Skočiť na hlavný obsah

Študijné programy

A. Základné vymedzenie a východiská
B. Preukázanie súladu študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave so Štandardmi pre študijný program Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

 

 


A. ZÁKLADNÉ VYMEDZENIE A VÝCHODISKÁ

 

Poslaním Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „TU“) je poskytovať kvalitné vysokoškolské vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch štúdia prostredníctvom akreditovaných študijných programov, ktorých kvalitatívne parametre splnili kritériá vnútorného systému kvality TU vo väzbe na štandardy a kritériá určené domácou akreditačnou autoritou i štandardy súvisiace s prítomnosťou univerzity v európskom vzdelávacom priestore. Vzdelávanie poskytované TU je založené na hodnotových princípoch a aktuálnych trendoch, vedecky podložené, reflektujúce potreby zamestnávateľov, garantujúce vysokú mieru uplatniteľnosti absolventov na trhu práce. Vedie k dodržiavaniu princípov akademickej etiky a profesijnej etiky.   

V centre záujmu TU sú študenti, a to nielen v odbornej rovine, ale aj v rovine osobnostnej. Činnosť TU sa preto koncentruje nielen na vzdelávanie a vedu, ale aj na edukáciu človeka, prepájanie vlastného vedeckého výskumu so vzdelávaním študentov, vzájomný pocit spoločenstva, príslušnosť k univerzite, ako aj spoluzodpovednosť a partnerstvo všetkých skupín jej členov. Prvoradou motiváciou pre študentov je vedomie, že študujú aktívne, v stabilizovaných, koherentných a logicky štruktúrovaných študijných programoch garantovaných odborníkmi, čím majú vytvorené tie najlepšie možnosti získať kvalitné vzdelanie a uplatniť sa na domácom i zahraničnom trhu práce. V procese vzdelávania TU rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potrieb, a to s osobitným zreteľom na študentov so špecifickými potrebami. Zabezpečuje funkčné zmluvné partnerstvá so zamestnávateľmi a inštitúciami, ktoré sú potrebné na prepojenie vzdelávania s praxou a zabezpečenie praktickej prípravy na výkon príslušných povolaní. Ponúka študentom poradenské a ďalšie podporné služby tak, aby zodpovedali ich rozmanitým potrebám a boli predpokladom na napredovanie v štúdiu.

Princípy zabezpečovania kvality študijných programov TU vychádzajú z princípov systému zabezpečovania kvality TU zakotvených vo vnútornom predpise upravujúcom vnútorný systém TU Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave. Samotné princípy zabezpečovania kvality študijných programov TU sú podrobne uvedené v čl. 3 vnútorného predpisu Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave. Študijné programy sú spracované v súlade s poslaním a strategickými cieľmi TU určenými v Dlhodobom zámere Trnavskej univerzity v Trnave a v Koncepcii rozvoja Trnavskej univerzity v Trnave. Do prípravy návrhu študijného programu, do jeho schvaľovania, ako aj do priebežného monitorovania a hodnotenia študijného programu sú zapojení študenti, zamestnávatelia a ďalšie zainteresované strany.

Dôležitú úlohu v celom procese zohráva Rada pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave, stály akademický orgán TU, ktorý je nezávislou štruktúrou vnútorného systému TU s kompetenciami a zodpovednosťou ustanovenými Štatútom Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave. Rada pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave uplatňuje pri svojej činnosti a vo vzťahoch s inými orgánmi TU a jej súčastí princípy nezávislosti, nezaujatosti, objektívnosti, odbornosti, transparentnosti a spravodlivosti posudzovania a schvaľovania.

