Skočiť na hlavný obsah

Etická komisia

Etická komisia Trnavskej univerzity v Trnave bola zriadená čl. 6 Vyhlášky rektora č. 3/2015 Etický kódex Trnavskej univerzity v Trnave. Je stálym poradným orgánom rektora univerzity.

V súlade s Etickým kódexom Trnavskej univerzity prerokováva najmä podnety súvisiace s porušením Etického kódexu Trnavskej univerzity v Trnave a tiež žiadosti o posúdenie etických aspektov výskumných a iných projektov. Podnet na prerokovanie sa podáva písomne prostredníctvom podateľne Trnavskej univerzity na adresu predsedu komisie alebo elektronicky na jeho e-mailovú adresu.

Etický kódex TU
Rokovací poriadok

Zloženie Etickej komisie Trnavskej univerzity v Trnave

Predseda:   zuzana.nevolna [at] truni.sk (subject: Etick%C3%A1%20komisia%3A%20Spr%C3%A1va%20z%20webu) (JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.)

Podpredseda:   doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.

Členovia:  

                 doc. PhDr. Mária Dědová, PhD.
                 Tomáš Púchly
                 Mgr. Romana Martincová (Podmaníková)
                 doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD.
                 Mgr. Vanesa Chebenová
                 Ing. ThDr. Milan Urbančok, PhD.
                 Mgr. art. Veronika Jagelková
                 ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D.
                 Rebeka Mária Steinová