Skočiť na hlavný obsah

Právomoci a zodpovednosti

V nasledujúcej časti je uvedený prehľad hlavných kompetencií jednotlivých štruktúr Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „štruktúry vnútorného systému univerzity“) v oblastiach zabezpečovania a hodnotenia kvality vysokoškolského vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave.

Kompetencie jednotlivých štruktúr vnútorného systému univerzity upravujú:

 • zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“);
 • zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zabezpečovaní kvality“);
 • Štandardy a usmernenia na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ďalej len „európske štandardy“);
 • Štandardy pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania prijaté Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo (ďalej len „štandardy pre vnútorný systém“)
 • Štandardy pre študijný program prijaté Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo (ďalej len „štandardy pre študijný program“)
 • Štandardy pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov prijaté Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo (ďalej len „štandardy pre habilitačné a inauguračné konanie“), ako aj
 • vnútorné predpisy Trnavskej univerzity v Trnave, najmä
  • vnútorný predpis v zmysle § 15 ods. 1 písm. b) zákona o vysokých školách s názvom Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „predpis o vnútornom systéme univerzity“),
  • vnútorný predpis v zmysle § 15 ods. 1 písm. b) zákona o vysokých školách s názvom Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „predpis o študijných programoch“),
  • vnútorný predpis v zmysle § 15 ods. 1 písm. b) zákona o vysokých školách s názvom Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2022 o habilitačných konaniach a inauguračných konaniach (ďalej len „predpis o habilitačných a inauguračných konaniach“),
  • vnútorný predpis s názvom Indikatívne ukazovatele zabezpečovania kvality na Trnavskej univerzite v Trnave (ďalej len „predpis o indikatívnych ukazovateľoch“),
  •  Štatút Rady pre vnútorné hodnotenie kvality Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „štatút rady“) a
  •  Rokovací poriadok rady pre vnútorné hodnotenie kvality Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „rokovací poriadok rady“).

I. Hlavné štruktúry vnútorného systému univerzity v zmysle v čl. 17 ods. 3 predpisu o vnútornom systéme univerzity

II. Štruktúrami vnútorného systému univerzity sú aj tieto ďalšie orgány a osoby:

III. Štruktúrami vnútorného systému univerzity sú ďalej zainteresované strany v zmysle čl. 27 bod 48 Metodiky pre vyhodnocovanie štandardov SAAVŠ:

a)  INTERNÉ ZAITERESOVANÉ STRANY

b)  EXTERNÉ ZAINTERESOVANÉ STRANY

 


I. Hlavné štruktúry vnútorného systému univerzity v zmysle v čl. 17 ods. 3 predpisu o vnútornom systéme univerzity

 

REKTOR

V súlade so zákonom o vysokých školách, zákonom o zabezpečovaní kvality,
štandardmi kvality vzdelávania, štatútom univerzity a štatútom Rady pre vnútorné hodnotenie kvality Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „rady pre vnútorné hodnotenie“), rektor univerzity v zmysle čl. 18 predpisu o vnútornom systéme univerzity:

 • zodpovedá za tvorbu a fungovanie vnútorného systému univerzity,
 • zabezpečuje súlad vnútorných predpisov a riadiacich aktov univerzity s vnútorným systémom univerzity,
 • určuje pôsobnosť a zodpovednosť štruktúr vnútorného systému univerzity,
 • vymenúva a odvoláva členov a funkcionárov rady pre vnútorné hodnotenie kvality a poveruje ich koordináciou činnosti rady v oblastiach vnútorného systému univerzity.

V oblasti študijných programov a habilitačných a inauguračných konaní plní rektor univerzity pri zabezpečovaní a hodnotení kvality vysokoškolského vzdelávania kompetencie v súlade so zákonom o vysokých školách a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Webová stránka Rektor Trnavskej univerzity v Trnave

Späť

PROREKTORI

V zmysle čl. 19 predpisu o vnútornom systéme univerzity prorektori univerzity koordinujú činnosť univerzity a jej súčastí súvisiacu s vnútorným systémom univerzity v rámci svojej pôsobnosti a na základe predpisu o vnútornom systéme univerzity sústavne zabezpečujú implementáciu vnútorného systému univerzity.

V oblasti študijných programov a habilitačných a inauguračných konaní plnia príslušní prorektori univerzity pri zabezpečovaní a hodnotení kvality vysokoškolského vzdelávania kompetencie určené zákonom o vysokých školách a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.  Prorektori pritom koordinujú činnosť univerzity a jej súčastí v rámci svojej pôsobnosti súvisiacu so zabezpečovaním kvality vysokoškolského vzdelávania v študijných programoch a odboroch habilitačného a inauguračného konania na základe predpisov o  študijných programoch a o habilitačných a inauguračných konaniach.

Webová stránka Prorektori Trnavskej univerzity v Trnave

Späť

RADA PRE VNÚTORNÉ HODNOTENIE KVALITY

Rada pre vnútorné hodnotenie kvality je v zmysle čl. 20 predpisu o vnútornom systéme univerzity stálym akademickým orgánom univerzity, ktorý je v zmysle štandardov kvality vzdelávania nezávislou štruktúrou vnútorného systému univerzity s kompetenciami a zodpovednosťou ustanovenými štatútom rady v oblasti pôsobnosti záväzných noriem a štandardov kvality vzdelávania.