 

Zoznam študijných programov ponúkaných TU spolu s ich opisom:

ff

pdf

fzsp

tf

pf

 

 

Dokumenty a odkazy:


B. PREUKÁZANIE SÚLADU ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV TU SO ŠTANDARDMI PRE ŠTUDIJNÝ PROGRAM SLOVENSKEJ AKREDITAČNEJ AGENTÚRY PRE VYSOKÉ ŠKOLSTVO

 

V nasledujúcej časti sú uvádzané dôkazy preukazujúce súlad študijných programov TU so Štandardmi pre študijný program Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len „Štandardy pre študijný program“) v nasledujúcej štruktúre:

 

Návrh nového študijného programu a návrh úpravy študijného programu

 

Každý návrh nového študijného programu alebo návrh úpravy študijného programu je spracovaný a predložený v súlade s formalizovanými procesmi vnútorného systému. Tento je upravený predovšetkým vo vnútornom predpise Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave a vnútornom predpise Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave.

Návrh nového študijného programu a návrh úpravy študijného programu je vypracovaný v súlade s poslaním a strategickými cieľmi TU určenými v Dlhodobom zámere Trnavskej univerzity v Trnave. Musí preukazovať originalitu voči iným, už existujúcim študijným programom a reflektovať spoločenskú potrebu a aktuálne trendy v oblasti vedy, výskumu a umenia. Pri tvorbe návrhu nového študijného programu a návrhu úpravy študijného programu sa prvoradý dôraz kladie na uplatniteľnosť absolventov študijného programu na trhu práce. Návrh nového študijného programu a návrh úpravy študijného programu musí spĺňať všetky štandardy vyjadrené v jednotlivých bodoch čl. 2 Štandardov pre študijný program. Každý študijný program má určené osoby zodpovedné za jeho uskutočňovanie. Tieto sú uvedené v opise študijného programu.

Do prípravy návrhu študijného programu alebo návrhu úpravy študijného programu sú zapojení študenti, zamestnávatelia a ďalšie zainteresované strany, a to prostredníctvom programových rád zriadených pre bakalárske a magisterské študijné programy, odborových rád zriadených pre doktorandské študijné programy a odborových komisií. Návrh nového študijného programu a návrh úprav študijného programu vychádza tiež z podnetov študentov vyjadrených v dotazníkových prieskumoch. Študenti, zamestnávatelia a ďalšie zainteresované strany sú tiež zapojené do samotného schvaľovania návrhu nového študijného programu a návrhu úpravy študijného programu.

Návrh na úpravu študijného programu predkladá osoba zodpovedná za študijný program a je výsledkom pravidelného monitorovania a hodnotenia študijného programu, postup ktorého upravuje vnútorný predpis Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave (čl. 17). K návrhu na úpravu študijného programu je osoba zodpovedná za študijný program povinná priložiť súhlasné stanovisko programovej, resp. odborovej rady a, rovnako ako k návrhu nového študijného programu, súhlasné stanoviská zainteresovaných strán.

Dokumenty a odkazy:

 

Schvaľovanie študijného programu

 

Veľký dôraz sa kladie aj na samotné prerokovanie a schvaľovanie študijného programu, ktoré je viacstupňové (akademický senát, vedecká rada, Rada pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave). V týchto jednotlivých orgánoch majú zastúpenie študenti, zamestnávatelia a ďalšie zainteresované strany.

Študijný program je schválený v súlade s formalizovanými procesmi vnútorného systému, ktoré sú zakotvené predovšetkým vo vnútornom predpise Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave. Tieto sú plne v súlade so Štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Je zaručené nezávislé, nezaujaté, objektívne, odborne fundované, transparentné a spravodlivé poúdenie návrhu a schválenie študijného programu. Vzhľadom na skutočnosť, že konečné schválenie študijného programu je v priamej kompetencii Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave, ako aj jej zloženie, je zaručené, že osoby posudzujúce a schvaľujúce študijný program sú iné ako osoby, ktoré pripravujú návrh študijného programu.

