Skočiť na hlavný obsah

Rada RVHK

Rada pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave

 

Rada pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „RVHK“) je stálym akademickým orgánom univerzity, ktorý je v zmysle štandardov kvality vzdelávania nezávislou štruktúrou vnútorného systému univerzity s kompetenciami a zodpovednosťou ustanovenými štatútom RVHK.

 


Pôsobnosť a ciele RVHK

 

RVHK monitoruje a hodnotí vnútorný systém univerzity, jej študijné programy, habilitačné a inauguračné konania a súvisiace činnosti vo vzťahu k ich súladu so

Späť

 


Princípy kreovania RVHK

 

Hlavnými podmienkami pri kreovaní RVHK na Trnavskej univerzite v Trnave boli:

 • zapojenie zainteresovaných strán ako aktérov VŠ,
 • zaručenie nezávislého, nezaujatého a objektívneho posúdenia a schválenia študijného programu; pričom osoby schvaľujúce študijný program sú iné, než tie osoby, ktoré pripravujú návrh študijného programu,
 • zaručenie odborne fundovaného posúdenia a schválenia študijného programu.

Štruktúrami vnútorného systému sú i ďalšie orgány, grémiá, útvary, pracovné pozície, zmluvní partneri a ich vzťahy so stanovenými kompetenciami, pôsobnosťou a zodpovednosťou.

Vyváženosť systému tvorí os: NEZÁVISLOSŤ -  NESTRANNOSŤ - ODBORNOSŤ

image-20220308091610-1

Obr. Systém tvorby personálneho zloženia RVHK na TU v Trnave

 

Zainteresované
interné a externé osoby

Centrálna pracovná skupina
 SPOLU

Navrhovateľ

RVHK
SPOLU
(Centrálna
a
odborová)

Centrálna
pracovná skupina
SENÁT

Centrálna pracovná skupina
REKTOR

Odborová
pracovná
skupina

FAKULTY

zamestnanci TU

4

0

4

1

5

študenti TU

2

2

0

0

2

zamestnávatelia

1

0

1

1

2

absolventi TU

1

1

0

1

2

domáci partneri

1

1

0

1

2

zahraniční partneri

1

1

0

1

2

Tab. Systém tvorby personálneho zloženia RVHK na TU

Späť

 


Zloženie RVHK

 

RVHK15 členov, z toho 10 členov tvorí jej centrálnu pracovnú skupinu a 5 členov tvorí ad hoc odborovú pracovnú skupinu alebo stálu odborovú pracovnú skupinu.

Centrálnu pracovnú skupinu tvoria interné zainteresované strany, ktorými sú 4 zamestnanci univerzity a 2 študenti univerzity a externé zainteresované strany, ktorými sú 1 zástupca zamestnávateľov, 1 absolvent univerzity, 1 domáci partner univerzity a 1 zahraničný partner univerzity.

Odborová pracovná skupina je zastúpená: 1 zamestnanec univerzity, 1 zástupca zamestnávateľov, 1 absolvent univerzity, 1 domáci partner univerzity a 1 zahraničný partner univerzity.

Funkčné obdobie členov RVHK je 6 rokov.

Späť

 


Aktuálny zoznam členov RVHK  podľa pracovných skupín

 

Centrálna pracovná skupina (CPS)

1.  Ing. Mgr. Kristína Šmogrovičová; absolvent

2.  Mgr. Ján Kutan; domáci partner

3.  doc. Vít Hušek, Th.D.; zahraničný partner

4.  Mgr. Adrián Kobetič, PhD.; študent

5.  Mgr. Romana Antalová; študentka

6.  Mgr. Stanislav Pravda; zamestnávateľ

7.  JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.; zamestnanec

8. PhDr. Denisa Benedek Jakubcová, PhD.; zamestnanec

9.  Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.; zamestnanec

10. PhDr. Adriana Krupová, PhD.; zamestnanec

 

Stála odborová pracovná skupina (SOPS)

1.  JUDr. Milan Hlušák, PhD.; zamestnanec

2.  prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.; zamestnanec

3.  PhDr. Andrea Lajdová, PhD.; zamestnanec

4.  doc. PhDr. Erika Juríková, PhD., zamestnanec

5.  prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD.; zamestnanec

 