Rada pre vnútorné hodnotenie kvality monitoruje a hodnotí vnútorný systém univerzity,
jej študijné programy, habilitačné a inauguračné konania a súvisiace činnosti vo vzťahu k ich súladu so zákonom o vysokých školách, zákonom o zabezpečovaní kvality a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, štandardmi kvality vzdelávania, európskymi štandardmi, ako aj štatútom univerzity a jej dlhodobým zámerom.

Rada pre vnútorné hodnotenie kvality schvaľuje:

 • žiadosť univerzity o rozhodnutie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo o súlade vnútorného systému univerzity so štandardmi pre vnútorný systém a zabezpečuje vnútorné hodnotenie a prijíma vnútorné hodnotiace správy týkajúce sa tvorby, funkčnosti, implementácie a používania vnútorného systému univerzity a jeho súladu so štandardmi pre kvalitu vzdelávania,
 • návrhy týkajúce sa študijných programov a habilitačného konania a inauguračného
  konania pred ich predložením Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo rektorom univerzity,
 • návrhy týkajúce sa študijných programov pred rozhodnutím rektora univerzity, ak boli zrušené obmedzenia vytvárať, uskutočňovať a upravovať tieto študijné programy v jednotlivých odboroch a stupňoch štúdia na základe rozhodnutia Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo o súlade vnútorného systému univerzity so štandardmi pre vnútorný systém.

Rada pre vnútorné hodnotenie kvality prerokuje pred prerokovaním v akademickom
senáte univerzity a pred schválením vo vedeckej rade univerzity:

 • vnútorný predpis univerzity upravujúci vnútorný systém zabezpečovania kvality
  vysokoškolského vzdelávania, ako aj jeho zmeny a doplnenia,
 • vnútorný predpis univerzity upravujúci pravidlá tvorby, úprav, schvaľovania a
  hodnotenia kvality študijných programov univerzity a habilitačného konania a inauguračného konania, ako aj jeho zmeny a doplnenia.

Pri tvorbe rady pre vnútorné hodnotenie kvality sa uplatňuje:

 • v personálnej oblasti princíp zapojenia zainteresovaných strán ako aktérov univerzity a
 • princíp zabezpečenia nezávislého, nezaujatého, objektívneho a odborného posudzovania a hodnotenia, ako aj navrhovania a schvaľovania všetkých uznesení prijímaných v oblastiach tvorby a implementácie vnútorného systému univerzity; tvorby, zmien, úprav a rušenia študijných programov a plnenia kritérií, týkajúcich sa habilitačných konaní a inauguračných konaní.

Podrobnosti týkajúce rady pre vnútorné hodnotenie kvality upravujú štatút rady a rokovací poriadok rady.

Webová stránka Rada pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave

Späť

VEDECKÁ RADA UNIVERZITY

Pôsobnosť vedeckej rady univerzity v oblasti zabezpečovania a vnútorného hodnotenia kvality univerzity upravuje zákon o vysokých školách, štatút univerzity a predpis o vnútornom systéme univerzity. (čl. 21 predpisu o vnútornom systéme univerzity).

Webová stránka Vedecká rada Trnavskej univerzity v Trnave

Späť

AKADEMICKÝ SENÁT UNIVERZITY

Pôsobnosť akademického senátu univerzity v oblasti zabezpečovania a vnútorného hodnotenia kvality univerzity upravuje zákon o vysokých školách, štatút univerzity a  predpis o vnútornom systéme univerzity. (čl. 21 predpisu o vnútornom systéme univerzity).

Webová stránka Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave

Späť

SPRÁVNA RADA UNIVERZITY

Pôsobnosti správnej rady univerzity v oblasti zabezpečovania a vnútorného hodnotenia kvality univerzity upravuje zákon o vysokých školách, štatút univerzity a predpis o vnútornom systéme univerzity. (čl. 21 predpisu o vnútornom systéme univerzity).

Webová stránka Správna rada Trnavskej univerzity v Trnave

Späť

DEKANI FAKÚLT

Dekan fakulty v zmysle čl. 22 predpisu o vnútornom systéme univerzity:

 • zodpovedá za tvorbu a funkčnosť vnútorného systému na fakulte,
 • v rozsahu určenom predpisom o vnútornom systéme univerzity vydáva vnútorné predpisy fakulty upravujúce zabezpečenie funkčnosti vnútorného systému,
 • v zmysle štatútu rady pre vnútorné hodnotenie kvality Trnavskej univerzity v Trnave  navrhuje rektorovi univerzity kandidátov za členov tejto rady
 • iniciuje zmeny a doplnenia vnútorného systému univerzity a predkladá ich rektorovi
 • priebežne hodnotí činnosť prodekanov a vedúcich zamestnancov fakulty v oblasti zabezpečovania a vnútorného hodnotenia kvality,
 • určuje zodpovednosť jednotlivých prodekanov, ako aj iných zamestnancov, za
  koordináciu aktivít v rámci vnútorného systému na fakulte.