Dokumenty a odkazy:

 

Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta

 

Učenie sa orientované na študenta je jednou zo základných priorít TU. Obsahové nastavenie študijného programu je orientované na komplexný rozvoj absolventa s cieľom osobného rozvoja, zručností a profesionálnych kompetencií. Pravidlá, formy a metódy vyučovania (kladenie dôrazu na aktivujúce metódy ako sú diskusné metódy, metódy skupinového vyučovania a kooperatívneho učenia, prípadové metódy, projektové metódy a pod.), učenie sa a hodnotenie študijných výsledkov v študijnom programe umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb. Formou bohatej ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov je umožnená flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovania výstupov vzdelávania. Študijný program je uskutočňovaný spôsobom, ktorý vedie k dodržiavaniu princípov akademickej etiky alebo profesijnej etiky, ak ide o profesijne orientovaný bakalársky študijný program. Tieto sú tiež zakotvené vo Vyhláške rektora Trnavskej univerzity v Trnave číslo 3/2015 zo dňa 9. 2. 2015 Etický kódex Trnavskej univerzity v Trnave. Študijné programy umožňujú zodpovedajúce vzdelávanie sa mimo TU v domácich a zahraničných inštitúciách, najmä prostredníctvom podpory mobilít.

Hodnotenie študentov je všeobecne upravené v Študijnom poriadku Trnavskej univerzity v Trnave. Pravidlá hodnotenia jednotlivých predmetov sú obsiahnuté v informačných listoch predmetov a pedagóg má povinnosť študentov oboznámiť s pravidlami hodnotenia predmetu na prvej vyučovacej hodine v semestri. Pravidlá hodnotenia nemôže počas semestra meniť. Výsledky hodnotenia sa zaznamenávajú v systéme MAIS a sú archivované. Hodnotenie formou ústnej skúšky je verejné. Ak to okolnosti umožňujú, hodnotenie študentov vykonáva viacero učiteľov. Všetci študenti majú pri hodnotení rovnaké postavenie. Hodnotenie poskytuje študentom spoľahlivú spätnú väzbu na zistenie miery plnenia výstupov vzdelávania, ktorá je v prípade potreby spätá s poradenstvom v oblasti napredovania v štúdiu.

Študenti sú zapájaní do tvorivých činností TU vo forme vedeckých pomocných síl. Počas štúdia vykonávajú tvorivú činnosť, pri ktorej samostatne aplikujú získané vedomosti, a to v rámci ŠVOČ, seminárnych prác, riešení zadaných štúdií a projektov, ako aj v rámci záverečných prác. Pre študentov sa organizujú študentské vedecké konferencie, umožňuje sa im publikovať v časopisoch podporovaných TU a podporuje sa ich účasť na študentských vedeckých a odborných podujatiach a súťažiach  v mimouniverzitnom priestore. Študenti sú podporovaní tiež formou štipendií z vlastných zdrojov TU (čl. 5 Štipendijného poriadku Trnavskej univerzity v Trnave z 15. 4. 2019), ale podpora a uznanie výnimočným študentom sú premietnuté aj do Ceny rektora udeľovanej študentom pri príležitosti slávnostného otvorenia akademického roka.  

Dokumenty a odkazy:

 

Prijímacie konanie, priebeh štúdia, uznávanie vzdelania a udeľovanie akademických titulov

 

Každý študijný program sa uskutočňuje podľa vopred definovaných a verejne ľahko prístupných pravidiel štúdia vo všetkých fázach študijného cyklu, ktorými sú prijímacie konanie, priebeh a hodnotenie štúdia, uznávanie vzdelania, ukončenie štúdia, udeľovanie titulu a vydávanie diplomu a ďalších dokladov o získanom vzdelaní. Celý tento cyklus je upravený predovšetkým v Študijnom poriadku Trnavskej univerzity v Trnave a v študijných poriadkoch jednotlivých fakúlt. Pravidlá, metódy a formy vyučovania, rovnako ako pravidlá hodnotenia predmetov, sú obsiahnuté v informačných listoch jednotlivých predmetov zverejnených na webovom sídle univerzity. Možné cesty trajektórie učenia sa študentov, v rámci ktorých majú študenti širokú možnosť výberu povinne voliteľných a výberových predmetov, sú nastavené v odporúčanom študijnom pláne. Predmety sú koncipované tak, aby umožňovali dosiahnutie predpísaných výsledkov vzdelávania.

