Skočiť na hlavný obsah

Novinky

Peter Vyšný
Štát a právo Aztékov
Aztécka spoločnosť je od Slovenska či Európy vzdialená nielen v chronologickom a geografickom zmysle, ale aj – a to predovšetkým – v zmysle kultúrnom. Jej objektívne skúmanie si preto vyžaduje metodiku, ktorá by v potrebnom rozsahu zohľadnila „perspektívu domorodca“, čiže autentický pohľad Aztékov na ich spoločnosť. Práca sa pokúša prihliadať na to, ako svoj štát a právo, resp. rôzne čiastkové javy s nimi spojené, chápali samotní Aztékovia. Súčasne ale na aztécky štát a právo nazeráme aj z perspektívy dnešného bádateľa – právneho historika, využívajúc pritom prostriedky štátovedy, právnej vedy, histórie či etnológie/antropológie. Termíny, koncepcie a modely týchto západných vied však na aztécke reálie neaplikujem mechanicky, ale sa snažíme opodstatnenosť ich použitia takpovediac testovať na obsahu používaných písaných prameňov ako na kvázi empirickom materiáli.
Brožovaná, 240 strán, 170 x 240 mm, ISBN 978-80-8082-530-0

Miriam Laclavíková, Adriana Švecová
PRAMENE PRÁVA NA ÚZEMÍ SLOVENSKA II
(1790 – 1918)
Po dlhšom časovom odstupe predkladáme odbornej i laickej verejnosti druhý zväzok štvorzväzkovej edície Pramene práva na území Slovenska zahŕňajúci obdobie od roku 1790 až po rok 1918. Skúmaný časový úsek je z právno-historického hľadiska mimoriadne náročné obdobie, ktoré bolo vo svojej podstate sčasti zavŕšené kodifikáciami obdobia dualizmu, v oblasti všeobecného súkromného (občianskeho) práva až ľudovo-demokratickou kodifikáciou. Z tohto hľadiska je najviac problematický medzník určený rokom 1918, prirodzený právno-historický medzník uvedeného obdobia by bol rok 1948, ktorý uzavrie pripravovaný tretí zväzok Prameňov. Voľba roku 1918 ako určujúceho a zásadného medzníka bola skôr vecou utilitaristickej ako koncepčnej voľby, keďže až rokom 1948 sa definitívne zavŕšilo obdobie formovania novodobého práva s dejinným a právno-historickým paradoxom úplného obsahového odklonu práva od jeho tradičných hodnôt v rámci príslušnosti ku kontinentálnemu právnemu systému.
Brožovaná, 680 strán, 170 x 240 mm, ISBN 978-80-8082-506-5

Marián Manák, Adriana Krupová
Insígnie a akademické obrady Trnavskej univerzity
Zámerom autorov je predstaviť akademickej obci i širšej verejnosti vývoj a používanie univerzitných insígnií súčasnej Trnavskej univerzity a priblížiť priebeh slávnostných obradov, ktoré aj v súčasnom životnom štýle prinášajú hlbšie prežívanie výnimočných okamihov, medzi ktoré nesporne patria udalosti spojené s nadobúdaním akademického vzdelania a rozvojom vzdelanosti.

Alojz Zelliger
Patheon Tyrnaviense
Reprint prvého vydania Zelligerovho trnavského literárneho panteónu zachytávajúceho prehľad o širokom charaktere písomnej produkcie vydavateľstiev v Trnave od roku 1578 až do roku 1930. Originál diela je v latinčine, spestruje ho fotogaléria osobností a záver reedície ukončuje epilóg rektora TU Mareka Šmida, krátky životopis o autorovi a jeho diele zostavený Alžbetou Hološovou a edičná poznámka  z pera Petra Blahu.