Skočiť na hlavný obsah

Evidencia publikačnej činnosti

Oddelenie evidencie publikačnej činnosti:
                  
Mária Cíbiková
(FF, FZaSP, UDT,REK)
Mária Arpášová
(PdF, TF, CIS, UK)
Viera Čambálová
(PrF)
maria.cibikova [at] truni.sk (maria.cibikova)maria.cibikova [at] truni.sk (@truni.sk) maria.arpasova [at] truni.sk

viera.cambalova [at] truni.sk

Trnavská univerzita Trnavská univerzita Trnavská univerzita
Univerzitná knižnica   Univerzitná knižnica Oddelenie pre VV a ZV
Hornopotočná 23 Hornopotočná 23 Kollárova ul. 10
918 43 Trnava 918 43 Trnava 918 43 Trnava
+421 33 59 39 295 +421 33 59 39 295 +421 33 59 39 655 
 
Konzultačné hodiny - osobne, telefonicky: (FF, FZaSP, PdF, TF)
Budova FF, rektorát, 2. poschodie, č. dv. 213A
Pondelok – Piatok
10:00-11:00   12:00-14:00
 
Zákon č. 126/2015 o knižniciach ukladá akademickým knižniciam na vysokých školách povinnosť bibliografickej registrácie publikačnej činnosti vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov vysokej školy (interných aj externých - od r. 2020).
Od 1. januára 2013 je platná Vyhláška č. 456/2012 MŠVVaŠ SR.
 
Príloha č. 3 - Kategórie ohlasov
 
Pre evidenciu publikačnej činnosti od 16. 10. 2008 do 31. 12. 2012 je záväzná Smernica č.13/2008-R O bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov, ktorá je záväzná pre všetky organizácie v pôsobnosti Ministerstva školstva SR. Kategórie - MŠVVaŠ SR
 
UPOZORŇUJEME, že v zmysle Zákona č. 270/2018 Z.z. §108a odseku 5 a Metodických pokynov CREPČ2
1. je potrebné pri evidencii v CREPČ2 k záznamom s kategóriou EPC v skupine A1 (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD) pripojiť ako podklady plný text publikácie v elektronickej podobe. 
Z tohto dôvodu žiadame autorov o zapožičanie originálov publikácií a zároveň zasielanie pdf verzií celých monografií, kapitol, štúdií.
 
2. vykazovacie obdobie trvá od 01. 02. príslušného roka do 31.01. nasledujúceho roka.
  
V sekcii Pokyny CREPČ nájdete vždy aktuálne Metodické pokyny CREPČ pre dané vykazovacie obdobie, ktoré sú záväzné pre všetkých prispievateľov do CREPČ.
 
Vnútorná Smernica rektora TU v Trnave č. 12/2006 Bibliografická registrácia publikačnej činnosti na TU v Trnave, ktorá nadobudla platnosť dňa 18. septembra 2006. (Bude novelizovaná...)
 
Publikačnú činnosť je potrebné vykazovať priebežne po celý rok prostredníctvom sprievodných listov. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do pozornosti: