Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

História a poslanie

Historická Trnavská univerzita (TU) je jedna z najstarších univerzít na Slovensku. Trnavská univerzita bola založená v roku 1635 kardinálom Petrom Pázmaňom. Mala 4 fakulty: filozofickú, teologickú, právnickú a lekársku.

Čím je zaujímavá historická Trnavská univerzita? 

Univerzita sa stala známou aj vďaka hvezdárni, ktorú založil rektor František Borgia Kéri, univerzitnou knižnicou, tlačiarňou a záhradami. Historická Trnavská univerzita pôsobila v Trnave 142 rokov.

V roku 1777 bola presídlená do Budína, do centra Uhorska. 

Trnavská univerzita v Trnave

História Trnavskej univerzity: Obnovená v roku 1992

Slovenská národná rada obnovila k 25.3.1992 Trnavskú univerzitu zákonom č. 191/1992 a znovu otvorila k 1.7.1992. Akademický senát TU zriadil 1.9.1992 Fakultu humanistiky (FH) a Pedagogickú fakultu (PdF).

Fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce (FOSP) bola založená v roku 1994. V roku 1998 sa zmenil názov tejto fakulty na Fakultu zdravotníctva a sociálnej práce.

Pedagogický Inštitút sv. Ondreja v Ružomberku stal sa súčasťou TU, z ktorého vznikla v školskom roku 1996/97 Katecheticko-pedagogická fakulta sv. Ondreja. Táto fakulta prešla od 1.11.1997 do zväzku Žilinskej univerzity v Žiline.

Teologický Inštitút sv. Alojza SJ (zriadený rektorom TU 1.9.1994) stal sa súčasťou TU, z ktorého bola 23.10.1997 zriadená Teologická fakulta TU so sídlom v Bratislave.

1.10.1998 bola zriadená Právnická fakulta TU.

Prvý rektor znovu zriadenej TU bol prof. RNDr. Anton Hajduk, DrSc. (15.5.1992-21.10.1996). Terajším rektorom je prof. PaedDr. René Bílik, CSc.

Trnavská univerzita sa hlási k princípom Veľkej Charty európskych univerzít, ktoré obhajujú pre univerzity ich plnú nezávislosť od politickej a ekonomickej moci, ich slobodu uskutočňovať výskum a vyučovať.

Trnavská univerzita obhajuje kresťanské princípy, chce chrániť morálne a duchovné hodnoty, vychovávať v duchu ekumenizmu, spolupracovať s univerzitami, výchovnými a vedeckými ústavmi v Slovenskej Republike a v zahraničí.

Trnavská univerzita nadviazala kontakty nielen s univerzitami v SR, ale aj s 13 univerzitami v zahraničí (v Českej republike, Nemecku, Veľkej Británii, Taliansku, Švédsku, USA, Poľsku, Maďarsku) s ktorými sa vyvinula spolupráca na dobrej úrovni.

 

O našej histórii si môžete prečítať viac aj v týchto článkoch:

Prezentačná brožúra (2021)

Trnavská univerzita si pripomína 385. výročie svojho založenia

Odkaz Trnavskej univerzity sa preháňa diaľavami nekonečného vesmíru

Universitas Tyrnaviensis: jedinečný architektonický komplex vzdelávacieho charakteru

385. výročie: Osobnosti historickej Trnavskej univerzity známe mimo hraníc Uhorska

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!