Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Univerzitná knižnica


 

Integrujúcim prvkom knižnično-informačného systému Trnavskej univerzity je automatizovaný knižnično-informačný systém DAWINCI.

Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity zabezpečuje odborné knižnično-informačné činnosti, uchováva a bibliograficky registruje kvalifikačné práce, bibliograficky registruje publikačnú činnosť učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov Trnavskej univerzity, poskytuje knižnično-informačné služby študentom, učiteľom a zamestnancom Trnavskej univerzity ako aj odbornej verejnosti.

Súčasťou knižnično-informačného systému Trnavskej univerzity sú okrem univerzitnej knižnice aj tieto knižnično-informačné pracoviská:

 

Ďalšie dôležité linky:

Knihovnícke časopisy:

 

Poslanie, základné úlohy a organizačnú štruktúru definuje Štatút Univerzitnej knižnice a Organizačný poriadok Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity.
Vzájomné vzťahy knižnice a jej používateľov upravuje Knižničný a výpožičný poriadok Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity.