Skočiť na hlavný obsah

Komisia pre podnety

Komisia pre podnety Trnavskej univerzity v Trnave je ďalším orgánom univerzity v súlade s čl. 3 ods. 3 písm. e) a čl. 13 Štatútu Trnavskej univerzity v Trnave.

Komisia prijíma a vybavuje podnety zo strany študentov, uchádzačov o štúdium, zamestnancov univerzity a uchádzačov o zamestnanie.

Prostredníctvom podnetu je možné:

a) domáhať sa ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa podávateľ domnieva, že boli porušené alebo ohrozené, vrátane ochrany pred akýmkoľvek druhom nerovného zaobchádzania, ochrany pred prejavmi intolerancie,
b) poukazovať na konkrétne nedostatky v činnosti univerzity a jej organizačných súčastí, upozorniť na nekalé praktiky, porušovanie etických pravidiel, ktoré súvisia s činnosťou univerzity ako vedecko-pedagogickej ustanovizne,
c) upozorňovať na nečinnosť univerzity a jej organizačných súčastí a na porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov alebo vnútorných predpisov univerzity.
Prostredníctvom podnetu môže podávateľ predkladať aj návrhy na skvalitnenie činnosti univerzity a jej organizačných súčastí, návrhy na skvalitnenie študijných programov a podmienok pre zabezpečenie štúdia, tvorivých činností a ďalších činností univerzity.

Podnet sa podáva písomne prostredníctvom podateľne univerzity na meno predsedu komisie, ústne (osobne) do zápisnice predsedovi komisie alebo elektronicky na e-mailovú adresu podnety [at] truni.sk. Podnet možno podať anonymne alebo za použitia identifikačných údajov (najmä meno a priezvisko). Vzor podnetu vo formáte Word, uvedený nižšie, je možné vypísať v PC a poslať ako prílohu e-mailu alebo doručiť do podateľne univerzity. V prípade anonymného podnetu komisia odporúča, aby bol zaslaný e-mailom (predseda komisie je v prípade potreby oprávnený kontaktovať podávateľa podnetu, a to aj za účelom poskytnutia súčinnosti pri vybavovaní podnetu). Vybavovanie podnetov upravuje rokovací poriadok.

Štatút Komisie pre podnety TU

Rokovací poriadok Komisie pre podnety TU

Odporúčaný vzor podania podnetu

Oznamy o vybavovaní podnetov

Zloženie Komisie pre podnety Trnavskej univerzity v Trnave

Predseda: doc. RNDr. Jozef Kováčik, PhD. (člen zvolený AS TU)

Členovia:

prof. PhDr. Marek Majdan, MSc., PhD. (prorektor TU, člen menovaný rektorom)
JUDr. Jakub Neumann, PhD. (člen zvolený AS TU)
Roman Debnár (člen zvolený študentskou časťou AS TU)
Katarína Kleinová (členka zvolená študentskou časťou AS TU)

Tajomník: Mgr. Vladimír Filipovič