Skip to main content

Grémium rektora

prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D. Th., poverený výkonom funkcie rektora 

prof. PhDr. Marek Majdan, MSc., PhD., poverený výkonom funkcie prorektora pre rozvoj a informačné systémy

doc. Dana Masaryková, PhD., poverená výkonom funkcie prorektorky pre vonkajšie vzťahy

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., poverená výkonom funkcie prorektorky pre vzdelávanie, akreditáciu a kvalitu

prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD., poverený výkonom funkcie prorektora pre vedeckú, umeleckú a edičnú činnosť

Ing. Daniela Naništová, kvestorka 

PhDr. Adriana Krupová, PhD., riaditeľka kancelárie rektora