Prijímacie konanie je spoľahlivé, spravodlivé a transparentné. Kritéria a požiadavky na uchádzačov sú vopred zverejnené a ľahko prístupné. Podmienky prijímacieho konania sú inkluzívne a zaručujú rovnaké príležitosti každému uchádzačovi, ktorý preukáže potrebné predpoklady na absolvovanie štúdia. Základné legislatívne východiská a všeobecné princípy, podľa ktorých sa na TU uskutočňuje prijímacie konanie, obsahuje Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 7/2022 Pravidlá prijímacieho konania na Trnavskej univerzite v Trnave.   

TU umožňuje uznávanie štúdia a jeho častí s cieľom podporiť domácu, ale predovšetkým zahraničnú mobilitu študentov, v rámci ktorej získavajú nové alebo si prehlbujú existujúce schopnosti, znalosti, zručnosti a kompetencie, získavajú širší spoločenský a kultúrny rozhľad, čím vo vzťahu k zahraničným mobilitám prispievajú k podpore a upevňovaniu spoločnej európskej identity. Uznávanie kreditov získaných v rámci programu Erasmus+ je upravené v čl. 8 ods. 12 Študijného poriadku Trnavskej univerzity v Trnave a v čl. 3 ods. 2 písm. s) a čl. 4 ods. 8 a 9 Smernice rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 2/2020 o realizácii programu Erasmus+ na Trnavskej univerzite v Trnave.

Podnety, ktorými sa študent domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, ako aj poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti TU, majú možnosť podávať študenti všetkých fakúlt. Podnety môžu študenti zasielať elektronickou formou (fakulty majú za týmto účelom vytvorené elektronické formuláre), ale jednotlivé fakulty za týmto účelom zriadili tiež „banky námetov“, schránky, do ktorých môžu študenti svoj podnet vhodiť. Aj napriek tomu, že táto povinnosť zo zákona nevyplýva, fakulty sa snažia vybavovať aj anonymné podnety a odpoveď na ne zasielajú na adresu, z ktorej bol anonymný podnet doručený, resp. zverejňujú na stanovenom mieste, pokiaľ podnet nebol podaný elektronickou formou. Študenti sa môžu so svojimi podnetmi obrátiť tiež priamo na jednotlivých vyučujúcich, vedúcich pracovísk, vedenie fakulty alebo vedenie TU. Majú tiež svojich zástupcov v akademickom senáte fakulty, v Akademickom senáte Trnavskej univerzity v Trnave, v disciplinárnych komisiách, v Etickej komisii Trnavskej univerzity v Trnave, ako aj v programových radách. Svoje podnety môžu prezentovať aj na stretnutiach vedenia fakulty so študentmi. Uvedomujúc si dôležitosť spätnej väzby zo strany študentov, ako aj ochrany ich práv, všetky podnety študentov sú dôsledne riešené, evidované a každoročne vyhodnocované. Preskúmavanie podnetov je transparentné a uskutočňuje sa za účasti zástupcov študentov. Samozrejmá je spätná väzba o výsledkoch preskúmania podnetov a o prijatých opatreniach podávateľom podnetov.

TU venuje náležitú pozornosť zachovávaniu vedeckej integrity a dodržiavaniu akademickej etiky, zabezpečovaniu ochrany proti akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie študentov, zamestnancov a uchádzačov. Na TU pôsobí Etická komisia Trnavskej univerzity v Trnave a na jednotlivých fakultách disciplinárne komisie. Hlavným vnútorným predpisom pre túto oblasť je Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 3/2015 zo dňa 9. februára 2015 – Etický kódex, predmetom úpravy ktorého sú pravidlá správania členov obce TU etickej povahy. Zásady a spôsob rokovania Etickej komisie Trnavskej univerzity v Trnave upravuje Rokovací poriadok Etickej komisie Trnavskej univerzity v Trnave. Etická komisia Trnavskej univerzity v Trnave prerokováva najmä podnety súvisiace s porušením Etického kódexu a tiež žiadosti o posúdenie etických aspektov výskumných a iných projektov. V rámci Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, vzhľadom na jej charakter, je osobitne zriadená Etická komisia Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, ktorá je nezávislým poradným orgánom dekana Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce a slúži na posudzovanie etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu realizovaných Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce, ako aj iných otázok, ktoré sa viažu k etike a bioetike na fakulte.