V oblasti zabezpečovania a vnútorného hodnotenia kvality vysokoškolského vzdelávania v študijných programoch a odboroch habilitačných a inauguračných konaní plnia dekani fakúlt kompetencie v súlade so zákonom o vysokých školách a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Dekan fakulty v zmysle predpisu o študijných programoch najmä:

 • predkladá návrh študijného programu na prerokovanie akademickému senátu fakulty,
 • vymenúva a odvoláva členov rady odboru habilitačného konania a inauguračného konania, členov odborovej rady, členov programovej rady,
 • určuje osoby zabezpečujúce profilové študijné predmety na návrh osoby zodpovednej za študijný program.

Webové stránky: Dekan FF TU, Dekan FZSP TU, Dekan PdF TU, Dekan TF TU, Dekan PF TU.

Späť

KVESTOR A ĎALŠÍ VEDÚCI ZAMESTNANCI V ZMYSLE ČL. 10 ŠTATÚTU UNIVERZITY

Pôsobnosť kvestora a ďalších vedúcich zamestnancov univerzity v oblasti zabezpečovania a vnútorného hodnotenia kvality na univerzite upravujú zákon o vysokých školách a ďalšie všeobecne-záväzné predpisy, štatút univerzity a ďalšie vnútorné predpisy univerzity a predpis o vnútornom systéme univerzity.

Webová stránka Kvestor Trnavskej univerzity v Trnave

Späť

ODDELENIE PRE ANALÝZY A STRATÉGIE V OBLASTI ZABEZPEČOVANIA KVALITY

Pôsobnosť oddelenia pre analýzy a stratégie v oblasti zabezpečovania kvality v rámci zabezpečovania a vnútorného hodnotenia kvality na univerzite upravuje štatút univerzity, predpis o vnútornom systéme univerzity a ďalšie vnútorné predpisy univerzity.

Oddelenie pre analýzy a stratégie v oblasti zabezpečovania kvality univerzity metodicky riadi oblasť činnosti a rozvoja vnútorného systému univerzity.

Webová stránka Oddelenie pre analýzy a stratégie v oblasti zabezpečovania kvality

Späť


II. Štruktúrami vnútorného systému univerzity sú aj tieto ďalšie orgány a osoby:

 

GRÉMIUM REKTORA

Stálym poradným orgánom rektora univerzity, zriadeným v zmysle čl. 14 ods. 1, písm. a)  štatútu univerzity, je grémium rektora.

V zmysle čl. 14 ods. 2 štatútu univerzity, okrem rektora sú členmi grémia rektora, ktorých vymenúva a odvoláva rektor, prorektori a kvestor. Rektor môže vymenovať do funkcie člena grémia rektora, ako aj odvolať z tejto funkcie, dočasne aj ďalšie osoby, ktoré sa podieľajú významným spôsobom na plnení cieľov univerzity a jej poslaní.

Personálne zloženie grémia rektora TU je nasledovné: členom a predsedom grémia rektora je rektor univerzity a jeho členmi sú prorektori univerzity, kvestor a riaditeľka kancelárie rektora.

Webová stránka Grémium rektora TU

Späť

KOLÉGIUM REKTORA

Stálym poradným orgánom rektora univerzity, zriadeným v zmysle čl. 14 ods. 1, písm. b) štatútu univerzity, je kolégium rektora. Členmi kolégia rektora sú v zmysle čl. 14 ods. 5 štatútu univerzity členovia grémia rektora a dekani.

Personálne zloženie kolégia rektora TU je nasledovné: členom a predsedom kolégia rektora je rektor univerzity a jeho členmi sú kvestor univerzity, prorektori univerzity, dekani fakúlt, predseda akademického senátu univerzity, kontrolórka univerzity a riaditeľka kancelárie rektora.

Webová stránka Kolégium rektora Trnavskej univerzity v Trnave

Späť

DEKANSKÁ KOMISIA

Stálym poradným orgánom rektora univerzity pre zabezpečovanie kvality vzdelávania,
tvorivej činnosti a súvisiacich činností univerzity
, zriadeným v zmysle čl. 14 ods. 1,
písm. d) štatútu univerzity je dekanská komisia.

Členom a predsedom dekanskej komisie je rektor univerzity a jej členmi dekani všetkých fakúlt univerzity.

Webové stránky Rektor Trnavskej univerzity v Trnave, Dekan FF TU, Dekan FZSP TU, Dekan PdF TU, Dekan TF TU, Dekan PF TU.

Späť

VEDECKÉ RADY FAKÚLT

Pôsobnosť vedeckých rád fakúlt v oblasti zabezpečovania a vnútorného hodnotenia kvality univerzity upravuje zákon o vysokých školách, štatút univerzity a vnútorné predpisy univerzity a jej fakúlt.

Webové stránky Vedecká rada FF, Vedecká rada FZSP, Vedecká rada PdF, Vedecká rada TF, Vedecká rada PF.

Späť

AKADEMICKÉ SENÁTY FAKÚLT

Pôsobnosť akademického senátu fakúlt v oblasti zabezpečovania a vnútorného hodnotenia kvality univerzity upravuje zákon o vysokých školách a ďalšie všeobecne-záväzné predpisy, štatút univerzity a ďalšie predpisy univerzity, štatúty fakúlt a ich vnútorné predpisy.