FILOZOFICKÁ FAKULTA 

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Filozofia

1.  prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD.; zamestnanec

2.  Mgr. Michal Klembara; zástupca zamestnávateľov

3.  Mgr. Michal Lipták, PhD.; absolvent

4.  Mgr. Róbert Karul, PhD.; zástupca domácich partnerov

5.  Dr. habil. Wojciech Starzynski, PhD.; zástupca zahraničných partnerov

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Historické vedy

1.  Mgr. Radoslava Ristovská, PhD.; zamestnanec

2.  PhDr. Lenka Bartalosová, PhD.; zástupca zamestnávateľov

3.  PhDr. Ján Beljak, PhD.; absolvent

4.  PhDr. Martin Štefánik, PhD.; zástupca domácich partnerov

5.  PhDr. Ján Jílek, Ph.D.; zástupca zahraničných partnerov

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Politické vedy

1.  prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.; zamestnanec

2.  Mgr. Patrik Herman; zástupca zamestnávateľov

3.  PhDr. Roman Jančiga; absolvent

4.  Mgr. Norbert Kmeť, CSc.; zástupca domácich partnerov

5.  prof. dr. hab. Radoslav Zenderowski; zástupca zahraničných partnerov

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Psychológia

1.  PhDr. Kinga Izsóf Jurásová, PhD.; zamestnanec

2.  Mgr. Peter Krajmer, PhD.; zástupca zamestnávateľov

3.  Mgr. Michal Božík; absolvent

4.  Mgr. Jitka Gurňáková, PhD.; zástupca domácich partnerov

5.  doc. Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D.; zástupca zahraničných partnerov

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Sociológia a sociálna antropológia

1.  prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD.; zamestnanec

2.  Mgr. Robert Klobucký, PhD.; zástupca zamestnávateľov

3.  Mgr. Ľubomír Šottník, PhD.; absolvent

4.  Mgr. Katarína Strapcová, PhD.; zástupca domácich partnerov

5.  doc. JUDr. Jana Reschová, PhD.; zástupca zahraničných partnerov

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Vedy o umení a kultúre

1.  prof. PhDr. Marian Zervan, PhD.; zamestnanec

2.  Mgr. Tímea Mátéová; zástupca zamestnávateľov

3.  Mgr. Miroslav Haľák, PhD.; absolvent

4.  Mgr. Richard Pročka, PhD.; zástupca domácich partnerov

5.  doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.; zástupca zahraničných partnerov

 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy

1.  doc. PhDr. Erika Juríková, PhD., zamestnanec

2.  Ing. Beáta Krajčovičová; zástupca zamestnávateľov

3.  Mgr. Daniel Staněk, PhD.; absolvent

4.  Mgr. Renáta Olexová; zástupca domácich partnerov

5.  prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.; zástupca zahraničných partnerov

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Filológia

1.  doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD., zamestnanec

2.  Mgr. Iveta Valentová, PhD.; zástupca zamestnávateľov

3.  Mgr. Eva Gajdošová, PhD.; absolvent

4.  Mgr. Roman Čančinov; zástupca domácich partnerov

5.  doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D.; zástupca zahraničných partnerov

 

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE 

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Sociálna práca

1.  Mgr. Peter Patyi, PhD.; zamestnanec

2.  Mgr. Mária Marcinová; zástupca zamestnávateľov

3.  Mgr. Kristián Kovács; absolvent

4.  Mgr. Janette Motlová; zástupca domácich partnerov

5.  doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.; zástupca zahraničných partnerov

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo

1.  doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD.; zamestnanec

2.  PhDr. Alena Gregušová, PhD., MPH; zástupca zamestnávateľov

3.  PhDr. Ivana Ondrovičová, MPH; absolvent

4.  prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.; zástupca domácich partnerov

5.  MUDr. Predrag Duric,Ph.D.; zástupca zahraničných partnerov

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Ošetrovateľstvo

1.  PhDr. Andrea Lajdová, PhD.; zamestnanec

2.  Mgr. Emília Jamrichová; zástupca zamestnávateľov

3.  Mgr. Monika Střádalová, PhD.; absolvent

4.  doc. PhDr. Ľubomíra Tkáčová, PhD., MPH; zástupca domácich partnerov

5.  prof. PhDr. Valerie Tóthová, Ph.D.; zástupca zahraničných partnerov

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Zdravotnícke vedy

1.  Mgr. Lenka Reizigová, PhD., MPH; zamestnanec

2.  RNDr. Elena Tibenská, PhD.; zástupca zamestnávateľov

3.  Mgr. Lucia Malíková, PhD.; absolvent

4.  prof. Ing. Mária Mareková, CSc.; zástupca domácich partnerov

5.  Ing. Ivana Stiborová, PhD.; zástupca zahraničných partnerov

 

