Skočiť na hlavný obsah

Centrum ďalšieho vzdelávania

Centrum ďaľšieho vzdelávania

Čo robí Centrum ďalšieho vzdelávania na Trnavskej univerzite?

Pracovisko vzniklo ako reakcia na potrebu zabezpečiť ďalšie vzdelávanie vlastných zamestnancov, ako aj iných záujemcov s využitím moderných vzdelávacích technológií. V súčasnosti zabezpečuje nielen ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov, so zameraním na komunikačné technológie, ale aj koordinuje aktivity Trnavskej univerzity v oblasti e-vzdelávania v prezenčnej aj dištančnej forme.

Pracovisko sa podieľa na zabezpečovaní výučby predmetov z oblasti IKT a implementácie IKT do vyučovacieho procesu, ktoré sa realizujú v priestoroch učebne pracoviska. Pracovisko ďalej koordinuje a aktívne sa podieľa na príprave kurzov spojených s implementáciou elektronického vzdelávania do vyučovania jednotlivých akademických predmetov ako aj elektronických vzdelávacích materiálov.

Pracovisko organizačne a technicky zabezpečuje prevádzku elektronického vzdelávacieho systému Trnavskej univerzity. Zároveň sa zapája do riešenia úloh súvisiacich s implementáciou komunikačných technológií a celoživotným vzdelávaním ako je elektronické vzdelávanie (prezenčné aj dištančné).

Aké sú hlavné súčasti Centra ďalšieho vzdelávania na Trnavskej univerzite? 

  • Univerzita tretieho veku - truni.sk/sk/univerzita-tretieho-veku
  • Centrum elektronického vzdelávania – ako pracovisko organizácie, prípravy a zabezpečenia e-vzdelávania. Súčasťou centra je školiace pracovisko, pracovisko správy výukových zdrojov, pracovisko vývoja vzdelávacích materiálov, pracovisko podpory a prevádzky elektronického vzdelávania.
  • Pracovisko vývoja vzdelávacích materiálov – laboratórium technického spracovania výukových on-line kurzov, ktorého hlavnou úlohou je príprava a koordinácia vývoja elektronických vzdelávacích materiálov, slúži teda na technickú prípravu vlastných on-line kurzov, či úpravu alebo preklad kúpených kurzov.

Centrum ďaľšieho vzdelávania

Aké je materiálno-technické vybavenie Centra ďalšieho vzdelávania Trnavskej univerzity?

Materiálno-technické vybavenie pracoviska tvoria najmä technické a softvérové prostriedky univerzitného uzla, v ktorom sú prevádzkované univerzitné služby poskytovania a administrácie vzdelávacieho prostredia.

Súčasťou centra je školiace pracovisko disponujúce učebňou s desiatimi pracovnými stanicami a multifunkčnou prezentačno-školiacou učebňou s dvadsiatimi piatimi študentskými stanicami a lektorským pracoviskom. Súčasné vybavenie pracoviska umožňuje vyučujúcim a študentom využívať elektronické tituly potrebné pre vyučovanie konkrétnych vyučovacích predmetov. Elektronické tituly sú z oblasti informatiky, matematiky, chémie, biológie, fyziky a anglického jazyka.

stránka pracoviska: cec.truni.sk

prihláška | ponuka kurzu | rozvrh

ĎALŠIE  VZDELÁVANIE: Ponuka fakúlt a pracovísk Trnavskej univerzity

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Doplňujúce pedagogické štúdium

FILOZOFICKÁ FAKULTA

-

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE

Špecializačné štúdiá (akreditované):

  • Ošetrovateľstvo v komunite
  • Anestéziológia a intenzívna starostlivosť
  • Master of Public Health
TEOLOGICKÁ FAKULTA

Univerzita tretieho veku

PRÁVNICKÁ FAKULTA

Prípravný kurz na prijímacie skúšky

CENTRUM ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA

Univerzita tretieho veku