Skočiť na hlavný obsah

Grémium rektora

prof. PaedDr. René Bílik, CSc., rektor 

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., prorektorka pre vzdelávanie, akreditáciu a kvalitu

prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD., prorektor pre vedeckú, umeleckú a edičnú činnosť

prof. PhDr. Marek Majdan, MSc., PhD., prorektor pre rozvoj a informačné systémy

prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D. Th., prorektor pre vonkajšie vzťahy

Ing. Daniela Naništová, kvestorka 

PhDr. Adriana Krupová, PhD., riaditeľka kancelárie rektora