Webové stránky Akademický senát FF, Akademický senát FZSP, Akademický senát PdF, Akademický senát TF, Akademický senát PF.

Späť

RADA ODBORU HABILITAČNÉHO KONANIA A INAUGURAČNÉHO KONANIA

V zmysle  ods. 3 druhej časti predpisu o habilitačných a inauguračných konaniach skupina piatich osôb, ktoré majú zodpovednosť̌ za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru habilitačného a inauguračného konania (ďalej len „HIK“), tvorí radu odboru habilitačného konania a inauguračného konania (ďalej len „ROHIK“), ktorú vymenúva a odvoláva dekan fakulty.  ROHIK si spomedzi svojich členov zvolí predsedu a podpredsedu.

Pôsobnosť ROHIK v oblasti zabezpečovania a vnútorného hodnotenia kvality odborov HIK upravuje predpis o habilitačných a inauguračných konaniach.

K hlavným pôsobnostiam patrí:

 • zodpovednosť za rozvoj a zabezpečenie kvality odborov HIK,
 • vypracovanie žiadosti o udelenie akreditácie nového odboru HIK, ktorej súčasťou je je aj správa o plnení štandardov a kritérií príslušného odboru HIK, predkladanej na prerokovanie a schválenie vedeckej rade príslušnej fakulty, a predkladanej rade pre vnútorné hodnotenie kvality dekanom fakulty po jej schválení vo vedeckej rade fakulty.

Webová stránka - Rady odborov habilitačných a inauguračných konaní

Späť

ODBOROVÉ RADY

Pre každý doktorandský študijný program je menovaná odborová rada, ktorá je poradným orgánom osoby zodpovednej za študijný program.

Postavenie a pôsobnosť odborových rád v oblasti študijných programov 3.stupňa sú ustanovené v čl. 11 predpisu o študijných programoch.

Odborová rada najmä:

 • priebežne monitoruje a pravidelne vyhodnocuje výučbu v príslušnom študijnom programe,
 • posudzuje obsahovú náplň študijného programu a vyhodnocuje jeho odbornú úroveň,
 • každoročne zabezpečuje proces hodnotenia študijného programu,
 • prejednáva zámer na úpravu študijného programu, predĺženie oprávnenia uskutočňovať študijný program, ako aj na zrušenie študijného programu z iniciatívy fakulty,
 • schvaľuje témy dizertačných prác,
 • prejednáva vnútorné hodnotiace správy.

Odborová rada pri sledovaní a hodnotení doktorandského štúdia úzko spolupracuje s odborovou komisiou.

Odborová rada má najmenej päť členov a tvorí ju:

 • osoba zodpovedná za študijný program,
 • aspoň jeden ďalší učiteľ, ktorý zabezpečuje výučbu v príslušnom študijnom programe,
 • aspoň jeden zástupca zamestnávateľov, ktorý nie je členom akademickej obce univerzity,
 • aspoň dvaja domáci alebo zahraniční partneri fakulty.

Členov odborovej rady menuje a odvoláva dekan fakulty. Predsedom odborovej rady je osoba zodpovedná za študijný program.

Príbuzné študijné programy môžu mať spoločnú odborovú radu. Členov spoločnej odborovej rady menuje a odvoláva dekan fakulty.

Webové stránky Odborové rady – zoznam členov:

Späť

PROGRAMOVÉ RADY

Pre každý bakalársky alebo magisterský študijný program je menovaná programová rada, ktorá je poradným orgánom osoby zodpovednej za študijný program.

Postavenie a pôsobnosť programových rád sú ustanovené v čl. 10 predpisu o študijných programoch.

Programová rada najmä:

 • priebežne monitoruje a pravidelne vyhodnocuje výučbu v príslušnom študijnom programe,
 • posudzuje obsahovú náplň študijného programu a vyhodnocuje jeho odbornú úroveň,
 • každoročne zabezpečuje proces hodnotenia študijného programu,
 • prejednáva zámer na úpravu študijného programu, predĺženie oprávnenia uskutočňovať študijný program, ako aj na zrušenie študijného programu z iniciatívy fakulty,
 • prejednáva vnútorné hodnotiace správy.

Programová rada má najmenej päť členov a tvorí ju:

 • osoba zodpovedná za študijný program,
 • aspoň dvaja ďalší učitelia, ktorí zabezpečujú výučbu v príslušnom študijnom programe, c) aspoň jeden zástupca študentov príslušného študijného programu,
 • aspoň jeden zástupca zamestnávateľov, ktorý nie je členom akademickej obce univerzity.

Členov programovej rady menuje a odvoláva dekan fakulty. Predsedom programovej rady je osoba zodpovedná za študijný program.

Nadväzujúce študijné programy alebo príbuzné študijné programy môžu mať spoločnú programovú radu. Členov spoločnej programovej rady menuje a odvoláva dekan fakulty.

Webové stránky Programové rady fakúlt - zoznam členov:

Späť

OSOBY ZODPOVEDNÉ ZA ROZVOJ A ZABEZPEČOVANIE KVALITY ODBOROV HABILITAČNÝCH A INAUGURAČNÝCH KONANÍ

V zmysle ods.1 článku 4 štandardov pre habilitačné a inauguračné konanie, personálne zabezpečenie odboru habilitačného a inauguračného konania uskutočňuje skupina piatich osôb, ktoré majú zodpovednosť za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru habilitačného konania a inauguračného konania.