TEOLOGICKÁ FAKULTA

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Teológia

1.  doc. Mgr. Lukáš Jeník, PhD.; zamestnanec

2.  Mgr. Pavol Kruták SVD; zástupca zamestnávateľov

3.  SSLic. Ing. Mgr. Karol Švarc OFM; absolvent

4.  prof. ThDr. Anton Adam, PhD.; zástupca domácich partnerov

5. Ks. dr. hab. Grzegorz Mariusz Baran; zástupca zahraničných partnerov

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Sociálna práca

1.  prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD.; zamestnanec

2.  PhDr. Boris Hrdý; zástupca zamestnávateľov

3.  Mgr. Eva Chovančík; absolvent

4.  doc. PhDr. Alena Novotná, PhD.; zástupca domácich partnerov

5.  prof. dr. hab. Jozef Mlynski, PhD.; zástupca zahraničných partnerov

 

PRÁVNICKÁ FAKULTA

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Právo

1.  JUDr. Milan Hlušák, PhD.; zamestnanec

2.  JUDr. Ján Matejka, Ph.D.;  zástupca zahraničných partnerov

3.  JUDr. Dominika Šuleková, PhD.; absolvent

4.  JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.; zástupca zamestnávateľov

5. JUDr. Róbert Šorl, PhD.; zástupca domácich partnerov 

 

Späť

 


Vedenie RVHK

 

Predseda RVHK riadi a koordinuje činnosť RVHK v celom rozsahu jej pôsobnosti, kompetencií a zodpovednosti, plánuje a zvoláva zasadnutia rady pre vnútorné hodnotenie kvality, navrhuje ich program a predsedá jej zasadnutiam, kontroluje plnenie úloh rady pre vnútorné hodnotenie kvality prijatých jej uzneseniami, podpisuje uznesenia a iné akty rady pre vnútorné hodnotenie kvality.

Podpredsedovia RVHK zastupujú predsedu rady pre vnútorné hodnotenie kvality v jeho neprítomnosti a plnia úlohy rady pre vnútorné hodnotenie kvality v rozsahu určenom jej predsedom.

Tajomník RVHK zabezpečuje organizačné, materiálne a odborné úlohy súvisiace s činnosťou rady pre vnútorné hodnotenie kvality.

 

Vymenované vedenie RVHK

 

Predsedníčka

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.


Podpredsedovia

Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. – prvý podpredseda poverený koordináciou činnosti v oblastiach vnútorného systému univerzity a legislatívy univerzity


prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. – podpredseda poverený koordináciou činnosti v oblastiach študijných programov univerzity, habilitačných a inauguračných konaní

 

Predsedníctvo

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.


Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.


prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. - vzdal sa členstva k 31.12.2023


Mgr. Adrián Kobetič, PhD.


PhDr. Adriana Krupová, PhD.

 

Tajomník

Mgr. Vladimír Filipovič

 

Späť

 


Štatút RVHK

 

Štatút RVHK je v celom rozsahu v súlade so:

Štatút RVHK je záväzný pre všetky súčasti, orgány a organizačné zložky univerzity, jej zamestnancov a študentov.

Štatút Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave bol schválený uznesením Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave č. AS TU 15R 7/04032021 zo dňa 4. marca 2021 a nadobudol platnosť a účinnosť dňa 9. marca 2021.
Znenie štatútu RVHK je zverejnené na odkaze:
Štatút RVHK

Dňa 16.12.2022 nadobudol účinnosť Dodatok č. 1 k štatútu RVHK

 

Späť

 

 


Rokovací poriadok RVHK

 

Rokovací poriadok RVHK upravuje podrobné pravidlá týkajúce sa najmä postavenia a pôsobnosti rady, zvolávania a riadenia jej zasadnutia, zostavovania zloženia rady a programu jej zasadnutia.

Rokovací poriadok RVHK bol schválený jej uznesením č. 1/2021 zo dňa 22. marca 2021, nadobudol platnosť a účinnosť dňa 22. marca 2021.

Úplné znenie rokovacieho poriadku RVHK dostupné na: https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/rvhk_-_rokovaci_poriadok.pdf 

Späť

 


Vybrané ustanovenia z činnosti RVHK

 

 • Člen rady má povinnosť zúčastňovať sa na zasadnutí rady a jej rozhodovaní.
 • Rada je uznášaniaschopná (kvórum), ak sú na jej zasadnutí prítomní aspoň jej deviati členovia (trojpätinová kvalifikovaná väčšina).
 • Uznesenie rady pre vnútorné hodnotenie kvality je prijaté, ak za prijatie návrhu hlasovalo aspoň 8 jej členov (nadpolovičná väčšina všetkých jej členov).
 • Hlasovanie na zasadnutí rady je verejné.
 • Každý člen rady má právo vyjadriť sa v rozprave k prerokúvanému návrhu a uzneseniam.