TU kladie tiež veľký dôraz na dodržiavanie pravidiel výskumnej integrity, akademickej etiky publikovania, korektného citovania a dodržiavania autorských práv a práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom bola prijatá Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 20/2021 o bibliografickej registrácii, kontrole originality, sprístupňovaní, uchovávaní a základných náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác. Posudzovanie dodržiavania pravidiel výskumnej integrity, akademickej etiky publikovania, korektného citovania a dodržiavania autorských práv a práv duševného vlastníctva študentmi a riešenie podozrení na porušenie týchto pravidiel je predovšetkým v kompetencii disciplinárnych komisii jednotlivých fakúlt, ktoré pri svojej činnosti postupujú v súlade s Disciplinárnym poriadkom Trnavskej univerzity v Trnave pre študentov z 27. júna 2013.

Z technického hľadiska sa ako efektívny dostupný nástroj na zabezpečenie výskumnej integrity a na prevenciu a riešenie akademických podvodov využívajú na TU zavedené systémy vytvorené na základe zákona o vysokých školách – Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác a Antiplagiátorský systém (známy aj ako APS, systém na odhaľovanie plagiátov, systém na detekciu plagiátov, kontrola originality). Vyučujúci, školitelia záverečných prác, ako aj ich oponenti zároveň využívajú aj voľne dostupné systémy na kontrolu originality odovzdaných textov študentov (napr. theses.cz). Jedným z prostriedkov, ktorými sa snaží TU predchádzať akademickým podvodom, je aj úzke, problémové zadávanie tém záverečných prác.

Dokumenty a odkazy:

 

Učitelia študijného programu

 

TU zaručuje pre študijný program plne kvalifikovaných učiteľov, ktorých počet a pracovná kapacita zodpovedajú počtu študentov a personálnej náročnosti vzdelávacích činností. Veľký dôraz sa kladie na výber vyučujúcich jednotlivých predmetov študijných programov. Základné pravidlá sú zakotvené vo vnútornom predpise Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Trnavskej univerzity v Trnave. Dôležitým vnútorným predpisom v tejto oblasti sú tiež Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Trnavskej univerzite v Trnave a konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Trnavskej univerzite v Trnave. Predpoklady na osobu zodpovednú za študijný program, osobu zabezpečujúcu profilový študijný predmet a osobu zabezpečujúcu študijný predmet sú zakotvené vo vnútornom predpise Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave. Výber vyučujúcich jednotlivých predmetov študijných programov je plne v súlade so Štandardmi pre študijný program. Zaručená je aj udržateľnosť personálneho zabezpečenia profilových predmetov študijného programu z hľadiska vekovej štruktúry učiteľov. Rozvíjanie odborných, jazykových, pedagogických, digitálnych zručností a prenositeľných spôsobilostí učiteľov je pravidelne podporované rôznymi formami celoživotného vzdelávania.   

Na základe čl. 2 ods. 8 Smernice rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 20/2021 o bibliografickej registrácii, kontrole originality, sprístupňovaní, uchovávaní a základných náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác osoby, ktoré vedú záverečné práce na TU, vykonávajú aktívnu tvorivú činnosť alebo praktickú činnosť na úrovni zodpovedajúcej stupňu študijného programu v problematike odborného a tematického zamerania vedených prác. Odborná kvalifikácia vedúcich bakalárskych a diplomových prác je minimálne o stupeň vyššia ako kvalifikácia dosahovaná ukončením študijného programu, ktorého je bakalárska alebo diplomová práca súčasťou. Pri odborníkoch z praxe možno od tejto požiadavky upustiť. Školitelia dizertačných prác pôsobia vo funkcii profesora alebo vo funkcii docenta alebo v inej obdobnej funkcii vo výskumnej inštitúcii zmluvne spolupracujúcej pri zabezpečovaní študijného programu tretieho stupňa s TU. Vedúcim bakalárskej práce alebo diplomovej práce alebo školiteľom dizertačnej alebo rigoróznej práce je osoba určená dekanom fakulty alebo ním poverenou osobou.

