Skočiť na hlavný obsah

Rada RVHK

Rada pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave

 

Rada pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „RVHK“) je stálym akademickým orgánom univerzity, ktorý je v zmysle štandardov kvality vzdelávania nezávislou štruktúrou vnútorného systému univerzity s kompetenciami a zodpovednosťou ustanovenými štatútom RVHK.

 


Pôsobnosť a ciele RVHK

 

RVHK monitoruje a hodnotí vnútorný systém univerzity, jej študijné programy, habilitačné a inauguračné konania a súvisiace činnosti vo vzťahu k ich súladu so

Späť

 


Princípy kreovania RVHK

 

Hlavnými podmienkami pri kreovaní RVHK na Trnavskej univerzite v Trnave boli:

 • zapojenie zainteresovaných strán ako aktérov VŠ,
 • zaručenie nezávislého, nezaujatého a objektívneho posúdenia a schválenia študijného programu; pričom osoby schvaľujúce študijný program sú iné, než tie osoby, ktoré pripravujú návrh študijného programu,
 • zaručenie odborne fundovaného posúdenia a schválenia študijného programu.

Štruktúrami vnútorného systému sú i ďalšie orgány, grémiá, útvary, pracovné pozície, zmluvní partneri a ich vzťahy so stanovenými kompetenciami, pôsobnosťou a zodpovednosťou.

Vyváženosť systému tvorí os: NEZÁVISLOSŤ -  NESTRANNOSŤ - ODBORNOSŤ

image-20220308091610-1

Obr. Systém tvorby personálneho zloženia RVHK na TU v Trnave

 

Zainteresované
interné a externé osoby

Centrálna pracovná skupina
 SPOLU

Navrhovateľ

RVHK
SPOLU
(Centrálna
a
odborová)

Centrálna
pracovná skupina
SENÁT

Centrálna pracovná skupina
REKTOR

Odborová
pracovná
skupina

FAKULTY

zamestnanci TU

4

0

4

1

5

študenti TU

2

2

0

0

2

zamestnávatelia

1

0

1

1

2

absolventi TU

1

1

0

1

2

domáci partneri

1

1

0

1

2

zahraniční partneri

1

1

0

1

2

Tab. Systém tvorby personálneho zloženia RVHK na TU

Späť

 


Zloženie RVHK

 

RVHK15 členov, z toho 10 členov tvorí jej centrálnu pracovnú skupinu a 5 členov tvorí ad hoc odborovú pracovnú skupinu alebo stálu odborovú pracovnú skupinu.

Centrálnu pracovnú skupinu tvoria interné zainteresované strany, ktorými sú 4 zamestnanci univerzity a 2 študenti univerzity a externé zainteresované strany, ktorými sú 1 zástupca zamestnávateľov, 1 absolvent univerzity, 1 domáci partner univerzity a 1 zahraničný partner univerzity.

Odborová pracovná skupina je zastúpená: 1 zamestnanec univerzity, 1 zástupca zamestnávateľov, 1 absolvent univerzity, 1 domáci partner univerzity a 1 zahraničný partner univerzity.

Funkčné obdobie členov RVHK je 6 rokov.

Späť

 


Aktuálny zoznam členov RVHK  podľa pracovných skupín

 

Centrálna pracovná skupina (CPS)

1.  Ing. Mgr. Kristína Šmogrovičová; absolvent

2.  Mgr. Ján Kutan; domáci partner

3.  doc. Vít Hušek, Th.D.; zahraničný partner

4.  Mgr. Adrián Kobetič, PhD.; študent

5.  Mgr. Romana Antalová; študentka

6.  Mgr. Stanislav Pravda; zamestnávateľ

7.  JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.; zamestnanec

8. PhDr. Denisa Benedek Jakubcová, PhD.; zamestnanec

9.  Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.; zamestnanec

10. PhDr. Adriana Krupová, PhD.; zamestnanec

 

Stála odborová pracovná skupina (SOPS)

1.  JUDr. Milan Hlušák, PhD.; zamestnanec

2.  prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.; zamestnanec

3.  PhDr. Andrea Lajdová, PhD.; zamestnanec

4.  doc. PhDr. Erika Juríková, PhD., zamestnanec

5.  prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD.; zamestnanec

 