V zmysle  ods. 3 druhej časti predpisu o habilitačných a inauguračných konaniach skupina piatich osôb, ktoré majú zodpovednosť̌ za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru Habilitačného a inauguračného konania (ďalej len „HIK“), tvorí radu odboru habilitačného konania a inauguračného konania (ďalej len „ROHIK“), ktorú vymenúva a odvoláva dekan fakulty.  

V oblasti zabezpečovania a hodnotenia kvality vysokoškolského vzdelávania
v odboroch habilitačných a inauguračných konaní plnia osoby zodpovedné za rozvoj a zabezpečovanie kvality týchto odborov kompetencie v súlade so zákonom o vysokých školách a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Personálne zabezpečenie odborov habilitačných a inauguračných konaní, vrátane požadovaných minimálnych kritérií, je bližšie stanovené v druhej časti univerzitného predpisu o habilitačných konaniach a inauguračných konaniach.

Webová stránka - zoznamom členov rád odborov habilitačných a inauguračných konaní

Späť

OSOBY ZODPOVEDNÉ ZA ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Postavenie, pôsobnosť a povinnosti osôb zodpovedných za študijný program sú ustanovené v čl. 7 predpisu o študijných programoch.

Pre každý študijný program vymenúva dekan fakulty osobu zodpovednú za študijný program.

Osoba zodpovedná za študijný program nesie hlavnú zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečovanie kvality študijného programu. Zodpovedá za kvalitu obsahu študijného programu a jeho uskutočňovanie, vyhodnocuje študijný program a rozvíja ho. Zároveň zabezpečuje niektorý z profilových študijných predmetov. Svojou odbornosťou a svojím menom zásadným spôsobom ručí za kvalitu a riadne uskutočňovanie študijného programu.

V rámci procesov zabezpečovania kvality študijného programu osoba zodpovedná za študijný program:

 • zodpovedá za prípravu podkladov a dokumentov potrebných pre získanie oprávnenia uskutočňovať študijný program, resp. pre získanie súhlasu na jeho úpravu alebo predĺženie v predpísanej štruktúre,
 • zodpovedá za obsahovú náplň študijného programu a za jej vytváranie v súlade s aktuálnou úrovňou vedeckého poznania a platnými štandardmi kvality vzdelávania,
 • zodpovedá za priebežné monitorovanie a pravidelné vyhodnocovanie študijného programu,
 • zodpovedá za kvalitné spracovanie dokumentov procesu vnútorného hodnotenia študijného programu a za napĺňanie cieľov vyplývajúcich z plánu rozvoja študijného programu,
 • sleduje aktuálny vývoj vo svojom odbore a oblasti vzdelávania a dbá o využívanie najnovších poznatkov na skvalitnenie obsahu a spôsobu výučby,
 • iniciuje zmeny v uskutočňovaní študijného programu smerujúce ku skvalitneniu obsahu a spôsobu výučby študijného programu a zabezpečuje strategický rozvoj študijného programu s cieľom, aby výstupy vzdelávania boli v súlade s potrebami študentov, zamestnávateľov a ďalších zainteresovaných strán a aby zodpovedali aktuálnym poznatkom a aktuálnemu stavu ich aplikácií,
 • zodpovedá za obsahovú časť prijímacích skúšok na štúdium študijného programu,
 • priebežne v spolupráci s osobami zabezpečujúcimi študijné predmety koordinuje výučbu a obsah študijných predmetov tak, aby boli dosiahnuté výstupy vzdelávania a bol naplnený profil absolventa,
 • dbá na to, aby v každom akademickom roku boli študentom ponúknuté na zápis povinné a povinne voliteľné študijné predmety v príslušnej kvalite a rovnako tiež primeraná ponuka výberových študijných predmetov,
 • je oprávnená overovať kvalitu realizovanej výučby všetkých študijných predmetov študijného programu a vyjadrovať sa k výsledkom týchto hodnotení,
 • na návrh osôb zabezpečujúcich jednotlivé študijné predmety schvaľuje témy bakalárskych a diplomových prác,
 • zodpovedá za vedenie dokumentácie týkajúcej sa daného študijného programu vrátane vloženia informácií do informačného systému univerzity a zverejnenia stanovených informácií na webovom sídle univerzity,
 • konzultuje a koordinuje svoju činnosť s dekanom fakulty a prodekanmi fakulty,
 • na vyžiadanie podáva rektorovi univerzity, dekanovi fakulty alebo ďalším orgánom univerzity alebo fakulty správu o stave, hodnotení a perspektívach štúdia v ňou zabezpečovanom študijnom programe,
 • bezodkladne informuje dekana fakulty o prípadných nedostatkoch pri uskutočňovaní študijného programu, ktoré spôsobujú, že študijný program nespĺňa, prípadne v blízkej dobe nemusí spĺňať štandardy, na základe ktorých bol akreditovaný,
 • implementuje opatrenia, ktoré v rámci hodnotenia študijného programu boli určené na jeho zlepšenie,
 • pri výkone svojej funkcie úzko spolupracuje s vedúcimi pracovísk, na ktorých sa výučba uskutočňuje,
 • vyjadruje sa k podnetom, otázkam, žiadostiam a sťažnostiam vzťahujúcim sa na študijný program.

