Faculty of Philosophy and Arts
Faculty of Education
Faculty of Health Care and Social Work
Faculty of Theology
Faculty of Law

Rectorate

Rectorate

Rektor Trnavskej univerzity v Trnave
prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 
rektor Trnavskej univerzity v Trnave
Telefón: +421 33 5939 202
e-mail: rektor@truni.sk

Kancelária rektora:
PhDr. Adriana Krupová
riaditeľka kancelárie rektora
Telefón: +421 33 5939 203
Fax: 421 33 5511129
e-mail: adriana.krupova@truni.sk

Ing. Lívia Macášková
sekretárka
Telefón: +421 33 5939 203
e-mail: livia.macaskova@truni.sk


Organizačné oddelenie
Mgr. Daniela Ladvenicová
Telefón: +421 33 5939 393
e-mail: daniela.ladvenicova@truni.sk


Oddelenie registratúry a spisovej služby
Mgr. Katarína Hvizdošová
Telefón: +421 33 5939 382
e-mail: katarina.hvizdosova@truni.sk


Oddelenie pre analýzu a stratégiu v oblasti zabezpečovania kvality
Mgr. Júlia Gajdošová
Telefón: +421 33 5939 299
e-mail: julia.gajdosova@truni.sk

Oddelenie právne a vnútornej legislatívy
JUDr. Zuzana Krajčovičová
tel.: 033/5939 344
e-mail: zuzana.krajcovicova@truni.sk


Oddelenie pre marketing a PR
PaedDr. Júlia Kubicová
tel.: 033/5939 355
e-mail: julia.kubicova@truni.sk


Útvar hlavného kontrolóra
Ing. Ľubomíra Martišovičová
tel.:033/5939 298
e-mail: lmartis@truni.sk


Oddelenie pre riadenie ľudských zdrojov
Mgr. Anna Minarovičová
tel.: 033/5939 351
e-mail: anna.minarovicova@truni.sk


Referát obrany, CO a ochrany utajovaných skutočností
Mgr. Róbert Kostolanský
tel.:033/5939 343
e-mail: rkostol@truni.sk


 Prorektori Trnavskej univerzity v Trnave

doc. Ing. Viera Peterková, PhD. – prorektorka TU pre vzdelávanie 
Telefón: +421 33 5939 206
e-mail: viera.peterkova@truni.sk

prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. – prorektor TU pre vedeckú a umeleckú činnosť
Telefón: +421 33 5939 214
e-mail: vladimir.rabik@truni.sk

doc. PhDr. Marek Majdan, PhD. – prorektor pre rozvoj
Telefón: +421 33 5939 206
e-mail: marek.majdan@truni.sk

doc. ThDr. PaedDr Šimon Marinčák, PhD. – prorektor TU pre vonkajšie vzťahy
Telefón: +421 33 5939 214
e-mail: simon.marincak@truni.sk


 Kvestor Trnavskej univerzity v Trnave
Ing. Milan Hornáček
  tel.: +421 33 5939 204
e-mal: kvestor@truni.sk

Kancelária kvestora
Tatiana Masnicová
tel.: +421 33 5939 205
e-mail: tatiana.masnicova@truni.skOddelenie  pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov

Ing. Gabriela Sekerešová, PhD.
Telefón: +421 33 5939 293
e-mail: gabriela.sekeresova@truni.sk

Ubytovanie v ŠD
Ing. Miroslava Baranová
tel.: +421 33 5939 813
e-mail: miroslava.baranova@truni.sk
 
Mgr. Zuzana Sedláková
tel.: +421 33 5939 815
e-mail: zuzana.sedlakova@truni.sk

Daniela Kusá
Telefón: +421 33 5939 340
e-mail: daniela.kusa@truni.sk

Oddelenie pre vedu, výskum a umeleckú činnosť, akreditáciu, edičnú a vydavateľskú činnosť
Bc. Magdaléna Gažová
tel.: +421 33 5939 354
e-mail: magdalena.gazova@truni.sk

Oddelenie pre projektovú činnosť
Ing. Alena Čambálová
Telefón: +421 33 5939 318
e-mail: alena.cambalova@truni.sk

Ing. Lucia Hittrichová
Telefón: +421 33 5939 312
e-mail: lucia.hittrichova@truni.sk
 
Mgr. Zuzana Niedlová
Telefón: +421 33 5939 301
e-mail: zuzana.niedlova@truni.sk


Oddelenie vonkajších vzťahov

Ing. Marta Sečkárová
tel.: 033/59 39 207
e-mail: martasec@truni.sk

Ing. Eva Filipová
tel.: 033/59 39 207
mobil: +421 915/815 396
e-mail: eva.filipova@truni.sk


Referát pre verejné obstarávanie
Mgr. Zuzana Bošnáková
tel.:033/5939319
e-mail: zuzana.bosnakova@truni.sk

Oddelenie pre plán a rozpočet
PhDr. Kristína Huttová
tel:033/5939304
e-mail: khuttova@truni.sk

Ing. Miroslava Gabalcová
tel.: 033/5939377
e-mail: mgabal@truni.sk

Gabriela Zaťková
tel.: 033/5939346
e-mail: gzatkova@truni.sk

Eva Nižnanská
tel.: +421 33 5939 346
e-mail: eniznan@truni.sk


Oddelenie učtárne a majetku
Ing. Anna Klepáčová
tel.: 033/5939335
e-mail: aklepac@truni.sk

Zuzana Ďurovková
tel.: 033/5939315
e-mail: zdurovk@truni.sk

Katarína Tóthová
tel.: 033/5939315
e-mail: tothovak@truni.sk

Mária Varenčáková
 tel.: 033/5939314
  e-mail: mvarenc@truni.sk 

Silvia Lančaričová
   tel.: 033/5939314
         e-mail: silvia.lancaricova@truni.sk

 Jozefína Taligová
tel.: +421 33 5939 350
 e-mail: jtalig@truni.sk

Zuzana Jedličková
tel.: +421 33 5939 350
 e-mail: zuzana.jedlickova@truni.sk


Oddelenie mzdovej učtárne
Ing. Anna Drinková
tel.: 033/5939 348

Mgr. Vladimíra Michaličková
tel.: 033/5939 310

Irena Novosedlíková
tel.: 033/5939 309


Technický úsek
Ing. Ľubomír Krišica
tel.: +421 33 5939 356
  e-mail: lkrisica@truni.sk

Oddelenie investícií
Bc. Elena Zacharová
tel.: +421 33 5939 217
 e-mail: elena.zacharova@truni.sk

Ing. Helena Šúryová
tel.: +421 33 5939 349
e-mail: hsuryova@truni.sk

Oddelenie vnútornej prevádzky
Ing. Štefan Sloboda
Vedúci hosp. správy - miestnost č. 119
tel.: +421 33 5939 368
e-mail: stefan.sloboda@truni.sk