Späť

 


Zasadnutia RVHK

 

2022

2023

 

Späť


Uznesenia RVHK o schválení študijných programov

 

 

Späť


Uznesenia RVHK o schválení habilitačných a inauguračných konaní

 

 

Späť 


Uznesenie RVHK o súlade vnútorného systému TU so Štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

 

 

Späť


Uznesenia RVHK o schválení Periodickej hodnotiacej správy a internej spätnej väzby

 

2022

2023

Späť


Uznesenia RVHK o schválení Vnútornej hodnotiacej správy o implementácii vnútorného systému TU a internej spätnej väzby

 

 

Späť


Hodnotiace správy o schválení študijných programov

 

 

Filozofická fakulta

 

Filozofia

Historické vedy

Politické vedy

Psychológia

Sociológia a sociálna antropológia

Vedy o umení a kultúre

 

Pedagogická fakulta

 

Učiteľstvo a pedagogické vedy

Filológia

 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 

Sociálna práca

Verejné zdravotníctvo

Ošetrovateľstvo

Zdravotnícke vedy

 

Teologická fakulta

 

Teológia

Sociálna práca

 

Právnická fakulta

 

Právo

 

Späť

 


Hodnotiace správy o schválení habilitačných a inauguračných konaní

 

 

Filozofická fakulta

 

Filozofia

Historické vedy

Psychológia

Vedy o umení a kultúre

 

Pedagogická fakulta 

 

Učiteľstvo a pedagogické vedy

Filológia

 

  Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

   

  Sociálna práca

  Verejné zdravotníctvo

  Zdravotnícke vedy

   

   Teologická fakulta

    

   Teológia

    

   Právnická fakulta

    

   Právo

    

   Späť

    


   Uznesenia RVHK o priebežnom monitorovaní a hodnotení študijných programov

    

    

   Späť


   Uznesenia RVHK o priebežnom monitorovaní a hodnotení habilitačných a inauguračných konaní

    

    

   Späť


   Dokumentácia RVHK 

    

   Dokumenty Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave

    

   Zápisnice z rokovaní RVHK ako aj ďalšia súvisiaca dokumentácia sú zverejňované na centrálnom úložisku Vnútorného systému kvality s pridelenými individuálnymi prístupmi.

    

   Späť


   Formuláre

    

   V tejto časti je uvedený zoznam formulárov dostupných k stiahnutiu na Centrálnom úložisku Vnútorného systému TU podľa kategórií - Vnútorný systém, Študijné programy, Habilitačné a inauguračné konania

    

   Spôsob spracovania periodických hodnotiacich správ fakúlt, priebežných hodnotiacich správ študijných programov a priebežných hodnotiacich správ odborov habilitačného a inauguračného konania je uvedený v dokumente (PDF) na stiahnutie:

   Súhrnná informácia k spracovaniu periodických hodnotiacich správ fakúlt, priebežných hodnotiacich správ študijných programov a priebežných hodnotiacich správ odborov habilitačného a inauguračného konania na Trnavskej univerzite v Trnave.

    

   Vnútorný systém

    

   I.  Štruktúra Periodickej hodnotiacej správy univerzity – súbor PDF

   II. Štruktúra Periodickej hodnotiacej správy fakulty – súbor PDF

   III.a Formulár ku vyhodnoteniu KIUK (fakulty) – xlsx súbor

   III.b Formulár ku vyhodnoteniu KIUK (kvestor - RTU) – xlsx súbor

   IV.a Formulár DIUK – oblasť Vzdelávanie (fakulty) – xlsx súbor

   IV.b Formulár DIUK – oblasť Tvorivá činnosť (fakulty)- xlsx súbor

   IV.c Formulár DIUK – oblasť Súvisiace činnosti (fakulty) – xlsx súbor

    

   Študijné programy

    

   A/ Formulár pre vznik oprávnenia uskutočňovať študijný program

   Prílohy:

    

   B/ Formulár pre monitorovanie a hodnotenie kvality študijného programu:

   -----------------

   Ďalšie formuláre v súlade s vnútorným predpisom Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave:

   C/ Formulár pre vytvorenie nového študijného programu (článok 13)

   D/ Formulár pre úpravu študijného programu (článok 15)

   E/ Formulár pre zrušenie študijného programu (článok 16)

   F/ Formulár pre pozastavenie študijného programu (článok 18) *
     
   *viď D/ Formulár pre úpravu študijného programu, resp. E/ Formulár pre zrušenie študijného programu

   G/ Formulár pre predĺženie oprávnenia uskutočňovať študijný program (článok 19)

    

   Habilitačné a inauguračné konania

    

   A/ Formulár pre vznik oprávnenia uskutočňovať odbor habilitačného a inauguračného konania

   Prílohy:

    

   B/ Formulár pre monitorovanie a hodnotenie kvality odboru habilitačného a inauguračného konania:

   -----------------

   Ďalšie formuláre v súlade s vnútorným predpisom Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2022:

   C/ Formulár pre vytvorenie nového habilitačného a inauguračného konania (časť šiesta)

    

   Späť