Návrh dekana fakulty na vymenovanie a odvolanie osoby zodpovednej za študijný program schvaľuje vedecká rada fakulty.

Osoba zodpovedná za študijný program je za uskutočňovanie študijného programu, jeho kvalitu a rozvoj zodpovedná dekanovi fakulty.

Späť

OSOBY ZABEZPEČUJÚCE PROFILOVÉ ŠTUDIJNÉ PREDMETY

Postavenie, pôsobnosť a povinnosti osôb zabezpečujúcich profilový študijný predmet sú ustanovené v čl. 8 predpisu o študijných programoch.

V rámci procesov zabezpečovania kvality osoba zabezpečujúca profilový študijný predmet

 • zodpovedá za obsahovú náplň študijného predmetu,
 • vymedzuje charakteristiku študijného predmetu v informačnom liste študijného predmetu stanovenom vyhláškou o kreditovom systéme štúdia, zabezpečuje jeho zverejnenie na webovom sídle univerzity, ako aj jeho priebežnú aktualizáciu,
 • úzko spolupracuje s osobou zodpovednou za študijný program, ako aj s ostatnými osobami zabezpečujúcimi študijné predmety študijného programu, a to najmä pokiaľ ide o nadväznosť a prepojenie jednotlivých študijných predmetov,
 • pred začiatkom výučby koordinuje činnosť jednotlivých učiteľov študijného predmetu, a to najmä z hľadiska metód výučby a požiadaviek na študentov a poskytuje im metodické vedenie v priebehu semestra,
 • priebežne monitoruje a pravidelne vyhodnocuje obsah a spôsob výučby študijného predmetu,
 • overuje kvalitu realizovanej výučby študijného predmetu,
 • vedie prednášky a iné ťažiskové vzdelávacie činnosti študijného predmetu,
 • sleduje aktuálny vývoj v odbore a oblasti vzdelávania a dbá o využívanie najnovších poznatkov na skvalitnenie obsahu a spôsobu výučby,
 • vyjadruje sa k podnetom, otázkam a žiadostiam vzťahujúcim sa na študijný predmet. 

Osobu zabezpečujúcu profilový študijný predmet na návrh osoby zodpovednej za študijný program určuje dekan fakulty.

Späť

OSOBY ZABEZPEČUJÚCE ŠTUDIJNÉ PREDMETY

Každý študijný predmet, ktorý je súčasťou študijného programu, má osobu zabezpečujúcu študijný predmet.

Postavenie, pôsobnosť a povinnosti osôb zabezpečujúcich študijné predmety sú ustanovené v čl. 9 predpisu o študijných programoch.

Osoba zabezpečujúca študijný predmet zodpovedá za odbornú úroveň študijného predmetu, kvalitu obsahu jeho výučby, ako aj jej rozvoj.

V rámci procesov zabezpečenia kvality osoba zabezpečujúca študijný predmet

 • zodpovedá za obsahovú náplň študijného predmetu,
 • vymedzuje charakteristiku študijného predmetu v informačnom liste študijného predmetu stanovenom vyhláškou o kreditovom systéme štúdia, zabezpečuje jeho zverejnenie na webovom sídle univerzity, ako aj jeho priebežnú aktualizáciu,
 • úzko spolupracuje s osobou zodpovednou za študijný program, ako aj s ostatnými osobami zabezpečujúcimi študijné predmety študijného programu, a to najmä pokiaľ ide o nadväznosť a prepojenie jednotlivých študijných predmetov,
 • pred začiatkom výučby koordinuje činnosť jednotlivých učiteľov študijného predmetu, a to najmä z hľadiska metód výučby a požiadaviek na študentov a poskytuje im metodické vedenie v priebehu semestra,
 • priebežne monitoruje a pravidelne vyhodnocuje obsah a spôsob výučby študijného predmetu,
 • overuje kvalitu realizovanej výučby študijného predmetu,
 • vedie prednášky a iné ťažiskové vzdelávacie činnosti študijného predmetu,
 • sleduje aktuálny vývoj v odbore a oblasti vzdelávania a dbá o využívanie najnovších poznatkov na skvalitnenie obsahu a spôsobu výučby,
 • vyjadruje sa k podnetom, otázkam a žiadostiam vzťahujúcim sa na študijný predmet.

Osobu zabezpečujúcu študijný predmet po dohode s osobou zodpovednou za študijný program určuje vedúci pracoviska, na ktorom sa výučba študijného predmetu realizuje, z osôb, ktoré sa dostatočne podieľajú na výučbe daného študijného predmetu.

