Skočiť na hlavný obsah

Typi Universitatis Tyrnaviensis

O vydavateľstve

TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS je názov vydavateľstva Trnavskej univerzity v Trnave. Vydavateľstvo vzniklo 23. apríla 2001 podpísaním dohody o zriadení spoločného pracoviska s VEDOU, vydavateľstvom Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Sídlom vydavateľstva je Bratislava, Štefánikova ul. č. 3. TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS je samostatne hospodáriacim pracoviskom Trnavskej univerzity, ktoré riadi riaditeľ vydavateľstva. Ďalšími pracovníkmi vydavateľstva sú šéfredaktor so sídlom v Bratislave a referent pre edičnú činnosť so sídlom v Trnave. (Kontakty)
Vlastnú vydavateľskú a edičnú činnosť upravuje vnútorný predpis univerzity – Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 4/2004 o zásadách edičnej a vydavateľskej činnosti Trnavskej univerzity v Trnave. (vnútorné predpisy)

Poslanie

Poslaním vydavateľstva je zabezpečovanie publikačných aktivít, ktorými sa univerzita navonok prezentuje. Ide najmä o vedecké monografie, učebnice, odborné časopisy a vedecké zborníky zo všetkých vedných odborov akreditovaných na univerzite, ale aj študijné programy, príležitostné publikácie a propagačné materiály. Prostredníctvom periodickej a neperiodickej, vedeckej a populárno-vedeckej literatúry vydavateľstvo sprístupňuje verejnosti výsledky primárneho výskumu a uchováva diela dôležité tak pre vedeckú prácu a kultúru, ako aj celosvetové rozširovanie akademických prác. Súčasťou tejto činnosti je aj tvorba, organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí, prezentácií, tvorivej medializácie, kreatívna tvorba koncepčných a rozvojových projektov v oblasti knižnej kultúry a mediálnej edukácie na celoštátnej a medzinárodnej úrovni.

kontakt: vedatrnava [at] savba.sk, +421335939816
zodpovedný pracovník: Dana Kováčová