Skočiť na hlavný obsah

Dotazníkové merania

 


Hodnotenie kvality - študenti

 

Univerzita má vypracovaný mechanizmus využitia výsledkov hodnotenia učiteľov študentmi. V oblasti získavania spätnej informačnej väzby k pedagogickému výkonu učiteľa je jedným z prostriedkov na univerzite a jej fakultách anonymný "predmetový" dotazník, mapujúci indikátory kvality vzdelávania, ktorý umožňuje získať spätnú väzbu zo strany študenta. To poskytuje možnosť hlbšie analyzovať kvalitu výučby pedagóga, zefektívniť výučbu a zlepšovať najmä didaktickú a sociálnu kompetenciu učiteľa s cieľom zvýšiť jeho vlastnú spokojnosť s výkonom v edukačnom procese, ako aj spokojnosť študentov s kvalitou výučby.

Spätná väzba študentov, súvisiaca s efektivitou a dostupnosťou podporných materiálnych, technických a informačných zdrojov sa na všetkých fakultách zisťuje primárne prostredníctvom dotazníka na zisťovanie kvality vzdelávania. Výsledky študentských dotazníkov spokojnosti a kvality vzdelávacieho procesu sa zverejňujú dvakrát ročne na webovom sídle univerzity, resp. fakúlt.

 

I. Vyhodnotenia dotazníkových prieskumov študentov na jednotlivých fakultách

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

 

II. Stanoviská k vyhodnoteniam dotazníkových prieskumov celkovej spokojnosti študentov na inštitucionálnej úrovni:

Stanovisko vedenia TU k vyhodnoteniu ankety Spokojnosť s kvalitou výučby a materiálnych, technických a informačných zdrojov v akademickom roku 2022/23

Stanovisko vedenia TU k vyhodnoteniu ankety Spokojnosť s kvalitou výučby a materiálnych, technických a informačných zdrojov za ak. r. 2021/2022

Stanovisko vedenia TU k vyhodnoteniu ankety Spokojnosť s kvalitou výučby a materiálnych, technických a informačných zdrojov za ak. r. 2020/2021

Stanovisko vedenia TU k vyhodnoteniu ankety "Spokojnosť s kvalitou výučby a materiálnych, technických a informačných zdrojov za ak. r. 2019/2020"

Stanovisko vedenia Trnavskej univerzity v Trnave k vyhodnoteniu ankety „Spokojnosť s kvalitou výučby a materiálnym vybavením v akademickom roku 2018/19“

Stanoviská k vyhodnoteniu ankety Spokojnosť s kvalitou výučby a materiálnych, technických a informačných zdrojov v danom akademickom roku sú zároveň zverejňované v Aktualitách TU.

Späť


Hodnotenie kvality - absolventi

 

S cieľom užšieho prepojenia štúdia s trhom práce univerzita a jej fakulty prostredníctvom dotazníka o uplatnení absolventov v praxi, ako aj v spolupráci s príslušnými štátnymi inštitúciami, pravidelne sleduje a každoročne vyhodnocuje zamestnanosť a uplatniteľnosť svojich absolventov.

 

I. Vyhodnotenia dotazníkových prieskumov uplatnenia absolventov v praxi na jednotlivých fakultách

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

 

II. Vyhodnotenia dotazníkových prieskumov uplatnenia absolventov v praxi na inštitucionálnej úrovni

 

Stanoviská vedenia TU k vyhodnoteniam dotazníkových prieskumov uplatnenia absolventov a absolventov po dvoch rokoch od ukončenia štúdia v praxi na inštitucionálnej úrovni

Späť


Hodnotenie kvality - zamestnanci

 

Na zisťovanie spokojnosti zamestnancov s úrovňou riadenia, komunikáciou, materiálnym zabezpečením, finančným ohodnotením, motiváciou, možnosťou kariérneho postupu a uplatnením v rámci definovaných cieľov slúži anonymný dotazník spokojnosti zamestnancov, ktorý vypĺňajú tvoriví i administratívni zamestnanci univerzity. Jeho vyhodnotenie slúži ako nástroj kontroly riadenia pre jednotlivé úrovne vedenia.

 

Vyhodnotenia dotazníkových prieskumov spokojnosti zamestnancov

Späť


Harmonogram realizácie dotazníkových prieskumov na Trnavskej univerzite v Trnave

 

I.     Študentské prieskumy

  • Názov: „Predmetová anketa LS“  (dotazníkový prieskum zameraný na hodnotenie predmetov v LS);
    Termín: 01. jún – 30. jún
  • Názov: „Predmetová anketa ZS“  (dotazníkový prieskum zameraný na hodnotenie predmetov v ZS);
    Termín: začiatok skúšobného obdobia ZS - koniec skúšobného obdobia ZS
  • Názov: „Spokojnosť s kvalitou výučby a materiálnych, technických a informačných zdrojov“ (dotazníkový prieskum na zisťovanie kvality vzdelávania);
    Termín: 01. jún - 30. jún

 

II. Absolventské prieskumy

  • Názov: „Absolventská anketa“ (dotazníkový prieskum zameraný na uplatnenie absolventov v praxi);
    Termín: október - november
  • Názov: „Absolventská anketa po dvoch rokoch od ukončenia štúdia“  (dotazníkový prieskum zameraný na uplatnenie absolventov v praxi po dvoch rokoch od ukončenia štúdia);
    Termín: október -  november

 

III. Zamestnanecké prieskumy

  • Názov: „Anketa spokojnosti zamestnancov“ (dotazníkový prieskum spokojnosti tvorivých a administratívnych zamestnancov TU);
    Termín: apríl - máj

Späť