FILOZOFICKÁ FAKULTA 

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Filozofia

1.  prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD.; zamestnanec

2.  Mgr. Michal Klembara; zástupca zamestnávateľov

3.  Mgr. Michal Lipták, PhD.; absolvent

4.  Mgr. Róbert Karul, PhD.; zástupca domácich partnerov

5.  Dr. habil. Wojciech Starzynski, PhD.; zástupca zahraničných partnerov

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Historické vedy

1.  Mgr. Radoslava Ristovská, PhD.; zamestnanec

2.  PhDr. Lenka Bartalosová, PhD.; zástupca zamestnávateľov

3.  PhDr. Ján Beljak, PhD.; absolvent

4.  PhDr. Martin Štefánik, PhD.; zástupca domácich partnerov

5.  PhDr. Ján Jílek, Ph.D.; zástupca zahraničných partnerov

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Politické vedy

1.  prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.; zamestnanec

2.  Mgr. Patrik Herman; zástupca zamestnávateľov

3.  PhDr. Roman Jančiga; absolvent

4.  Mgr. Norbert Kmeť, CSc.; zástupca domácich partnerov

5.  prof. dr. hab. Radoslav Zenderowski; zástupca zahraničných partnerov

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Psychológia

1.  PhDr. Kinga Izsóf Jurásová, PhD.; zamestnanec

2.  Mgr. Peter Krajmer, PhD.; zástupca zamestnávateľov

3.  Mgr. Michal Božík; absolvent

4.  Mgr. Jitka Gurňáková, PhD.; zástupca domácich partnerov

5.  doc. Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D.; zástupca zahraničných partnerov

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Sociológia a sociálna antropológia

1.  prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD.; zamestnanec

2.  Mgr. Robert Klobucký, PhD.; zástupca zamestnávateľov

3.  Mgr. Ľubomír Šottník, PhD.; absolvent

4.  Mgr. Katarína Strapcová, PhD.; zástupca domácich partnerov

5.  doc. JUDr. Jana Reschová, PhD.; zástupca zahraničných partnerov

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Vedy o umení a kultúre

1.  prof. PhDr. Marian Zervan, PhD.; zamestnanec

2.  Mgr. Tímea Mátéová; zástupca zamestnávateľov

3.  Mgr. Miroslav Haľák, PhD.; absolvent

4.  Mgr. Richard Pročka, PhD.; zástupca domácich partnerov

5.  doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.; zástupca zahraničných partnerov

 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy

1.  doc. PhDr. Erika Juríková, PhD., zamestnanec

2.  Ing. Beáta Krajčovičová; zástupca zamestnávateľov

3.  Mgr. Daniel Staněk, PhD.; absolvent

4.  Mgr. Renáta Olexová; zástupca domácich partnerov

5.  prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.; zástupca zahraničných partnerov

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Filológia

1.  doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD., zamestnanec

2.  Mgr. Iveta Valentová, PhD.; zástupca zamestnávateľov

3.  Mgr. Eva Gajdošová, PhD.; absolvent

4.  Mgr. Roman Čančinov; zástupca domácich partnerov

5.  doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D.; zástupca zahraničných partnerov

 

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE 

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Sociálna práca

1.  Mgr. Peter Patyi, PhD.; zamestnanec

2.  Mgr. Mária Marcinová; zástupca zamestnávateľov

3.  Mgr. Kristián Kovács; absolvent

4.  Mgr. Janette Motlová; zástupca domácich partnerov

5.  doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.; zástupca zahraničných partnerov

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo

1.  doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD.; zamestnanec

2.  PhDr. Alena Gregušová, PhD., MPH; zástupca zamestnávateľov

3.  PhDr. Ivana Ondrovičová, MPH; absolvent

4.  prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.; zástupca domácich partnerov

5.  MUDr. Predrag Duric,Ph.D.; zástupca zahraničných partnerov

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Ošetrovateľstvo

1.  PhDr. Andrea Lajdová, PhD.; zamestnanec

2.  Mgr. Emília Jamrichová; zástupca zamestnávateľov

3.  Mgr. Monika Střádalová, PhD.; absolvent

4.  doc. PhDr. Ľubomíra Tkáčová, PhD., MPH; zástupca domácich partnerov

5.  prof. PhDr. Valerie Tóthová, Ph.D.; zástupca zahraničných partnerov

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Zdravotnícke vedy

1.  Mgr. Lenka Reizigová, PhD., MPH; zamestnanec

2.  RNDr. Elena Tibenská, PhD.; zástupca zamestnávateľov

3.  Mgr. Lucia Malíková, PhD.; absolvent

4.  prof. Ing. Mária Mareková, CSc.; zástupca domácich partnerov

5.  Ing. Ivana Stiborová, PhD.; zástupca zahraničných partnerov

 

TEOLOGICKÁ FAKULTA

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Teológia

1.  doc. Mgr. Lukáš Jeník, PhD.; zamestnanec

2.  Mgr. Pavol Kruták SVD; zástupca zamestnávateľov

3.  SSLic. Ing. Mgr. Karol Švarc OFM; absolvent

4.  prof. ThDr. Anton Adam, PhD.; zástupca domácich partnerov

5. Ks. dr. hab. Grzegorz Mariusz Baran; zástupca zahraničných partnerov

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Sociálna práca

1.  prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD.; zamestnanec

2.  PhDr. Boris Hrdý; zástupca zamestnávateľov

3.  Mgr. Eva Chovančík; absolvent

4.  doc. PhDr. Alena Novotná, PhD.; zástupca domácich partnerov

5.  prof. dr. hab. Jozef Mlynski, PhD.; zástupca zahraničných partnerov

 