Dokumenty a odkazy:

 

Tvorivá činnosť vysokej školy

 

Učitelia zabezpečujúci profilové predmety študijného programu preukazujú výsledky tvorivej činnosti v príslušnom študijnom odbore/študijných odboroch, v ktorom/ktorých sa študijný program uskutočňuje na požadovanej úrovni v závislosti od jeho stupňa v súlade s čl. 7 ods. 1 Štandardov pre študijný program. Tvorivá činnosť sa preukazuje prostredníctvom najvýznamnejších výstupov tvorivej činnosti učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu v súlade s čl. 7 ods. 2 Štandardov pre študijný program. Všetky výstupy prejdú kontrolou odborovej pracovnej skupiny pre príslušný študijný odbor Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave v rámci posudzovania študijného programu, ako aj v procese jeho monitorovania a hodnotenia.

Dokumenty a odkazy:

 

Zdroje na zabezpečenie študijného programu a podporu študentov

 

TU má zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie stanovených cieľov a výstupov vzdelávania. Pokrytie výdavkov na vysokoškolské vzdelávanie, tvorivé vedecké bádanie a výskumnú činnosť a na rozšírenie existujúcej infraštruktúry, rekonštrukcie budov a zavedenie moderných informačných a komunikačných technológií je každoročne deklarované vo Výročnej správe o hospodárení Trnavskej univerzity v Trnave.

Cieľom TU nie je len ponúkať kvalitné študijné programy, ktoré zabezpečia uplatnenie ich absolventov v praxi, ale aj všestranná podpora študentov. Jedná sa najmä o pomoc a starostlivosť o študentov prostredníctvom Centra podpory študentov, v rámci ktorého je študentom poskytované právne, sociálne a kariérne poradenstvo, ako aj psychologické poradenstvo v rámci vlastnej psychologickej ambulancie. Na jednotlivých fakultách pôsobia študijní poradcovia, kariérni poradcovia a tiež poradcovia, ktorí zodpovedajú otázky uchádzačov o štúdium ohľadom štúdia na fakulte. Na fakultách pôsobia tútori z radov študentov, ktorých hlavnou úlohou je pomáhať s riešením študijných otázok predovšetkým začínajúcim študentom.

TU zohráva dôležitú úlohu aj pri zabezpečovaní sociálneho zázemia študentov, študentom sú poskytované sociálne a tehotenské štipendiá. Zvyšovanie kvality vysokoškolskej inštitúcie sa odvíja tiež od úspechov jej študentov, preto TU dbá na to, aby študentom boli vyplácané motivačné štipendiá za prospech a súčasne motivačnými štipendiami oceňuje tých študentov, ktorých aktivity sú nad rámec klasických študijných povinností. Všetky tieto aktivity rozvíjajú u študentov rôzne spôsobilosti a sú dôležité pre ich ďalší osobný rozvoj. Študenti sú tiež zapájaní do tvorivých činností (najmä prostredníctvom pomocných vedeckých síl) a sú pre nich organizované vedecké konferencie a rôzne súťaže. Študentom sú ponúkané aj viaceré športové aktivity (lezecká stena, plaváreň, prenájom telocviční, športové kluby). Študentská rada Trnavskej univerzity v Trnave ponúka študentom viacero záujmových krúžkov podporovaných TU. Podporovaná je činnosť študentských organizácii. Duchovné aktivity pre študentov sú zabezpečované prostredníctvom Univerzitného pastoračného centra. Organizujú sa tiež podujatia pre uchádzačov o štúdium ako sú Deň otvorených dverí, Cesta do hlbín štúdia práva alebo Letná škola práva.

