Skočiť na hlavný obsah

Ukazovatele kvality

Metódy zabezpečovania a hodnotenia kvality Trnavskej univerzity v Trnave vychádzajú z koncepcií komplexného manažérstva kvality a modelu EFQM.

Univerzita v roku 2022 v súlade s koncepciou modelu EFQM a ako esenciálny prvok diagnostického samohodnotenia, ktoré je základnou metódou monitorovania a vyhodnocovania kvality všetkých činností univerzity podľa čl. 12, ods. 9 vnútorného predpisu Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave, stanovila osobitým vnútorným predpisom aj komplexný súbor indikatívnych ukazovateľov pre zabezpečovanie a hodnotenie kvality ňou poskytovaného vysokoškolského vzdelávania.

Indikatívny ukazovateľ je kvantitatívny alebo kvalitatívny údaj na základe ktorého univerzita periodicky zisťuje mieru súladu implementácie vnútorného systému univerzity so štandardmi pre vnútorný systém, resp. mieru súladu činností univerzity v oblastiach vzdelávania, tvorivých činností a ďalších súvisiacich činností s kritériami štandardov pre vnútorný systém  a zároveň aj analyzuje trendy vo vývoji týchto ukazovateľov.
 

Indikatívnymi ukazovateľmi kvality na Trnavskej univerzite v Trnave sú

  • kľúčové indikatívne ukazovatele kvality a
  • doplňujúce indikatívne ukazovatele kvality.

Kľúčové indikatívne ukazovatele kvality sú hlavné ukazovatele kvality, ktoré priamo napĺňajú špecifické strategické ciele univerzity. Kľúčové indikatívne ukazovatele kvality sú dôkazmi pre obsah periodických hodnotiacich správ.

Doplňujúce indikatívne ukazovatele kvality sú ostatné ukazovatele kvality, ktoré dopĺňajú dôkazy pre obsah periodických hodnotiacich správ. Súbor doplňujúcich ukazovateľov je dátovým súborom kvantitatívnych štatistických ukazovateľov, ako aj kvalitatívnych ukazovateľov.

Vnútorný predpis stanovujúci kľúčové a doplňujúce indikatívne ukazovatele kvality a spôsob ich vyhodnocovania je dostupný po prihlásení na intranete prostrednícvom nasledujúcich odkazov:

Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 3/2022 Indikatívne ukazovatele zabezpečovania kvality na Trnavskej univerzite v Trnave
Príloha č. 1 - Kľúčové indikatívne ukazovatele kvality (KIUK)

Príloha č. 1 - Kľúčové indikatívne ukazovatele kvality (KIUK) (2024)
Príloha č. 2 - Doplňujúce indikatívne ukazovatele kvality (DIUK)
Príloha č. 3 - Príklad vyhodnotenie KIUK v oblasti vzdelávania
Príloha č. 4 - Vzor evaluačného dotazníka na hodnotenie predmetu

Formuláre pre zadávanie dát pre stanovenie hodnôt kľúčových a doplňujúcich indikatívnych ukazovateľov poverenými zodpovednými osobami sú dostupné na centrálnom úložisku Vnútorného systému.