Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Centrum ďalšieho vzdelávania

Charakteristika pracoviska

Pracovisko vzniklo ako reakcia na potrebu zabezpečiť ďalšie vzdelávanie vlastných zamestnancov, ako aj iných záujemcov s využitím moderných vzdelávacích technológií. V súčasnosti zabezpečuje nielen ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov, so zameraním na komunikačné technológie, ale aj koordinuje aktivity Trnavskej univerzity v oblasti e-vzdelávania v prezenčnej aj dištančnej forme.

Pracovisko sa podieľa na zabezpečovaní výučby predmetov z oblasti IKT a implementácie IKT do vyučovacieho procesu, ktoré sa realizujú v priestoroch učebne pracoviska. Pracovisko ďalej koordinuje a aktívne sa podieľa na príprave kurzov spojených s implementáciou elektronického vzdelávania do vyučovania jednotlivých akademických predmetov ako aj elektronických vzdelávacích materiálov.

Pracovisko organizačne a technicky zabezpečuje prevádzku elektronického vzdelávacieho systému Trnavskej univerzity. Zároveň sa zapája do riešenia úloh súvisiacich s implementáciou komunikačných technológií a celoživotným vzdelávaním ako je elektronické vzdelávanie (prezenčné aj dištančné).

Hlavné súčasti

  • Univerzita tretieho veku - truni.sk/sk/univerzita-tretieho-veku
  • Centrum elektronického vzdelávania – ako pracovisko organizácie, prípravy a zabezpečenia e-vzdelávania. Súčasťou centra je školiace pracovisko, pracovisko správy výukových zdrojov, pracovisko vývoja vzdelávacích materiálov, pracovisko podpory a prevádzky elektronického vzdelávania.
  • Pracovisko vývoja vzdelávacích materiálov – laboratórium technického spracovania výukových on-line kurzov, ktorého hlavnou úlohou je príprava a koordinácia vývoja elektronických vzdelávacích materiálov, slúži teda na technickú prípravu vlastných on-line kurzov, či úpravu alebo preklad kúpených kurzov.

Materiálno-technické vybavenie

Materiálno technické vybavenie pracoviska tvoria najmä technické a softvérové prostriedky univerzitného uzla, v ktorom sú prevádzkované univerzitné služby poskytovania a administrácie vzdelávacieho prostredia.

Súčasťou centra je školiace pracovisko disponujúce učebňou s desiatimi pracovnými stanicami a multifunkčnou prezentačno-školiacou učebňou s dvadsiatimi piatimi študentskými stanicami a lektorským pracoviskom. Súčasné vybavenie pracoviska umožňuje vyučujúcim a študentom využívať elektronické tituly potrebné pre vyučovanie konkrétnych vyučovacích predmetov. Elektronické tituly sú z oblasti informatiky, matematiky, chémie, biológie, fyziky a anglického jazyka.

stránka pracoviska: cec.truni.sk

prihláška | ponuka kurzu | rozvrh