Osobitná pozornosť je venovaná študentom so špecifickými potrebami, pričom túto činnosť zastrešuje univerzitná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami. Rovnako na jednotlivých fakultách pôsobia fakultní koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami. Mená koordinátorov, ako aj všetkých ostatných poradcov, sú zverejnené na webovom sídle TU – na stránkach jednotlivých fakúlt. Samozrejmosťou je poskytnutie kompenzačných pomôcok, ktoré títo študenti potrebujú k uľahčeniu alebo zvládnutiu štúdia.

Každý študent môže individuálne riešiť problémy týkajúce sa štúdia priamo s vyučujúcimi, ktorí majú na tento účel každý týždeň vyhradené konzultačné hodiny. V rámci dostupných informačných technológií prebieha komunikácia so študentmi nielen osobne, ale aj prostredníctvom systému MOODLE, MAIS alebo MS TEAMS alebo prostredníctvom mailovej pošty či sociálnych sietí. Užitočné rady a návody pre prácu s univerzitnými informačnými systémami sú zverejnené na webovom sídle TU v záložke Univerzitné informačné systémy.

TU poskytuje študentom knižničné služby, ako aj ubytovanie vo vlastnom ubytovacom zariadení, ale tiež v zmluvných ubytovacích zariadeniach.

Je zabezpečený podporný odborný personál, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy. Sú udržiavané záväzné partnerstvá, ktoré umožňujú účasť relevantných zainteresovaných strán na zabezpečovaní kvality, realizácii a rozvoji študijného programu. V profesijne orientovaných študijných programoch má študijný program zmluvných partnerov v podobe organizácií, ktoré zabezpečujú odbornú prax a praktickú výučbu študentov. Študenti majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach.   

Dokumenty a odkazy:

 

Zhromažďovanie a spracovanie informácií o študijnom programe

 

TU zbiera, analyzuje a využíva relevantné informácie na efektívne manažovanie študijného programu a ďalších aktivít. Tieto vstupujú do hodnotenia študijného programu a do návrhu jeho úprav. Sledujú a vyhodnocujú sa kľúčové indikátory vzdelávania a učenia sa, charakteristiky záujemcov a študentov, napredovanie študentov v štúdiu, ich úspešnosť a zanechávanie štúdia, spokojnosť študentov, uplatnenie absolventov, ich názory, názory zamestnávateľov, informácie o zdrojoch a podpore študentov. Do získavania, analýzy, ako aj následných informácií o opatreniach sú zapojení študenti, učitelia, zamestnávatelia a ďalšie zainteresované strany študijného programu.

Za každý kalendárny rok sa vypracováva Výročná správa o činnosti Trnavskej univerzity v Trnave a Periodická hodnotiaca správa Trnavskej univerzity v Trnave, ako aj výročné správy a periodické hodnotiace správy jednotlivých fakúlt. Ich súčasťou je aj zber, spracovanie a analýza informácií o ponúkaných študijných programoch. Každoročne sa vypracováva tiež Výročná správa o hospodárení Trnavskej univerzity v Trnave. Informácie o ponúkaných študijných programoch sa zbierajú aj prostredníctvom anonymných dotazníkov študentov, ktorí majú dvakrát ročne (na konci každého semestra) príležitosť vyjadriť sa ku kvalite výučby a učiteľov študijného programu a raz ročne tiež k materiálnym, technickým a informačným zdrojom. Svoj názor môžu vyjadriť aj prostredníctvom ankety Káva za názor, ktorú organizuje Študentská rada Trnavskej univerzity v Trnave a ankety Akademická štvrťhodinka organizovanej Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo. Do hodnotenia kvality vzdelávacieho procesu a vedeckých činností sú formou anonymnej dotazníkovej ankety aktívne zapájaní i absolventi. Prostredníctvom absolventskej ankety sú oslovení absolventi, ktorí skončili štúdium v danom akademickom roku a absolventi, u ktorých od úspešného absolvovania štúdia uplynuli dva roky. Všetky správy, ako aj dotazníky sú podkladom na hodnotenie študijných programov a prípadne na návrh ich úprav prostredníctvom programových a odborových rád, ako aj Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave.

