotiace správy podľa čl.17 vnútorného predpisu č. 17/2021 Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave a jeho dodatku č.1 (ev. č. 29/2022), ktoré sú podkladmi pre periodické hodnotiace správy fakúlt.

Na úrovni odborov habilitačných a inauguračných konaní sa prijímajú priebežné hodnotiace správy podľa vnútorného predpisu č.1/2022 Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2022 o habilitačných konaniach a inauguračných konaniach a jej dodatku č.1 (ev. č. 30/2022).

Formuláre k vypracovaniu priebežných hodnotiacich správ študijných programov sú dostupné na tomto odkaze.

Formuláre k vypracovaniu priebežných hodnotiacich správ habilitačných a inauguračných konaní sú dostupné na tomto odkaze.

 

V.  Výročné správy o činnosti

 

Úroveň inštitucionálna

Úroveň fakultná

 

VI.   Ďalšie (predchádzajúce) hodnotiace správy v rámci vnútorného systému

 

A. Správy podľa modelu CAF

 

B. Hodnotiace správy podľa vnútorného systému TU