PRÁVNICKÁ FAKULTA

 

Odborová pracovná skupina (OPS) pre študijný odbor Právo

1.  JUDr. Milan Hlušák, PhD.; zamestnanec

2.  JUDr. Ján Matejka, Ph.D.;  zástupca zahraničných partnerov

3.  JUDr. Dominika Šuleková, PhD.; absolvent

4.  JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.; zástupca zamestnávateľov

5. JUDr. Róbert Šorl, PhD.; zástupca domácich partnerov 

 

Späť

 


Vedenie RVHK

 

Predseda RVHK riadi a koordinuje činnosť RVHK v celom rozsahu jej pôsobnosti, kompetencií a zodpovednosti, plánuje a zvoláva zasadnutia rady pre vnútorné hodnotenie kvality, navrhuje ich program a predsedá jej zasadnutiam, kontroluje plnenie úloh rady pre vnútorné hodnotenie kvality prijatých jej uzneseniami, podpisuje uznesenia a iné akty rady pre vnútorné hodnotenie kvality.

Podpredsedovia RVHK zastupujú predsedu rady pre vnútorné hodnotenie kvality v jeho neprítomnosti a plnia úlohy rady pre vnútorné hodnotenie kvality v rozsahu určenom jej predsedom.

Tajomník RVHK zabezpečuje organizačné, materiálne a odborné úlohy súvisiace s činnosťou rady pre vnútorné hodnotenie kvality.

 

Vymenované vedenie RVHK

 

Predsedníčka

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.


Podpredsedovia

Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. – prvý podpredseda poverený koordináciou činnosti v oblastiach vnútorného systému univerzity a legislatívy univerzity


Mgr. Ján Kutan – podpredseda poverený koordináciou činnosti v oblastiach študijných programov univerzity, habilitačných a inauguračných konaní

 

Predsedníctvo

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.


Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.


Mgr. Ján Kutan


Mgr. Adrián Kobetič, PhD.


PhDr. Adriana Krupová, PhD.

 

Tajomník

Mgr. Vladimír Filipovič, PhD.

 

Späť

 


Štatút RVHK

 

Štatút RVHK je v celom rozsahu v súlade so:

Štatút RVHK je záväzný pre všetky súčasti, orgány a organizačné zložky univerzity, jej zamestnancov a študentov.

Štatút Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave bol schválený uznesením Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave č. AS TU 15R 7/04032021 zo dňa 4. marca 2021 a nadobudol platnosť a účinnosť dňa 9. marca 2021.
Znenie štatútu RVHK je zverejnené na odkaze:
Štatút RVHK

Dňa 16.12.2022 nadobudol účinnosť Dodatok č. 1 k štatútu RVHK

 

Späť

 

 


Rokovací poriadok RVHK

 

Rokovací poriadok RVHK upravuje podrobné pravidlá týkajúce sa najmä postavenia a pôsobnosti rady, zvolávania a riadenia jej zasadnutia, zostavovania zloženia rady a programu jej zasadnutia.

Rokovací poriadok RVHK bol schválený jej uznesením č. 1/2021 zo dňa 22. marca 2021, nadobudol platnosť a účinnosť dňa 22. marca 2021.

Úplné znenie rokovacieho poriadku RVHK dostupné na: https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/rvhk_-_rokovaci_poriadok.pdf 

Späť

 


Vybrané ustanovenia z činnosti RVHK

 

 • Člen rady má povinnosť zúčastňovať sa na zasadnutí rady a jej rozhodovaní.
 • Rada je uznášaniaschopná (kvórum), ak sú na jej zasadnutí prítomní aspoň jej deviati členovia (trojpätinová kvalifikovaná väčšina).
 • Uznesenie rady pre vnútorné hodnotenie kvality je prijaté, ak za prijatie návrhu hlasovalo aspoň 8 jej členov (nadpolovičná väčšina všetkých jej členov).
 • Hlasovanie na zasadnutí rady je verejné.
 • Každý člen rady má právo vyjadriť sa v rozprave k prerokúvanému návrhu a uzneseniam.