Dokumenty a odkazy:

 

Zverejňovanie informácií o študijnom programe

 

TU má zverejnené, ľahko prístupné a prehľadne štruktúrované relevantné informácie o všetkých ponúkaných študijných programoch. Zverejnený je opis študijného programu, informačné listy predmetov, ako aj vedecko/umelecko pedagogické charakteristiky osôb participujúcich na študijnom programe. Tieto informácie sú ľahko a voľne prístupné študentom, ich podporovateľom, uchádzačom o štúdium, uchádzačom o štúdium a študentom so špecifickými potrebami, absolventom, ďalším zainteresovaným stranám a širokej verejnosti, a to vo všetkých jazykoch, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.

Dokumenty a odkazy:

 

Priebežné monitorovanie, periodické hodnotenie a periodické schvaľovanie študijného programu

 

Pravidlá priebežného monitorovania, periodického hodnotenia a periodického schvaľovania študijného programu sú upravené predovšetkým vo vnútorných predpisoch Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave, Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave a Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 3/2022 Indikatívne ukazovatele zabezpečovania kvality na Trnavskej univerzite v Trnave. Na jednotlivých fakultách boli zriadené pre bakalárske a magisterské študijné programy programové rady a pre doktorandské študijné programy odborové rady (ich pôsobnosť je vymedzená v čl. 10 ods. 2, resp. v čl. 11 ods. 2 Pravidiel tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave), ktorých súčasťou sú aj zástupcovia študentov, zamestnávateľov a v prípade odborovej rady aj domáci a zahraniční partneri fakulty. Na TU pôsobí vnútorný orgán TU Rada pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave, ako stály orgán TU, ktorý je v zmysle štandardov kvality vzdelávania nezávislou štruktúrou vnútorného systému TU. Jednou zo základných úloh programových a  odborových rád, ako aj Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave je práve proces monitorovania a hodnotenia kvality študijných programov uskutočňovaných na TU. Rada pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave zabezpečuje tiež periodické schvaľovanie študijného programu, proces ktorého prebieha v súlade s pravidlami zakotvenými vo vnútornom predpise Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave.  

Jednotlivé študijné programy sú monitorované celoročne, a to nielen programovými, odborovými radami a Radou pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave, ale aj dekanmi fakúlt, prodekanmi fakúlt, vedúcimi pracovísk uskutočňujúcich výučbu študijného programu, vnútornými orgánmi fakúlt a tiež z rektorátnej úrovne. Súčasťou monitorovania a hodnotenia kvality študijného programu je tiež získavanie relevantnej spätnej väzby od zainteresovaných strán študijného programu. Rovnako je tiež súčasťou monitorovania a hodnotenia študijného programu získavanie relevantnej spätnej väzby od študentov, ktorí majú dvakrát ročne (na konci každého semestra) príležitosť vyjadriť sa ku kvalite výučby a učiteľov študijného programu prostredníctvom anonymného dotazníka a raz ročne tiež k materiálnym, technickým a informačným zdrojom. Svoj názor môžu vyjadriť aj prostredníctvom ankety Káva za názor, ktorú organizuje Študentská rada Trnavskej univerzity a ankety Akademická štvrťhodinka organizovanej Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo. Do hodnotenia kvality vzdelávacieho procesu a vedeckých činností sú formou anonymnej dotazníkovej ankety alebo formou diskusných fór na stretnutiach absolventov aktívne zapájaní i absolventi. Prostredníctvom absolventskej ankety sú oslovení absolventi, ktorí skončili štúdium v danom akademickom roku a absolventi, u ktorých od úspešného absolvovania štúdia uplynuli dva roky. Výsledky ankiet jednotlivé fakulty dôsledne vyhodnocujú a podávajú spolu so svojim stanoviskom študentom spätnú väzbu. Rovnako sú tieto sledované aj vedením TU. Podnety a návrhy, ktoré vyplynuli z jednotlivých foriem spätnej väzby, sa premietajú do prijímania opatrení na zlepšenie a prispievajú tak k zlepšovaniu kvality výučby, ale aj jednotlivých študijných programov.

Dokumenty a odkazy: