Skočiť na hlavný obsah

Oddelenie pre analýzy a stratégie v oblasti zabezpečovania kvality

 


Popis činnosti pracoviska

 

Pôsobnosť oddelenia pre analýzy a stratégie v oblasti zabezpečovania kvality Trnavskej univerzity v Trnave v oblasti zabezpečovania vnútorného hodnotenia kvality na univerzite je určená štatútom univerzity, vnútornými predpismi univerzity a vnútorným predpisom o vnútornom systéme. (čl. 24, ods. 1  predpisu o vnútornom systéme). Hlavné činnosti pracoviska upresňuje vnútorný predpis č. 2/2021 Organizačný poriadok Rektorátu Trnavskej univerzity v Trnave a č. 9/2021 Dodatok č.1 k Organizačnému poriadku R-TU.

Oddelenie pre analýzy a stratégie v oblasti zabezpečovania kvality univerzity metodicky riadi oblasť činnosti a rozvoja vnútorného systému univerzity (čl. 24, ods. 2  vnútorného predpisu o vnútornom systéme).

Oddelenie pre analýzy a stratégie v oblasti zabezpečovania kvality vykonáva najmä tieto činnosti:

a) v oblasti vnútorného systému zabezpečovania kvality

 • pripravuje podklady a komplexné analýzy pre udržiavanie, uplatňovanie, funkčnosť, kontrolu, vyhodnocovanie a usmerňovanie vnútorného systému kvality TU v zmysle platného vnútorného predpisu o vnútornom systéme univerzity (ďalej len „predpis o vnútornom systéme“);

 • zabezpečuje sledovanie trendov a vybraných ukazovateľov výkonnosti a úspešnosti činnosti univerzity pre potreby vedenia univerzity, jej fakúlt a pracovísk;

 • pripravuje podklady pre preskúmanie vnútorného systému kvality vedením TU v spolupráci so zodpovednými vlastníkmi hodnotených procesov a činností;

 • zabezpečuje prieskum názorov vybraných cieľových skupín, ktorý je zameraný na kvalitu vo všetkých oblastiach činnosti a spracováva výsledky prieskumu vo forme správy pre potreby vedenia univerzity, jej fakúlt a pracovísk;

 • zabezpečuje tvorbu univerzitnej hodnotiacej správy o implementácií vnútorného systému v zmysle čl. 15 ods. 3 smernice o vnútornom systéme;

 • pripravuje návrhy predpisov, resp. noviel vnútornej legislatívy univerzity z oblasti kvality; spolupracuje s Radou pre vnútorné hodnotenie kvality Trnavskej univerzity v Trnave pri získavaní návrhov a podnetov na zdokonaľovanie kvality vo všetkých oblastiach činnosti univerzity;

 • poskytuje metodickú podporu fakultám a pracoviskám univerzity;

 • vyvíja aktivity na podporu výmeny skúseností v oblasti zabezpečovania kvality vo vnútornom prostredí univerzity (interný benchmarking);

 • organizačne sa spolupodieľa na zabezpečení školení a seminárov súvisiacich so zabezpečovaním a zdokonaľovaním kvality na TU, realizuje školenia o systéme zabezpečenia kvality pre nových zamestnancov univerzity;

 • pravidelne raz za akademický rok predkladá rektorovi univerzity pripomienky a návrhy k fungovaniu systému zabezpečenia kvality na TU;

 • zabezpečuje propagačné materiály z oblasti zabezpečovania kvality a zverejňovanie výstupov na webovom sídle univerzity;

 • poskytuje organizačnú a administratívnu podporu činnostiam Rady pre vnútorné hodnotenie kvality Trnavskej univerzity v Trnave

 

b) v oblasti externého hodnotenia kvality

 • v nadväznosti na činnosti uvedené v bode 1. realizuje činnosti pri príprave dokumentácie na externú evaluáciu/akreditáciu TU na národnej, zahraničnej a medzinárodnej a úniovej úrovni.

 

c) v oblasti zahraničnej, medzinárodnej a úniovej evaluácie/akreditácie

 • sleduje vývoj v oblasti zahraničnej, medzinárodnej a úniovej evaluácie/akreditácie a poskytuje informácie vedeniu univerzity;

 • komplexne zabezpečuje dokumentáciu podľa metodiky stanovenej pre konkrétny druh evaluácie/akreditácie;

 • organizačne a technicky zabezpečuje priebeh evaluácie/akreditácie.

 

d) v oblasti národných, zahraničných, medzinárodných a úniových rankingov

 • realizuje komplexné činnosti spojené s národnými, zahraničnými, medzinárodnými a úniovými rankingmi;

 • zabezpečuje poskytovanie údajov do rankingov, v ktorých je univerzita zapojená a aktívne spolupracuje s organizátormi rankingov;

 • sleduje trendy vývoja rankingov a pripravuje informácie a podklady pre rozhodnutia vedenia univerzity;

 • poskytuje informácie o stave umiestnenia univerzity v zapojených rankingoch; vyvíja aktivity na zabezpečenie vstupu univerzity do rankingov.

Späť


Personálne obsadenie pracoviska

 

PhDr. Adriana Krupová, PhD.

 • riaditeľka oddelenia

 • riaditeľka kancelárie rektora TU

 • koordinátorka pre konzultácie so SAAVŠ

 

Kontaktné údaje:

e-mail: adriana.krupova [at] truni.sk

tel.: +421 33 5939 395

fax: +421 33 5511129

kancelária: R-TU, 1. posch., Hornopotočná 23, 918 43 Trnava

 

 

Mgr. Vladimír Filipovič, PhD.

 • tajomník Rady pre vnútorné hodnotenie kvality Trnavskej univerzity v Trnave

 • odborný referent

 

Kontaktné údaje:

e-mail: vladimir.filipovic [at] truni.sk

tel.: +421 33 5939 300

kancelária: R-TU, 1. posch., Hornopotočná 23, 918 43 Trnava

 

 

RNDr. Mária Fuseková

 • analytik

 

Kontaktné údaje:

e-mail: maria.fusekova [at] truni.sk

tel.: +421 33 5939 299

kancelária: R-TU, prízemie, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava

Späť