Späť

 


III. Štruktúrami vnútorného systému univerzity sú ďalej zainteresované strany v zmysle čl. 27 bod 48 Metodiky pre vyhodnocovanie štandardov SAAVŠ:

 

a)  INTERNÉ ZAITERESOVANÉ STRANY

 

VEDÚCI PRACOVÍSK UNIVERZITY

Postavenie a pôsobnosť vedúcich pracovísk univerzity v zmysle ich zapojenia do procesov a štruktúr vnútorného systému univerzity zahŕňa najmä:

 • výkon riadiacej funkcie v oblasti svojej pôsobnosti a právomocí,
 • dohľad nad súladom vykonávania činností v oblasti ich pôsobnosti so všeobecne-záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi univerzity,
 • určenie osôb zabezpečujúcich študijné programy po dohode s osobou zodpovednou za študijný program (stanovuje predpis o študijných programoch, čl. 9 ods. 4),
 • poskytovanie súčinnosti pri vypracovaní podkladov k hodnotiacim správam univerzity, najmä vnútornej hodnotiacej správe o implementácii vnútorného systému Oddeleniu pre analýzy a stratégie v oblasti zabezpečovania kvality (stanovuje predpis o vnútornom systéme univerzity, čl. 15 ods. 3).

Späť

ZAMESTNANCI VYSOKEJ ŠKOLY –
VYSOKOŠKOLSKÍ UČITELIA, VEDECKO-VÝKUMNí PRACOVNÍCI
A ĎALŠÍ ZAMESTNANCI  VRÁTANE ADMINISTRATÍVNYCH A TECHNICKÝCH ZAMESTNANCOV

Postavenie a pôsobnosť zamestnancov vysokej školy v zmysle ich zapojenia do procesov a štruktúr vnútorného systému univerzity zahŕňa najmä:

 • výkon pracovnej činnosti v oblasti svojej pôsobnosti a právomocí podľa pracovných náplní v pracovných zmluvách a podľa vnútorných predpisov univerzity a fakúlt (osoby zodpovedné za študijné programy, osoby zodpovedné za zabezpečovanie profilových predmetov, osoby zodpovedné za zabezpečovanie a rozvoj odborov habilitačných a inauguračných konaní, ...),
 • zastúpenie v rade pre vnútorné hodnotenie kvality (stanovuje štatút rady, čl. 8 ods. 3) a z neho vyplývajúca pôsobnosť člena rady pre vnútorné hodnotenie kvality:
  • pôsobnosť rady pre vnútorné hodnotenie kvality stanovuje štatút rady v čl. 5.;
  • pôsobnosti a práva a povinnosti členov rady, jej predsedu, podpredsedov, predsedníctva a tajomníka upravuje čl. 6 rokovacieho poriadku rady,
 • hodnotenie spokojnosti zamestnancov prostredníctvom dotazníkového prieskumu spokojnosti zamestnancov.

Späť

KOORDINÁTORI ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

Postavenie a pôsobnosť koordinátorov študentov so špecifickými potrebami v zmysle ich zapojenia do procesov a štruktúr vnútorného systému univerzity zahŕňa najmä:

 • výkon funkcie v oblasti svojej pôsobnosti a právomocí podľa pracovných náplní v pracovných zmluvách,
 • zastúpenie v rade pre vnútorné hodnotenie kvality (stanovuje štatút rady, čl. 8 ods. 3 – ako zástupcovia zamestnancov) a z neho vyplývajúca pôsobnosť člena rady pre vnútorné hodnotenie kvality:
  • pôsobnosť rady pre vnútorné hodnotenie kvality stanovuje štatút rady v čl. 5.;
  • pôsobnosti a práva a povinnosti členov rady, jej predsedu, podpredsedov, predsedníctva a tajomníka upravuje čl. 6 rokovacieho poriadku rady,
 • hodnotenie spokojnosti zamestnancov prostredníctvom dotazníkového prieskumu spokojnosti zamestnancov.

Webová stránka Podpora študentov so špecifickými potrebami

Späť

ŠTUDENTI

Postavenie a pôsobnosť študentov v zmysle ich zapojenia do procesov a štruktúr vnútorného systému univerzity zahŕňa najmä:

 • dodržiavanie vnútorných predpisov univerzity (súlad štúdia so všeobecne-záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi univerzity),
 • zastúpenie v rade pre vnútorné hodnotenie kvality (stanovuje štatút rady, čl. 8 ods. 3) a z neho vyplývajúca pôsobnosť člena rady pre vnútorné hodnotenie kvality:

  • pôsobnosť rady pre vnútorné hodnotenie kvality stanovuje štatút rady v čl. 5.;
  • pôsobnosti a práva a povinnosti členov rady, jej predsedu, podpredsedov, predsedníctva a tajomníka upravuje čl. 6 rokovacieho poriadku rady,
 • dotazníkové merania spokojnosti študentov: Predmetová anketa LS, Predmetová anketa ZS, Anketa Spokojnosť s kvalitou výučby a materiálnym, technickým a informačným vybavením.