Späť

 


Zasadnutia RVHK

 

2022

2023

 

Späť


Uznesenia RVHK o schválení študijných programov

 

 

Späť


Uznesenia RVHK o schválení habilitačných a inauguračných konaní

 

 

Späť 


Uznesenie RVHK o súlade vnútorného systému TU so Štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

 

 

Späť


Uznesenia RVHK o schválení Periodickej hodnotiacej správy a internej spätnej väzby

 

2022

2023

Späť


Uznesenia RVHK o schválení Vnútornej hodnotiacej správy o implementácii vnútorného systému TU a internej spätnej väzby

 

 

Späť


Hodnotiace správy o schválení študijných programov

 

 

Filozofická fakulta

 

Filozofia

Historické vedy

Politické vedy

Psychológia

Sociológia a sociálna antropológia

Vedy o umení a kultúre

 

Pedagogická fakulta

 

Učiteľstvo a pedagogické vedy

Filológia

 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 

Sociálna práca

Verejné zdravotníctvo

Ošetrovateľstvo

Zdravotnícke vedy

 

Teologická fakulta

 

Teológia

Sociálna práca

 

Právnická fakulta

 

Právo

 

Späť

 


Hodnotiace správy o schválení habilitačných a inauguračných konaní

 

 

Filozofická fakulta

 

Filozofia

Historické vedy

Psychológia

Vedy o umení a kultúre

 

Pedagogická fakulta 

 

Učiteľstvo a pedagogické vedy

Filológia

 

  Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

   

  Sociálna práca

  Verejné zdravotníctvo

  Zdravotnícke vedy

   

   Teologická fakulta

    

   Teológia

    

   Právnická fakulta

    

   Právo

    

   Späť

    


   Uznesenia RVHK o priebežnom monitorovaní a hodnotení študijných programov

    

    

   Späť


   Uznesenia RVHK o priebežnom monitorovaní a hodnotení habilitačných a inauguračných konaní

    

    

   Späť


   Dokumentácia RVHK 

    

   Dokumenty Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave

    

   Zápisnice z rokovaní RVHK ako aj ďalšia súvisiaca dokumentácia sú zverejňované na centrálnom úložisku Vnútorného systému kvality s pridelenými individuálnymi prístupmi.

    

   Späť


   Formuláre

    

   V tejto časti je uvedený zoznam formulárov dostupných k stiahnutiu na Centrálnom úložisku Vnútorného systému TU podľa kategórií - Vnútorný systém, Študijné programy, Habilitačné a inauguračné konania

    

   Spôsob spracovania periodických hodnotiacich správ fakúlt, priebežných hodnotiacich správ študijných programov a priebežných hodnotiacich správ odborov habilitačného a inauguračného konania je uvedený v dokumente (PDF) na stiahnutie:

   Súhrnná informácia k spracovaniu periodických hodnotiacich správ fakúlt, priebežných hodnotiacich správ študijných programov a priebežných hodnotiacich správ odborov habilitačného a inauguračného konania na Trnavskej univerzite v Trnave.

    

   Vnútorný systém

    

   I.  Štruktúra Periodickej hodnotiacej správy univerzity – súbor PDF

   II. Štruktúra Periodickej hodnotiacej správy fakulty – súbor PDF

   III.a Formulár ku vyhodnoteniu KIUK (fakulty) – xlsx súbor

   III.b Formulár ku vyhodnoteniu KIUK (kvestor - RTU) – xlsx súbor

   IV.a Formulár DIUK – oblasť Vzdelávanie (fakulty) – xlsx súbor

   IV.b Formulár DIUK – oblasť Tvorivá činnosť (fakulty)- xlsx súbor

   IV.c Formulár DIUK – oblasť Súvisiace činnosti (fakulty) – xlsx súbor

    

   Študijné programy

    

   A/ Formulár pre vznik oprávnenia uskutočňovať študijný program

   Prílohy:

    

   B/ Formulár pre monitorovanie a hodnotenie kvality študijného programu:

   -----------------

   Ďalšie formuláre v súlade s vnútorným predpisom Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave:

   C/ Formulár pre vytvorenie nového študijného programu (článok 13)

   D/ Formulár pre úpravu študijného programu (článok 15)

   E/ Formulár pre zrušenie študijného programu (článok 16)

   F/ Formulár pre pozastavenie študijného programu (článok 18) *
     
   *viď D/ Formulár pre úpravu študijného programu, resp. E/ Formulár pre zrušenie študijného programu

   G/ Formulár pre predĺženie oprávnenia uskutočňovať študijný program (článok 19)

    

   Habilitačné a inauguračné konania

    

   A/ Formulár pre vznik oprávnenia uskutočňovať odbor habilitačného a inauguračného konania

   Prílohy:

    

   B/ Formulár pre monitorovanie a hodnotenie kvality odboru habilitačného a inauguračného konania:

   -----------------

   Ďalšie formuláre v súlade s vnútorným predpisom Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2022:

   C/ Formulár pre vytvorenie nového habilitačného a inauguračného konania (časť šiesta)

    

   Späť