Skočiť na hlavný obsah

Ústav dejín Trnavskej univerzity

Vznik a krátka história

V roku 1995 vydal pamiatkový ústav v Bratislave publikáciu Dr. Vendelína Jankoviča, CSc. s názvom Trnavská univerzita-Kapitoly o dejinách univerzity v rokoch 1635-1777. Druhý odstavec Predhovoru k tejto publikácii má kontúry určitej vízie: "Slovensko by potrebovalo veľkú vlastnú monografiu o Trnavskej univerzite, ktorá by komentovala jej počiatky, dejiny, jednotlivé fakulty, profesorov, poslucháčov, budovy, zariadenia, kultúrny a náboženský význam, jej miesto v Strednej Európe. Štúdie na tieto témy sú priveľmi roztratené - ale predsa problém žije. Bolo by potrebné preskúmať pramene v Maďarskom krajinskom archíve a v Univerzitnej knižnici v Budapešti, ktoré si rozdelili archív Trnavskej univerzity, ako aj všetky dostupné pramene v Štátnom archíve vo Viedni, v Archíve generála Societatis Jesu v Ríme, dokumenty roztratené v slovenských archívoch, knihy a tlače, ktoré vydala Univerzitná tlačiareň v Trnave, vrátane doterajšej historickej produkcie o tejto univerzite. Bola by to práca na jeden ľudský život...

PhDr. Ján Tibenský, DrSc., ktorý sa zúčastnil 2. decembra 1997 inaugurácie na Trnavskej univerzite, vo svojom príhovore prvý vyslovil myšlienku vytvorenia Kabinetu dejín Trnavskej univerzity. Zdôraznil, že táto inštitúcia si to sama zasluhuje, ale aj preto, aby si uvedomila vlastnú hodnotu i výsadné miesto v kultúrnych dejinách Slovenska.

Dekan Fakulty humanistiky dostal 30. mája 1999 prvý návrh na zriadenie Kabinetu dejín TU ako interného pracoviska Katedry histórie. Akademický senát fakulty schválil jeho štatút 12. februára 2001. Kabinet pripravil niekoľko konferencií venovaných problematike dejín univerzity, vyšlo niekoľko štúdií, zborníkov a realizovali sa aj prvé výskumy v Staatsarchiv Viedeň i v Archivum Romanum Societatis Jesu v Ríme (vďaka sponzorovi Williamovi Schmidtovi). Vznikol aj projekt Dejiny Trnavskej univerzity ako kolektívne dielo k 375. výročiu založenia Trnavskej univerzity.

Rektor Trnavskej univerzity v Trnave, prof. JUDr. Peter Blaho, CSc. navrhol zmeniť Kabinet dejín TU na samostatný Ústav dejín Trnavskej univerzity s celouniverzitnou pôsobnosťou. Tento návrh schválil Akademický senát Trnavskej univerzity dňa 12. októbra 2001. Je terminus a quo. Nastalo obdobie hľadania formy, personálneho obsadenia a finančného zabezpečenia ústavu.

Dňa 1. februára 2005 bol rektorom univerzity menovaný riaditeľ Ústavu dejín TU a 1. júla 2005 nastúpila vedecká výskumná pracovníčka, čím sa uzatvorila organizačná etapa. Ústav získal základné technické vybavenie a začal realizovať systematický výskum prameňov k dejinám Trnavskej univerzity v archívoch, knižniciach a múzeách doma i v zahraničí. Výstupy výskumu sú v prípade záujmu k dispozícii celej akademickej obci univerzity.

Súčasťou Ústavu dejín TU je Archív TU, ktorý uchováva a eviduje dokumenty od obnovenia Trnavskej univerzity v Trnave v roku 1992.