Späť

 

b)  EXTERNÉ ZAINTERESOVANÉ STRANY

 

ZAINTERESOVANÉ STRANY PODIEĽAJÚCE SA NA VÝUČBE, VÝSKUME, ZAZMLUVNENÉ PRACOVISKÁ PRE REALIZÁCIU PRAXE ŠTUDENTOV, ZÁSTUPCOVIA ZAMESTNÁVATEĽOV

Postavenie a pôsobnosť zainteresovaných strán podieľajúcich sa na výučbe, výskume, zazmluvnených pracovísk pre realizáciu praxe študentov, zástupcov zamestnávateľov v zmysle ich zapojenia do procesov a štruktúr vnútorného systému univerzity zahŕňa najmä:

 • uplatňovanie politík zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania,
  pri realizácií činností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov s univerzitou,
 • zastúpenie v rade pre vnútorné hodnotenie kvality (stanovuje štatút rady, čl. 8 ods. 3) a z neho vyplývajúca pôsobnosť člena rady pre vnútorné hodnotenie kvality:
  • pôsobnosť rady pre vnútorné hodnotenie kvality stanovuje štatút rady v čl. 5.;
  • pôsobnosti a práva a povinnosti členov rady, jej predsedu, podpredsedov, predsedníctva a tajomníka upravuje čl. 6 rokovacieho poriadku rady.

Späť

ABSOLVENTI

Postavenie a pôsobnosť absolventov v zmysle ich zapojenia do procesov a štruktúr vnútorného systému univerzity zahŕňa najmä:

 • uplatňovanie hodnôt a nadobudnutého univerzitného vzdelania, princípov kultúry kvality po absolvovaní štúdia na univerzite a šírenie dobrého mena inštitúcie,
 • zastúpenie absolventov v rade pre vnútorné hodnotenie kvality (stanovuje štatút rady, čl. 8 ods. 3) a z neho vyplývajúca pôsobnosť člena rady pre vnútorné hodnotenie kvality:
  • pôsobnosť rady pre vnútorné hodnotenie kvality stanovuje štatút rady v čl. 5.;
  • pôsobnosti a práva a povinnosti členov rady, jej predsedu, podpredsedov, predsedníctva a tajomníka upravuje čl. 6 rokovacieho poriadku rady.
 • hodnotenie uplatnenia absolventov v praxi a uplatnenia absolventov v praxi po dvoch rokoch od ukončenia štúdia prostredníctvom dotazníkových prieskumov.

Späť

DOMÁCI A ZAHRANIČNÍ PARTNERI

Postavenie a pôsobnosť domácich a zahraničných partnerov v zmysle ich zapojenia
do procesov a štruktúr vnútorného systému univerzity zahŕňa najmä:

 • zastúpenie domácich a zahraničných partnerov v rade pre vnútorné hodnotenie kvality (stanovuje štatút rady, čl. 8 ods. 3) a z neho vyplývajúca pôsobnosť člena rady pre vnútorné hodnotenie kvality uskutočňovaná v zmysle čl. 6 rokovacieho poriadku rady.

Pôsobnosť rady pre vnútorné hodnotenie kvality stanovuje štatút rady v čl. 5 a zahŕňa:

- monitorovanie a hodnotenie vnútorného systému univerzity, jej študijných programov, habilitačných a inauguračných konaní a súvisiacich činnosti vo vzťahu k ich súladu so zákonom o vysokých školách, zákonom o zabezpečovaní kvality a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, štandardmi kvality vzdelávania, európskymi štandardmi, ako aj štatútom univerzity a jej dlhodobým zámerom (štatút rady, čl. 5 ods. 1),

- schvaľovanie (štatút rady, čl. 5 ods. 2):

 1. žiadosti univerzity o rozhodnutie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo o súlade vnútorného systému univerzity so štandardmi pre vnútorný systém a zabezpečuje vnútorné hodnotenie a prijíma vnútorné hodnotiace správy týkajúce sa tvorby, funkčnosti, implementácie a používania vnútorného systému univerzity a jeho súladu so štandardmi pre kvalitu vzdelávania;
 2. návrhov týkajúcich sa študijných programov a habilitačného konania a inauguračného konania pred ich predložením Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo rektorom univerzity;
 3. návrhov týkajúcich sa študijných programov pred rozhodnutím rektora univerzity, ak boli zrušené obmedzenia vytvárať, uskutočňovať a upravovať tieto študijné programy v jednotlivých odboroch a stupňoch štúdia na základe rozhodnutia Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo o súlade vnútorného systému univerzity so štandardmi pre vnútorný systém,

- prerokovanie pred prerokovaním v akademickom senáte univerzity a pred schválením vo vedeckej rade univerzity (štatút rady, čl. 5 ods. 3):

 1. vnútorného predpisu univerzity upravujúceho vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, ako aj jeho zmeny a doplnenia,
 2. vnútorného predpisu univerzity upravujúceho pravidlá tvorby, úprav, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov univerzity a habilitačného konania a inauguračného konania, ako aj jeho zmeny a doplnenia.

Webová stránka Rada pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave

Späť

 

Pozn. V zmysle čl. 27 bod 48 Metodiky pre vyhodnocovanie štandardov SAAVŠ Zainteresované strany sú aktéri vysokej školy, osoby, spoločenstvá alebo organizácie, ktoré môžu ovplyvňovať proces vzdelávania, tvorivých a iných súvisiacich činností alebo byť ním ovplyvňované. Rozlišujú sa interné zainteresované strany (študenti a zamestnanci vysokej školy) a externé zainteresované strany (zamestnávatelia a ďalší reprezentanti príslušných odvetví hospodárstva a spoločenskej praxe, absolventi vysokej školy, domáci a zahraniční partneri vysokej školy a pod.)“.