Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Aktivity Ústavu dejín

Ústav dejín Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „ústav dejín”) vydal v rokoch 2006 – 2016 zborníky FONS TYRNAVIENSIS I. – VI., ktoré priebežne informujú o výskume z oblasti  dejín  pôvodnej  univerzity a aktivitách obnovenej univerzity.

Ústav dejín vydal v roku 2009 reprezentačnú monografiu Rektori Trnavskej univerzity 1635 – 1777, 1992 – 2008. Kniha je písaná v dvoch jazykoch:  slovenčine a angličtine.

V jubilejnom roku 2010, pri príležitosti 375. výročia založenia Trnavskej univerzity, ústav  dejín  vydal monografiu Dejiny Trnavskej univerzity 1635 – 1777, 1992 – 2010, ktorá podrobne informuje čitateľa o dejinách tejto významnej vzdelávacej inštitúcie od čias jej založenia kardinálom Petrom Pázmaňom až po jej preloženie do Budína.  Knihu uzatvára kapitola o dejinách v roku 1992 obnovenej Trnavskej univerzity v Trnave.  Autori na publikácii pracovali takmer päť rokov.

Ústav dejín pripravil v roku 2010 do tlače a v spolupráci s ThLic. Ladislavom Tóthom preložil životopis zakladateľa pôvodnej univerzity kardinála Petra Pázmaňa Petrus Cardinalis Pazmany Archiepiscopus Strigoniensis. Autorom životopisu je v súčasnosti jeden z jeho najlepších znalcov, profesor na Debrecínskej univerzite, István Bitskey.

V roku 2012 pozornosť vedeckej a odbornej verejnosti upútali dve nové publikácie ústavu dejín Trnavská univerzita vo svetle dejín a nemecká verzia Die Tyrnauer Universität im Licht der Geschichte. Štúdie publikácií vhodne dopĺňajú novými poznatkami dejiny pôvodnej aj obnovenej Trnavskej univerzity.

K 20. výročiu obnovenia Trnavskej univerzity ústav dejín pripravil v spolupráci s rektorátom univerzity reprezentatívnu publikáciu Insígnie a akademické obrady Trnavskej univerzity. Publikácia vyšla dvojjazyčne v slovenčine a angličtine.

Ústav dejín v spolupráci s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave pripravil do tlače reedíciu bio-bibliografie Alojza Zelligera Pantheon Tyrnaviense, v ktorom je obsiahnuté značné množstvo kníh, vydaných pôvodnou Trnavskou univerzitou.

Posledná publikácia z roku 2012 Dejiny observatória na Trnavskej univerzite 1756 – 1785 patrí medzi prvé v sérii plánovaných monografií jednotlivých zariadení pôvodnej Trnavskej univerzity. V roku 2013 vyšla aj v anglickej jazykovej mutácii History of the Observatory at the University of Trnava 1756 – 1785.